İş HukukuTazminat HukukuDESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin hayatta iken maddi ve manevi destek sağladığı kişilere, vefatı sonucu artık bu desteği sağlayamaması sebebiyle desteksiz kalan kişilere ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 53. Maddesinin 3. Fıkrasında şu şekilde düzenlenmektedir: ‘’Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların tazmin edilmesi gerekir.’’ Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması çeşitli usul ve esaslara dayanmaktadır. Bu yazımızda destekten yoksun kalma tazminatının ne olduğunu ve destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasının hangi usul ve esaslara göre belirlendiğini inceleyeceğiz.

İÇİNDEKİLER

DESTEK KAVRAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre destek kavramı farklı anlamlarda karşımıza çıkar. Bu anlamlardan birkaçı şu şekildedir: Maddi veya manevi yardımcı, soyut veya somut anlamda dayanak, koruma, yardım vb.dir. Hukuken destek kavramı ise farklı olaylarda farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kavram genellikle mahkemenin ilgiliye maddi olarak yapılmasına hükmedilen bir edim şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NEDİR?

Destekten yoksun kalma tazminatı, genellikle bir kişinin ölümü durumunda, ailesine veya ilgililerine sağladığı maddi veya manevi destekten yoksun kalmaları nedeniyle ödenen bir tazminattır. Ölen kişinin ailesi veya ilgililer, onun destek sağladığı kaynağın kesilmesiyle maddi olarak zarara uğrarlar ve bu zararlarının telafisi için tazminat talep edebilirler. Bu tazminat ölen kişinin sağladığı gelir, bakım veya diğer maddi kaynakların kaybıyla doğrudan ilişkilidir. Bu tazminat, özellikle kazalar, hatalı ölümler, tıbbi hatalar gibi durumlarda talep edilir. Tazminat miktarı, ölen kişinin gelir durumu, yaşam beklentisi, sağladığı destek miktarı ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Mahkemeler, destekten yoksun kalan aile üyelerinin maddi kayıplarını ve yaşadıkları manevi sıkıntıları dikkate alarak adil bir tazminat miktarı belirler.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KAPSAMI

Destekten yoksun kalma tazminatının kapsamı maddi tazminat ve manevi tazminat şeklinde ikiye ayrılmaktadır:

 1. Manevi Tazminat:

Destekten yoksun kalma maddi tazminatı davasıyla birlikte, ayrıca manevi tazminat da talep edilebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm durumlarında, zarar görenin veya hayatını kaybedenin yakınlarına manevi tazminat olarak uygun bir miktar ödenebilir (BK m.56/2). Yargı uygulamasına göre, manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olmaması gerektiği kabul edilmektedir. Manevi tazminatın amacı, olayın neden olduğu acı ve elemi hafifletmektir. Bu nedenle manevi tazminat miktarı belirlenirken; kaza tarihi, olayın meydana geliş şekli, kusur durumu ve tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınmalıdır.

 1. Maddi Tazminat:

Destekten yoksun kalma, maddi bir tazminat türüdür. Bu tazminat türünde zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükümlülüğü altındadır. Eğer uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların normal seyrini ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde bulundurarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler (BK m.50). Zarar görenin kusurlu davranışının zararın ortaya çıkmasına veya artmasına sebep olduğu durumlarda, maddi tazminat miktarı indirilebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilecek maddi zararlar, Borçlar Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, ölüm durumunda talep edilebilecek maddi zararlar özellikle şunlardır:

 1. Cenaze masrafları.
 2. Eğer ölüm hemen gerçekleşmemişse, tedavi masrafları ve çalışma gücünün azalması veya kaybından doğan zararlar.
 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları zararlar: Ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler, ölenin çalışma yaşamı boyunca kendilerine sağlayacağı desteğin kaybından kaynaklanan her türlü maddi zararlarını talep edebilirler.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI GENEL ŞARTLARI

Bu tazminatın temel şartı, destek sağlayan kişinin vefat etmiş olmasıdır. Destek sağlayan kişinin ölüp ölmediği kesin olarak bilinmiyorsa, destekten yoksun kalma tazminatı talebi için bu durumun gerçekleştiği kabul edilir. Medeni Kanun’un 31 ve 32. maddelerinde, ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya uzun süredir haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, ölümüne kesin gözle bakıldığı hükme bağlanmıştır.

Ölümüne neden olan eylem genellikle bir başkası tarafından gerçekleştirilir. Kişinin kendi kusuru veya eceli ile ölmesi durumunda destekten yoksun kalma tazminatı talep edilemez. Ayrıca, ölüme sebep olan eylem ile meydana gelen zarar arasında nedensellik ilişkisi bulunmalıdır.

Tazminat talep eden kişilerin bakıma muhtaç olmaları ve desteklerin sürekli ve düzenli bir şekilde devam etmiş olması gerekmektedir. Tek seferlik bir destek alan kişi, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edemez.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ

Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde kusur oranının belirlenmesi, genellikle haksız fiilin sorumluluğunun ve bu haksız fiilin neden olduğu zararın değerlendirilmesini içerir. Kusur oranı, tazminat talep eden tarafın haksız fiilden ne derecede sorumlu olduğunu belirlemekte kullanılır. Kusur oranı, tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür ve genellikle mahkemeler veya sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

Kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınan faktörler şunlar olabilir:

 • Haksız Fiilin Niteliği: Haksız fiilin türü ve ciddiyeti, kusur oranının belirlenmesinde etkili olur. Örneğin, kasti bir hareketin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar, daha yüksek bir kusur oranıyla ilişkilendirilebilir.
 • Tarafların Davranışları: Olayın meydana gelmesinde tarafların hangisinin ne kadar kusurlu olduğu incelenir. Dikkatsizlik, ihmal veya kasti hareketler, kusur oranının belirlenmesinde etkili olabilir.
 • Zararın Büyüklüğü: Zararın miktarı ve niteliği de kusur oranını etkileyebilir. Örneğin, ağır bedensel yaralanmalar veya ölüm durumlarında kusur oranı genellikle daha yüksek olabilir.
 • Tazminat Talep Eden Tarafın Davranışları: Tazminat talep eden tarafın olayın meydana gelmesine nasıl katkıda bulunduğu da dikkate alınabilir. Eğer tazminat talep eden tarafın kusuru varsa, bu da kusur oranını etkileyebilir.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NASIL HEAPLANIR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 50. maddesine göre, zarar gören kişi, zararının miktarını ve zarar verenin kusurunu kanıtlama yükümlülüğü altındadır. Eğer uğranılan zararın miktarı tam olarak kanıtlanamıyorsa hakim, destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması sırasında olayların normal seyrini ve zarar görenin aldığı önlemleri dikkate alarak zararın miktarını adil bir şekilde belirler. Türk Borçlar Kanunu’nun 51. maddesine göre ise hakim, tazminatın kapsamını ve ödeme şeklini, durumun gerekliliklerini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önünde bulundurarak belirler.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin maddi destek sağladığı kişilerin yaşam standartlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için talep edilen bir tazminat türüdür. Bu tazminat davası, hak sahiplerinin ölen kişinin sağken verdikleri desteğin kaybını telafi etmeyi amaçlar. Aynı dava içinde, hak sahipleri manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Bu tazminatlar, ölenin sağken destek sağladığı kişilerin sosyal ve ekonomik bağlarının ölümden önceki gibi devam etmesini sağlamayı hedefler.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI AÇMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Bu tazminat talebinin zamanaşımı süresi, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıldır (BK Md. 72). Haksız fiillerde zarar her zaman olayın meydana geldiği anda ortaya çıkmayabilir. Örneğin, bir iş kazası, trafik kazası veya doktor hatası sonucu ölüm durumunda, zarar veren eylemin neden olduğu sonuçlar yıllar sonra ortaya çıkabilir ve sonunda ölüme sebep olabilir. Bu durumda, destekten yoksun kalma tazminatı talebi için zamanaşımı süresi, ölüm tarihi olarak kabul edilir.

Tazminat yükümlüsünün veya zararın sonradan öğrenilmesi durumunda bile, destekten yoksun kalma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Kişi yaşarken kendisinden düzenli ve sürekli destek alan herkes, bu tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Ölen kişiden sağken düzenli yardım alan herkes, bu durumu kanıtladığı sürece destekten yoksun kalma talepli tazminat davası açabilir. Bu talepte bulunan kişiler arasında akrabalık ilişkisi aranmaz.

Eşler, çocuklar, anne ve babalar, ispat gerektirmeden bu tazminatı talep edebilirler. Yargıtay içtihatlarına göre, bu kişilerin birbirlerine yaşamları boyunca destek verdikleri kabul edilir. Dolayısıyla, bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı talep ederken ispatlaması gerekmez. Ancak, karşı tarafın delillerle aksi bir durumu ispat etmesi halinde bu kabul geçersiz hale gelir.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Destekten yoksun kalma tazminatı davası için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davalının, yani ölüme sebebiyet veren kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında vefat eden bir bireyin hayatı boyunca sağladığı yardım ve desteğin, kaza sonucu ölmesi nedeniyle ortadan kalkmasıyla zarar gören kişilerin yaşadığı kayıptır. Trafik kazası durumunda tazminatı talep edilebilmesi için kişinin müteveffa olması gerekmektedir. Trafik kazasının ölümle sonuçlanması halinde talep edilecek tazminatlar şu şekildedir:

 • Destekten Mahrum Kalma Tazminatı
 • Tedavi, Sağlık ve Hastane Masrafları
 • Cenaze ve Defin Giderleri
 • Aracın Aldığı Zararın Tazminatı
 • Manevi Tazminat ve Diğer Tazminat Talepler

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

Sigorta şirketleri, tek taraflı tam kusur durumlarında bile bu tazminatı ödemekle sorumludur. Ancak, sigortalı aracın sürücüsü, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen bazı koşulları ihlal etmişse, sigorta şirketleri bu tazminatla ilgili olarak rücu etme hakkına sahiptir. Özetlemek gerekirse, eğer sürücü kaza sırasında alkollü, uyuşturucu madde etkisi altında veya sürücü belgesi olmadan araç kullanıyorsa, sigorta şirketlerinin rücu hakkı doğacaktır. Ayrıca, kasti hareketler, ağır kusur veya yasal sınırların üzerinde yük taşıma gibi durumlarda da sigorta şirketleri rücu hakkını kullanabilirler.

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

İş kazası geçiren bir işçi, ruhen ve/veya bedenen zarara uğrayabilir. Bu durumda, Türk Borçlar Kanunu’na göre işçi, haksız fiil neticesinde uğradığı zararların giderilmesi için dava açma hakkına sahiptir. Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre iş kazası geçiren bir işçi, cismani zarar durumunda zararlarının tazmin edilmesini talep edebilir. Ölüm veya bedensel zarar durumunda işçi, şu giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

Ölüm Durumunda:

 • Cenaze giderleri,
 • Tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci varsa),
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ölenin destekten yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar.

Bedensel Zarar Durumunda:

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

İş kazası geçiren işçi, işverene karşı maddi tazminat davası açabilir ve bu dava kapsamında yukarıda bahsedilen giderlerin karşılanmasını talep edebilir. Önemli olan husus, işçinin gelecekteki hak kayıplarını da talep edebilmesidir. Bu sebeple, iş gücü kaybı yaşayan bir işçi, gelecekte bu kaybın neden olacağı sıkıntıları da hesaba katmalıdır.

HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Haksız fiilden kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin haksız bir eylem sonucu yaşamını yitirmesi veya yaşam kalitesinin azalması durumunda, destek sağladığı kişilerin bu desteğin yitirilmesi sonucu uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini için talep edilen bir tazminat türüdür. Örneğin, bir kişinin ölümü veya sakat kalması sonucu, ailesine sağladığı maddi destek veya bakım hizmeti ortadan kalkarsa, bu durumda destekten yoksun kalan kişilerin, haksız fiilin sorumlusu olan şahıstan destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakları bulunabilir. Bu tazminat, ölen veya sakat kalan kişinin sağlık, eğitim, yaşam standartları gibi destek sunduğu kişilerin hayatını olumsuz etkileyen maddi ve manevi kayıplarını telafi etmek amacıyla ödenir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TAZMİNAT AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız borçlar hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Borçlar hukukundan doğan destekten yoksun kalma tazminatı davaları ve destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gibi pek çok alanda hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten mahrum kalma tazminatının hesaplanması yapılırken somut olayın koşullarının dikkate alınması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması, hayatını kaybeden kişinin yaşının, aile gelirine olan katkısının, geride kalan yakınlarının sayısının ve benzeri faktörlerin dikkate alınmasıyla belirlenir. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması ölüm durumunda, ölen kişinin yaşına, mesleğine, aylık gelirine ve sorumlu olduğu ailesinin durumuna ilişkin bilgiler dikkate alınarak, yasal olarak öngörülen yaşam sürelerine göre yapılır.

Eğer ölen bir çocuksa, ileride ailesine maddi ve manevi olarak destek sağlayabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak destekten yoksun kalma tazminatının hesaplaması yapılır. Bu durumda, çocuğun destek sağlayabileceği aile bireylerinin yaşları da hesaba katılarak, gelecekte alınabilecek maddi ve manevi destekten mahrum kalma durumu destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması sırasında değerlendirilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Hakkı Mirasçılara Geçer Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir tazminat hakkı türü olup bu tazminat mirasçılara intikal etmemektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kaç Yıl Sürer?

Destekten mahrum kalma tazminatı, ölen kişinin sağken sağladığı desteklerin süresine bağlı olarak belirlenir. Bu destek, genellikle ölen kişinin normal çalışma ömrü boyunca sağladığı maddi ve manevi desteği içerir. Dolayısıyla, bu tazminat da genellikle ölen kişinin destek sağlama potansiyelinin devam edeceği varsayılan süre boyunca ödenir. Ölen kişinin normal emeklilik yaşı veya çalışma kariyeri dikkate alınarak belirlenen bir zaman dilimi boyunca bu tazminat ödenebilir. Her durum için kesin bir süre belirtilmemekle birlikte, bu süre genellikle ölen kişinin ailesinin ihtiyaçları ve mahkeme kararlarına bağlı olarak belirlenir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

Destekten yoksun kalma tazminat davaları, çeşitli haksız fiiller nedeniyle açılabilir. Örneğin, trafik kazaları veya iş kazaları sonucu destek sağlayan kişinin vefat etmesi durumunda bu tür bir tazminat davası açılabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Edebilecek Kişiler Kimlerdir?

Destekten mahrum kalma tazminatını ölenden destek alan herkes talep edebilmektedir. Bu tazminatın talep edilebilmesi için özellikle akrabalık ilişkisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak yargıtay içtihatlarına göre eş, çocuk, anne, baba aksi ispat edilmedikçe destekten yoksun kalma tazminatı alma hakkına sahiptirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir maddi tazminat türü olduğundan sigorta şirketinden talep edilebilir. Özellikle trafik kazalarında, üçüncü kişilerin ölümüne neden olan aracın mali mesuliyet sigortasından bu tazminatın talep edilmesi gerekmektedir. Zarar verenin sigortasına karşı açılacak dava öncesinde arabuluculuk süreci zorunludur.

Destekten Yoksun Kalma Zararı Nedir?

Destekten mahrum kalma zararı, bir kişinin vefatı veya iş göremez hâle gelmesi sonucunda, hayatta kalan kişilerin o kişiden sağladığı maddi veya manevi desteğin ortadan kalkmasıyla oluşan zarardır. Bu zarar genellikle maddi kayıpları ifade eder ve destek sağlayan kişinin vefatı veya iş göremez hâle gelmesiyle, hayatta kalan kişilerin yaşam standartlarında düşüş, ekonomik sıkıntılar ve benzeri olumsuz etkiler meydana gelir. Destekten yoksun kalma zararı, bu kayıpların tazmin edilmesi için öngörülen bir tazminat türüdür.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Mahkemede Açılır?

Bu tazminat davası için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davalının, yani ölüme sebebiyet veren kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Hukuk Muhakemesi Kanununa göre maddi ve manevi tazminatlar kesinleşmeden icraya konulamazlar. Dolayısıyla destekten yoksun kalma tazminatı da kesinleşmeden icraya konulamaz.

Kardeş Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir Mi?

Kardeşler arasında genel olarak bakım görevi yoktur. Ancak, bir kardeşin diğerine düzenli ve sürekli olarak yardım etmesi durumunda, bu destek kabul edilir. Bu durumda, destek sağlanan kardeşin refah düzeyi göz önünde bulundurulmaz. Kardeşler arasında gerçek bir bakım ilişkisinin olduğu varsayıldığından, hayatta kalan kardeş destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilir. Eğer anne ve baba vefat etmiş veya yoksul, yaşlı, hasta ise, büyük kardeşler yasal bir zorunluluk olmaksızın küçük kardeşlerine bakma görevini üstlenebilirler. Böylece destek alınan kardeş, tazminat talep etme hakkına sahip olabilir.

Anne Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir Mi?

Evet, anne ve baba destekten yoksun kalma tazminatı alma hakkına sahiptirler dolayısıyla bu kişiler bu tazminat türünü talep edebilirler.

Torun Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatında kesin kurallar bulunmamaktadır. Torunlar gibi başka kişiler de düzenli ve sürekli destek görebilir, önemli olan bu bakım ve yardım ilişkisini kanıtlamaktır.

Örneğin, trafik kazasında ölen küçük çocuklar, dede ve nenelerinin bakımını üstlenmiş olabilir. Eğer dede veya nenenin vefatı sonucunda çocuklar destekten yoksun kalırsa, sorumlulardan tazminat talep edebilirler. Bu durumda, torunlar destekten yoksun kalmış olacaklarından tazminat isteme hakları vardır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir Mi?

Hukukumuzda destekten yoksun kalma davası maddi tazminat davası şeklinde açılmaktadır ancak bazı özel durumlarda destekten yoksun kalma tazminatı belirsiz alacak davası şeklinde de açılabilmektedir.  Yargıtayda bu şekilde açılmış davalar da mevcuttur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Maddi Tazminat Mıdır?

Evet, destekten yoksun kalma tazminatı maddi bir tazminat türüdür. Bu tazminat, genellikle bir kişinin ölümü veya iş göremez hâle gelmesi sonucunda, destek sağladığı kişilerin bu desteği kaybetmesi durumunda ortaya çıkar. Maddi kayıpları tazmin etmek amacıyla ödenir ve genellikle cenaze giderleri, tedavi masrafları, gelir kaybı ve benzeri ekonomik zararları kapsar. Dolayısıyla, destekten yoksun kalma tazminatı, maddi kayıpların tazmini için talep edilen bir tazminat türüdür.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Haczedilebilir Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatı haczedilememektedir. Bu tazminatın hazmedilemeyeceği 2004 sayılı İcra ve İflas kanununun 82. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

…..Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar”

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mu?

Trafik kazaları sonucu oluşan ölüm durumlarında, tazminat genellikle mali mesuliyet sigortasından talep edilir. Kazaya karışan aracın trafik sigortası kapsamında, ölümle sonuçlanan kaza nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zararlar için tazminat talep edilir. Kişinin bu tazminatı talep edebilmesi için sigorta şirketine başvurması gerekmektedir.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

SİGORTA A.Ş.’YE

KONU           : ……………………  Poliçe No’lu KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olan X ‘in tarafımıza ödenmesi talebidir.

…… tarihinde Bursa’da meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkil X (TC:…………….) vefat etmiştir. Müteveffanın vefatı neticesinde müvekkilim maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır.

Şu şekilde sayılmıştır; “Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır’’:

Cenaze giderleri.

Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar

…..

İzah edilen nedenlerle müvekkilimin ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’’ ve ‘‘Cenaze Giderlerinin’’ tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. Tarih

EKLER:

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ‘NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

TALEP KONUSU:

H.E. DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

1-)

2-)

3-)

4-)

5-)

.

HUKUKİ NEDENLER:

HUKUKİ DELİLLER :

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenler ile yargılama sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında;

1-Davamızın KABULÜNE,

2-Yargılama giderleriyle ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

Davacı Vekili

EKLER:

Nil KÜLEGE

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap