Gayrimenkul HukukuÖNALIM HAKKI DAVASI, ŞARTLARI VE SÜRESİ

Önalım hakkı davası, önalım hakkının kullanılması için açılan bir dava türüdür. Önalım hakkı, paylı mülkiyetli taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer pay sahiplerine o payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır. Önalım hakkı kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Yasal önalım hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 732.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.

Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise Türk Medeni Kanunu’nun 735.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.

İÇİNDEKİLER

ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkı, paylı mülkiyetli taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer pay sahiplerine o payı öncelikle satın alma yetkisini veren bir haktır. Ön alım hakkı kanundan ve sözleşmeden doğabilir. Yasal ön alım hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 732.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Sözleşmeden doğan ön alım hakkı ise Türk Medeni Kanunu’nun 735.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir.

ÖNALIM HAKKI TÜRLERİ NELERDİR?

Önalım hakkının 2 türü vardır: Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve kanundan doğan önalım hakkı. Yasal ön alım hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 732.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Sözleşmeden doğan ön alım hakkı ise Türk Medeni Kanunu’nun 735.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir.

YASAL ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkının 2 türü vardır: Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve kanundan doğan önalım hakkı. Yasal ön alım hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 732.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Yasal önalım hakkının özellikleri şunlardır:

 1. Yasal önalım hakkı dava ile kullanılan bir hak türüdür,
 2. Yasal önalım hakkı, sadece paylı mülkiyette söz konusu olur,
 3. Yasal önalım hakkı taşınmaz üzerindeki mülkiyet payının tamamen veya kısmen satılması halinde söz konusu olur,
 4. Yasal önalım hakkı üçüncü kişilere yapılan pay devirlerinde söz konusu olur,
 5. Önalım hakkı davasının karara bağlanabilmesi için, davacının önalım bedelini hâkimin göstereceği yere, yine hâkimin belirleyeceği süre içerisinde yatırması gerekir,
 6. Yasal önalım hakkı, sahibinin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği özel hukuktan doğan bir hak türdür,
 7. Yasal önalım hakkından feragat mümkündür.

SÖZLEŞMEYE DAYALI ÖNALIM HAKKI

Sözleşmeden doğan ön alım hakkı ise Türk Medeni Kanunu’nun 735.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır. Sözleşmeden doğan önalım hakkının özellikleri şunlardır:

 1. Sözleşmeden doğan önalım hakkı bir alacak hakkıdır,
 2. Üçüncü kişilere karşı bu hakkın ileri sürülebilmesi, tapu siciline yapılacak bir şerh ile mümkündür,
 3. Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılabilmesi için öncelikle bir önalım sözleşmesinin yapılmış olması gerekmektedir.

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI VE TAPUYA ŞERHİ

Önalım hakkının 2 türü vardır: Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve kanundan doğan önalım hakkı. Sözleşmeden doğan ön alım hakkı  Türk Medeni Kanunu’nun 735.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.

Önalım hakkının üçüncü kişilere karşı sürülebilmesi, tapu siciline yapılacak bir şerh ile mümkündür. Tapu sahibi bir sözleşme ile üçüncü bir kişiye önalım hakkı tanır. Bu sözleşme tapuya şerh ettirildiği takdirde tapuya daha sonradan sahip olacak malikleri de bağlar. Bu şerh 10 yıl süresince geçerli olacaktır.

ÖNALIM HAKKI ŞARTLARI

Önalım hakkı aşağıdaki şartlarla kullanılabilir:

 1. Önalım hakkı paylı mülkiyette kullanılabilir: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti olan taşınmazlarda bu hak kullanılamaz.
 2. Önalım hakkı paydaşlar tarafından kullanılabilir: Taşınmazda paydaş olmayan ancak kişisel bir alacak hakkına sahip olan veya taşınmazda sınırlı bir ayni hakka sahip olan önalım hakkını kullanamaz.
 3. Önalım hakkı fiilen taksim edilmemiş taşınmazda kullanılır: Paydaşın gayrimenkulün hangi bölümünü kullanacağı sözleşmeyle veya fiilen paydaşlar arasında belirlenmişse payın satışı halinde önalım hakkı kullanılamaz.

ÖNALIM HAKKININ İSTİSNALARI

Aşağıdaki hallerde önalım hakkı kullanılamaz:

 1. Cebri satışlarda önalım hakkı kullanılamaz,
 2. Kamulaştırma halinde önalım hakkı kullanılamaz,
 3. Fiili taksimin varlığı halinde önalım hakkı kullanılamaz,
 4. Bir payın diğer paydaşa satılması durumunda önalım hakkı kullanılamaz,
 5. Trampa yoluyla devirde önalım hakkı kullanılamaz.
 6. Bağışlama ve miras payının önceden devri durumunda önalım hakkı kullanılamaz.

FİİLEN TAKSİM EDİLEN TAŞINMAZDA ŞUFA HAKKI

Önalım hakkı fiilen taksim edilmemiş taşınmazda kullanılır. Paydaşın gayrimenkulün hangi bölümünü kullanacağı sözleşmeyle veya fiilen paydaşlar arasında belirlenmişse payın satışı halinde önalım hakkı kullanılamaz. Fiilen taksim durumunda Yargıtay da paylardan birinin pay sahibi olmayan üçüncü kişiye devredilmesi durumunda, yasal önalım hakkının kullanılamayacağına karar vermiştir.

ÖNALIM HAKKI NASIL KULLANILIR?

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Bunun için mahkemeye bir dilekçe sunulması gerekir. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Bu dilekçede talepler açıkça belirtilir. Hakim de bu talebi hukuka uygun şekilde değerlendirir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu nedenle bu süreler geçemden mahkemeye başvurulmalıdır.

ÖNALIM HAKKI KULLANMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu süreler geçmeden mahkemeye başvurulmalıdır. Aksi takdirde dava reddedilecektir.

ÖNALIM BİLDİRİMİ VE İHTARNAMESİ

Önalım ihtarı, paylı mülkiyette  paydaşlardan birisinin payını bir üçüncü kişiye devrettiğinde diğer paydaşlara yapılması gereken bir bildirimdir. Önalım ihtarının tebliği ile, diğer paydaşın önalım hakkını kullanma süresi de başlar. Önalım ihtarının yapılması bu nedenle zorunludur. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Bunun için mahkemeye bir dilekçe sunulması gerekir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.

ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT

Yasal önalım hakkından feragat mümkündür. Türk Medeni Kanunu 733/II hükmüne göre yasal önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme ise yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilmektedir.

ÖNALIM HAKKI BEDELDE MUVAZZA

Önalım hakkı davalarında bedelde muvazaa, genellikle, hak sahibinin önalım hakkını kullanılmasını engellemek amacıyla, önalım konusu gayrimenkulün satış bedelinin gerçekte taraflar arasındaki anlaşma ve ödeme rakamından yüksek gösterilmesi şeklinde ortaya çıkan bir durumdur. Bedelde muvazaanın söz konusu olması durumunda görünürdeki bedel üzerinden gerçekleştirilen sözleşme tarafların gerçek iradelerine dayanmadığından geçersiz olacaktır.

SATIŞ BEDELİNİN TAPUDA YÜKSEK GÖSTERİLMESİ

Önalım hakkı davalarında bedelde muvazaa, hak sahibinin önalım hakkını kullanılmasını engellemek amacıyla, önalım konusu gayrimenkulün satış bedelinin gerçekte taraflar arasındaki anlaşma ve ödeme rakamından yüksek gösterilmesi şeklinde ortaya çıkan bir durumdur. Bedelde muvazaanın söz konusu olması durumunda görünürdeki bedel üzerinden gerçekleştirilen sözleşme tarafların gerçek iradelerine dayanmadığından geçersiz olacaktır.

Satış bedelinin tapuda yüksek gösterilmesi halinde Yargıtay gerçek bedelin ispatına imkân verip bu bedel üzerinden önalım hakkının kullanılabileceğini kabul eder. Buna karşılık, bedelin düşük gösterilmesi halinde ise,bu düşük bedeli önalım bedeli olarak kabul etmektedir.

ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI NEDİR?

Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmazdaki payını kısmen veya tamamen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlara, satılan bu payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Tapu iptali ve tescil davası, tapu kütüğüne hukuka aykırı olarak tescil edilen mülkiyet hakkının, hukuka uygun hale getirilmesi için açılan dava türüdür. Önalım hakkı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası ise, önalım hakkından doğan hakkın tapu kütüğüne yanlış tescil edilmesi ve bu durumun düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür.

ÖNALIM HAKKI DAVASINDA DAVALI KİMDİR?

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Yani ,yasal önalım hakkından doğan önalım hakkı davasında davalı taraf payı satın alan üçüncü kişi olan alıcıdır. Sözleşmeden doğan önalım hakkı davasında ise sözleşme tapuya şerh edilmişse davalı taraf taşınmazı satın alan üçüncü kişi alıcıdır.

ÖNALIM HAKKI DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu süreler geçmeden önalım hakkı davası açılmalıdır.

ÖNALIM HAKKI DAVASI NASIL AÇILIR?

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkını kullanmak isteyen hak sahibi bu hakkını taşınmazı yeni satın alan kişiye yönelttiği dava dilekçesiyle kullanabilir. Bu dilekçede talepler açıkça belirtilir. Mahkemeye harç yatırılarak dava açılır. Hakim de bu talebi hukuka uygun şekilde değerlendirir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu nedenle bu süreler geçemden mahkemeye başvurulmalıdır.

ÖNALIM HAKKI DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkı davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Önalım hakkı davasında yetkili mahkeme ise gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesidir.

ÖNALIM DAVASINDA DELİLLER VE İSPAT

Önalım davasında aşağıdaki deliller kullanılabilir:

 1. Tapu kayıtları,
 2. Tanık,
 3. Keşif,
 4. Bilirkişi,
 5. Yemin,
 6. Kadastro tutanakları,
 7. Fotoğraf,
 8. Topoğrafik haritalar,
 9. Tapu kayıtları.

Görünüşteki yazılı bir sözleşmenin aksini iddia eden tarafın Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200 vd. ve Türk Borçlar Kanunu’nun 12. maddeleri uyarınca iddiasını yazılı delil ile ispat etmesi zorunludur. Bu nedenle önalım hakkı davasında muvazaalı işlem varsa, muvazaalı işlem taraflarının, satış bedelinin gerçek bedelden yüksek gösterildiği iddiasını yalnızca yazılı delil ile ispat edebilirler. Buna karşılık, üçüncü kişiler muvazaa iddialarını her türlü delille ispatlayabilirler.

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL HUKUKU HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

ÖNALIM HAKKI DAVASI, ŞARTLARI VE SÜRESİ

ÖNALIM HAKKI DAVASI, ŞARTLARI VE SÜRESİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Önalım  Hakkı Davası Kime Karşı Açılır?

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Yani, yasal önalım hakkından doğan davada davalı taraf payı satın alan üçüncü kişi olan alıcıdır. Sözleşmeden doğan önalım hakkında ise sözleşme tapuya şerh edilmişse davalı taraf taşınmazı satın alan üçüncü kişi alıcıdır.

Önalım Hakkı Süresi Ne Kadar?

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu süreler geçmeden önalım hakkının kullanılması gerekir.

Önalım Hakkı Mirasçılara Geçer Mi?

Sözleşmeden doğan önalım hakkının devri, kural olarak mümkün değildir. Ancak Türk Borçlar Kanunu’na göre aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve gerialım hakları miras yoluyla geçer. Bu nedenle önalım hakkı mirasçılara geçebilecektir.

Önalım Hakkı Nasıl Düşer?

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Kanundan doğan Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Bu süreler geçtikten sonra önalım hakkı kendiliğinden düşer. Dava açılmışsa da karşı taraf ilk itiraz olarak dilekçesinde bu sürelerin geçtiğini öne sürebilir.

Önalım Hakkı Hak Düşürücü Süre

Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Kanundan doğan önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir.

Önalım Hakkında Hangi Bedel Ödenir?

Önalım hakkı davalarında bedel, satıcı ile alıcı arasında yapılan satım sözleşmesinde kararlaştırılan satış bedeli ile bu satış sebebiyle alıcı tarafından tapuda ödenen harç ve masraflar tutarından ibarettir. Önalım hakkında bu bedellerin ödenmesi gerekmektedir.

Önalım Hakkı Nasıl Bildirilir?

Önalım ihtarı, paylı mülkiyette  paydaşlardan birisinin payını bir üçüncü kişiye devrettiğinde diğer paydaşlara yapılması gereken bir bildirimdir. Önalım ihtarının tebliği ile, diğer paydaşın önalım hakkını kullanma süresi de başlar. Önalım ihtarının yapılması bu nedenle zorunludur. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Yani önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu gereği alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. 

Önalım İhtarını Kim Çeker?

Önalım ihtarı, paylı mülkiyette  paydaşlardan birisinin payını bir üçüncü kişiye devrettiğinde diğer paydaşlara yapılması gereken bir bildirimdir. Önalım ihtarının tebliği ile, diğer paydaşın önalım hakkını kullanma süresi de başlar. Önalım ihtarının yapılması bu nedenle zorunludur. Önalım hakkı davası alıcıya karşı açılır. Kanunda, yapılan satışın diğer paydaşlara, alıcı veya satıcı tarafından noter aracılığı ile bildirilmesi istenmiştir. Yani önalım ihtarının alıcı ya da satıcı çeker.

Önalım Hakkı Tapuya Şerh Zorunlu Mu?

Önalım hakkının tapuya şerhi zorunlu değildir. Ancak önalım hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi, tapu siciline yapılacak bir şerh ile mümkündür.

Hisseli Tapu Habersiz Satılabilir Mi?

Hisseli tapu pay sahibi, kendi payını istediği zaman dilediği bir kişiye satabilir. Dolayısıyla hisseli tapu sahibi paydaş, diğer paydaşlardan habersiz kendi payını satabilir.

Hisseli Tapu Dışardan Birine Satılır Mı?

Taşınmaz üzerinde hisse sahibi kişiler satın almadığı takdirde bir başkasına satış mümkündür. Yani hisseli tapu dışardan birine satılabilir.

Birden Fazla Paydaşın Önalım Hakkını Kullanması Nasıl Olur?

Birden fazla paydaşın yasal önalım hakkını kullanması durumunda, her bir paydaş üçüncü bir kişiye satılan payın aynı oranda alıcısı durumuna girer. Yargıtayın bu hususta bir içtihadı birleştirme kararı da vardır.

Şufa Hakkından Feragat Etme Şartları Nelerdir?

Doktrinde bir görüşe göre şufa hakkından feragat bir ibra sözleşmesi ile mümkündür. Diğer görüşe göre ise önalım hakkı sahibinin tek taraflı irade açıklamasıyla veya istisnai hallerde önalım hakkı tanıyanın tek taraflı irade açıklamasıyla ortadan kaldırılabilir. Önalım hakkından feragat resmi şekilde yapılmalı ve tapu kütüğüne şerh verilmelidir.

Önalım Davasında Satış Bedelinin Yüksek Gösterildiği Nasıl İspatlanır?

Önalım davasında satış bedelinin yüksek gösterildiği bilirkişi incelemesi yoluyla ispatlanabilir.

Satış Bedelinin Harç Ödenerek Sonradan Düzeltilmesi Nasıl Olur?

Satış bedelini düzeltme talebinde bulunan kişiler, buradan kaynaklanan eksik vergiyi ve harcı beyan ettiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödemesi ve bir dilekçe hazırlaması gerekir.

Hisseli Tapuda Önalım Hakkı Kalktı Mı?

Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması halinde hakim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.” Ancak bu madde hükmü 28/10/2020 tarih ve 7255 sayılı Kanunun 23′ üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

ÖNALIM HAKKI İHTARNAME ÖRNEĞİ

İSTANBUL ……. NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

MUHATAPLAR:

AÇIKLAMALAR: Muhataplardan, Ömer ile ihtar eden müvekkil Ekrem’in müşterek malik oldukları İstanbul, Şişli adresindeki gayrimenkuldeki Ekrem’e ait hisse müvekkilimin bilgisi ve rızası olmadan, 3. kişi Ahmet’e satılarak devredilmiştir.

Bu nedenler ile;

1)Gayrimenkul hissesinin, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde müvekkilime bedeli karşılığında  devredilmesini, bu olmadığı takdirde ön alım hakkımızı kullanarak söz konusu hisseye ilişkin tapu kaydının iptalinin talep edileceğini ve yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağını, yargı gideri, masraf ve vekalet ücretlerinin de tarafınıza yükleneceğini vekaleten ihtar ederim.

                                                                                                            İHTAR EDEN VEKİLİ

ÖNALIM HAKKI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      :        

DAVALI                      :

KONU                      :Yasal önalım hakkının kullanılması sebebiyle, mevcut tapunun  iptali  ve  müvekkil adına tescil talebi.

AÇIKLAMALAR:

1)Müvekkilin annesi … adına kayıtlı olan … adresindeki tarla … tarafından 27.10.2023 yılında biride müvekkil olan dört çocuğuna ¼ oranından tapuda devir ve tescil ettirilmiştir. (Ek-1 Tapu Senedi).

2)İşbu taşınmaz üzerinde fiili taksim gerçekleştirilmemiş olup tarlanın hangi bölümünü kimin kullanacağı durumuyla ilgili taraflar arasında herhangi bir paylaşım yapılmamıştır.

3)Dava konusu taşınmazın paydaşlarından …’nın payını davalıya satması sebebiyle müvekkilin önalım hakkı doğmuştur.

4)Ancak dava konusu tarlanın ¼ oranında paylı maliki olan … tarafından müvekkile haber verilmeksizin davalı …’ya satılmıştır.(Ek-2 Satış Belgesi)

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 11.12.2018 tarih ve E. 2018/4238 K. 2018/8864 sayılı kararında: “… Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda payın üçüncü kişiye satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve payın üçüncü kişiye satılması ile kullanılabilir hale gelir. Önalım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibarettir. …” denilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER               :TBK,TMK,HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                  :Tapu senedi, satış belgesi, tanık, yemin, bilirkişi ve her türlü sair delil

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle; ve  mahkemenizce  re’sen  gözetilecek sair  sebeplerle,  … adresinde bulunan taşınmazdaki davalıya ait payın İPTALİNE, müvekkil adına TESCİLİNE, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                                 Davacı Vekili

 

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL HUKUKU HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

Tapu Tahsis Belgesi Ve İptal Davası

ECRİMİSİL DAVASI VE ŞARTLARI

İMAR AFFI VE ŞARTLARI (İMAR BARIŞI)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR?

 

                                                                                                                    NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap