HARBİYE HUKUK BÜROSU YABANCILAR HUKUKU AVUKATLARI HİZMETLERİ

Yabancılar hukuku, niteliği gereği karmaşık olan mutlaka bir profesyonel desteği gerektiren konulardır. Yabancılar hukukuna ilişkin dava ve işlerde hukuki yardım almak, kişilerin avantajınadır. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman yabancılar hukuku avukatı kadromuzla müvekkillerimizin yabancılar hukuku davalarını ve uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini korumak bizim önceliğimizdir. Türk olsun olmasın, yabancılık unsuru içeren tahkim, yabancı boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi, uluslararası mal satım sözleşmesi akdetmek gibi her türlü konuda büromuz yabancılar hukuku avukatından profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Yabancılar Hukuku Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Deport Kaldırma, ikamet izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu vs.

2024 İSTANBUL YABANCILAR HUKUKU AVUKATI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Yabancılar Hukuku davalarında avukatlık ücreti dava konusu, davanın tarafları, davanın içeriği, milletlerarası özel hukukun karmaşık yapısı gereği zorluğu, avukatın kıdemi, bilgisi, gereken yabancı dil yetkinliği, tecrübesi, uzmanlığı dikkate alınması gerektiğinden duruma göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul Yabancılar Hukuku avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

YABANCILAR HUKUKUNDA AVUKAT DESTEĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ülkelerin hukuk sistemleri, her ne kadar ortak bir geçmişe sahip olup ve birbirlerinden etkilenerek oluşturulmuş olsa da neticede her biri oluşturulduğu ülkeye münhasır özellikler barındırmaktadır. Karmaşık ve kolay kavranamayan hukuk sistemleri çoğu durumda ülkelerin sıradan vatandaşları tarafından bile şahsen işlenememekte olup, yargının üç önemli kolundan biri olan avukatlar aracılığıyla bu hizmetlerin yürütülmesi kabul edilmiştir.

Kişilerin kendi ülkelerinde dahi hukuki iş ve işlemlerini tek başlarına yürütememeleri söz konusu olabiliyorken, yabancı olarak bulunulan bir ülkede iş ve işlem yapmak iki kat daha zor ve karmaşık olmaktadır. Vatandaşı olunmayan bir ülkede hak ihlalleri, menfaatlerin korunmaması ve hatta her koşulda her duruma karşı korunmasız olmak daha kolay gündeme gelmektedir.

Yabancıların, Türkiye’de yapacakları her türlü iş ve işlem için mutlaka bir yabancılar hukuku avukatına başvurması ve hukuki destek alması çok önemlidir. Sizin ülkenizde suç sayılmayan bir işlem ya da davranış, başka bir ülkede suç sayılabilir veya bir ihlal anlamına gelebilir. Bu tür durumlar kişinin hürriyetini kısıtlama noktasına kadar bile gelebilmektedir. Bu olumsuz durumların önüne geçmek ve hukuki açıdan güvenli bir alanda hareket ederek iş ve işlem yapmak önem arz etmektedir.

Yabancı olarak bulunduğunuz ülkede size bu hukuki güven alanını ise ancak yabancılar hukuku avukatlarının hukuki danışmanlıkları sağlayabilmektedir. Türk yargı sisteminde, hâkim ve savcılar yargının hüküm veren ve kamusal olan alanında durdukları için, yabancılar olarak hak ve menfaatlerinizin korunması ve yararlanabileceğiniz haklardan yararlanabilmek için, diğer tüm Türk vatandaşlarının yaptığı gibi yargının diğer ayağı olan yabancılar hukuku avukatından hukuki destek almak durumunda olacaksınız.

İSTANBUL YABANCILAR HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

İstanbul yabancılar hukuku avukatı, yabancılar hukuku ve milletlerarası özel hukuk alanına giren iş ve davalarda hukuki hizmet veren kişidir. Yabancılar hukuku avukatı, yabancılar hukukunun niteliği gereği iyi derecede İngilizce bilen, mesleki anlamda yabancı dilde iş yapabilen, yabancılar hukukuna dair mevzuatlara, Milletlerarası Özel Hukuk hükümlerine ve diğer ülkelerin kanunlar ihtilafı kurallarına, Yargıtay kararlarına, AİHM içtihatlarına ve uluslararası sözleşmelere hâkim, uzman ve tecrübeli kişidir.

Türkiye’de yabancılar hukuku avukatının yabancılara verilen hukuki hizmet yalnızca hukuki danışmanlık hizmetiyle sınırlı değildir. Vekaletname verildiği takdirde Yabancılar Hukuku Avukatı, yabancı müvekkillerini Türk yargısı önünde temsil etme ve hak ve menfaatlerini koruma yetkisine de sahip olur.

İSTANBUL YABANCILAR HUKUKU AVUKATI HANGİ DAVA VE İŞLERE BAKAR?

İstanbul yabancılar hukuku avukatı yabancılar hukuku kapsamına giren her türlü hukuki iş ve işlemlerde hizmet verir. Yabancılar hukuku avukatının verdiği hukuki hizmetlerin başında

 • Oturum izni başvurusu ve takibi,
 • Çalışma izni başvurusu ve takibi,
 • Türkiye’ye vatandaşlık başvurusu ve takibi,
 • Taşınmaz satın alarak Türkiye’den vatandaşlık alma işlemleri hakkında hukuki danışmanlık,
 • Türkiye’ye iltica başvurusu ve takibi,
 • Yabancı olup Türkiye’de evlenmek isteyen kişilere hukuki danışmanlık,
 • Başka ülkede evlenip Türkiye’de boşanmak isteyen çiftlerin boşanma davasını açma, davada temsil etme ve dava takibini yapma,
 • Yabancı ülkede alınan boşanma kararının Türk Mahkemelerince tanıma ve tenfizini sağlama,
 • Yabancı ülke yargı kararlarının Türk Mahkemelerinde tanıma ve tenfizi için gereken hukuki süreci yönetme,
 • Türkiye’de gayrimenkul alım satımı yapacak yabancılara hukuki danışmanlık verme
 • Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancılara hukuki danışmanlık sağlayarak süreci yönetme,
 • Sınır dışı edilme kararlarına itiraz,
 • Türkiye’de yatırım yapmak isteyen veya ticari faaliyet yürütmek isteyen yabancılara bu konuda hukuki danışmanlık verme,
 • Türkiye’de uluslararası mal satım sözleşmesi yapacak yabancılara sözleşmenin düzenlenmesi, uyuşmazlıkların giderilmesi gibi hizmetlerin verilmesi,
 • Yabancılara genel olarak kullanabilecekleri haklar ve korunmaya değer menfaatleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verme,
 • Yabancıların Türkiye’deki miras konularına ilişkin danışmanlık hizmeti verme,
 • Yabancıların Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gereken başvuruları yapma, alınan sağlık hizmeti kapsamında gündeme gelebilecek malpraktis davalarında hukuki yardım sağlama,
 • Yabancılara adli konularda hukuki yardım sağlama, gerekirse müdafi hizmeti verme ve davada temsil etme,
 • Müvekkili adına tahkime yargılaması başlatma, tahkim yargılamasında müvekkili temsil etme ve süreci takip etme,
 • Yabancı tahdit kodu kararı kaldırılması için gereken işlemleri yapma,
 • Uluslararası korumadan yararlanmak için gereken başvuruların yapılması ve takibi,
 • Yabancılara banka hesabı açılması, taşınmaz ya da araç kiralanması gibi konularda hukuki danışmanlık verme ve süreci yönetme gelmektedir.

İstanbul Yabancılar Hukuku Avukatı mesleki yetkinliği ve donanımı ile tüm bu hizmetler ve sayılamayan diğer hizmetleri müvekkillerine ve danışanlarına eksiksiz sağlamaktadır.

YABANCILAR HUKUKU NEDİR?

Hukukun alt dalları arasında arasında yabancılar hukuku diye bir dal yoktur. Milletlerarası Özel Hukuk dediğimiz ve yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıkların çözüm yönteminin konu edinildiği hukuk alt dalı vardır. Fakat, uygulamada bu tür hizmetler yabancılar hukuku olarak nitelendirilmekte ve yabancılar hukuku kavramı adeta bir hukuk dalı gibi kullanılmaktadır.

Yabancı kavramı, devletler hukukunda bir ülkenin vatandaşı statüsünde olmadığı halde o ülkede yaşayan başka bir ülke vatandaşı olan ya da vatansız olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Yabancılar hukuku ise, bu tanımdan yola çıkarak yabancılık unsuru içeren konularda ve bu kişilerin yaşadıkları ülkedeki hak ve özgürlüklerine ilişkin konulardaki hukuki düzenlemeleri içeren bir alandır.

Yabancılar hukuku kapsamında değerlendirilen konuların başında, bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilerin o ülkenin vatandaşlarına sağladığı haklarından ne ölçüde yararlanacağı meselesi gelmektedir. Bu meselenin çözümü için getirilmiş çeşitli düzenlemeler mevcuttur ve bunlar yabancılar hukukunun mevzuatını da oluşturmuş olur. Mütekabiliyet ilkesi de denilen karşılıklılık esasına dayanarak yabancıların, vatandaşların yararlandığı haklardan benzer şekilde yararlandırılması sağlanır.

 YABANCILAR HUKUKU KAPSAMINA GİREN İŞ VE İŞLEMLER NELERDİR?

Yabancılar hukuku kapsamına giren iş ve işlemler ucu açık bir listedir. Yabancılık unsuru taşıdığı sürece her iş ve işlemi bu kapsama dahil etmek mümkündür. Yabancılar Hukuku kapsamında sayılan başlıca iş ve işlemlere;

 • Oturum izni,
 • Çalışma izni,
 • Vatandaşlık başvurusu,
 • İltica başvurusu,
 • Türkiye’de evlenme,
 • Türkiye’de miras bırakma,
 • Türkiye’de boşanma,
 • Türkiye’den gayrimenkul alım ve satımı,
 • Türkiye’de gayrimenkul kiralanması,
 • Türkiye’de şirket kurma,
 • Türkiye’de ticari faaliyet yürütme,
 • Türkiye’de yatırım yapma,
 • Türkiye’de banka hesabı açma,
 • Uluslararası mal satım sözleşmesi yapma
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Eğitim hizmetlerinden yararlanma,
 • Uluslararası koruma başvurularından yararlanma,
 • Tahkime başvurma,
 • De port edilme ve buna dair işlemler gibi pek çok yabancılık unsuru barındıran işlemler örnek olarak verilebilir.

TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARA HANGİ HUKUK UYGULANIR?

Türkiye vatandaşı olmadığı halde Türkiye’de yaşayan yabancılara Türk yargı sisteminde yer alan maddi kuralların doğrudan uygulanması beklenemez. Her ülkenin maddi hukuk kuralları her ne kadar uluslararası hukuk standartlarına göre düzenlense de en nihayetinde ülkenin örf ve adetleri ile sosyal statüsü de dikkate alınarak kendine has olma özelliği taşımaktadır.

Global dünyada her milletin birbiriyle etkileşim içinde olması ve insanların sadece doğdukları ve vatandaşı oldukları ülkede yaşamak gibi bir mecburiyeti olmadığından, her ülkenin ülkesinde yaşayacak yabancılara ve ülkesinde ortaya çıkabilecek yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklara uygulanması üzere belli bir takım özel düzenlemeler yapması gerekmektedir.

Türkiye’de, yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarında dikkate alınmak üzere hazırlanan en önemli kanun, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’dur. Bu kanun, evlenmeden boşanmaya, velayetten mirasa, sözleşmeden doğan borç ilişkilerinden nafakaya kadar pek çok yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarında dikkate alınacak bir usul kanunudur. Bir diğer önemli düzenleme 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur. Bu kanun ise yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu temel düzenlemelerle birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu gibi diğer kanunlarda da yabancılara ilişkin çeşitli ayrık düzenlemeler mevcuttur.

YABANCILAR HUKUKUNDA TENFİZ DAVALARI NEDİR?

Tenfiz, yabancı mahkeme ve hakem kararlarına ilişkin olup, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından verilen karar işlemine denir. Tenfiz kararı, tenfiz istemi ile açılacak bir dava ile aldırılır. Tenfiz kararı ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da istenebilmektedir. Bir kararı tenfiz edebilmenin kanunda öngörülmüş belli şartları vardır.

Tenfiz kararı nasıl istenir? Tenfiz talebini, kararın tenfiz edilmesinde hukuki yararı bulunun herkes yapabilir. Talep mutlaka dilekçe ile olmalıdır. Dilekçede tenfiz isteyenle karşı tarafın ve varsa vekilinin adı soyadı ve adresleri, tenfiz konusu kararın hangi devlet mahkemesi tarafından verildiği, mahkemenin adı, ilamın tarihi, ilam numarası ve hükmün özeti bulunmalıdır. Ayrıca dilekçeye ilgili mahkeme kararının onanmış aslı ya da onanmış örneği ile onanmış tercümesi ve ilâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi eklenir. Dilekçe karşı taraf sayısı kadar nüsha ile teslim edilir.

Tenfiz kararlarında görevli mahkeme neresidir? Tenfiz talepleri için açılacak davalarda görevli mahkeme MÖHUK m. 51 gereği Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Tenfiz kararlarında yetkili mahkeme neresidir? Tenfiz talepleri için açılacak davalarda yetkili mahkeme ise, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden biridir.

YABANCILAR HUKUKUNDA TANIMA DAVALARI NEDİR?

Tanıma, yabancı bir devlet mahkemesi tarafından verilen bir kararın Türkiye’de kesin hüküm yerine geçmesi için mahkemece verilen karardır. Tanıma kararı ile yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi sağlanır. Tanıma kararları da tenfiz kararlarıyla aynı şartlara tabiidir ve tanıma kararlarında da tenfiz kararlarındaki usul uygulanır. Tanıma talebinde bulunan kişi bu kararın alınması için mahkemede inşai nitelikte dava açar.

Tanıma kararlarında görevli mahkeme, tenfiz kararlarında olduğu gibi MÖHUK m. 51’de tanımlanan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Tanıma kararlarında yetkili mahkeme ise, yine tenfiz kararlarında olduğu gibi tanıma kararı isteyen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden biridir.

Merve Sara Muğlu

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap