Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Hukukumuzda konusu suç teşkil eden eylemler genel ceza kanunumuz olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak içinde cezai yaptırımlar olan tek kanun TCK değildir. Bunun yanında örneğin Vergi Usul Kanununda veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gibi özel kanunlarda da bazı suçlar ve bu suçlara ilişkin cezalar düzenlenmiştir. Ancak gerek TCK da gerekse de diğer özel kanunlarda tanımı yapılan suçun karşılığı olan ceza miktarı yazılırken, o suça ilişkin yargılama yapacak mahkemenin neresi olacağı yazmamaktadır.  Bu düzenleme 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda yapılmıştır.

İstanbul Ceza Avukatı olarak ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bütün suçlar açısından hukuki destek ve danışmanlık vermekteyiz.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ NEDİR?

Ağır ceza mahkemesi, kişilerin gerçekleştirdiği hukuka aykırı fiil ve tutumlar ile ceza hukuku sistematiğinde önemli hak ihlallerine sebebiyet veren, toplumda büyük infial uyandıran buna bağlı olarak da daha fazla ceza öngörülen suçlarda görevli olan ceza mahkemesi türüdür. Örneğin; hırsızlık suçunda asliye ceza mahkemeleri görevliyken hırsızlık ve cebir suçlarının aynı fiilde meydana gelmesiyle oluşan yağma suçunda ağır ceza mahkemesi görevlidir. Ceza mahkemeleri, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.

AĞIR CEZALIK SUÇLAR NELERDİR?

Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. Maddesinde ağır cezanın görev alanına giren suçlar belirtilmiştir. Burada öncelikle genel bir kural çizilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu kuralı belirtmek faydalı olacaktır. Bahse konu kaideye göre cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN SUÇLAR NELERDİR?

Bu genel ilkenin yanı sıra kanunda bazı suçlarda ismen sayılmıştır. Bu suçlar şunlardır:

 1. Yağma (TCK m. 148)
 2. İrtikap (TCK m. 250/1-2)
 3. Resmî Belgede Sahtecilik (TCK m. 204/2)
 4. Nitelikli Dolandırıcılık (TCK m. 158)
 5. Hileli İflas (TCK m. 161)

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar:

 1. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK m. 302)
 2. Düşmanla iş birliği yapmak(TCK m. 303)
 3. Devlete karşı savaşa tahrik (TCK m. 304)
 4. Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (TCK m. 305)
 5. Yabancı devlet aleyhine asker toplama (TCK m. 306)
 6. Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma(TCK m. 307)
 7. Düşman devlete maddi ve mali yardım (TCK m. 308)
 8. Anayasayı ihlal (TCK m. 309)
 9. Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı (TCK m. 310)
 10. Yasama organına karşı suç (TCK m. 311)
 11. Hükümete karşı suç (TCK m. 312)
 12. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan(TCK m. 313)
 13. Silahlı örgüt (TCK m. 314)
 14. Silâh sağlama (TCK m. 315)
 15. Suç için anlaşma (TCK m. 316)
 16. Askerî komutanlıkların gaspı (TCK m. 317)
 17. Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK m. 320)
 18. Savaş zamanında emirlere uymama (TCK m. 321)
 19. Savaşta yalan haber yayma (TCK m. 323)
 20. Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, almak ya da çalmak(TCK m. 326)
 21. Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (TCK m. 327)
 22. Siyasal veya askerî casusluk ya da uluslararası casusluk (TCK m. 328, TCK m. 331, TCK m. 338)
 23. Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama ve elinde bulundurma (TCK m. 329, TCK m. 339)
 24. Gizli kalması gereken bilgileri açıklama(TCK m. 330)
 25. Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (TCK m. 333)
 26. Yasaklanan bilgileri temin ve açıklama (TCK m. 334, TCK m. 336, TCK m. 337)
 27. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 28. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 29. Milli savunmaya karşı suçlar
 30. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 31. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar

Yukarıda ismen sayılan suçlardan hileli iflas, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali suçlarında ceza miktarları on yılın altında olsa da kanun koyucu bu suçların vasıf ve mahiyetlerindeki önem gereğince görevli mahkemeyi ağır ceza mahkemesi olarak belirlemiştir.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE CEZALAR KAÇ YILDAN BAŞLAR?

Ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir kişinin mutlaka ceza alacağı gibi bir durum söz konusu değildir. Kanun koyucu bireyler ve toplum nezdinde daha önemli olduğu görüşünde olduğu suç konusu fiillerin ağır ceza mahkemelerinde muhakeme edilmesi gerektiğini belirtmişse de; söz konusu yargılama sonucunda sanık ilgili suç kapsamında üst sınırdan bir ceza alabileceği gibi hakkında beraat kararı da verilebilecektir. Ağır ceza davaları gibi kişilerin hayatında elzem sonuçlar meydana getirebilecek süreçlerde mutlaka uzman bir ceza avukatı ile beraber hareket edilmelidir.

İstanbul Ağır Ceza Avukatına ağır ceza mahkemelerinin görevine giren tüm konularla ilgili danışabilirsiniz.

5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde; Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda 318, 319, 324, 325 ve 332. Maddelerinde düzenlenen suçlar dışındaki diğer maddelerinde yargılama görevinin ağır ceza mahkemesinde olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki suçların düzenlendiği bölüm başlıkları şunlardır:

 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Bu başlıklar altında düzenlenen suçlar genellikle devlete karşı işlenen suçlardır.

Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu 5235 sayılı kanunda ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar belirtilirken son olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçların da yargılama yerinin ağır ceza mahkemeleri olacağı belirtilmiştir.

Bütün bu bilgilendirmelerden sonra şu sonuca varılabilir. Kanunda özel olarak ağır ceza mahkemelerinde yargılanacağı hüküm altına alınan suçların dışında 10 yılın üstünde hapis cezasını gerektiren suçların yargılama mahkemesi ağır ceza mahkemeleridir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 sayılı Kanun m.14).

AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ, İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ceza Muhakemesi genel olarak soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşmaktadır. Soruşturma evresi, suç şüphesinin Cumhuriyet Savcısı’na ulaşması ile başlayıp iddianamenin kabulüne kadar geçen süreci ifade etmektedir. Kovuşturma evresi ise, iddianamenin kabulünden itibaren başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreci ifade eder. Ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı taraflar itiraz veya istinaf kanun yoluna başvurabilmesi mümkündür.

İtiraz; kural olarak hâkim kararları ile kanunun açıkça gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz merciine yapılan “kanun yolu” başvurusudur.

İstinaf; ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararların, maddi olay bakımından ve hukukilik yönünden Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesine denir.

Temyiz; Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvuruların incelenmesine denir. Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk derece mahkemelerinin kararlarının doğrudan temyiz edilme olanağı ortadan kalkmıştır.

Kural olarak karar veya hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde kararın niteliğine göre itiraz veya istinaf kanun yoluna başvurulması gerekmektedir. Söz konusu süre ilgiliye tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren başlayacaktır. Diğer bir anlatımla karar veya hüküm, başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmış olması halinde 7 günlük süre hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Hüküm ilgilisinin yüzüne karşı verilmiş ise bu süre tefhim (açıklama, bildirme) tarihi ile başlayacaktır. İstanbul ağır ceza avukatı Harbiye Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar sorunuzun cevabı için İstanbul ceza avukatı ekibimize danışabilirsiniz.

HAKKIMDA AÇILMIŞ BİR CEZA DAVASI OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Hakkınızda açılmış bir ceza davası olup olmadığını ya da hakkınızda açılmış herhangi bir davanın olup olmadığını e-devlet platformu üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yapıp “dava dosyası sorgulama” hizmeti sekmesinden hakkınızda açılmış davaları görebilmeniz mümkündür. Bu portal üzerinden sizin açmış olduğunuz davaları da görüntüleyebilir, dosyanızı inceleyebilirsiniz.

2023-2024 CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Ceza davalarında avukatlık ücreti suçun ağırlığına, davanın bulunduğu aşamaya ve davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul ceza avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATLARI, AĞIR CEZA AVUKATLARI

Bütün hukuk kuralları toplumsal düzeni kurmaya hizmet etmek için vardır. Ceza hukuku da bunu tesis etmek için kendi araçlarını devreye sokar. Ceza hukukunu ilgilendiren konular toplumsal yaşamın hayati derecede zarar görmesiyle oluşan düzen bozukluğudur. Toplumsal düzeni bozan suçlar işlendiğinde ceza davaları aracılığıyla yeniden düzenin tesisine çalışılır. Bunun için devlet, toplumun haklarını korumakla görevlidir ve devleti de savcılık makamı temsil edecektir. Suçun tespiti ya da şikâyete konu olması durumunda savcılık makamı görevini yerine getirecektir.

Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu Savcılık makamı bir iddianame oluşturacak ve bunu mahkemeye sunacaktır. İddianamenin incelenmesi bazen kabul edilmesiyle sonuçlanırken bazen de deliller yeterli bulunmayabilir. Bu durumda da savcılık makamı yeni bir iddianame hazırlayıp eksiklikleri giderebileceği gibi karara itiraz da edebilir. Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu  Görüldüğü gibi bu tür durumlarda karmaşık bazı yolların varlığı söz konusudur ve kişiler tek başına bu yolu aşamayabilirler. Böyle zamanlarda ceza avukatı tarafından temsil edilmek gereği oluşabilir.

Bir ceza davası avukatı tüm süreçlere olan hakimiyeti neticesinde işlemlerin sıkıntısız yürütülmesinde etkili olacaktır. Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu Ceza davası avukatı olarak görev alan kişiler savunma makamını temsil ederler. Kişilerin bu davalar sebebiyle hak kaybı yaşamaması adına ceza davası avukatından yardım almaları yararlarına olacaktır. İstanbul Ceza Avukatı, ceza davalarında hak kaybı yaşanmasını engelleyebilecek düzeyde tecrübe sahibi olmalıdır.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Esasında hukuk literatüründe İstanbul Ağır Ceza Avukatı diye bir bölüm yoktur. Böyle bir alt dal da yoktur. Ancak bu kavram halk arasında yaygın olarak bu şekilde kullanıldığı için, ağır ceza avukatı olarak bir branşlaşma olduğu sanılmaktadır. Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu  Yine de bir tanım yapacak olursak, Ağır ceza avukatı, ceza hukukunda ağır cezalar gerektiren özel suç tiplerini kapsayan ağır ceza davalarında hukuki hizmet veren kişidir. İstanbul ağır ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen suç tiplerine hâkim olan avukat olmalıdır.

Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu Ağır ceza davaları, kişinin hürriyetini önemli ölçüde etkileyen davalardır. Bu davalar en iyi ağır ceza avukatı ile yer almak hürriyete ilişkin önemli bir karar olacaktır. Ağır ceza avukatı somut olaya ilişkin her türlü delili ve bilgiyi gözeterek kanuni süreleri, indirim hallerini, taksir hallerini vs. gözeterek en uygun ve en güçlü savunmayı yapacak kişidir. İstanbul Ağır ceza avukatı sabırlı ve titiz bir çalışma yürüterek müvekkillerinin lehine olan sonuca ulaşmak için ellerinden gelen hukuki yardımı yapacaklardır. En iyi İstanbul ağır ceza avukatı için Harbiye Hukuk kadromuza bakabilir veya büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Kağıthane, tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken bir ilçedir. Kağıthane, aynı zamanda önemli bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu  İlçede yaşayan vatandaşlar, çeşitli suçlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlarda, bir ceza avukatından yardım almak önemlidir.

Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu  Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar. İstanbul da ağır ceza avukatı arıyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, ceza avukatının deneyimli ve uzman olması önemlidir.

Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir. Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar sorusu Ayrıca, ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Ankara Ceza avukatımıza buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul ağır ceza avukatı olarak hizmet veren birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu hukuk büroları arasından, size en uygun hukuk bürosunu seçmek için, hukuk bürolarının internet sitelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, hukuk bürolarının iletişim bilgilerini kullanarak, hukuk bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz. Harbiye Hukuk Bürosu Uzun süredir Ceza Hukuku alanında hizmet vermektedir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU CEZA AVUKATLIĞI HİZMETLERİ

  Hakkınızda açılmış bir ceza davası ya da müşteki olarak suç duyurusunda bulunmak için avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman ceza avukatı kadromuzla müvekkillerimizin ceza davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini korumak bizim önceliğimizdir. Büromuz, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, uluslararası suçlar gibi ceza hukuku alanına dair her davada hizmet vermekte olup, müvekkillerinin özgürlüğünü, itibarını ve geleceğini korunmaya değer görmektedir.

İstanbul Ceza Avukatı olarak ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren konularda hizmetinizdeyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap