İş HukukuİŞ DAVALARI HAKKINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

İÇİNDEKİLER

İş Hukuku Nedir? İŞ DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayanan ilişkileri ve bunların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir özel hukuk alanıdır.

İş Hukuku Mevzuatı Nedir?

İş Hukuku Mevzuatı Nedir?

İş hukukun başlıca mevzuatları, T.C. Anayasası, 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’dur.

İş Kanunu Kapsamında Olmayan İşler Nelerdir?

İş Kanunu Kapsamında Olmayan İşler Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu m. 4’e göre İş Kanunu kapsamına girmeyen işler, deniz taşıma işleri, hava taşıma işleri, elli ve elliden az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, aile ekonomisi düzeyinde tarım işleri, Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler, ev hizmetleri, çıraklar, sporcular, rehabilite edilen kimseler, esnaf olup üç kişinin çalıştırıldığı yerlerdir. Bunlara İş Kanunu uygulanmaz.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş Sözleşmesi Nedir?

“İş sözleşmesi, tarafların serbest iradeleriyle kurdukları, işçi olan tarafın işverene bağımlı olarak çalışmayı kabul ettiği işverenin ise bunun karşılığı olarak bir ücret ödemeyi üstlendiği bir özel hukuk sözleşmesidir”.

İş Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?

İş Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?

İş sözleşmesinin tarafları işçi ile işverendir. İşçi, iş sözleşmesi altında işverene bağımlı çalışmayı kabul eden taraf; işveren ise iş sözleşmesi bağlamında işi yaptıran ve ücret ödeyen taraftır.

İşçi İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

İşçi İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

Evet, 4857 sayılı İş Kanunu işçiye haklı nedenlerle derhal fesih imkânı tanımıştır ve madde 24’te bu haklı fesih nedenlerini düzenlemiştir. İşçi ancak kanunda yazan nedenlerin varlığı halinde sözleşmeyi haklı feshedebilir.

İşveren İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

İşveren İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

Evet, İş Kanunu işverene kanuna dayalı olarak iş sözleşmesini derhal haklı feshetme imkânı tanımıştır. İşveren ancak İş Kanunu m. 25’te yer alan nedenlerin varlığı halinde iş sözleşmesini haklı şekilde feshedebilir.

İş Sözleşmesi Nasıl Geçersiz Olur?

İş Sözleşmesi Nasıl Geçersiz Olur?

İş sözleşmesinin konusu emredici hukuk kurallarına aykırıysa, ülkenin genel ahlakına aykırıysa, sözleşme konusu en baştan objektif olarak imkansızsa ve iş sözleşmesinde muvazaa bulunuyorsa, iş sözleşmesi geçersiz sayılır.

İş Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

İş Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

İş sözleşmesi kanunda yer alan iptal nedenlerinden biri mevcutsa yani sözleşme hata, hile ve tehdit gibi iradeyi sakatlayan hallerde yapılmışsa, bu hallerin ortadan kalktığı andan itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesiyle yükümlü olunmadığının karşı tarafa bildirilmesiyle iptal olur.

İş Hukuku Davaları Türleri Nelerdir?

İş Hukuku Davaları Türleri Nelerdir?

İş hukuku davaları genel olarak işe iade davaları, hizmet tespit davaları, kıdem tazminatı istemi davaları, ihbar tazminatı istemi davaları, iş kazası neticelerine ilişkin tazminat davaları, mobbing nedeniyle açılan tazminat davaları ve fazla mesai ücreti alacağına ilişkin davalardır.

İş Hukuku Davalarının Tarafları Kimlerdir?

İş Hukuku Davalarının Tarafları Kimlerdir?

İş Hukuku davaları genelde işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi yükümlülüklerinden kaynaklanan davalardır. Bu sebeple iş hukuku davalarının tarafları da işçi ve işveren olmaktadır. Ancak bazı durumlarda davanın tarafı kamu kurum ve kuruluşları da olabilmektedir.

İş Hukuku Davalarında Görevli Mahkeme Neresidir?

İş Hukuku Davalarında Görevli Mahkeme Neresidir?

“4857 sayılı İş Kanunu’na tabi iş sözleşmesi altında çalışan işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda ve yine iş sözleşmesine dayalı hak ve taleplere yönelik açılan davalarda görevli mahkeme 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.5’e göre İş Mahkemeleri’dir”.

İş Hukuku Davalarında Yetkili Mahkeme Neresidir?

İş Hukuku Davalarında Yetkili Mahkeme Neresidir?

İş mahkemelerinde açılacak dava ve işlerde yetkili mahkeme 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na göre davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir

İş Hukuku Uyuşmazlıkları Neden Kaynaklanır?

İş Hukuku Uyuşmazlıkları Neden Kaynaklanır?

İş hukuku uyuşmazlıklarının temel kaynağı, işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesidir. İşçi veya işverenin sözleşme yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi durumlarında iş hukuku uyuşmazlıkları gündeme gelmektedir.

İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları Nelerdir?

İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları Nelerdir?

İşçinin İş kanunundan ve diğer kanunlardan doğan başlıca tazminat hakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, askerlikten doğan tazminat, özürlülükten doğan tazminat, eşit davranmama tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı (ölen işçi aileleri için), iş kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat ve haksız fiil (mobbing) nedeniyle maddi-manevi tazminat haklarıdır.

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılır?

İşe iade davası, işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği durumlarda işçi tarafından açılır.

İşe İade Davasının Şartları Nelerdir?

İşe İade Davasının Şartları Nelerdir?

İşe iade davasının kanunda öngörülen şartları, işverenin iş sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmiş olması ve işçi tarafından işe iade davası açmadan önce arabuluculuk şartını yerine getirmiş olması olmak üzere iki tanedir.

İşe İade Davalarında Arabuluculuk Şartı Nedir?

İşe İade Davalarında Arabuluculuk Şartı Nedir?

İşe iade davalarında arabuluculuk şartı, İş Kanunu m. 20’de öngörülen bir dava şartıdır. İşçi, İş mahkemelerinde dava açmadan önce tarafların arabulucuya başvurup arabuluculuk süreci olumsuz sonuçlandıktan sonra ancak dava açabilecektir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Arabuluculuk faaliyeti sonucu uzlaşmaya varılmadığı son tutanağın bir örneği ile birlikte İş Mahkeme’sine hitaben iki nüsha dava dilekçeleriyle adliyelerin tenfiz bürolarına başvurularak dava açılır. 

İşe İade Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İşe İade Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İşe iade davaları İş Mahkemeleri Kanunu m. 5’e göre İş Mahkemelerinde açılır. İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu davaya Asliye Hukuk Mahkemesi bakar.

Arabuluculuğa Gitmeden İşe İade Davası Açtım, Ne Olur?

Arabuluculuğa Gitmeden İşe İade Davası Açtım, Ne Olur?

İşe iade davası açmak için arabuluculuğa gitmek dava şartıdır. Arabuluculuğa gitmeden dava açılırsa hâkim davaya usulden ret kararı verir tarafları arabulucuya yönlendirir. Arabuluculuk süreci olumsuz sonuçlanırsa son tutanakla birlikte tekrar dava açılabilir.

Kıdem Tazminatı Nedir? Kimlere Verilir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Kimlere Verilir?

“İş sözleşmesi belirli hallerde sona eren işçiye veya onun mirasçılarına duruma göre aynı veya farklı işverenler nezdindeki hizmet süreleri dikkate alınarak ödenmesi gereken bir miktar para” demektir. Kıdem tazminatı işçiye verilir.

Kıdem Tazminatına Nasıl Hak Kazanılır?

Kıdem Tazminatına Nasıl Hak Kazanılır?

İşyerinde İş Kanunu’na tabi bir iş sözleşmesi altında, en az bir yıldır çalışan ve iş sözleşmesi kıdem tazminatı gerektirecek şekilde son bulan işçiler kıdem tazminatına hak kazanmış olur.

Kıdem Tazminatını Ödemeyen İşvereni Dava Edebilir Miyim?

Kıdem Tazminatını Ödemeyen İşvereni Dava Edebilir Miyim?

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye bu tazminatı işveren tarafından ödenmediği takdirde dava yoluna başvurularak işverenden bu tazminatı ödemesi talep edilebilir.

Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Mirasçılara Geçer mi?

Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Mirasçılara Geçer mi?

Eğer kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi bu tazminatı alamadan vefat ederse, mirasçıları, ölen işçinin yasal mirasçıları olduklarına dair mahkemeden aldıkları belgeyi işverene vererek kıdem tazminatını alabilirler. 

Kıdem Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir?

Kıdem Tazminatı Zamanaşımına Tabi Midir?

Evet, kıdem tazminatı alacağı, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir.

İhbar Tazminatı Nedir? Kimlere Verilir?

İhbar Tazminatı Nedir? Kimlere Verilir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesi feshedilirken kanunen öngörülmüş olan fesih bildirim sürelerine uyulmaksızın feshin gerçekleştirildiği durumlarda ödenen tazminattır. İhbar tazminatı eğer kanuni bildirim süresine uymadan fesih yapan işverense işçiye ödenir eğer işçiyse işverene ödenir.

İhbar Tazminatı Davalarında İspat Yükü Kime Aittir?

İhbar Tazminatı Davalarında İspat Yükü Kime Aittir?

İhbar tazminatı davalarında fesih bildirim süresine uymaksızın sözleşmenin feshedildiğini ispat yükü tazminat alacaklısına aittir.

İş Hukukunda Fazla Mesai Alacağı Kanuni Hak Mıdır?

İş Hukukunda Fazla Mesai Alacağı Kanuni Hak Mıdır?

İş Hukuku’nda haftalık çalışma süresi belirlenmiştir ve bu sürenin üzerinde çalışılan her saat için işçinin ücrete hak kazandığı yine İş Kanunu’nda düzenlenen bir haktır.

Fazla Mesai Ücreti Davasında İspat Yükü Kime Aittir?

Fazla Mesai Ücreti Davasında İspat Yükü Kime Aittir?

Fazla mesai ücreti alacağına dair açılan davalarda, fazla mesai yapıldığına dair ispat yükü davayı açan fazla mesai yapan işçiye aittir.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İşçinin başına gelen kaza iş yerinde gerçekleşmişse, işçinin görev gereği gönderildiği yerde gerçekleşmişse, süt izninde olan kadının çocuğa süt vermek için ayrıldığı zamanda gerçekleşmişse, işverenin sağladığı taşıtla işin yapıldığı yere gidip gelirken gerçekleşmişse ve işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşmişse iş kazası kapsamında sayılır.

İş Kazasından Dolayı Hangi Dava Açılır?

İş Kazasından Dolayı Hangi Dava Açılır?

İş kazası meydana geldiğinde öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı iş kazası tespit davası açılır. Tespit davası işçi lehine sonuçlandıktan sonra işçinin kaza nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açılır.

İş Kazasında Babamı/Annemi Kaybettim, Dava Açabilir Miyim?

İş Kazasında Babamı/Annemi Kaybettim, Dava Açabilir Miyim?

Evet, eğer iş kazası işçinin ölümüyle neticelenmişse, bu durumda işinin varsa çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler işverene karşı destekten yoksun kalma tazminat davası açabilir.

İş Hukukunda Hizmet Tespit Davası Nedir?

İş Hukukunda Hizmet Tespit Davası Nedir?

İş hukukunda hizmet tespit davası, yanında çalıştırdığı işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü olan işverenin bunu bildirmemesi veya eksik hizmet süresi bildirmesi, işçi halen çalışıyorken onu işe girmiş-çıkmış olarak göstermesi durumunda ya da işçinin sigortasının hiç yaptırılmadığı ya da geç yaptırıldığı hallerde işçinin işverene karşı açtığı davadır.

Hizmet Tespit Davasında Arabuluculuk Şartı Var Mıdır?

Hizmet Tespit Davasında Arabuluculuk Şartı Var Mıdır?

Hayır, hizmet tespit davalarında arabuluculuk bir dava şartı olarak düzenlenmemiştir ve arabulucuya gitmeden doğrudan hizmet tespit davası açılabilir.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Var Mıdır?

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Var Mıdır?

Evet, hizmet tespit davaları hak düşürücü nitelikte zamanaşımı süresine tabidir ve bu süre beş yıldır ve işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Hizmet Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Hizmet Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Hizmet tespit davalarında görevli mahkeme İş Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca İş Mahkemeleri’dir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davaya bakar.

İşyerinde Mobbing Sayılacak Hallerin Kriterleri Nelerdir?

İşyerinde Mobbing Sayılacak Hallerin Kriterleri Nelerdir?

İş yerinde mobbing sayılacak eylemlerin genel kriterleri, eylemlerin haksız eylemler olması, eylemlerin sistematik, sürekli ve belli bir amaca yönelmiş olması, işçiye zarar verir nitelikte olması ve güçler arasında dengenin olmamasıdır. 

İşyerinde Mobbinge Uğrayan İşçi İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

İşyerinde Mobbinge Uğrayan İşçi İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

Evet, işyerinde mobbinge uğrayan işinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği hem kanunda hem de Yargıtay kararlarında yer edinen bir haktır. 

İş Yerinde Mobbinge Uğrayan İşçi Dava Açabilir Mi?

İş Yerinde Mobbinge Uğrayan İşçi Dava Açabilir Mi?

Evet, işyerinde mobbinge uğrayan işinin, iş sözleşmesini feshetme ya da mobbing sebebiyle uğradığı zararların giderilmesi için işvereni dava etme hakkı vardır. Açacağı bu dava tazminat davası olacaktır.

İşçinin Grev Hakkı Var Mıdır?

İşçinin Grev Hakkı Var Mıdır?

Evet, T.C. Anayasası’nda ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlendiği üzere, yasal koşullar oluştuğu takdirde işçinin toplu olarak işi durdurma ve işe ara verme hakkı vardır.

İşveren Grev Yapan İşçileri İşten Çıkarabilir Mi?

İşveren Grev Yapan İşçileri İşten Çıkarabilir Mi?

Hayır, işveren yasal grev yapan işçileri işten çıkaramaz. Yasal grevin işveren açısından sonuçlarından biri, işveren açısından grev yapan işçileri işten çıkarma ve yerine yeni işçi alma yasağının başlamasıdır. 

Lokavt Nedir ve Kimin Hakkıdır?

Lokavt Nedir ve Kimin Hakkıdır?

Lokavt, “işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması” demektir ve işverene tanınan bir hak, bir mücadele aracıdır.

Toplu İş Sözleşmesi Nedir?

Toplu İş Sözleşmesi Nedir?

Toplu iş sözleşmesi, işyerinde koşulların işçiler bazında bireysel olarak saptanması değil de tüm işçileri kapsayan bir bütün olarak saptanması ve işçi ile işveren ilişkisini ve çalışma koşullarını kollektif düzeyde belirlendiği bir iş sözleşmesidir.

Toplu İş Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?

Toplu İş Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?

Toplu iş sözleşmesinin tarafları, tek tek işçiler değil işçiler adına hareket eden sendika ve işverendir. Eğer işveren bir sendika üyesi ise bu durumda işveren tarafını da kendi sendikası temsil edecektir.

İstanbul İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul İş Hukuku Avukatı işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden doğan iş ve uyuşmazlıklara bakan, iş hukuku davalarını müvekkillerinin menfaatlerini gözeterek takibini yapan ve yeterliliği var ise arabuluculuk hizmeti de veren uzman hukuk kişisidir.

İş Hukuku Davalarında Avukatsız Temsil Olur Mu?

İş Hukuku Davalarında Avukatsız Temsil Olur Mu?

Türk yargı sisteminde avukatla temsil edilmek mecburi değil ihtiyaridir. Ancak iş hukuku gibi teknik ve derin bir alanda avukatla temsil edilmek her zaman için daha güvenilir bir seçenektir.

İşverenimi Dava Etmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

İşverenimi Dava Etmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

İşvereninizi dava etmek için haklı nedenleriniz olduğunu düşünüyorsanız Harbiye Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek iş hukuku alanında tecrübeli Avukat&Arabulucu kadromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

İşçim Bana Dava Açtı, Ne Yapabilirim?

İşçim Bana Dava Açtı, Ne Yapabilirim?

İş sözleşmesi altında çalıştırdığınız işiniz tarafından tarafınıza açılmış bir davanız var ise, menfaatlerinizin korunması için vakit kaybetmeden bir İstanbul İş Hukuku Avukatından hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. İhtiyacınız olan hukuki danışmanlık için hem iş hukuku avukatlığı hem de arabuluculuk hizmeti veren Harbiye Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

2023-2024 İş Hukuku Avukatı / Dava Ücreti Ne Kadar?

 2023-2024 İş Hukuku Avukatı / Dava Ücreti Ne Kadar?

İş Hukuku davalarında avukatlık ve dava ücreti dava konusuna, davanın taraflarına, davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna; dava masrafları ise dava açıldığında ödenecek başvuru harcına peşin harca, tebligat, bilirkişi ve tanık giderlerine göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul İş Hukuku avukatı ücretleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

HARBİYE HUKUK

Merve Sara MUĞLU

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap