İş Hukukuİcra ve İflas HukukuTEHİRİ İCRA NEDİR NASIL ALINIR

Tehiri icra yani icranın geri bırakılması ilamlı icra takibinde alacaklının; borçlunun icra dairesinde göstereceği teminat karşılığında istinaf veya temyiz incelemesi sonuçlanana kadar icra takip işlemlerini durdurulmasıdır. Bu karar sayesinde borçlu icra dairesine ödemiş olduğu teminat ile istinaf incelemesi süresince takip işlemlerinin beklenilmesini sağladığı gibi alacaklının mal varlığı üzerine haciz koymasının da önüne geçerek cebri icra baskısından kurtulmaktadır.

TEHİRİ İCRA NEDİR?

Tehiri icra, diğer bir deyişle icranın geri bırakılması kararı, ilamlı icra takibinde borçlunun takibin ilerlemesine engel olmasını sağlayan hukuki bir yoldur.

İİK 36.maddesinde yapılan düzenlemede ; “İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.(.”

Tehiri icra, ilk derece mahkemesinin verdiği hüküm ile ilamlı icra takibi başlatılması durumunda, bu dava kanun yolu aşamasında iken borçlunun, belirli bir teminat göstererek icra işlemlerinin durdurulmasıdır.

İcranın geri bırakılması talebi için, öncelikle dayanak ilamın tehiri icra talepli şekilde istinaf edilmiş olması sonrasında istinaf edilen kararı veren mahkemeden, kararın tehir-i icra talepli olarak istinaf veya temyiz edildiğine dair derkenar alınması gerekir. Sonra, icra müdürlüğünden derkenar ile birlikte takipte 90 gün sonrasını esas alacak şekilde kapak hesabının yapılması ve sonrasında ise mehil vesikası verilmesi talep edilmesi gerekmektedir.

Teminat tutarı, ya peşin olarak icra dosyasına yatırılır ya da bir bankadan kesin ve süresiz teminat mektubu sunulur.  Teminat mektubunun icra mahkemesi hakimi tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakim tarafından uygun görüldükten sonra yada nakdi olarak teminat icra dosyasına yatırılır. İcra müdürlüğü tarafından mehil vesikası düzenlenmesi sonrasında ise İcra Mahkemesinde Değişik İş olarak icranın geri bırakılması talepli dava açılır, icra mahkemesi karar verdikten sonra da karar icra müdürlüğüne sunularak takip işlemleri durdurulur.

TEHİRİ İCRA NEDEN TALEP EDİLİR?

Tehiri icra, ilamlı icra takibine karşı borçlunun başvurabileceği bir kanuni yoldur. İcranın geri bırakılması talep etmenin nedeni, borçlunun üst derece mahkemelerdeki yargılama süreci sonuçlanana kadar icra takibinin durdurulmasını sağlamaktır. Böylece borçlu, yerel mahkemenin kararının kaldırılması veya bozulması ihtimaline karşı icra takibinden kaynaklanan zararları önlemeye çalışır.

HANGİ KARARLARIN TEHİRİ İCRASI İSTENİR?

Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde, ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından kanun yoluna başvurulması durumunda, icra işlemlerinin kanun yolu incelemesi sonuçlanana kadar geri bırakılmasıdır. Bu nedenle, icranın geri bırakılması alınabilecek kararlar, ilamlı icra takibine konu olan yargı kararlarıdır. Ancak İİK m. 36/4 uyarınca nafakaya ilişkin ilamların icrası teminat vermek suretiyle dahi durdurulamaz.

TEHİRİ İCRA TALEP ETMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Tehiri icra talebinin kabul edilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • İcra takibine konu olan mahkeme kararının istinaf veya temyiz edilmiş olması gerekir.
 • İstinaf veya temyiz dilekçesinde icranın geri bırakılması kararı için talebi bulunması gerekir.
 • İcra takibine konu olan alacağın tamamının veya bir kısmının, üç aylık faizi ile birlikte icra dosyasına teminat olarak yatırılması gerekir.
 • İcra müdürlüğüne teminat sunulması sonrasında mehil vesikası düzenlenmesi talep edilir.
 • İcra müdürlüğünce mehil verilmesi sonrasında icra mahkemesinde değişik iş talepli tehiri icra talebi içeren dava açılması gerekir.

Tehiri icra talebinin kabul edilmesi halinde, icra işlemleri yargılama sonuçlanıncaya kadar durdurulur. İcranın geri bırakılması talebinin reddedilmesi halinde, borçlu karara karşı itiraz edebilir.

TEHİRİ İCRA SÜRECİ NASIL İŞLER?

Tehiri icra süreci, ilamlı icra takibinin borçlu tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmesiyle başlar. İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar:

 1. Tebliğ İşlemi: İlamlı icra takibinin borçlu tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi.
 2. Derkenar Alınması: Borçlu taraf, ilamlı takibin dayanağı olan ilamın istinaf/temyiz edileceğine dair bir derkenar almalı ve icra dosyasına sunmalıdır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı istinaf/temyiz yoluna gidildiğine dair olan tensibe derkenar denmektedir.
 3. Kapak hesabı talebi : İcra müdürlüğünden borçlu tarafından mehil vesikasına esa olacak şekilde dosya borcunun 3 ay sonrasına göre kapak hesabı yapılması talep edilmesi ve icra müdürlüğünden kapak hesabının yapılması gerekmektedir.
 4. Teminat Yatırılması: Tehiri icra sürecinin devam edebilmesi için icra dosyasına icra müdürlüğü tarafından mehil vesikasına esas olacak kadar kapak hesabı borcunu teminat yatırılması gerekmektedir. Söz konusu teminat dosyaya nakdi olarak yatırılabileceği gibi herhangi bir bankadan alınan teminat mektubu biçiminde yada kanunda belirtilen diğer şekillerde de söz konusu olabilmektedir.
 5. Mehil Vesikası Alınması: Teminat yatırıldıktan ve derkenar alındıktan sonra borçlu, icra dosyasından mehil vesikası alınmalıdır. Mehil vesikası, icranın geri bırakılması kararı getirmek üzere alınan süreyi gösteren bir belgedir.
 6. Mehil Süresi: Borçlunun yatırmış olduğu teminat uygun kabul edilirse borçlu icra müdürlüğüne başvurur ve tehiri icra kararının getirilmesi için 60 veya 90 günlük mehil vesikası alır. Söz konusu 60 veya 90 günlük süre içinde icra dosyası üst mahkeme tarafından verilecek onama veya bozma kararına kadar durur. 60 veya 90 günlük süre içinde eğer mahkeme karar vermezse borçlu 30 günlük ek süre talebinde bulunabilir.

Bu süreç sonunda, üst mahkeme ilama konu edilen ilk derece mahkemesi kararını bozarsa borçlu icranın geri bırakılması talebi için yatırmış olduğu teminatı tümüyle geri alabilecektir. Üst mahkeme tam tersi bir karar verirse de alacaklı, yatırılan teminattan alacağını tahsil etme imkanına haiz olur

TEHİRİ İCRA DİLEKÇESİ NEDİR?

Tehiri icra dilekçesi, borçlunun ilamlı icra takibinin durdurulması için icra hukuk mahkemesine sunduğu dilekçedir. İcranın geri bırakılması dilekçesinde, borçlunun istinaf veya temyiz yoluna başvurduğunu, icra dosyasına yeterli bir teminat yatırdığını veya banka teminat mektubu sunduğunu, icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulmasını talep ettiğini belirtmesi gerekir.

Tehiri icra dilekçesinin eklerinde, ilamlı icra takibinin dayanağı olan ilam, derkenar, mehil vesikası, teminat mektubu veya dekontu, dosya hesabı örneği gibi belgelerin de bulunması gerekir.

TEHİRİ İCRA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

24.11.2021 Tarihli ve 7343 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un getirdiği yenilikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemeleri/Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilmiştir.  Tehir-i icra dilekçesi, icra hukuk mahkemesine verilir. Bu dilekçe ile borçlu, icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulmasını talep eder.

TEHİRİ İCRADA DERKENAR TALEBİ NEDİR?

Tehiri icrada derkenar talebi, borçlunun ilamlı icra takibinin dayanağı olan mahkeme kararının istinaf veya temyiz edileceğine dair bir belge talep etmesidir. Bu belge, ilgili mahkemeden alınır ve icra dosyasına sunulur. Derkenar talebi, icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulması için gerekli bir adımdır.

DERKENAR TALEBİ NASIL ALINIR?

Derkenar, ilamlı icra takibinin dayanağı olan mahkeme kararının istinaf veya temyiz edileceğine dair bir belge talep etmektir. Borçlu taraf, ilamlı takibin dayanağı olan ilamın istinaf/temyiz edileceğine dair bir dilekçe ile mahkemeden derkenar alır ve icra dosyasına sunulur.

TEHİRİ İCRA SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ NEDİR?

Tehir-i icra sürecinde teminat mektubu verilmesi, borçlunun icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulması için icra dosyasına yeterli bir teminat göstermesidir. Teminat mektubu, borçlunun bir bankadan aldığı ve icra dairesine sunduğu bir belgedir. Teminat mektubu, icra dosyasındaki güncel borcun toplam bedelinin üzerine üç aylık faiz eklenerek hesaplanacak olan dosya hesabı kadar olmalıdır. Teminat mektubu, nakit olarak teminat yatırmak istemeyen borçlular için bir alternatiftir. Teminat mektubu, icra hukuk mahkemesi tarafından onaylanması gerekir.

TEHİRİ İCRADA MEHİL VESİKASI NEDİR?

Mehil vesikası, tehiri icra talebinde bulunan borçlunun, icra dosyasına yeterli bir teminat gösterdiğini ve üst mahkemeden tehiri icra kararı getirmek için verilen süreyi belirten bir belgedir. Mehil vesikası, icra müdürlüğünden alınır ve 60 gün süreli olup, zorunlu hallerde 30 gün daha uzatılabilir. Mehil vesikası, icra işlemlerinin durdurulması için gerekli bir adımdır.

MEHİL VESİKASI NASIL ALINIR?

Mehil vesikası, icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulması için icra dosyasına yeterli bir teminat gösterdiğiniz ve üst mahkemeden tehiri icra kararı getirmek için verilen süreyi belirten bir belgedir. Mehil vesikası şu şekilde alınır:

Öncelikle, icra dosyasında yer alan güncel borç bedeli üzerine üç aylık faiz eklenerek hesaplanan dosya hesabı kadar bir teminat yatırılmalı veya banka teminat mektubu sunulmalıdır. Ardından, icra müdürlüğüne bir dilekçe verilerek, icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulması talep edilir. Dilekçenin eklerinde, ilamlı icra takibinin dayanağı olan ilam, derkenar, teminat mektubu veya dekontu, dosya hesabı örneği gibi belgelerin bulunması gerekir.

Borçlu tarafından yatırılan teminat uygun görülürse icranın geri bırakılması kararının getirilmesi için 60 günlük mehil verilir. Söz konusu mehil süresi içinde icra dosyası üst mahkeme tarafından verilecek karara kadar durur. Mehir süresi içinde üst mahkeme karar vermezse borçlu 30 günlük ek süre talebinde bulunabilir.

MEHİL VESİKASI ALINMAZSA NE OLUR?

Mehil vesikası alınmazsa, icra işlemleri durdurulmaz ve alacaklı, borçlunun malvarlığına haciz koyabilir. Ayrıca, mehil vesikası alınmadığı için icra hukuk mahkemesi tarafından verilen tehiri icra kararı da iptal edilebilir.

TEHİRİ İCRA TALEBİ REDDEDİLİRSE NE OLUR?

Tehir-i icra talebi reddedilirse, icra işlemleri devam eder ve alacaklı, borçlunun mal varlığına haciz koyabilir. Ayrıca, borçlu, yatırmış olduğu teminatı kaybedebilir. Borçlu, icra hukuk mahkemesinin ret kararına karşı itiraz edebilir. Ancak, itirazın sonucu kesindir ve borçlunun aleyhine olursa, icra işlemleri kesinleşmiş olur.

TEHİRİ İCRA TALEBİ KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

Tehir-i icra talebi kabul edilirse, icra işlemleri üst mahkemenin nihai kararı verilene kadar durur. Bu duruma icranın geri bırakılması denir. Borçlu, icra işlemlerinin durdurulması için belirli bir teminat göstermiş olmalıdır. Eğer üst mahkeme ilk derece mahkemesi kararını bozarsa borçlu, yatırmış olduğu teminatı geri alabilir. Ancak, üst mahkeme kararı borçlunun aleyhine olursa, icra işlemleri kesinleşmiş olur ve alacaklı, borçlunun malvarlığına haciz koyabilir.

TEHİRİ İCRADA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Tehir-i icrada görevli ve yetkili mahkeme, icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulması için başvurulan mahkemedir. İcra İflas Kanunu’nun 36. maddesine göre, tehiri icra talebinde bulunulacak mahkeme, icra takibinin yapıldığı yerdeki icra hukuk mahkemesidir. Bu mahkeme, borçlunun teminat gösterip göstermediğini, üst mahkemeden tehiri icra kararı getirip getirmediğini, icra işlemlerinin durdurulup durdurulmayacağını kararlaştırır.

TEHİRİ İCRA HARÇ ÜCRETLERİ 2024

2024 yılı için tehiri icra harçları şu şekildedir:

 • İcra dosyasına yeterli bir teminat göstermek için ödenen harç: İcra dosyasındaki güncel borcun toplam bedelinin üzerine üç aylık faiz eklenerek hesaplanacak olan dosya hesabı kadar
 • İcra hukuk mahkemesine tehiri icra talebinde bulunmak için ödenen harç: 427,60 TL
 • Üst mahkemeden tehiri icra kararı getirmek için ödenen harç: İstinaf veya temyiz yoluna başvurulduğu takdirde, ilgili mahkemenin harç tarifesine göre değişir

Harç ücretleri, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile güncellenir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TEHİR-İ İCRA TALEPLERİ HİZMETLERİMİZ

 icranın geri bırakılması oldukça karmaşık ve teknik bir süreci içerir. Süreç içerisinde yapılacak usuli hataların hak kayıplarına yol açacağı unutulmamalıdır. Bu sebeple tehiri icra sürecinin avukat vasıtasıyla yürütülmesi oldukça önemlidir.

Harbiye Hukuk Bürosu, tehiri icra talepleri konusunda alanında uzman avukat kadrosuyla hizmet vererek aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • İstinaf veya temyiz dilekçesi hazırlama ve sunma
 • Derkenar talebi dilekçesi hazırlama ve sunma
 • Teminat mektubu veya dekontu sunma
 • Mehil vesikası talebi dilekçesi hazırlama ve sunma
 • İcra hukuk mahkemesine tehiri icra talebi dilekçesi hazırlama ve sunma
 • İcra hukuk mahkemesinin kararına itiraz etme
 • Üst mahkemeden tehiri icra kararı getirme
 • İcra işlemlerinin durdurulması veya devam ettirilmesi konusunda danışmanlık verme
TEHİRİ İCRA NEDİR NASIL ALINIR

TEHİRİ İCRA NEDİR NASIL ALINIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tehiri İcra Kararını Kim Verir?

Tehir-i icra kararını yani icranın geri bırakılması kararını icra işlemlerinin üst mahkeme kararı beklenene kadar durdurulması için başvurulan mahkeme verir. 2021 Kasım’ında yapılan kanun değişikliği sonrasında, icranın geri bırakılması kararlarını istinaf mahkemeleri değil, icra hukuk mahkemeleri vermektedir. Bu nedenle, borçlunun icra hukuk mahkemesine tehiri icra talebinde bulunması gerekir.

Hangi Kararlara Karşı Tehiri İcra Alınır?

Tehir-i icra, ilamlı icra takiplerinde, ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından kanun yoluna götürülmesi halinde, icra işlemlerinin üst mahkemenin incelemesi sonuçlanana kadar geri bırakılmasıdır. Bu nedenle, icranın geri bırakılması alınabilecek kararlar, ilamlı icra takibine konu olan yargı kararlarıdır. Ancak İİK m. 36/4 uyarınca nafakaya ilişkin ilamların icrası teminat vermek suretiyle dahi durdurulamaz.

Tehiri İcra Kararı Alınca Hacizler Kalkar Mı?

İcranın geri bırakılması kararı, icra takibini bulunduğu aşamada durduran bir karardır. Ancak bu kararın alınması, öncesinde konulan hacizleri kaldırmaz. Yani, icranın geri bırakılması kararı alındığında, daha önce yapılan haciz işlemleri geçerliliğini korur ve kalkmaz.

Bu noktada, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre (2014/14448 K. 2014/16947 T. 11.6.2014) icra dosyasının yerel mahkemenin kararının kesinleşmesi sürecine kadar geçen sürede tehiri icra kararı alınması durumunda, icra dosyasında bulunan eski hacizlerin kalkmayacağına hüküm verilmiştir. Yani, tehiri icra kararı alınmış olsa bile, daha önceki hacizlerin etkisi devam eder.

Tehiri İcra Kararı Tahliyeyi Durdur Mu?

Tehir-i icra kararı, yalnızca tahliyeyi kapsamakla birlikte, alacaklının takipte kesinleşmiş olan kira alacağı için haciz talep etmesini engellemez. Yani, tehiri icra kararı alınmış olsa bile, alacaklı borçlunun malvarlığına haciz koyabilir. Bu nedenle, icranın geri bırakılması kararı tahliyeyi durdurur, ancak haczi durdurmaz.

Tehiri İcra İstinaf Ne Kadar Sürer?

Tehiri icra istinaf, ilamlı icra takibine karşı verilen kararın üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesi için yapılan kanun yoludur. Bu kanun yoluna başvurmak için kararın gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde istinaf dilekçesi verilmesi gerekir. Ayrıca, istinaf dilekçesinde tehiri icra talebinin de belirtilmesi ve ilgili teminatın yatırılması şarttır.

Tehiri icra istinaf süresi, istinaf mahkemesinin iş yüküne, dosyanın karmaşıklığına ve başvuru sayısına göre değişebilir.

Tehiri İcra Kararı Ne Zaman Ortadan Kalkar?

İcranın geri bırakılması kararı, üst mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi veya icra dosyasına Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirilmesi ile ortadan kalkar. Mehil vesikasıyla borçluya, üst mahkemeden icranın geri bırakılması kararı getirmesi için, karar tarihinden itibaren veya dosya Yargıtay’a gönderilmemiş ise, gönderilme tarihinden itibaren başlayan mehil verilir. Bu süre içinde icra takibi durdurulur ve borçlu hakkında haciz işlemi yapılamaz.

Tehiri İcra Her Aşamada Talep Edilebilir Mi?

İcranın geri bırakılması her aşamada talep edilebilir. İcranın geri bırakılması kararı, yerel mahkeme tarafından hüküm verilip de bu hüküm icra takibine konu edildikten sonra her aşamada alınabilir. Takibin kesinleşmesinden sonra da tehiri icra kararı alınabilir. Ancak, bu süreçte bazı prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin, kararı veren mahkemeden, kararı tehir-i icra talepli temyiz ettiğine dair derkenar alınması gerekmektedir.

TEHİRİ İCRA TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

___________ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO            : ___/___ E.

 

TALEPTE BULUNAN
BORÇLU                           :

VEKİLİ                             :

ALACAKLI                      :

KONU                                : ___________İcra Müdürlüğü’ nün ____/____ E. Sayılı dosyası ile yapılan icra takibi için tehiri icra kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR             :

Alacaklı tarafından müvekkil aleyhinde  _________ İcra Müdürlüğü’ nün ___/___E. sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmış ve icra emri tarafımıza tebliğ edilmiş, borca itirazımız üzerine alacaklı tarafından _______Asliye Hukuk Mahkemesi ___/____ E. sayılı dosyası üzerinden itirazın iptali davası açılmıştır. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davanın kabul edilen kısmı yönünden ve aleyhe hükmedilen vekalet ücreti yönünden icra emri tarafımıza tebliğ edilmiştir.

_________ Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ___/___ E.___/___K. ve _____tarihli kararı tarafımızca süresi içerisinde tehiri icra talepli olarak istinaf edilmiş, buna ilişkin alınan derkenar ______ İcra Müdürlüğü’nün ___/___ E. sayılı dosyasına sunulmuştur. ______ İcra Müdürlüğü’nün tehir-i icra kararı için hesaplamış olduğu tutar dosyasına depo edilmiş, tarafımıza ______ günlük mehil vesikası verilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER  : İcra ve İflas Kanunu ve sair ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                      : ___İcra Müdürlüğü’nün ___/___ E. sayılı dosyasının celbi, ___Asliye Hukuk Mahkemesi  ___/___ E. sayılı dosyanın tehir-i icra talepli istinafına ilişkin derkenar, _____İcra Müdürlüğü’nün ___/___E. Sayılı dosyasına ilişkin mehil vesikası ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’ sen dikkate alınacak hususlarla birlikte, ________ İcra Müdürlüğü’nün __/__ Esas sayılı dosyası üzerinden müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takibi hakkında tehiri icra kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. __/__/__

İcranın Geri Bırakılması Talebinde Bulunan
Borçlu Vekili

DERKENAR TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

__________ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO            : ___/___E. ve ___/___K.

DAVALI                 :

VEKİLİ                   :

KONU               : Mehil vesikası alabilmemiz için icra dosyasına derkenar gönderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

Yukarıda bilgileri verilen dosyada gerekçeli karar icra takibine konulmuşsa da tarafımızca tehir-i icra talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve harçları eksiksiz yatırılmış olup, tehir-i icra kararı alınana kadar icra dosyasından mehil vesikası alınması için işbu istinaf başvurumuzu gösterir derkenarın ______ İcra  Müdürlüğü’nün ___/___E. sayılı dosyasına sistem üzerinden gönderilmesini talep ederiz. __/__/__

Davalı Vekili

Av.Haşim ELMAS

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap