İcra ve İflas HukukuÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ NASIL YAPILIR

Günümüzde, ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan senetler, alacak ve borç ilişkilerini belgelemekte büyük rol oynar. Ancak bazen, borçluların ödeme yapmaması durumunda, alacaklılar için senet tahsilatı süreci başlar. Ödenmeyen senet tahsili, yasal prosedürler ve belirli süreçler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu yazımızda, ödenmeyen senet tahsilinin nasıl yapılacağına ve senet tahsilatı sürecine dair temel bilgileri, izlenmesi gereken adımları ele alacağız.

İCRA AVUKATI İLETİŞİM İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.

İÇİNDEKİLER

SENET NEDİR?

Senet, iki taraf arasında imzalanan ve borçluluk durumunu belgeleyen resmi bir evraktır. Alacaklı ve borçlu olarak adlandırılan iki taraf arasında, borçlu tarafın belirli bir tarihte belirli bir miktar parayı ödeyeceğini taahhüt ettiği yazılı bir anlaşmadır. Senetler, hukuksal geçerliliğe sahip kıymetli evraklar arasında yer alır ve genellikle alacaklılık hakkını temsil eder. Senetlerin düzenlenmesi ve kullanılması, belirli şekil ve şartlara bağlıdır ve bu şartlar yerine getirilmediğinde senet geçersiz sayılabilir.

SENETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Senetlerin geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen bazı zorunlu şartlar bulunmaktadır. İşte senetlerin geçerli sayılabilmesi için yerine getirilmesi gereken temel şartlar:

 1. Bono veya Emre Yazılı Senet İbaresi: Senet metninde “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” ifadesinden biri bulunmalıdır.
 2. Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi: Senet, kayıtsız ve şartsız bir bedelin ödenmesi vaadini içermelidir.
 3. Lehtarın Adı ve Soyadı: Senette lehine ödeme yapılacak kişinin adı ve soyadı yer almalıdır. Tüzel kişi lehtar durumunda ise ticaret unvanı yazılmalıdır.
 4. Düzenleyenin İmzası: Senedi düzenleyen kişi, senedi imzalamalıdır.
 5. Düzenleme Tarihi: Senet üzerinde düzenleme tarihi belirtilmelidir.

Bu şartlardan birinin eksikliği halinde senet geçerliliğini kaybeder ve senet tahsilatı için takip başlatılamaz.

SENETTE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR

Senette bulunması gereken zorunlu unsurlar, senedin geçerli olabilmesi için olmazsa olmazlardır. Senette bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

 • “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimesi: Senet metninde mutlaka “bono” veya “emre yazılı senet” ibaresi geçmelidir.
 • Belli Bir Tutarın Kayıt ve Şart Aranmaksızın Ödeme Vaadi: Bono metninde şartlı bir ödeme vaadi olmamalıdır. Bedel net bir şekilde sayı ile yazılmalıdır.
 • Lehtar: Senette lehtarın kim olduğu net bir şekilde belirli olmalıdır. Gerçek kişi ise adı soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı yazılır.
 • Bononun Düzenlenme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarih açıkça belirtilmelidir.
 • Bonoyu Düzenleyenin (muhatabın) İmzası: Senedin geçerli olabilmesi için düzenleyenin imzası zorunludur

Bu unsurların eksikliği durumunda, senet kıymetli evrak niteliğini kaybeder ve yasal olarak geçersiz sayılır. Senet tahsilatı için takip başlatılamaz.

SENET BORCU NASIL ÖDENİR?

Senet borcu, borçlunun alacaklıya belirli bir tarihte ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir finansal belgedir. Ödeme zamanı geldiğinde, borçlu, senette belirtilen miktarı alacaklıya ödemelidir. Eğer borçlu, vadesi gelen senedi ödeyemezse, alacaklı ödenmeyen senet tahsili için yasal yollarla senet tahsilatı yapabilir. Bu, banka aracılığıyla protesto çekme, icra takibi başlatma veya doğrudan alacaklının borçluya ihtar çekmesi şeklinde olabilir. Ödeme, genellikle nakit, banka havalesi veya çek ile yapılır ve borçlu tarafından imzalanan senet, ödeme yapıldığında alacaklıya iade edilir.

ÖDENMEYEN SENETLERİN TAHSİLİ YOLLARI

Ödenmeyen senet tahsili için birkaç yol bulunmaktadır. İlk olarak, alacaklı, ödenmeyen senet tahsilatı için borçlu hakkında icra takibi başlatabilir. Senet tahsilatı için, senedin vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmediği takdirde, alacaklı senedin aslı ile birlikte İcra Dairesine başvurabilir. İkinci olarak, alacaklı, banka üzerinden protesto çekme işlemi yapabilir. Bu durumda borçlu, bankanın kara listesine girer ve ticari işlemleri zorlaşabilir. Ödenmeyen senet tahsili için üçüncü bir yol ise, alacaklının borçlu tarafa ihtar çekmesidir. Bu, alacaklının iyi niyet göstererek borçluya ödeme yapması için ek süre verdiği bir yöntemdir. Eğer borçlu bu süre içinde de ödeme yapmazsa, icra takibi ve haciz yoluyla senet tahsilatı süreci başlar.

ÖDENMEYEN SENET İÇİN PROTESTO ÇEKİLMESİ

Ödenmeyen senet tahsili için protesto çekilmesi, alacaklının borçlunun ödeme yapmadığını resmi olarak belgelemek için yaptığı bir işlemdir. Protesto, senedin vade tarihinden sonraki iki iş günü içinde noter aracılığıyla çekilmelidir. Ödememe protestosu çekilmezse, alacaklı müracaat borçlularına (ciro edenlere) başvuru hakkını kaybeder. Bu nedenle, ödenmeyen senet tahsili sürecinde protesto çekilmesi önemlidir ve genellikle bir avukat aracılığıyla yapılması önerilir.

ÖDENMEYEN SENET İCRAYA NASIL VERİLİR?

Ödenmeyen senet tahsili için alacaklının, senedin aslını borçlunun ikametgâhının bulunduğu İcra Dairesi’ne sunması ve kambiyo senetlerine özgü takip yoluyla icra takibi başlatması gerekmektedir. İcra Dairesi, alacaklının başvurusu üzerine borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra borcu 10 gün içinde ödemelidir. Eğer borçlu bu süre içinde ödeme yapmazsa, alacaklı haciz işlemi başlatabilir ve borçlunun mal varlığı üzerinden alacağını tahsil edebilir.

ÖDENMEYEN SENET TAKİBİ YETKİLİ İCRA DAİRESİ

Ödenmeyen senet tahsili için başlatılan icra takiplerinde yetkili icra dairesi şu şekilde belirlenir:

 1. Senet Metninde Belirtilen Yetkili İcra Dairesi:Senet metninde yetkili icra dairesi belirtilmişse, icra takibi için o yerdeki icra dairesi yetkilidir.
 2. Genel Yetki Kuralı:Senette yetkiye ilişkin bir husus yoksa, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde icra takibi başlatılmalıdır. Birden fazla borçlu varsa, herhangi bir borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi de yetkilidir.
 3. Ödeme Yeri:Senet borçları, senette yazılı ödeme yerinde ifa edilebileceğinden, o yerdeki icra dairesi de icra takibi için yetkilidir. Ödeme yeri belirtilmemişse, düzenleme yeri ödeme yeri olarak kabul edilir ve senedin düzenlendiği yerdeki icra dairesi yetkili olur. Düzenlendiği yer gösterilmemişse de düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerdeki icra dairesi yetkilidir.

ÖDENMEYEN SENETTE İHTİYATİ HACİZ KARARI

Ödenmeyen senet tahsili için başlatılan takipte alınan ihtiyati haciz kararı, alacaklının, borçlunun mal kaçırmasını önlemek amacıyla yetkili mahkemeden alabileceği geçici bir tedbirdir. Senedin vadesi gelip ödenmemesi durumunda, mahkeme, belirli bir teminat karşılığında ihtiyati haciz kararı verebilir. Bu karar, takip kesinleşene kadar geçici olarak borçlunun mal varlığı değerlerinin haczedilmesine olanak tanır. İhtiyati haciz, alacaklının muaccel olan para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için kullanılır ve dava açılmadan veya takip başlatılmadan önce de yapılabilir. Alacaklı, borcun zamanında ödenmemesinden endişe duyuyorsa, mahkemeden borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasını talep edebilir.

SENET TAKİPLERİNDE İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Ödenmeyen senet tahsili için yapılan icra takibine itiraz, borçlunun ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içinde yapılabilir. İtiraz, takibi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine dilekçe ile yapılır. İtirazda, borçlunun imzaya veya borca itiraz hakkını kullanması mümkündür ve bu itiraz, satış dışındaki diğer takip işlemlerini durdurmaz.

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ

Ödenmeyen senet tahsili için başlatılan icra takibinde senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden borçlu, imzaya itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde bir dilekçe ile icra mahkemesinde yapabilir. Bu durumda icra mahkemesi imzaya itiraz incelemesini genel haciz yolunda olduğu gibi inceler.

İMZAYA İTİRAZDA İCRA İNKAR TAZMİNATI VE PARA CEZASI

Ödenmeyen senet tahsili için yapılan icra takibinde imzaya itirazda;

İcra mahkemesi imzanın borçluya ait olduğuna kanaat ederse borçlunun itirazını reddeder ve takibe kalındığı yerden devam edilir ve bu durumda borçlu alacağın %20 sinden aşağı olmayan icra inkar tazminatına ve %10 oranında para cezasına mahkum edilir. Borçlu menfi tespit ve istirdat davası açarsa tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar ertelenir.

İcra mahkemesi imzanın borçluya ait olmadığına kanaat ederse takip durur ve alacaklının senedi takibe koymakta kötü niyeti veya ağır kusuru tespit edilirse alacağın %20 sinden az olmayan kötü niyet icra tazminatına ve %10 oranında para cezasına mahkum edilir. Alacaktı bu karara karşı genel mahkemede dava açarsa dava sonuçlanana kadar tazminat ve para cezasının tahsili ertelenir.

SENET TAKİPLERİNDE İCRA TAKİBİNE İTİRAZ SÜRESİ

Senet tahsilatı için yapılan senet takiplerinde borçlu, borçlu olmadığına ya da senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığına ilişkin itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde bir dilekçe ile icra mahkemesine yapabilir.

SENET TAKİBİ KESİNLEŞME SÜRESİ

Ödenmeyen senet tahsili için yapılan icra takibinin kesinleşme süresi, senedin ödeme gününden itibaren başlayan icra takibi işlemlerine ve olası hukuki süreçlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, senedin ödenmediği durumda, alacaklı tarafından icra dairesine başvuru yapılır ve borçlu kişiye ödeme emri gönderilir. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse veya itirazı reddedilirse, takip kesinleşir ve haciz işlemleri başlatılabilir. Ancak, bu süreçlerde yaşanabilecek gecikmeler, itirazlar ve hukuki prosedürler nedeniyle tahsilatın tamamlanma süresi uzayabilir. Bu nedenle, senet tahsilat sürecinin ne kadar süreceğine dair kesin bir zaman vermek zordur.

İCRAYA VERİLEN SENET ÖDENMEZSE NE OLUR?

İcraya verilen senet ödenmezse, alacaklı tarafından borçlu adına haciz işlemleri başlatılabilir. Öncelikle, borçluya ödeme emri gönderilir ve belirli bir süre tanınır. Eğer bu süre içinde ödeme yapılmazsa, alacaklı haciz talep edebilir.

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Ödenmeyen senet tahsili için; senedin vadesi gelmiş fakat ödenmemişse, hamilin asıl borçluya karşı ileri sürebileceği talepler bakımından zamanaşımı süresi 3 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre içinde icra takibi başlatılmazsa, senetle ilgili alacak hakkı zamanaşımına uğrar ve alacaklı, borçludan senedin tutarını kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla talep edemez.

Ödenmeyen senet tahsili için başlatılan icra takibinde borçluya, borcun ve takip masraflarının 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı yapılır. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse veya itirazı reddedilirse, takip kesinleşir ve alacaklı senet borcu için haciz talep edebilir.

SÜRESİ GEÇMİŞ SENET NASIL TAHSİL EDİLİR?

Süresi geçmiş bir senet, alacaklının icra dairesine başvurmasıyla tahsil edilebilir. İcra dairesi, borçluya ödeme emri gönderir ve eğer borçlu itiraz etmezse, icra takibi kesinleşir. Bu durumda, alacaklı borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi yapabilir ve haczedilen malların satışından elde edilen gelirle alacağını tahsil edebilir.

SENET HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLUR?

Bir senet, geçerli olabilmesi için belirli şartları taşımalıdır. Senetler genellikle aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır:

 • Düzenleme Tarihi: Senet üzerinde düzenleme tarihinin yazılmamış olması
 • İmza: Senet üzerinde borçlu veya alacaklının imzasının bulunmaması
 • Tahrifat: Kazıntı, silinti gibi tahrifat içermesi
 • Belirsizlik: Ödeme yeri, vade, lehtar gibi önemli bilgilerin eksik olması veya okunaklı olmaması

HARBİYE HUKUK BÜROSU İCRA AVUKATI HİZMETLERİMİZ

İcra hukuku, alacakların yasal yollarla tahsil edilmesini sağlayan, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Teknik detayları ve karmaşık süreçleri nedeniyle, bu alanda uzmanlaşmış avukat desteği almak, hakların korunması açısından büyük önem taşır.

Harbiye Hukuk Bürosu, icra hukuku konusunda deneyimli avukat kadrosuyla, müvekkillerinin alacaklarını hızlı ve etkin bir şekilde tahsil etmelerine yardımcı olur. İcra takibinden itiraz süreçlerine, haciz işlemlerinden ödenmeyen senet tahsiline kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak, müvekkillerinin haklarını güvence altına almayı hedefler.

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ NASIL YAPILIR

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ NASIL YAPILIR

ÖDENMEYEN SENET İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME

İHTAR EDEN     : [Alacaklının adı soyadı veya şirket adı]

VEKİLİ               :

KARŞI TARAF   : [Borçlunun adı soyadı veya şirket adı]

ADRESİ               :

İHTARIN KONUSU: (Senet tanzim ve vade tarihi) __/__/__ tarihli, (Senet tutarı)_____TL bedelli senet tahsilatı.

AÇIKLAMALAR :

__/__/__ tarihinde düzenlenmiş ve __/__/__tarihinde ödenmesi gereken ______TL bedelli senet, bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde tarafımıza ödenmesi talebini içerir.

Ödemekle yükümlü olduğunuz _________TL’yi işbu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tarafımıza ödemeniz; aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağı, harç, masraf, vekâlet ücreti ve sair masrafların tarafınıza yükletileceği hususu önemle ihtar olunur. __/__/__

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ödenmeyen Senedin Cezası Nedir?

Ödenmeyen senetlerle ilgili olarak, Türk hukukunda senedin ödenmemesi durumunda uygulanabilecek yasal işlemler genellikle icra takibini içerir. Ödenmeyen senet için doğrudan bir hapis cezası öngörülmez. Ancak, borçlu icra müdürlüğüne giderek icra taahhüdü vermişse ve bu taahhüde uymazsa, alacaklının şikayeti üzerine ceza verilir. Bu durum, borçlunun ödeme yapmaması halinde alacaklının başvurabileceği yasal yollardan biridir.

Senet Ödenmediğinde Hapis Cezası Alınır Mı?

Türk hukukunda, ödenmeyen senetler için doğrudan bir hapis cezası öngörülmez. Ancak, borçlu icra müdürlüğüne giderek icra taahhüdü vermiş ve bu taahhüde uymamışsa, alacaklının şikayeti üzerine ceza uygulanabilir.

Vadesi Geçen Senede Faiz Uygulanır Mı?

Evet, Türk hukukunda vadesi geçmiş bir senet için ana para faizi öngörülmüşse ve kanunen bu faiz için izin verilmişse, alacaklı anapara faizini talep edebilir. Ayrıca, vadesinde ödenmeyen senet tahsili için alacaklı her halükarda temerrüt faizi talep edebilir. Temerrüt faizi, borcun ödenmesi gereken tarihten itibaren işlemeye başlar ve borcun ödenmediği süre boyunca uygulanır.

Günü Geçmiş Senet İçin Ne Yapılmalı?

Ödeme günü geçtikten sonra alacaklı, vadesi geçmiş senet için borçluya karşı icra dairesine başvurarak icra takibi ile yasal yollara başvurabilir.

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip Yolu ile Ödenmeyen Senetlerin Tahsili Nasıl Yapılır?

Ödenmeyen senet tahsili için alacaklı, kambiyo senetlerine özgü icra takip yolunu izleyebilir. Bu süreç, alacaklının icra dairesine senedi ibraz etmesiyle başlar ve icra dairesi tarafından borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra belirli bir süre içinde borcu ödemek zorundadır. Ödeme yapılmazsa, alacaklı haciz işlemi başlatabilir ve borçlunun mal varlığına el konulabilir. Kambiyo senetlerine dayalı alacakların zamanaşımı süresi genellikle 3 yıldır ve bu süre içinde icra takibi başlatılmazsa, alacak hakkı zamanaşımına uğrar.

Senedi İcraya Koyma Süresi Ne Kadardır?

Senedi icraya koyma süresi, Türk Ticaret Kanunu’na göre 3 yıldır. Bu süre içinde alacaklı, senedi icra dairesine ibraz ederek kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurabilir. Eğer bu süre içinde icra takibi başlatılmazsa, alacak hakkı zamanaşımına uğrar ve alacaklı, borçludan senedin tutarını kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla talep edemez. Ancak, zamanaşımı süresi geçtikten sonra bile ilamsız icra takibi yoluyla alacağınızı talep etme imkanınız bulunmaktadır.

Protesto Süresi Ne Kadar?

Protesto, senedin ödeme gününü takip eden 2 iş günü içerisinde çekilmelidir. Ödeme günü ile vade günü genellikle aynıdır; ancak vade bir tatil gününe rastlıyorsa, ödeme günü vadeyi izleyen ilk iş günüdür.

Senet Ödememe Protestosu Çekilmezse Ne Olur?

Ödememe protestosu çekilmesi, alacaklının senetten doğan müracaat haklarını kullanabilmesi için önemli bir adımdır. Protesto, senedin ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde çekilmelidir. Eğer bu süre içinde protesto çekilmezse, alacaklı sadece keşideciye karşı doğrudan dava açma hakkına sahip olur ve cirantalara karşı olan müracaat haklarını kaybeder

Senet Takibinde Faiz Oranı 2024 Yılı

Senet takibinde faiz oranının hesaplanması, senedin üzerinde belirtilen faiz oranına veya yasal faiz oranına göre yapılır. Eğer senet üzerinde bir faiz oranı belirtilmişse, bu oran esas alınır. Aksi takdirde, Türk Ticaret Kanunu veya ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen yasal faiz oranı kullanılır.

Senet Borçlusunun Mallarına İhtiyati Haciz Koyulması Mümkün Mü?

Evet, senet borçlusunun mallarına ihtiyati haciz konulması mümkündür. İhtiyati haciz, alacaklının borçludan olan para alacağının tahsilini garanti altına almak için borçlunun mallarına geçici olarak el konulması işlemidir. İhtiyati haciz kararı, alacaklının talebi üzerine ve şartların varlığı halinde borç ilişkisiyle ilgili görevli ve yetkili mahkemeden talep edilir.

Senet Tahsili Kaç Gün Sürer?

Senet tahsilatı sürecinin süresi, senedin ödeme gününden itibaren başlayan icra takibi işlemlerine ve olası hukuki süreçlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, senedin ödenmediği durumda, alacaklı tarafından icra dairesine başvuru yapılır ve borçlu kişiye ödeme emri gönderilir. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse veya itirazı reddedilirse, takip kesinleşir ve haciz işlemleri başlatılabilir. Ancak, bu süreçlerde yaşanabilecek gecikmeler, itirazlar ve hukuki prosedürler nedeniyle tahsilatın tamamlanma süresi uzayabilir. Bu nedenle, senet tahsilatı sürecinin ne kadar süreceğine dair kesin bir zaman vermek zordur.

Senette Vadenin Bulunması Zorunlu Mudur?

Senette vadenin bulunması zorunlu değildir. Vade belirtilmemişse, senedin ibraz edildiği tarihte ödeme yapılması kabul edilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 776. maddesinde bono veya emre yazılı senetlerde bulunması gereken zorunlu unsurlar arasında vade de yer alır, ancak vade bir alternatif zorunlu unsur olarak kabul edilir ve senet üzerinde belirtilmesi şart değildir. Eğer senette vade belirtilmişse, bu vadeye uygun olarak ödeme yapılmalıdır. Vade tarihi gelmeden önce senedin ödenmesi istenemez. Vade tarihi belirtilmemişse, senedin görüldüğünde ödeneceği kabul edilir ve bu durumda senet hamili, senedi düzenleyene ibraz etmek zorundadır.

Senet İçeriğine İsteğe Bağlı Olarak Eklenebilecek Kayıtlar Nelerdir?

Senet içeriğine isteğe bağlı olarak eklenebilecek kayıtlar, senedin temel unsurlarının yanı sıra tarafların anlaşmasına göre belirlenebilir. İsteğe bağlı olarak eklenebilecek bazı kayıtlar şunlardır:

 • Yetki Kaydı: Senedin hangi mahkemelerde dava açılacağını belirleyen kayıt.
 • Menfi Emre Kaydı: Senedin sadece belirtilen kişiye ödeneceğini ifade eden kayıt.
 • Protestodan Muafiyet Kaydı: Senedin protesto çekilmesine gerek olmadığını belirten kayıt.
 • Aval Kaydı: Üçüncü bir şahsın senet borcunu garanti altına aldığını belirten kayıt.
 • Tahkim Kaydı: Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceğini belirten kayıt.

Bu kayıtlar, senedin kullanım amacına ve tarafların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlar ve senedin hukuki niteliğini etkileyebilir. Senet düzenlerken bu tür kayıtların eklenmesi ve bunların hukuki sonuçları konusunda bir avukatın görüşü alınması faydalı olacaktır.

Senet Borcumu Ödemezsem Ne Olur?

Eğer senet borcunuzu ödemezseniz, alacaklı tarafından hukuki yollara başvurulabilir. İlk adım olarak genellikle borçluya ödeme yapması için bir ihtarname gönderilir. Ödeme yapılmazsa, alacaklı icra takibi başlatabilir ve bu süreçte borçluya ödeme emri tebliğ edilir. Ödeme emrine itiraz edilmezse veya itiraz reddedilirse, alacaklı haciz işlemi başlatarak borçlunun mal varlığına el koyabilir ve satışını gerçekleştirebilir.

Ödenmeyen Senet Kaç Yılda Düşer?

Ödenmeyen senet tahsili için; senet vadesi gelmiş fakat ödenmemişse, hamilin düzenleyene (asıl borçlu) karşı ileri sürebileceği talepler yönünden zamanaşımı süresi Türk Ticaret Kanunu’nda 3 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre içinde ödenemeyen senet tahsili için icra takibi başlatılmazsa, senetle ilgili alacak hakkı zamanaşımına uğrar ve alacaklı, borçludan senedin tutarını kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla talep edemez.

Senet Noter Onayı Gerekli Mi?

Türk hukukuna göre, senetlerin noter onayına ihtiyacı yoktur ve kişiler arasında imzalandıklarında geçerlidir. Senedin geçerli olması için zorunlu kayıtların bulunması yeterlidir. Ancak, noter huzurunda düzenlenmiş bir senet, herhangi bir anlaşmazlık durumunda ispat yükünü hafifletir ve işlemi daha güvenilir kılar. Bu nedenle, notersiz senet geçerli olsa da noterde düzenlenmiş bir senet genellikle daha fazla güvence sunar ve hukuki süreçlerde avantaj sağlayabilir

Senette Vadeye Kadar Faiz Talep Edilebilir Mi?

Evet, senette vadeye kadar faiz talep edilebilir. Ancak, faiz talebinin senette belirtilmesi ve taraflar arasında anlaşma olması gerekmektedir. Senet üzerinde faiz oranı belirtilmişse, bu oran üzerinden hesaplama yapılır. Eğer senet üzerinde faiz oranı belirtilmemişse, yasal faiz oranları uygulanabilir. Kambiyo senetlerinde, ticari iş niteliğinde olduğu için, talep edilmesi durumunda 3095 sayılı Kanun madde 2’de öngörülen oranda faiz istenebileceği kabul edilmiştir.

Elimde Senet Var Nasıl Tahsil Ederim?

Senet tahsilatı için, öncelikle borçluya ödeme yapması için yazılı bir ihtarname göndererek ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Ödeme yapılmazsa yani senet tahsilatı gerçekleşmezse icra dairesine başvurarak kambiyo senetlerine özgü icra takibi işlemini başlatabilirsiniz. İcra dairesi, borçluya ödeme emri gönderir ve borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra belirli bir süre içinde ödemek zorundadır. Ödeme yapılmazsa, alacaklı olarak haciz işlemi başlatarak borçlunun mal varlığına el koyabilir ve satışını gerçekleştirebilirsiniz.

Bono ve Senet Farkı Var Mı?

Senet, genel bir terim olarak kullanıldığında, bir borcun ödeneceğine dair yazılı bir taahhüttür. Bono ise, senetlerin özel bir türüdür ve kambiyo senetleri arasında yer alır. Bono, belirli şartları taşıyan ve “bono” veya “emre yazılı senet” ifadesini içeren, kayıtsız ve şartsız bir ödeme vaadini ifade eden bir kambiyo senedidir.

Senet Çek Farkı Var Mı?

Evet, senet ve çek arasında önemli farklar bulunmaktadır. Senet, belirli bir tarihte veya talep üzerine belirli bir miktar paranın ödeneceğine dair yazılı bir taahhüttür. Çek ise, bir banka hesabından belirli bir miktar paranın ödenmesi için bankaya verilen yazılı bir emirdir. Senette genellikle iki taraf bulunur: düzenleyen ve lehtar. Çekte ise üç taraf vardır: çek hesabının sahibi (çek keşidecisi), banka (çek muhatabı) ve para alacak kişi (lehtar).

Senet Nasıl Doldurulur?

Senet doldururken, öncelikle borçlu ve alacaklının tam adı, adresi ve iletişim bilgileri gibi taraflara ait bilgiler net bir şekilde yazılmalıdır. Borç miktarı, yani ödenecek ana para tutarını belirtilmeli ve vade tarihi, yani borcun ne zaman ödeneceği açıkça yazılmalıdır. Eğer senette faiz uygulanacaksa, yıllık faiz oranını ve faiz hesaplama yöntemi de eklenmelidir. Son olarak, senet hem borçlu hem de alacaklı tarafından imzalanmalıdır. Bu adımlar, senedin yasal olarak geçerli ve uygulanabilir olmasını sağlar. Senet doldurma işlemi sırasında hukuki danışmanlık almak, olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Ödenmeyen Senette Haksız Yere İmzaya İtiraz ve Cezası

İcra hukukunda, borçlunun takibe dayanak belgede yer alan imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmesi durumunda, bu itirazın usulüne uygun olarak yapılması gerekmektedir. Eğer borçlu, imzaya itiraz ederken gerçeğe aykırı beyanda bulunuyorsa ve mahkeme tarafından itirazın haksız olduğuna karar verilirse, borçlu, takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata ve ayrıca %10 para cezasına çarptırılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap