Ceza HukukuTazminat HukukuHAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, bir kişinin başka bir kişi tarafından hakaret edildiğini iddia ettiği ve bu hakaretin kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini, bu nedenle manevi zarara uğradığını belirttiği bir davadır.

Manevi tazminat, kişinin manevi acısını hafifletmek için verilen bir tür tazminattır. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, hakaretin neden olduğu manevi acının giderilmesi için açılır. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, hakaretin neden olduğu manevi acının giderilmesi için maddi bir karşılık sağlar.

Tazminat Avukatı İletişim

HAKARET SUÇU NEDİR?

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak olarak tanımlanmıştır. Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir:

 1. Somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi. Örneğin, “Ayşe, x mağazasından sürekli kıyafet çalıyor” demek şeref ve saygınlığı zedeleyen somut bir fiil isnat etme mahiyetinde olup hakaret suçuna vücut verir.
 2. Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla, yani sövme yoluyla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Örneğin, “yavşak polis, bana neden ceza yazıyorsun” şeklindeki sözler sövme suretiyle hakaret suçuna vücut verir.

Hakaret suçu, kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır ve sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır. Bu nedenle, tüzel kişilere karşı (dernek, vakıf, şirket, spor kulübü, siyasi parti vs.) hakaret suçu işlenemez, hakaret suçu ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir.

Hakaret suçunun cezası, TCK’nın 125. Maddesinde belirtildiği gibi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ancak, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, veya kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, bir kişinin başka bir kişi tarafından hakaret edildiğini iddia ettiği ve bu hakaretin kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini, bu nedenle manevi zarara uğradığını belirttiği bir davadır.

Manevi tazminat, kişinin manevi acısını hafifletmek için verilen bir tür tazminattır. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, hakaretin neden olduğu manevi acının giderilmesi için açılır. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, hakaretin neden olduğu manevi acının giderilmesi için maddi bir karşılık sağlar.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açmak için, hakaretin gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Hakaretin kanıtı, hakaretin yapıldığına dair somut deliller, tanık ifadeleri veya hakaretin yapıldığına dair diğer kanıtlar olabilir.

SOSYAL MEDYA HAKARET TAZMİNAT DAVASI

Sosyal medya platformları, insanların düşüncelerini, duygularını ve görüşlerini paylaşmaları için geniş bir alan sunar. Ancak, bu özgürlük bazen hakaret ve saldırganlıkla sonuçlanabilir. Bu durumlar, hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında taleplere yol açabilir.

Sosyal medyada uğranılan hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açılması , bir kişinin başka bir kişi tarafından sosyal medyada hakarete uğradığını ve bu durumun kişinin manevi durumunu olumsuz etkilediğini iddia ettiği bir davadır. Hakaret nedeniyle manevi tazminat, mağdurun yaşadığı manevi acı ve ıstırap için bir tür maddi telafi sağlar.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, hakaretin gerçekleştiği sosyal medya platformu üzerinden kanıtlanabilir. Hakaretin kanıtları genellikle hakaret içeren mesajların ekran görüntüleri veya videoları şeklinde sunulur. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında kullanılan kanıtlar, hakaretin gerçekleştiğini ve mağdurun manevi zarar gördüğünü göstermek için kullanılır.

Sonuç olarak, sosyal medya hakaret tazminat davaları, bireylerin hakaret nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkını korur. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açılması, sosyal medya platformlarında daha saygılı ve güvenli bir ortam olmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Herkesin haklarına saygı gösterilmesi ve hakaretin kabul edilemez olduğu bir sosyal medya kültürü oluşturulması gerekmektedir. Bu, hem bireylerin hem de toplumun genelinde sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturacaktır.

MESAJLA HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Hakaret nedeniyle manevi tazminat, kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen, kişilik haklarına saldırı oluşturan hakaret eylemleri sonucu başvurulan bir hukuki süreçtir. Bu tür bir durumda, hakaret mağduru, hakaretin neden olduğu manevi acı için tazminat talep edebilir.

Özellikle dijital çağda, mesajla hakaret nedeniyle tazminat davası giderek daha yaygın hale gelmiştir. İnsanlar artık sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kolayca ve hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor. Ancak bu durum, hakaret içeren mesajların da hızla yayılmasına yol açabiliyor.

Bir kişi, kendisine yöneltilen hakaret içerikli bir mesaj nedeniyle manevi tazminat davası açabilir. Bu tür bir dava, mağdurun hakaretin neden olduğu manevi zararın giderilmesi için maddi bir tazminat almasını sağlar.

HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açma süreci oldukça önemlidir ve özenle takip edilmesi gereken adımlardan oluşur. Mağdurun haklarını arayabilmesi için izlenmesi gereken belirli yol ve yöntemler vardır. Bu süreci ve hazırlanması gereken belgeleri ayrıntılı bir şekilde sıralayalım:

 1. Adli Sicil Kaydı: Hakarete uğrayan kişinin sicil durumunu gösteren belgedir. Bu kayıt, mahkemeye sunulacak ve mağdurun geçmiş hukuki durumunu yansıtacaktır.
 2. Olaya Ait Belgeler: Hakaretin yazılı, sözlü veya elektronik kanıtları bu kategoride yer alır. Mesajlar, mailler, ses kayıtları gibi deliller, mahkemeye sunulmalıdır.
 3. Tanık Beyanları: Olaya şahit olan kişilerin ifadeleri, davayı destekleyen önemli kanıtlardır. Tanıkların ifadeleri, mahkemede kullanılacaktır.
 4. Psikolojik Rapor: Olayın mağdurda yarattığı manevi zararı belgeleyen medikal raporlar da önemlidir. Bu raporlar, mağdurun duygusal çöküntüsünü ve itibar kaybını ortaya koyacaktır.

Bu belgelerle birlikte, hakaret nedeniyle manevi tazminat talebiyle bir avukata danışılması ve hukuki sürecin profesyonel destek altında yürütülmesi tavsiye edilir. Davayı açmadan önce, davanın niteliğine bağlı olarak görevli ve yetkili mahkeme belirlenmelidir. Ayrıca, hakaretin mağduru olan kişinin duygusal çöküntü ve itibar kaybını ortaya koyabilmesi, manevi tazminatın hak edilmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, davanın başarısı büyük ölçüde dosyanın kapsamlı ve doğru bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır.

HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açmak için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre hakaret fiilinin gerçekleştiği ve failin öğrenilmesinden itibaren iki yıl ve her halde 10 yıldır. Ancak zamanaşımı süresinin hesaplanması konusu bazı durumlarda farklılık gösterebilir, örneğin; fiilin tekrar eden bir hakaret içermesi gibi.

 1. Hakaret fiilinin öğrenildiği tarih: Hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında zamanaşımı süresi, hakaret eyleminin mağdurlar tarafından öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
 2. Hakaretin tekrarlanması durumu: Eğer hakaret eden kişi aynı fiili tekrarlar ise, her yeni hakaret eylemi için zamanaşımı süresi yeniden başlayabilir.
 3. Ceza hukuku süreci: Eğer hakaret suçu için açılan bir ceza soruşturma veya kovuşturması mevcut ise hakaret nedeniyle manevi tazminat davası için ceza davasının sonucunun beklenmesi söz konusu olabilir.

Bu gibi özel durumlar ve zamanaşımının başlangıcı, her davanın kendine özgü koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında tazminat talebinde bulunulacaksa, zamanaşımı süresinin aşılması durumunda hakların kaybedilebileceği unutulmamalıdır.

HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, hakaretin gerçekleştiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Davanın görevli ve yetkili mahkemesi, hakaret eyleminin gerçekleştiği yer mahkemesidir. Ancak, davanın açıldığı tarih itibarıyla hakaretin internet gibi genel yayın yoluyla işlenmesi durumunda, mağdurun yerleşim yeri de yetkili mahkeme olarak kabul edilir.

HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında tazminat miktarının belirlenmesi, bir dizi faktöre bağlıdır ve genellikle mahkeme tarafından kararlaştırılır. Bu faktörler arasında hakaretin şiddeti, mağdurun sosyal ve ekonomik durumu, hakaretin kamuoyuna açıklanma durumu ve hakaretin tekrarlanma durumu gibi unsurlar bulunmaktadır.

 1. Hakaretin şiddeti ve hakaretin neden olduğu manevi zararın boyutu, tazminat miktarını belirlemede önemli bir rol oynar. Hakaretin ağırlığı arttıkça, manevi tazminat miktarı da genellikle artar.
 2. Mağdurun sosyal ve ekonomik durumu da dikkate alınır. Örneğin, kamuoyunda tanınan bir kişiye yapılan hakaretin, bu kişinin itibarına daha büyük bir zarar verebileceği ve bu nedenle daha yüksek bir manevi tazminat gerektirebileceği düşünülebilir.
 3. Hakaretin kamuoyuna açıklanma durumu da önemlidir. Kamuya açık bir şekilde yapılan hakaretler, mağdur üzerinde daha büyük bir etki yaratabilir ve bu nedenle daha yüksek bir manevi tazminat gerektirebilir.
 4. Hakaretin tekrarlanma durumu da dikkate alınır. Tekrarlanan hakaretler, mağdur üzerinde daha büyük bir manevi zarara neden olabilir ve bu nedenle daha yüksek bir manevi tazminat gerektirebilir.

HAKARETİN SUÇ OLMAMASI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT

Hakaretin suç olmaması, manevi tazminat talebinin önünü kapatmaz. Kişilik haklarına yapılan her türlü saldırı, kişinin manevi açıdan zarar görmesine yol açabilir. Bu durumda, hakaret nedeniyle manevi tazminat talep edilebilir.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, hakaretin kişinin onurunu, şeref ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte olması ve bu durumun kişide manevi acıya neden olması gerekmektedir. Hakaretin suç olmaması, bu tür bir tazminat talebinin hukuki dayanağını ortadan kaldırmaz.

Sonuç olarak, hakaretin suç olmaması, hakaret nedeniyle manevi tazminat talebinin önünde bir engel teşkil etmez. Her birey, kişilik haklarının korunması ve hakaret nedeniyle uğradığı manevi zararın giderilmesi için hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

KARŞILIKLI HAKARETTE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Karşılıklı hakaret durumunda bile hakaret nedeniyle manevi tazminat talep edilebilir. Ancak, bu durumda mahkemenin kararı, olayın koşullarına ve tarafların eylemlerinin ağırlığına bağlı olacaktır.

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında tazminat talebinde bulunabilmek için, hakaretin kişinin onurunu, şeref ve saygınlığını zedeleyici bir nitelik taşıması gerekmektedir. Hakaretin varlığı ve hakaretin manevi zarara yol açtığı ispatlanmalıdır.

Karşılıklı hakaret durumunda, her iki taraf da birbirlerine hakaret ettikleri için, her iki tarafın da manevi tazminat talep etme hakkı olabilir. Ancak, mahkeme hakaret nedeniyle manevi tazminat davasında, tarafların eylemlerini ve hakaretin ağırlığını dikkate alarak bir karar verecektir.

Sonuç olarak, karşılıklı hakaret durumunda hakaret nedeniyle manevi tazminat talep edilebilir, ancak bu tür bir talebin sonucu, olayın özel koşullarına ve mahkemenin değerlendirmesine bağlıdır.

HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN EMSAL KARARLAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 2016/12846 E. 2018/7816 K. 10/12/2018 TARİHLİ KARARI

“ Mahkemece; davalının, davacı hakkında sarf ettiği sözlerin davacıyı küçük düşürücü ve hakaret içerikli olduğu, kişilik haklarını ihlal ettiği, bu nedenle ceza mahkemesince cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya kapsamından, davalı tarafından davacıya sarf edilen söz ve ifadelerin kamu görevlisi olan davacının tutum ve uygulamalarına yönelik eleştirel mahiyette olduğu, kişilik haklarına saldırı olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Şu halde, mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, davacının manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi ile davalının manevi tazminatla sorumlu tutulmuş olması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 2015/9731 E. 2018/7739 K. 06/12/2018 TARİHLİ KARARI

“Mahkemece, toplanan delillere göre; davalının eyleminin, davacının manevi zararını oluşturacak nitelikte olmadığı ayrıca davacının manevi yönden yıprandığı hususunu ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dava dilekçesinde, davacının hem aldatılma hem de hakaret eylemleri nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davalının, davacının eşine gönderdiği mesajlarla davacıya hakaret ettiği iddia olunmuş olup bu hususta davacı tarafından bir kısım belgeler sunulması ile dosyada mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde, davalının davacıya yönelik hakaret eyleminin sabit olduğu ve mezkûr hakaret içerikli mesajların davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu kabul edilmelidir. Hal böyle iken; Mahkemece, davacı yararına hakaret eylemi nedeniyle uygun bir miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle istemin tümden reddi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2017/835 E. 2020/18940 K. 17.12.2020 TARİHLİ KARARI

“Somut uyuşmazlıkta; davacıya amiri konumunda ve işveren vekili sıfatıyla hareket eden doktor tarafından hakaret edilmiş olduğu ceza yargılaması neticesinde verilen mahkûmiyet kararı ile sabittir. Davacının hakaret nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğradığından ve işveren de yukarıda belirtilen hüküm nedeniyle işveren vekili konumundaki doktorun davacıya karşı yükümlülüklerinden sorumlu olacağından, davacı işçinin manevi tazminat talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Nitekim Dairemizin daha önce temyiz incelemesi yapılan 2015/2295 esas 2016/11588 karar sayılı emsal mahiyetteki dosyasından verilen kararı da bu doğrultuda bulunmaktadır.”

HARBİYE HUKUK BÜROSU TAZMİNAT AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, hakaret nedeniyle manevi tazminat konusunda sizlere hizmet vermekten gurur duyarız. Hakaretin yarattığı duygusal yükün hafifletilmesi ve adaletin sağlanması için yanınızdayız. Sizin için en iyi sonucu elde etmek adına titizlikle çalışıyoruz. Her zaman sizin yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.

HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hakaret Nedeniyle Ceza Davasında Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Evet, hakaret edilmek suretiyle kişilik hakları zedelenen kişiler, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerden tazminat talep etme hakkına sahiptir. Hakaret eylemi sonucu bir zarara uğramışsa bu zararın giderilmesini ancak ayrı bir tazminat davası açarak talep edebilir.

Hakaret Nedeniyle Tazminat İçin Ceza Davasının Sonuçlanması Beklenir Mi?

Evet, ceza davası sırasında hakaret suçu nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi mümkün olmayıp ancak ceza yargılamasının ardından ayrı bir tazminat davası açılabilir.

Hakaret Davasından Beraat Halinde Manevi Tazminat Talep Edilebilir Mi?

      Evet, hakaret eylemi sonucunda başlatılan soruşturma sonunda alınan takipsizlik kararı, açılan davada düşme kararı veya beraat kararı olsa dahi, hakaret edilen kişi, Türk Medeni Kanunu’nun 24. Maddesi çerçevesinde ahlaka aykırılık gerekçesiyle manevi tazminat talep edebilir.

Hakaret Nedeniyle Ne Kadar Tazminat Alınır?

     Hakaret suçu nedeniyle manevi tazminat miktarı herhangi bir sabit değeri yoktur. Hakim, Hakaret nedeniyle manevi tazminat davalarında Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarını somut olayın özelliğine göre belirlemektedir.

Manevi Tazminat Hesabı Nasıl Yapılır?

Manevi tazminat hesabı, hakimin takdirine bırakılmıştır. Hakim, tazminatın miktarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hakaret Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

    Hakaret tazminat davası, 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Hakaret eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılmazsa, dava zamanaşımına uğrar ve mahkeme tarafından reddedilir.

Hakaret Nedeniyle Şikayette Uzlaşma Halinde Tazminat Talep Edilebilir Mi?

    Evet, hakaret suçu takibi şikayete bağlı suçlardandır. Mağdur, 6 ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde bu hakkı düşer. Ancak suç, kamu görevlisine karşı işlendiyse cumhuriyet savcısı re’sen soruşturma açar (TCK.m.125/3). Hakaret Suçu Nedeniyle Tazminat Davası. Herkesin, diğer kişilerden saygı görmeyi isteme hakkı.

Sosyal Medya Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır?

   Hakaret davası açmak için mağdur şikayet dilekçesi ile Cumhuriyet Başsavcısına başvuracaktır. Ardından işlenen fiilin savcılık tarafınca hakaret suçunu oluşturduğu kanaatine varılırsa faile karşı kamu davası açılacaktır.

Manevi Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Hakim, manevi tazminatın tutarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.

Tazminat Davası Açan Kişi Kaybederse Ne Olur?

Eğer tazminat davası açan kişi davayı kaybederse, talep edilen tazminat miktarından daha azını veya hiçbir şey almaz.

Sultan Dilara BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap