Aile Hukukuyabancı eşten boşanma davası

Yabancı eşten boşanma davası, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde uygulanan kurallara tabidir. Yani, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması Türkiye’de boşanma işleminin gerçekleşmesi için bir engel teşkil etmemekte olup normal bir boşanma davası olarak mahkemelerde görülmektedir. Durumun özellik gösterdiği husus ise yabancı uyruklu eşten boşanma davasının yurt dışında görülecek olmasıdır. Çünkü yabancı uyruklu eşten boşanma davası yurt dışında görülüp karara bağlanıp kesinleştikten sonra yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararı için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekecektir.

Özellikle son dönemde Türkiye’nin daha kozmopolit bir hale gelmesi ve Türk vatandaşlarının yurt dışında faaliyetlerini arttırması neticesinde yabancı uyruklu eş ile evlilikler çoğalmaya başladı. Yabancı uyruklu eş ile evliliklerin çoğalmasına paralel olarak yabancı eşten boşanma davası sayısı da artış gösterdi. Hal böyle olunca yabancı uyruklu eşten boşanma davası konusu vatandaşlarımızın çokça sorduğu, araştırdığı bir konu haline gelmiştir.

Yabancı eşten boşanma ile ilgili sorularınız için buraya tıklayarak alanında uzman boşanma avukatlarımız ile iletişime geçebilir, Harbiye Hukuk Bürosu’nun sizler için sunmuş olduğu hizmetlerden istifade edebilirsiniz.

YABANCI BİR KİŞİ İLE EVLİ OLAN TÜRKİYE’DE BOŞANABİLİR Mİ?

Yabancı uyruklu eşten boşanma konusu, iki farklı şekilde tezahür etmektedir. Bunlar, eşlerden birinin Türk vatandaşı olması diğerinin yabancı uyruklu olması ve eşlerden her ikisinin de yabancı uyruklu olması şeklindedir. Mevcut durumlar, kişilerin Türkiye’de boşanmasına engel teşkil etmemektedir. Yabancı uyruklu eşten boşanma davası, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde Türkiye’de yetkili ve görevli mahkemelerde görülebilmektedir. Bu noktada normal bir boşanma davasından farklılık arz etmemektedir. Tarafların yabancı unsurlu olmaları, Türk mahkemelerinin farklı bir işleme tabi tutacağı anlamına da gelmemektedir. Yine aynı şekilde eşlerin yurt dışında boşanmaları halinde Türkiye’de yapılacak tanıma ve tenfiz neticesinde yabancı eşten boşanma Türkiye’de de hüküm ve sonuç doğuracaktır.

Yabancı uyruklu eşten boşanmak isteyen kişiler Türkiye’de “anlaşmalı boşanma davası” ve “çekişmeli boşanma davası” şeklinde, somut durumun gerekliliklerine ve şartlarına göre boşanma davası açabileceklerdir. Bu noktada mevcut hakların korunması ve işlenmesi adına alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak yabancı uyruklu eşten boşanma davası açmak isteyenler için önem arz etmektedir. Zira, boşanma sürecinde yapılacak bir hata, rücu kabil olmayan hak kayıplarına sebebiyet verebilecektir.

YABANCI EŞTEN BOŞANMA DAVASINDA HANGİ ÜLKENİN HUKUKU UYGULANIR?

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında sıkça karşılaşılan bir sorun ise davada hangi ülke hukukunun uygulanacağı noktasındadır. Burada hakim, önüne gelen dosyada yabancılık unsurunu tespit ettiğinde 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanacak hukuku tespit edecektir. İlgili kanunun 14. Maddesi “Boşanma ve Ayrılık” başlığını ihtiva etmektedir. Bu maddeye göre belirlenecek hukukta kademeli bir uygulama mevcuttur. Madde “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır. Boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de geçerlidir. Boşanmada velâyet ve velâyete ilişkin sorunlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.

Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır.” hükmünü ihtiva etmekte olup ilgili maddeye göre yabancı eşten boşanmada;

 1. Öncelikle eşlerin müşterek milli hukuku uygulanacaktır.
 2. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları durumunda ise müşterek mutad mesken hukuku uygulanacaktır.
 3. Tarafların müşterek mutad mesken hukukunun bulunmadığı halde ise Türk hukuku uygulanacaktır.

Kanunun 14. Maddesi, hakime yol haritasını bu şekilde çizmektedir. Görüleceği üzere yabancı uyruklu eşten boşanma davasında uygulanacak hukuk konusunda 3 farklı seçenek ortaya çıkmaktadır. Burada daha çok rastlanılan durum ise müşterek mutad mesken hukukunun uygulanacağı haldir. Yani, yabancı uyruklu eşten boşanma davasında tarafların Türkiye’de yaşaması halinde müşterek milli hukuk mevcut olmadığı için müşterek mutad mesken hukuku göz önünde bulundurulacak olup bu noktada ise Türk Medeni Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Hakim yabancı eşten boşanmada uygulanacak hukuku resen belirleyecektir.

Uygulanacak hukuk konusunda örnekleme yapmak gerekirse

 1. Yabancı eşten boşanma davasında taraflardan birinin Türk vatandaşı olması, diğer tarafın hem Türk hem Fransız vatandaşı olması halinde müşterek milli hukuk olan Türk Hukuku uygulanacaktır.
 2. Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında taraflardan birinin Türk vatandaşı olması, diğer tarafın Fransız vatandaşı olması halinde müşterek mutad mesken hukuku uygulanacaktır.
 3. Yabancı eşten boşanma davasında tarafların her ikisi de yabancı uyruklu olması durumunda müşterek mutad meskenleri Türkiye’de ise uygulanacak hukuk Türk hukukudur.
 4. Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında tarafların her ikisi de yabancı uyruklu olup müşterek mutad mesken hukuku bulunmuyorsa uygulanacak hukuk, Türk hukukudur.

Yine özellikle belirtmek gerekir ki yukarıda bahsettiğimiz kademeli uygulama, boşanmış eşler arasındaki nafaka, velayet, velayete dair problemlerde de uygulama alanı bulacaktır.

YABANCI UYRUKLU EŞTEN BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Boşanma, boşanmaya giden süreç ve sonuçları itibariyle tarafları oldukça yoran bir süreçtir. Bu sürecin daha yorucu bir hal almaması adına dikkat edilmesi gereken bir takım durumlar vardır. Öncelikle yabancı uyruklu eşten boşanma davası süreci öncesi yapılmaması gerekenleri belirtmekte fayda var. Zira, bu süreçte yapılacak hatalar telafisi güç durumlara sebebiyet verecektir.

Yabancı eşten boşanma davası sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

 1. Gerçekleri avukatınızdan asla saklamayın.
 2. Sadakat yükümlülüğü halen devam ettiği için başkalarıyla ilişkilerden kaçının.
 3. Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edin.
 4. Yargılama sürecinde öfke kontrolünü sağlayın.
 5. Boşanılacak eşe hakaret, küfür içerikli mesajlar göndermeyin.
 6. İddialarınızı ispatlayacak delilleri toplayın.
 7. Çocuklarınızı bu süreçten uzak tutmaya çalışın.
 8. Kendi, kendinize avukatlık yapmayın.
 9. Avukatınızın tavsiyelerini yerine getirin.

Yabancı uyruklu eşten boşanma dava süreci, yabancılık unsurunun mevcut olmasından dolayı ayrıca özellik göstermemektedir. İlk olarak yabancı eşten boşanma davası için hukuki destek alınması gerekmektedir. Çünkü süreç görece uzun bir zaman dilimini barındırdığı ve uzmanlık gerektiren durumların var olduğu için hukuki destek alınmadan bir kişi tarafından yürütülmesi imkânsız bir hal almaktadır.

Yabancı uyruklu eşten boşanma davası, taraflardan birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılmaktadır. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde yabancı eşten boşanma davası açılabilir. Dava açma süreci, boşanmaya dair dilekçenin mahkemeye sunulması ile başlar. Söz konusu yabancı eşten boşanma dilekçesinde boşanmanın neye dayandığı, boşanma sebepleri ve boşanma ile ilgili talepler yer almalıdır. Dilekçe, davanın adeta kaderi olduğu için dilekçede ispat edemeyeceğiniz iddialarınızın yer almaması gerekmektedir. Ayrıca eskilerin tabiri ile etrafını cami ağyarını mani yani tarifi tam bir dilekçe mevcut olmalıdır. Bu dilekçede gereksiz ayrıntılara, soyut söylemlere yer verilmemelidir. Dilekçe amacına uygun olmalıdır.

Dilekçenin mahkemeye sunulması ile birlikte yabancı uyruklu eşten boşanma davası dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir. Eğer yabancı uyruklu eş, yabancı bir memlekette yaşıyor ise burada uluslararası hükümler devreye girecek ve tebligat usulü farklılık arz edecektir. Dilekçenin karşı tarafa tebliği ile karşı tarafın cevap süresi başlamaktadır. Karşı taraf dava dilekçenize usulüne uygun şekilde cevap verdikten sonra cevaba cevap dilekçesi sunabilirsiniz. Karşı taraf yine cevaba cevap dilekçenize karşı ikinci cevap dilekçesi sunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanundaki düzenlemelere riayet edilmesi yabancı uyruklu eşten boşanma davasının gidişatı için önemlidir.

Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra tensip ile ön inceleme duruşmasının tarihi belirlenir ve ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme duruşmasında hakim dava şartları ve ilk itirazları inceler ve eksik hususların bulunmaması halinde tahkikat aşamasına geçer. Tahkikat aşamasında tanıklar dinlenir, tarafların sunduğu deliller toplanır ve incelenir. Bu aşama yabancı uyruklu eşten boşanma davasının en önemli aşamasıdır. Tahkikat aşamasında tanıkların söylemleri, delillerin kuvveti sürecin lehinize sonuçlanmasını sağlayacaktır.

YABANCI UYRUKLU EŞ İLE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasının 2 farklı şekilde açılabileceğini yukarıda belirtmiştik. Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma konusunda birbirleriyle anlaşamamaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu anlaşmazlık taraflardan birinin boşanmayı istememesi ya da her iki tarafın da boşanma isteğinde bulunması ancak burada boşanmanın sonuçları hakkında anlaşamamalarından kaynaklanabilmektedir. Çekişmeli boşanma, içinde barındırdığı uyuşmazlık konuları sebebiyle uzun ve zor bir süreç olarak devam etmektedir. Çekişmeli boşanmada boşanmak isteyen taraf genel boşanma sebepleri ya da özel boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açabilecektir. Burada somut delillerle ispat önem kazanmaktadır.

Ayrıca çekişmeli boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma sebepleri doğru seçilmeli ve süreç kanuna uygun bir şekilde yürütülmelidir. Yabancı eşten boşanma davası, örneğin aldatma sebebiyle açılacaksa buna dair düzenleme Türk Medeni Kanunu 161. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde, “Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” hükmünü ihtiva etmektedir. Buna göre artık aldatma fiilinin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süre göz önünde bulundurulmalı, 6 aylık sürenin aşılması durumunda aldatmaya dayanarak boşanma davası açılamayacaktır. Yani, aldatmaya dayanarak açılacak çekişmeli yabancı eşten boşanma davası akamete uğrayacaktır.

YABANCI EŞTEN ANLAŞMALI BOŞANMA

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasının bir diğer görünümü ise anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma üzerine uzlaşıya vardığı, boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde mutabakata vardığı bir boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma, yabancı uyruklu eşten boşanmada sıklıkla tercih edilen bir boşanma çeşididir. Çünkü çekişmeli boşanmadaki gibi uzun bir süreç bulunmamakla birlikte hali hazırda taraflar zaten her konuda anlaşmış olarak mahkemeye çıkmaktadır.

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında tercih edilebilecek anlaşmalı boşanma, bazı şartların mevcudiyetini aramaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. Tarafların en az 1 yıl evli olmaları
 2. Boşanmanın tüm sonuçları hakkında tarafların anlaşmaları ve bunu belgelemeleri
 3. Tarafların birlikte başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi
 4. Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun bulunmalı
 5. Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu düzenlenmiş olmalı

Davanın başlatılması için taraflardan en az birisinin yabancı eşten boşanma için anlaşmalı boşanma dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bu dilekçe boşanma iradelerinin açıklandığı ve tarafların aralarında uzlaşıya vardıklarını belirtir. Yine de dilekçenin sonrasında hukuki açıdan sorunlar ve mağduriyet yaratmaması için avukat aracılığıyla hazırlanması önemlidir.

Dilekçe verilip dava açıldıktan sonra taraflar duruşmada hakime boşanma iradelerini açıklamalıdır. İki tarafın da mahkemede hazır bulunması iradelerinin özgür olduğunun anlaşılması için belirlenmiş bir kuraldır. Eğer hakim, taraflardan birisinin iradesinin fesada uğramış yani sakatlanmış olduğunu tespit ederse dava geri çevrilmektedir. Tarafların boşanma iradelerinin özgür ve bağımsız olduğunu hakime kanıtlamaları beklenmektedir.

Anlaşmalı boşanma hakkında daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YABANCI UYRUKLU EŞE AÇILACAK BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasının nerede açılacağı hakkında 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun da bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak ilgili kanunun “Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi” adlı bölümünde düzenlenen “Milletlerarası Yetki” başlıklı 40. MaddesiTürk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder.” hükmünü ihtiva etmektedir. Bu düzenlemeye göre yetkili mahkemenin belirlenmesi Türk Medeni Kanunu 168. Maddesi uyarınca yapılacaktır. Yani, yabancı uyruklu eşten boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında özellik gösteren bir durum daha vardır. Eşlerin yurtdışında yaşadığı varsayımında yetkili mahkeme belirlenirken Türk Medeni Kanunu 168. Maddesi işlerlik kazanmamaktadır. O zaman böyle bir durumda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’unun 41. Maddesi devreye girmektedir. İlgili maddeye göre Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde;

 1. Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede
 2. Bulunmaması halinde ilgilinin sakin olduğu yer
 3. Türkiye’de sakin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde
 4. O da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden biri

Yetkili mahkeme olarak kabul edilecektir.

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

YABANCI UYRUKLU EŞ NAFAKA TALEP EDEBİLİR Mİ?

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında ilgililerin merak ettiği bir durum ise yabancı uyruklu eşe nafaka bağlanıp bağlanamayacağıdır. Nafaka, boşanma davası açıldığında geçici bir şekilde, boşanma davasında karar verildikten sonra ise kalıcı olarak mahkeme tarafından boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa hükmedilen paradır.

Nafaka ile ilgili düzenleme Türk Medeni Kanunu 175. Maddesinde mevcuttur. İlgili düzenleme “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” hükmünü ihtiva etmektedir. Maddede de görüleceği üzere nafaka alacaklısının cinsiyeti belirtilmediği gibi yabancılık unsuru hakkında da bir ibare mevcut değildir. Yani, mevzuatımız çerçevesinde yabancı eşe nafaka hükmedilemeyeceği hakkında bir düzenleme mevcut değildir.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere yabancı eşten boşanmada uygulanacak hukuk, nafaka için de geçerlidir. Yani, Türk vatandaşı olsun ya da olmasın nafaka 175. Madde çerçevesinde ilgiliye hükmedilecektir. O halde Türk vatandaşı olmayan eş, boşanma davasında nafaka talebinde bulunmuşsa kanunun düzenlemesine göre kusuru daha ağır olmamak kaydıyla karşı taraftan nafaka alabilecektir.

YABANCI UYRUKLU EŞE TAZMİNAT

Yabancı uyruklu eşten boşanma davası neticesinde yabancı uyruklu eş lehine tazminata hükmedilir mi? Bu sorunun da cevabı esasen konumuzun başında da belirttiğimiz üzere yabancı eşten boşanmada uygulanacak hukukun boşanmanın sonuçları hakkında da geçerli olacağı ifadesiyle alakalıdır. Kanunumuzdaki düzenlemeler açık bir şekilde yabancıya karşı ilgili hakların cari olmadığını beyan etmemiştir. Yani, Türk Medeni Kanunu 174. Maddesi düzenlemesine göre

 1. Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen
 2. Kusursuz veya daha az kusurlu taraf
 3. Kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.
 4. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf
 5. Kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Yukarıdaki şartların mevcut olması durumunda yabancı uyruklu eş, karşı taraftan tazminat talebinde bulunabilecektir.

YABANCI UYRUKLU EŞTEN BOŞANMADA VELAYET

Yabancı uyruklu eşten boşanma davasında velayet konusu hakkında uygulanacak hukuk konusunda MÖHUK 14. Maddeye göre belirleme yapılacaktır. Buna göre boşanma sonrası velayet konusunda;

 1. Öncelikle eşlerin müşterek milli hukuku uygulanacaktır.
 2. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları durumunda ise müşterek mutad mesken hukuku uygulanacaktır.
 3. Tarafların müşterek mutad mesken hukukunun bulunmadığı halde ise Türk hukuku uygulanacaktır.

Uygulanacak hukuk konusunda örnekleme yapmak gerekirse

Fransız bir baba ve Japon bir anneden meydana gelen çocuğun velayeti hakkında uygulanacak hukuk şu şekilde belirlenecektir:

Ebeveynlerin müşterek milli hukuku bulunmamaktadır. O halde müşterek mutad meskene bakılması gerekecektir. Her iki tarafın son olarak Türkiye’de bulunduğu varsayımında çocuğun velayetinde Türk hukuku uygulanacaktır. Yani, Türk Medeni Kanunu devreye girecek ve ilgili hükümler uygulanacaktır.

Bilindiği üzere hukuk sistemimize göre boşanmada velayet anne-babadan birine verilmektedir. Yabancı eşten boşanma davasına bakan hakimin çocuğun velayetinin kime bırakılacağını değerlendirip hükme bağlaması gerekmektedir. Velayetin kime verileceği hususunda çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurulur. Buna göre çocuğun yaşı, tarafların çocuğa yönelik geçmiş davranışları, tarafların çocuğa bakma açısından uygun özelliklere sahip olması, çocuğun alıştığı ortamın korunması, varsa kardeşlerin ayrılmaması, çocuğa iyi bir aile ortamı sağlanması, çocuğun diğer tarafla kişisel ilişkisinin gözetilecek olması, çocuğun görüşü, tarafların sosyo ekonomik yapısı gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki velayet ebeveynler için değil çocuğun yararı içindir. Bu noktada tarafın yabancı uyruklu olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Yani, yabancı uyruklu eşten boşanma davasının sonucunda çocuğun velayeti yabancı uyruklu eşe verilebilmektedir. Buradaki kıstas, çocuğun üstün yararıdır.

Velayet konusunda daha detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterlidir.

YABANCI UYRUKLU EŞTEN BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Yabancı eşten boşanmada mal paylaşımı, boşanma sürecine giren taraflar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Yabancı eşten boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkemece verilecek kararla sona ermesinin akabinde kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde taksimi esasına dayanmaktadır.

Yabancı eşten boşanmada mal paylaşımı, mal paylaşımı davası ile gerçekleşmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile beraber ancak ayrı bir dava olarak açılması durumunda mahkeme boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapmaktadır. Yani, ilk olarak görülmekte olan yabancı uyruklu eşten boşanma davasında boşanma kararının verilmesi gerekmektedir. Aile mahkemesince verilen boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır. 

Yabancı eşten boşanma halinde mal paylaşımında yetkili hukukun tespiti noktasında MÖHUK 15. Madde devreye girmektedir. İlgili maddeye göre;

 1. Evlilik malları hakkında eşler evlenme anındaki mutad mesken veya milli hukuklarından birini açık olarak seçebilirler
 2. Böyle bir seçim yapılmamış olması halinde evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek milli hukuku uygulanır.
 3. Eşlerin evlenme anındaki müşterek milli hukuku bulunmaması halinde evlenme anındaki müşterek mutad mesken hukuku uygulanır.
 4. Eşlerin evlenme anında müşterek mutad mesken hukuku da bulunmuyorsa Türk hukuku uygulanır.
 5. Malların tasfiyesinde, taşınmazlar için bulundukları ülke hukuku uygulanır.
 6. Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak üzere bu yeni hukuka tabi olabilirler.

Görüleceği üzere madde farklı durumlarda ortaya çıkabilecek problemlere uygulanacak çözümleri sunmuştur. Bu noktada yabancı eşten boşanma sonrası mal paylaşımında alanında yetkin bir boşanma avukatı ile süreci yürütmek yararınıza olacaktır.

YABANCI UYRUKLU EŞİN BOŞANDIKTAN SONRA EVLİLİK YOLU İLE KAZANMIŞ OLDUĞU HAKLARIN DURUMU

Yabancı eşten boşanma halinde, yabancı eş için birtakım soru işaretleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar, evlilik yoluyla kazanmış olduğu vatandaşlık, oturum izni, çalışma izni gibi durumların ne yönde etkileneceği üzerinedir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmış yabancı eş, yabancı eşten boşanma davası sonrası evlilik yolu ile kazanmış olduğu vatandaşlığı kaybetmemektedir. Lakin bu noktada tek bir istisna bulunmaktadır. Sırf vatandaşlık için muvazaalı bir evlilik yapılması durumunda kişinin vatandaşlığının iptali söz konusu olabilecektir. Yine belirtmek gerekir ki boşanma öncesi Türk vatandaşlığı talebinde bulunmaya kişi boşanma sonrası evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunamayacaktır. Yabancı eşten boşanma sonrası yabancı eşin oturum ve çalışma izninin devamı duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu noktada boşanma sebeplerinin özelliği önem kazanmaktadır.

AİLE HUKUKU VE BOŞANMA DAVASI AVUKATIMIZA ULAŞIN

Yabancı eşten boşanma davası ile birlikte sahip olduğunuz hakların boşanma davası içerisinde tam olarak işlenmesi, haklarınızın tam olarak kullanılması ve dava sonucunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına boşana sürecinin alanında uzman bir boşanma avukatı ile takip edilmesi gerekmektedir. Bu noktada İstanbul boşanma avukatı Harbiye Hukuk Bürosu yabancı unsuru taşıyan evliliklerde boşanma konusunda yetkin avukat kadrosu ile sizlere hizmet sunmaktadır. Aile hukukundaki birikimleriyle sizi temsil edecek avukat kadromuzla iletişime geçmek için buraya tıklamanız yeterlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap