Gayrimenkul HukukuGAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullar üzerinden ilerideki bir zamanda devrini amaçlayan ve her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme niteliğindedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nihayetinde ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine yasal mevzuata göre konu olabilecek üç farklı taşınmaz türü bulunmaktadır: Satıcı konumundaki tarafın sahip olduğu araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydı yapılan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyetine kayıtlı bağımsız bölümler. İşte bu taşınmazlar gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin konusunu oluştururlar ve bunlar üzerinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

Gayrimenkul avukatı iletişim

İÇİNDEKİLER

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi; bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullar üzerinden ilerideki bir zamanda devrini amaçlayan ve iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme niteliğindedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nihayetinde ileride tapu memuru önünde resmi bir şekilde yapılması gereken taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerlilik şartları şunlardır:

 1. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin resmi senet niteliğinde olması gerekir,
 2. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin noter huzurunda yapılarak her iki taraf tarafından da imzalanması gerekir,
 3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın tapuda kayıtlı bir taşınmaz olması gerekir,
 4. İlgili taşınmazın mülkiyet hakkı vermesi gerekmektedir,
 5. Taşınmaz için ödenecek bedelin ve ödenme şeklinin belirlenmesi gerekmektedir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ŞEKİL ŞARTI

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri resmi senet şeklinde düzenlendiği ve noter huzurunda iki tarafça imzalandığı takdirde geçerlilik kazanır (Türk Borçlar Kanunu madde 29, Noterlik Kanunu madde 60/3, madde 89). Sözleşmenin şekil şartı kamu düzeni ile ilgili olduğundan noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Dolayısı ile, noter tarafından onaylama şeklinde yapılamaz.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEREDE YAPILIR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapılır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri  resmi senet şeklinde düzenlendiği ve noter huzurunda iki tarafça imzalandığı takdirde geçerlilik kazanır ( Türk Borçlar Kanunu madde 29, Noterlik Kanunu madde 60/3, madde 89). Sözleşmenin şekil şartı kamu düzeni ile ilgili olduğundan noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Noter tarafından onaylama şeklinde yapılamaz. Yargıtay içtihatlarında Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuda da yapılabileceği kabul edilmektedir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 2024 YILI NOTER VE TAPU HARÇ VE MASRAFLARI

2024 yılı Noterlik Ücret Tarifesi Mart ayında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Noterlik Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanan tarifeye göre noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti almakla yükümlüdürler. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında noterlik ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamazlar.

Noterler tarafından yapılan düzenleme ücreti ise 783,82 TL’dir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret noterler tarafından alınacaktır.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde tapu ücreti ise tapuya beyan edilen satış bedeli üzerinden alıcı %2, satıcı %2 olmak üzere toplam %4’tür.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde taahhüt edilen taşınmazın satıcı tarafından alıcı tarafa devrinin gerçekleşmesi gerekiyor. Alıcı tarafın da bu sözleşme gereği belirtilen tutarı ödemesi gerekiyor. Böylece iki taraf da bu yükümlülükleri yerine getirdiği takdirde sözleşmeye uygun davranılmış olunuyor.

SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERHİ

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhi tarafların istemi ile mümkündür. Noterler ve tapu müdürlükleri tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, taraflardan birinin istemi üzerine tapu siciline şerh verilir. Bu şerh için usulüne uygun şekilde vaat sözleşmesinin yapılmış olması yeterlidir. Dolayısı ile şerh anlaşmasına gerek yoktur. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi taraflardan birinin isteği üzerine, tapu kütüğüne şerh verilmekle beraber üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir hale gelir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhinin verilmesi durumunda bu şahsi hak güçlendirilmiş ve daha sonra taşınmazı edinen kişilere karşıda ileri sürülebilir hale gelmiş olur.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART VE GEÇERLİLİĞİ

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri resmi senet şeklinde düzenlendiği ve noter huzurunda iki tarafça imzalandığı takdirde geçerlilik kazanır (Türk Borçlar Kanunu madde 29, Noterlik Kanunu madde 60/3, madde 89). Sözleşmenin şekil şartı kamu düzeni ile ilgili olduğundan noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi adi yazılı şekilde yapılmış olsa dahi sözleşmede eğer ki cezai şart kararlaştırılmış ise müteahhit bu cezai şarttan sorumludur ve bu cezai şart geçerlidir.

SÖZLEŞMEYE DAYALI ÖNALIM HAKKI

Sözleşmeden doğan ön alım hakkı  Türk Medeni Kanunu’nun 735.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır. Sözleşmeden doğan önalım hakkının özellikleri şunlardır:

 1. Sözleşmeden doğan önalım hakkı bir alacak hakkıdır,
 2. Üçüncü kişilere karşı bu hakkın ileri sürülebilmesi, tapu siciline yapılacak bir şerh ile mümkündür,
 3. Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılabilmesi için öncelikle bir önalım sözleşmesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Satış vaadi sözleşmesi ile taşınmaz malın ileride satışına ilişkin bir ön sözleşme yapılmış olur. Bu nedenle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bir satış sözleşmesi olmayıp, diğer paydaşlar için bir önalım hakkı doğurmaz. Zira önalım hakkı için satış veya satışa eş değer bir işlem gerçekleşmiş olması gerekir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NASIL SONA ERER?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi  şu hallerde sona erer:

1)Sözleşmenin ifa edilmesi,

2)Sözleşmede belirlenen edimin ifasının zamanaşımına uğraması,

3)Sözleşmeden dönme ve fesih.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerlilik şartları şunlardır:

 1. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin resmi senet niteliğinde olması gerekir,
 2. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin noter huzurunda yapılarak her iki taraf tarafından da imzalanması gerekir,
 3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın tapuda kayıtlı bir taşınmaz olması gerekir,
 4. İlgili taşınmazın mülkiyet hakkı vermesi gerekmektedir,
 5. Taşınmaz için ödenecek bedelin ve ödenme şeklinin belirlenmesi gerekmektedir.

Dolayısı ile yukarıdaki koşullara uyulmadan yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçersiz olacaktır.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanununun 125. maddesi gereğince 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağının doğmasından sonra işlemeye başlayacaktır.

VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE SATILMASI

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bireylere kişisel bir hak sağlamaktadır. Bu nedenle taşınmaz satış vaadinden doğan hakların üçüncü kişilere devrinin mümkündür. Türk Borçlar Kanunu’nun 183’üncü maddesi gereğince, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu nedenle gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edilmemişse üçüncü bir kişiye satılabilir.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Şekil şartına uyularak yapılan gayrimenkul satış vaadi  sözleşmelerinde  alıcı üzerine düşen edimi yerine getirmiş ise bu takdirde satış vaadi yapılan  gayrimenkulün kendi üzerine tescilini isteyebilir. Bu nedenle  gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası açabilecektir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noterlikçe yapıldığında ayrıca tapu siciline de kaydettirilebilir. Bu kayıt yapıldıktan sonra taşınmazı satma vaadinde bulunan kişinin  söz konusu taşınmazın üçüncü kişiye satmış olsa bile üçüncü kişiye karşı dava açıarak tapunun gayrimenkul satış vaadinin  alacaklısı üzerine kaydedilmesi talep edebilir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlamaktadır.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davasında yetkili mahkeme ise gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesidir.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DELİLLER VE İSPAT

Tapu iptali ve tescil davalarında kural olarak yazılı delil ya da yazılı delil başlangıcı aranmaktadır. Bu nedenle tanık dinlenemez. Ayrıca taşınmaz satış vaadi sözleşmesi delil olarak kullanılabilecektir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde kural olarak iddia eden iddiasını ispatla yükümlü olacaktır.

NOTERDE VEYA TAPUDA YAPILMAYAN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLAR

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri resmi senet şeklinde düzenlendiği ve noter huzurunda iki tarafça imzalandığı takdirde geçerlilik kazanır (Türk Borçlar Kanunu madde 29, Noterlik Kanunu madde 60/3, madde 89). Sözleşmenin şekil şartı kamu düzeni ile ilgili olduğundan noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Dolayısı ile, noter tarafından onaylama şeklinde yapılamaz. Ayrıca tapuda da bu sözleşmenin yapılması mümkündür. Bu nedenle bu kurala aykırı şekilde yapılan sözleşmelerin akıbeti Türk Borçlar Kanunu m. 12/2’de şu şekilde düzenlenmiştir: Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL HUKUKU HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Başkasına Ait Taşınmaz İçin Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile taraflar kişisel hak sahibi haline gelirler. Başkasına ait taşınmaz için satış vaadi sözleşmesi yapılabilir. Borçlar kanununun ilgili hükümler çerçevesinde bu durum mümkündür.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kim Tarafından Yapılır?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi  resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve noter huzurunda iki tarafça imzalanması suretiyle geçerlilik kazandığından vaat eden ve vaat edilen tarafından beraber yapılır.

Satış Vaadi Sözleşmesi Noterde Yapılmazsa Ne Olur?

Noter huzurunda yapılan ve  adi yazılı şekilde yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri geçersizdir. Kural olarak geçersiz bir sözleşmeden taraflar, ancak verdiklerini geri alabilirler.

Taşınmaz Satış Vaadi Kaç Yıl Geçerli?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde tapuya düşülen şerhin 5 yıl geçerlilik süresi bulunur. 5 yıl içerisinde gayrimenkul alım satım işlemi gerçekleştirilmediği takdirde bu sözleşme iptal edilir. Tapuya şerh düşülmediği takdirde ise gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 10 yıl geçerliliği olur.

Satış Vaadi Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilmezse Ne Olur?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noterde veya tapuda  resmi şekilde yapılır. Sözleşme tapuya tarafların istemi ile şerh edilebilmektedir. Satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edilmemişse kural olarak TMK m.1023 uyarınca tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet edinen üçüncü kişinin kazanımı korunur.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Neden Yapılır?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın sözleşmeyi kuran taraflar arasında kararlaştırılan koşullar kapsamında ilerideki herhangi zaman diliminde devri amacıyla düzenlenen bir ön sözleşme türüdür. Bu sözleşme bir kişinin gayrimenkulü yaptırması ve yapan kişinin de bundan ücret alması istemi sebebi ile yapılır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Noter Ücreti Ne Kadar?

Noterlik ücreti kural olarak bir işlemde 17,32 TL’den az olamaz. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında noter ücreti almaya hak kazanırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz.

Satış Vaadi Sözleşmesi Güvenilir Mi?

Satış vaadi sözleşmeleri tapuya şerh edilmese bile noter huzurunda düzenleme şeklinde yapılması durumunda geçerli olur ve resmiyet kazanır. Bu nedenle noterde yapılan satış vaadi sözleşmeleri güvenilir sözleşmelerdendir.

Satış Vaadi Sözleşmesi İle Tapu Alınır Mı?

Yargıtay içtihatları gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin Tapu’da da yapılabileceğini kabul etmektedir. Bu nedenle satış vaadi sözleşmesi ile tapu alınır.

Satış Vaadi Sözleşmesi İptal Edilebilir Mi?

Satış vaadi sözleşmesi iptal edilebilir. Taraflar satış vaadi sözleşmesinin feshini noterde usulüne uygun olarak yapacaklardır.

Satış Vaadi Mirasçıları Bağlar Mı?

Satış vaadi sözleşmesi ölüm ile sona ermemektedir. Mirasçılar miras bırakanın yaptığı satış vaadine katlanmakla yükümlüdürler. Bu nedenle satış vaadi sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Satış Vaadi Sözleşmesi Harcı Ne Kadar?

Gayrimenkul satış vadi sözleşmesi noter harcı, binde 5,4’tür. Bu orana denk gelen ücret hesaplanırken sözleşmede yazılı gayrimenkul bedeli ile tapuda kayıtlı değerin en yüksek olanı esas alınmaktadır.

Satış Vaadi Sözleşmesi Başkasına Devredilir Mi?

Satış vadi sözleşmesi ile zilyetlik alıcıya devredilebilir. Taşınmazlarda satış, tapu sicil dairesinde yapılır ve tapuya tescil ile zilyetlik de devredilmiş olur.

Tapuda Satış Vaadi Şerhi Ne Demek?

Tapuda satış vaadi şerhi, noterce düzenlenmiş bir taşınmaz malın ilerideki bir tarihte satışını taahhüt eden sözleşmenin tapu siciline şerh verilmesidir. Bu şerh 3.kişilere karşı ileri sürülen haklarda gündeme gelir.

Satış Bedelinin Harç Ödenerek Sonradan Düzeltilmesi Nasıl Olur?

Satış bedelinin harç ödenerek sonradan düzeltilebilmesi için henüz vergi memuru tarafından bir inceleme başlatılmamış olması gerekir. Düzeltme talebinde bulunan kişilerin, buradan kaynaklanan eksik vergiyi ve harcı beyan ettiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödemesi gerekir. Bu şekilde düzeltilme yapılmış olunur.

Hisseli Tapuda Ön Alım Hakkı Kalktı Mı?

Evet, hisseli tapuda ön alım hakkı 2011 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

Noterde satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmi senet şeklinde düzenlenmesi ve noter huzurunda iki tarafça imzalanması suretiyle geçerlilik kazanır. Bu nedenle taraflar noter huzuruna gelerek noterin düzenlediği satış vaadi sözleşmesini imzalamak sureti ile bu sözleşmeyi yapacaklardır.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

MADDE – 1 :

SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU: Bu sözleşmenin amacı ve konusu satıcı tarafından, projesi, tapu kaydı ve nitelikleri kapak sayfasında belirtilen bağımsız bölümün, alıcıya ya satışı, teslimi, ödeme, iade ve tapuda mülkiyet devrine ilişkin koşulları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

MADDE – 2 :

TANIMLAR VE TARAFLAR :

Satıcı :Proje kapsamında alıcıya, taşınmazın yapımını ve teslimini vaat eden; …adresinde ticari faaliyette bulunan …şirketini ifade eder. Arsa Maliki : … Yüklenici :Proje yapımını üstlenen…

Bağımsız Bölüm :Kat Mülkiyetine konu, bağımsız olarak kullanılmaya elverişli taşınmazı ifade eder.

Alıcı :İş bu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan bağımsız bölümü alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

MADDE – 3 :

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ BİLGİSİ ve ÖDEME PLANI

Taşınmaz Satış Bilgisi ve Ödeme Planı, işbu sözleşme eki olup taraflarca kabul ve imza edilmiş olan kapak sayfasında belirtilmiştir.

MADDE – 4:

ÖDEME ŞEKLİ ve ŞARTLARI:

İşbu sözleşme gereğince ALICI, bağımsız bölüm satış bedelini, …A.Ş’nin Vakıflar Bankası İstanbul Kadıköy Şubesi nezdinde bulunan hesabına yatıracaktır. ALICI tarafından ödenmesi gereken taksitler, üçüncü maddede belirtildiği şekliyle, taksit sistemiyle, ilk taksit ve takip eden diğer taksit şeklinde ödenecektir.

MADDE – 5:

SATICI TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN FESHİ: Satıcı, aşağıdaki hallerde sözleşmeyi feshedebilir:

 1. Alıcının sözleşme hükümlerinden birine uymaması,
 2. Tapu devir ve ipotek işlemleri için gerekli belgelerin, Satıcı tarafından bildirilen süre içinde , Alıcı tarafından Satıcıya teslim edilmemesi,

hallerinde, sözleşme satıcı tarafından tek taraflı feshedilebilir.

MADDE – 6:

VERGİ, RESİM, HARÇ ve DİĞER GİDERLER

Bağımsız bölümün kullanımından kaynaklanan emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi vb. tüm vergi ve masrafların ödeme yükümlülüğü tapu devri yapılıncaya kadar Alıcıya ait olacaktır.

MADDE 7:

SAİR VE ÖZEL HÜKÜMLER: Alıcı, işbu sözleşme konusu borç ve ödemelerine ilişkin her türlü hesap veya anlaşmazlıklarda satıcının kayıtlarının ve defterlerinin tek delil olacağını kayıtsız şartsız kabul eder.

MADDE – 8:

YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme yürürlük maddesi dahil sekiz maddeden ibaret olup sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen hükümler sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI, işbu sözleşmeyi tamamen okuduğunu, yazılı tüm hususları kabul ettiğini, bütün hüküm ve şartlarına tamamen uyacağını açık bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                 : 

 

DAVALILAR                        :

KONU                                   : ..  İli, ..İlçesi, …Mahallesinde bulunan ..pafta, …ada, …nolu parselde kayıtlı Kat numaralı taşınmazın devir, temlik ve tescilini engellemek amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar tapu kaydı üzerine HMK 392/1 uyarınca teminatsız olarak tedbir konulmasına, dava konusu taşınmazın müvekkil adına tesciline, karar verilmesi istemimizdir.

DAVA DEĞERİ                   :….

AÇIKLAMALAR                 :

1)Davalı ile diğer davalılar ve arasında ….Noterliği’nin ….Yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesi yapılmıştır. Söz konusu sözleşmeler ile davalı şirket diğer davalılar arsası üzerinde 32 dairelik bir bina inşa etmeyi taahhüt etmiştir ve inşa edilecek daireleri aralarında bölüşmüşlerdir.

Davalı … ile Müvekkil …tarihinde …Noterliği’nde  …yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlemiştir. Tanzim olunan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile davalı şirket …ili, …İlçesi, …Mahallesi, …pafta, …ada, ..nolu parselde kayıtlı Kat bağımsız bölüm numaralı gayrimenkulü … TL bedel ile Müvekkile satmayı vaat etmiştir.

  

2)Müvekkil ile davalı arasında imzalanmış olan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde davalı şirket, gayrimenkulün tapusunu 01.03.2023 tarihinde devretmeyi taahhüt etmiştir. Ancak taahhüt edilen teslim tarihi geçmiş bulunmasına ve inşaat tamamlanmış olmasına rağmen davalıya teslimi gerçekleştirmemiştir.

3)Açıklanan sebeplerle dava konusu taşınmazın 3. Kişilere devir, temlik ve tescilini engellemek amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar tapu kaydı üzerine tedbir konulmasını, taşınmazın müvekkile tescilini, isteme zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        :  TMK, TKHK, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kaydı, yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi,keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ..ili, ..İlçesi, …Mahallesinde …pafta, …ada, …nolu parselde bulunan  taşınmazın devir, temlik ve tescilini engellemek amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar tapu kaydı üzerine HMK 392/1 uyarınca tedbir konulmasına, dava konusu taşınmazın Müvekkil adına tesciline, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

                                                                                                                              İmza

Tapu Tahsis Belgesi Ve İptal Davası

ECRİMİSİL DAVASI VE ŞARTLARI 

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ 

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL HUKUKU HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                                    NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap