Aile HukukuFiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Ve Şartları

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve ortak hayatın yeniden kurulamadığı durumlarda açılan bir davadır. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.” Hükmünü ihtiva etmektedir. Bu makalede, fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasının şartları, sonuçları ve hukuki süreci hakkında bilgi verilecektir.

Boşanma Avukatı İletişim

FİİLİ AYRILIK NEDİR?

Fiili ayrılık, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir boşanma sebebidir. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış olan bir davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

FİİLİ AYRILIK SÜRESİ

Fiili ayrılık süresi, Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış olan bir davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıldır. Bu süre zarfında, her ne sebeple olursa olsun, eşlerin ortak hayatı yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Bu süre zarfında, eşlerin ortak hayatı yeniden kurulamamış olması gerekmektedir. Yani, eşlerin herhangi bir davaya konu olmadan yıllarca ayrı yaşıyor olmaları fiili ayrılık nedeniyle boşanma gerekçesi olmaz. Bu durum, ancak birlikte yaşamak yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesine konu bir dava olabilir.

Önemli bir nokta, bu sürenin, reddedilen davanın kesinleşme tarihinden itibaren işlemeye başladığıdır. Bu, temyiz incelemesi sonucunda veya feragat sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Feragat durumunda, o tarihte kesin hüküm sonucu doğacağından, feragat tarihi itibarıyla üç yıllık süre işlemeye başlar.

FİİLİ AYRILIK SAYILAN HALLER

Fiili ayrılık, eşlerin birbirinden ayrı yaşaması durumunu ifade eder. Ancak, her ayrı yaşama durumu fiili ayrılık olarak kabul edilmez. Fiili ayrılığın kabul edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Fiili ayrılık sayılan haller aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Eşlerin aynı evde yaşamasına rağmen farklı odalarda kalması,
 2. Eşlerin birbirlerine karşı evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 3. Eşlerin birbirlerine karşı sevgi ve saygı göstermemesi,
 4. Eşlerin birbirlerine karşı ilgisiz kalması,
 5. Eşlerin birbirlerine karşı cinsel ilişkiyi reddetmesi.

Bu durumlar genellikle fiili ayrılık olarak kabul edilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma konusu, evlilik hukukunda önemli bir yer tutar. Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve çatışmalar, zamanla evlilik birliğinin temelini sarsabilir. Bu durumda, eşlerin birbirinden ayrı yaşaması, yani “fiili ayrılık” durumu ortaya çıkar.

Fiili ayrılık, eşlerin birbirinden ayrı yaşamasını ifade eder. Ancak, bu durumun hukuki anlamda kabul görmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, eşlerin birbirinden ayrı yaşadığı ve bu durumun en az üç yıl sürdüğü kanıtlanmalıdır. Ayrıca, bu süre zarfında eşlerin ortak hayatı yeniden kurma çabalarının olmadığı da ispatlanmalıdır.

Fiili ayrılık durumunda, eşlerin birbirlerine karşı evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi, birbirlerine karşı sevgi ve saygı göstermemesi, birbirlerine karşı ilgisiz kalması gibi durumlar göz önünde bulundurulur.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası şartları, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir ve aşağıdaki gibidir:

 1. Önceki Boşanma Davası: Eşler arasında bir boşanma davası süreci yaşanmış olmalıdır.
 2. Ret Kararı: Önceki boşanma davası reddedilmiş ve eşler boşanamamış olmalıdır. Bu ret kararı kesinleşmiş olmalıdır.
 3. Boşanma Sebepleri: Reddedilen dava, Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma sebeplerinden herhangi birine dayanıyor olmalıdır.
 4. Üç Yıllık Süre: Fiili ayrılık durumunun en az üç yıl sürmüş olması gerekmektedir.
 5. Ortak Hayatın Kurulamaması: Üç yıllık zaman diliminde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış olmalıdır.

Bu dava açma şartları yerine getirildiğinde, eşlerden biri fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMA SÜRESİ

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açma süresi, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma sürecinde, eşlerin birbirinden ayrı yaşadığı ve bu durumun en az üç yıl sürdüğü kanıtlanmalıdır. Bu üç yıllık süre, fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açma süresini ifade eder.

Bu süre zarfında eşlerin ortak hayatı yeniden kurma çabalarının olmadığı da ispatlanmalıdır. Yani, eşlerin üç yıl boyunca bir araya gelmeye çalışmadıkları, birlikte yaşamayı denemedikleri gösterilmelidir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açma şartları yerine getirildiğinde, eşlerden biri fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davalarında yetkili mahkeme, genellikle eşlerin son ortak ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi’dir. Eğer eşlerin son ortak ikametgahı belirlenemiyorsa, davanın açıldığı tarihteki ikametgahları dikkate alınır.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davalarında yetkili mahkeme, davanın taraflarının haklarını korumak ve adaleti sağlamak için davanın tüm yönlerini değerlendirir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLAR

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açmak, belirli bir süreç gerektirir ve bu süreçte çeşitli mahkeme harçları ve masraflar ortaya çıkar.  Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası masrafları, davanın türüne, süresine ve diğer özel durumlara bağlı olarak değişebilir.

Boşanma davası açmak için, boşanma dilekçesi hazırlanır ve yetkili aile mahkemesine sunulur. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası sürecinde, mahkeme harçlarının ödenmesi gerekmektedir. Harçlar, davanın başlaması için ödenir ve genellikle tevzi bürolarına yatırılır.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasını açan taraf, avukatlık hizmetlerinin masraflarını da karşılamalıdır. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası masrafları, avukatın hizmetlerini, dava sürecindeki danışmanlık hizmetlerini ve dava dosyasının hazırlanmasını içerir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA İSPAT VE DELİLLER

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında ispat ve deliller büyük önem taşır. Çünkü Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası, eşlerin bir süre boyunca ayrı yaşadığını ve bu durumun evlilik birliğini temelinden sarstığını kanıtlamak üzerine kuruludur. Bu nedenle, fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasının  başarılı olabilmesi için, ayrılığın varlığını ve süresini ispat edecek delillerin sunulması gerekmektedir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasına ait deliller, genellikle tanık beyanları, resmi belgeler, yazılı belgeler, fotoğraflar ve diğer somut kanıtlar şeklinde olabilir. Örneğin, ayrı yaşadıklarını gösteren kira kontratları, faturalar veya adres değişikliği belgeleri gibi resmi belgeler, fiili ayrılığı ispatlamada önemli deliller olabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma durumunda, tazminat talepleri de gündeme gelebilir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında istenilen tazminat genellikle eşler arasında uzun süreli bir ayrılık yaşandığında ve bu ayrılığın evlilik birliğini temelinden sarstığı durumlarda söz konusu olur.

Tazminat talepleri, genellikle maddi ve manevi zararlar için yapılır. Maddi tazminat, eşlerden birinin ayrılık nedeniyle uğradığı maddi zararları kapsar. Bu, genellikle ayrı yaşamanın ek maliyetleri, çocukların bakımı için yapılan ekstra harcamalar veya ayrılık nedeniyle kaybedilen gelir gibi unsurları içerir.

Manevi tazminat ise, ayrılığın neden olduğu duygusal ve psikolojik zararları kapsar. Bu, genellikle ayrılığın neden olduğu stres, anksiyete, depresyon veya diğer duygusal sorunları içerir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında tazminat talep etmek için, zararın varlığını ve miktarını ispat edecek delillerin sunulması gerekmektedir. Bu deliller, genellikle mali belgeler, tıbbi raporlar, psikolojik değerlendirmeler ve diğer somut kanıtlar şeklinde olabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında nafaka talep etmek için, talep eden eşin maddi ihtiyaçlarını ve diğer eşin bu ihtiyaçları karşılayabilecek maddi gücünü ispat edecek delillerin sunulması gerekmektedir. Bu deliller, genellikle mali belgeler, gelir belgeleri, harcamaların detayları ve diğer somut kanıtlar şeklinde olabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUĞUN VELAYETİ

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında çocuğun velayetini talep etmek için, talep eden eşin çocuğun en iyi çıkarlarını gözeteceğini ispat edecek delillerin sunulması gerekmektedir. Bu deliller, genellikle çocuğun yaşam koşulları, ebeveynin maddi ve manevi durumu, çocuğun ebeveynle olan ilişkisi ve çocuğun kendi tercihleri hakkında bilgi veren belgeler ve tanıklıklar şeklinde olabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma durumunda, mal paylaşımı da önemli bir konu haline gelebilir. Bu, genellikle eşler arasında uzun süreli bir ayrılık yaşandığında ve bu ayrılığın evlilik birliğini temelinden sarstığı durumlarda söz konusu olur.

Mal paylaşımı, eşlerin evlilik süresince biriktirdikleri ortak malların nasıl bölüştürüleceğini belirler. Bu, genellikle eşlerin maddi durumları, evlilik süresince katkıları ve diğer faktörlere dayanarak belirlenir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında mal paylaşımı talep etmek için, talep eden eşin ortak mallara olan haklarını ve diğer eşin bu malları paylaşma yükümlülüğünü ispat edecek delillerin sunulması gerekmektedir. Bu deliller, genellikle mali belgeler, malın değerini belirleyen belgeler, eşlerin maddi durumları ve katkıları hakkında bilgi veren belgeler ve tanıklıklar şeklinde olabilir.

FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davaları genellikle belirli bir süreç gerektirir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine göre, boşanma davasının reddedilmesinin üzerinden üç yıl geçmesi gerekmektedir. Bu üç yıl boyunca eşlerin ortak hayatı yeniden kurmamış olmaları gerekmektedir.

Ancak, bu süreç genellikle davanın karmaşıklığına, delillerin toplanmasına, duruşma tarihlerine ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, davanın ne kadar süreceği konusunda kesin bir süre belirtmek zordur.

HARBİYE HUKUK BÜROSU AİLE HUKUKU HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, aile hukuku alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız. Boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı ve daha pek çok konuda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz.

Sizin için en iyi sonucu elde etmek adına titizlikle çalışıyoruz. İster fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası olsun, ister çocuğun velayeti veya mal paylaşımı konusu olsun, Harbiye Hukuk Bürosu olarak sizin yanınızdayız.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Ve Şartları

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Ve Şartları

SIKÇA SORULAN SORULAR

Fiili ayrılık boşanma sebebi mi?

    Evet, fiili ayrılık boşanma sebepleri arasında yer alır. Ancak, bu durumun boşanma davasına konu olabilmesi için daha önce bir boşanma davasının açılmış, görülmüş ve reddedilmiş olması gerekmektedir.

Fiili ayrılık ne anlama gelir?

    Fiili ayrılık, eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsıldığı durumları ifade eder. Eğer eşler, önceki boşanma davası reddedilmiş ve belirli bir zaman diliminde (genellikle 3 yıl) tekrar bir araya gelememişlerse, bu durum fiili ayrılık olarak kabul edilir.

Ne kadar süre ayrı yaşanırsa boşanma gerçekleşir?

    Eşlerin ayrı yaşaması tek başına boşanma sebebi oluşturmaz. Ancak, bir boşanma davasının reddinden sonra eşlerin 3 yıl boyunca ayrı yaşaması ve bu süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda, boşanma davası açılabilir.

Üç yıl ayrı yaşayan eşler boşanabilir mi?

    Evet, eşlerin 3 yıl boyunca ayrı yaşaması ve bu süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda, boşanma davası açılabilir.

Uzun süre ayrı kalma boşanma sebebi midir?

    Eşlerin uzun süre ayrı yaşaması tek başına boşanma sebebi oluşturmaz. Ancak, bir boşanma davasının reddinden sonra eşlerin 3 yıl boyunca ayrı yaşaması ve bu süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda, boşanma davası açılabilir.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

VASİSİ :

KONU : Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 2016 yılından beri evlidir ve bu evliliklerinden 2018 doğumlu AA. İsimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Taraflar arasında daha önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan İstanbul … Aile Mahkemesi‘nde görülen 2019/.. Esas ve 2019/.. Karar sayılı boşanma davası reddedilmiş, bu karar 15.02.2019 tarihinde kesinleşmiş ve kesinleşme tarihinden itibaren 4 yıl geçmiştir. Bu geçen süre boyunca taraflar bir araya gelmemiş ve ortak hayat yeniden kurulamamıştır. Bundan sonra da tarafların müşterek hayatı yeniden kurabilmeleri mümkün görünmemektedir. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evliliğin devamının toplum, taraflar ve müşterek çocuk açısından herhangi bir yararı kalmamıştır.

Bu sebeple davacı müvekkil ile davalının TMK 166/4 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı anneye bırakılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI VAKIALAR:

 • Müvekkil ile davalı evlidir.
 • Daha önceki boşanma davasının üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen taraflar arasında müşterek hayat yeniden tesis edilememiştir.

HUKUKİ DELİLLER :

 • Aile Nüfus Kaydı
 • İstanbul … Aile Mahkemesi’nde görülen 2019/.. Esas ve 2019/.. Karar sayılı
 • Tanık Beyanları,

Tanık Listesi

 1. …… , Adres: …..
 2. ….. , Adres: ….

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

 • Davamızın kabulü ile tarafların TMK 166/4 hükmü uyarınca boşanmalarına,
 • Müşterek çocukların velayetinin davacı müvekkile bırakılmasına,
 • Davalı ile müşterek çocuk arasında makul derecede kişisel ilişki kurulmasına,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ../../….

Davacı Vekili

Av.

Sultan Dilara BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap