Gayrimenkul HukukuKAT MÜLKİYETİ NEDİR ŞARTLARI

Kat mülkiyeti, bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eden ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenen bir hukuki kavramdır. Bu kavram, bireylerin veya kurumların, bir binanın daireleri, mağazaları veya ofisleri gibi bağımsız bölümleri üzerinde tam mülkiyet haklarına sahip olmalarını sağlar. Kat mülkiyeti, gayrimenkul sahiplerine, kendi bağımsız bölümlerini satabilme, kiraya verme veya ipotek ettirme gibi çeşitli haklar tanır. Aynı zamanda, bu bağımsız bölümlerin ortak kullanım alanlarına ilişkin hak ve sorumlulukları da içerir.

KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat Mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bağımsız bölümlerinin (daireler, iş yerleri, depolar vb.) sahiplerine ait mülkiyet haklarını ifade eder. Bu haklar, taşınmazın bağımsız bölümlerinde mülkiyet ve kullanım hakkının olduğunu resmi bir yasal zemin haline getiren belge anlamına gelir. Kat mülkiyetine sahip binalardaki dükkan, mağaza, depo gibi bağımsız alanlar, kendine ait bir tapu niteliği kazanır ve bu tapular, bağımsız bölümlerin binada bulunduğu kat, numara, nitelik, yüzölçümü gibi bilgileri ile belgeler ve resmiyet kazandırır.

Kat mülkiyeti tapusu, tamamlanan yapıdaki tüm hak sahiplerinin/maliklerin haklarını resmiyete dökmesi bakımından önemlidir. Böylece malikler diğer hak sahiplerinden bağımsız olarak kendi bölümleri hakkında tasarruf ve borçlandırıcı işlemleri gerçekleştirebilir.

KAT MÜLKİYETİ TAPUSU NEDİR?

Kat mülkiyeti tapusu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bağımsız bölümlerinin (daire, kat, mağaza, depo, iş bürosu vb.) üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eden resmi bir belgedir. Bu tapu, bağımsız bölümlerin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkını verir ve tapu siciline kaydedilir.

KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI

Kat mülkiyetinin kurulması, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, tamamlanmış bir yapı üzerindeki bağımsız bölümlerin mülkiyetinin resmi olarak tesis edilmesi işlemidir. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için iki temel şart vardır:

 • Yapının Tamamlanmış Olması: Kat mülkiyeti hakkının kurulabilmesi için, ilgili yapının inşaatının tamamlanmış ve kullanıma hazır durumda olması gerekmektedir. Yani, bina ya da yapı kompleksi, imar mevzuatına uygun olarak ve gerekli tüm inşaat işlemleri bitmiş olmalıdır.
 • Kurulacak Kat Mülkiyetinin Yapının Tamamına Özgülenmesi: Kat mülkiyeti hakkı, yalnızca yapının tamamı üzerinde kurulabilir. Bu, bağımsız bölümlerin yanı sıra, binanın ortak alanlarını da içerir ve bu alanlar tüm kat malikleri tarafından paylaşılır.

Bu iki şart, kat mülkiyetinin hukuki olarak kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için gereklidir. Kat mülkiyetinin kurulması ise 3 farklı yolla gerçekleşebilir:

 1. İradi Olarak Resmi Senetle Kurulması: Kat malikleri veya arsa payı malikleri, kendi aralarında anlaşarak ve tapu dairesinde resmi bir senet düzenlenmesiyle kat mülkiyetini kurabilirler. Bu işlem, tapu sicil müdürlüğünde gerçekleştirilir ve tarafların iradesiyle yapılır.
 2. Mahkeme Kararıyla Kurulması: Eğer kat malikleri arasında anlaşmazlık varsa veya diğer yollarla kat mülkiyeti kurulamıyorsa, mahkeme kararıyla kat mülkiyeti kurulabilir. Bu durumda, mahkeme, kat mülkiyetinin kurulmasına hükmeder ve bu karar tapu siciline tescil edilir. Bu duruma en önemli örnek kat mülkiyetine çevrilmeye elverişli taşınmaz üzerinde ortaklığın giderilmesi davasıdır. Kat mülkiyetinin kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi, taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişinin sahip olduğu ortak mülkiyetin, kat mülkiyetine dönüştürülerek her paydaşın bağımsız bir bölüm üzerinde mülkiyet hakkı kazanmasını sağlar.
 3. Kat İrtifakının Dönüştürülmesi Suretiyle Kurulması: İnşaat aşamasındaki bir taşınmaz için kat irtifakı kurulmuşsa ve bina tamamlanıp iskân belgesi alındıktan sonra, kat irtifakı kat mülkiyetine dönüştürülebilir. Bu işlem, tapu dairesinde gerçekleştirilir ve tapu siciline tescil edilerek resmiyet kazanır.

KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgeler şunlardır:

 • Tüm Maliklerce Onaylanmış Dilekçe: Kat mülkiyeti kurulması için tüm maliklerin onayını içeren bir dilekçe gereklidir.
 • Genel İnşaat Projesi: Yapının genel inşaat projesinin bulunması ve bu projenin ilgili kurumlarca onaylanmış olması şarttır.
 • Vaziyet Planı: Taşınmazın yerini ve bağımsız bölümlerin konumunu gösteren vaziyet planı.
 • İskân Ruhsatı / Yapı Kullanma İzin Belgesi: Yapının tamamlandığına ve kullanıma uygun olduğuna dair iskân ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi.
 • Yönetim Planı: Kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış ve ilgili kurumlarca onaylanmış bir yönetim planı.
 • Binanın Fotoğrafı: Binanın güncel fotoğrafları.
 • Kat Maliklerinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri: Tüm kat maliklerinin nüfus cüzdanı fotokopileri.
 • Mahkeme Kararı: Eğer kat mülkiyeti mahkeme kararıyla kurulacaksa, mahkeme ilamının da eklenmesi gerekmektedir.

Bu belgeler, kat mülkiyetinin tapu siciline tescil edilmesi için tapu müdürlüğüne sunulmalıdır.

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI

Bağımsız Bölüm Üzerindeki Hakları: Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümlerini saklı kalmak şartıyla, Türk Medeni Kanunu’nun maliklere sağladığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler. Bu haklar bağımsız bölümü kullanma, satma, kiraya verme veya üzerinde irtifak hakkı kurma gibi tasarrufları kapsar.

Ortak Yerler Üzerindeki Hakları: Kat malikleri, ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Bu, temeller, ana duvarlar, merdivenler, asansörler, koridorlar gibi ortak kullanım alanlarının yönetiminde söz sahibi oldukları anlamına gelir. Kat malikleri, ortak alanların yönetimi ve bakımı konusunda karar alma süreçlerine katılırlar.

KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre kat malikleri hem kendi bağımsız bölümlerini hem de eklenti ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük kurallarına uymak, özellikle diğer kat maliklerini rahatsız etmemek ve yönetim planında belirtilen kurallara uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu yükümlülüklere aynı zamanda bağımsız bölümlerdeki kiracılar ile oturma hakkı sahipleri veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlar da uymak zorundadır.

 • Anagayrimenkulün Bakım ve Korunması Yükümlülüğü: Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımını yapmak ve mimari durumunu, güzelliğini ve sağlamlığını korumakla yükümlüdürler
 • Ortak Yerlerdeki Değişiklik Yapmama Yükümlülüğü: Kat maliklerinden biri, diğer kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ortak yerlerde inşaat, onarım veya değişik renkte dış badana gibi işlemleri gerçekleştiremez. Ancak, ortak yerlerdeki bir bozukluğun acilen onarılması gerektiği veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu mahkemece tespit edilirse, kat maliklerinin rızası aranmadan gerekli onarım ve güçlendirme yapılabilir.
 • Bağımsız Bölüm Eklenti ve Ortak Alanların Özgülendiği Biçimde Kullanma Yükümlülüğü
 • Anagayrimenkule Zarar Verecek Nitelikte Bağımsız Bölümde Onarım Yapmama Yükümlülüğü: Bir kat maliki, kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Bağımsız bölümler arasında bağlantılı yerlerde, ilgili bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her kat maliki, kendi kusuru ile anagayrimenkule veya diğer bağımsız bölümlere verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.
 • Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma Yükümlülüğü: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri ve bunlar için toplanacak avans, eşit olarak paylaşılır. Anagayrimenkulün sigorta primleri, bakım, koruma, güçlendirme, onarım giderleri, yönetici aylığı gibi diğer giderler ve ortak tesislerin işletme giderleri, kat maliklerinin kendi arsa payı oranında öderler.
 • Onarım veya Yeniden Yapım İçin Bağımsız Bölüme Girilmesine Katlanma Yükümlüğü: Bir apartman veya site içindeki anagayrimenkulün bir kısmı hasar gördüğünde, hasar gören bağımsız bölüm, eklentileri, ortak alanlar veya tesislerin onarımı veya yeniden yapımı için diğer sağlam bağımsız bölümlere erişim gerekebilir. Bu durumda, sağlam bağımsız bölümlerin sahipleri veya kiracıları onarım veya yeniden yapım işlemleri için gerekli olan bu erişime izin vermeye yasal olarak zorunludurlar. Ayrıca, bu izin nedeniyle kat malikleri veya oturanların uğrayacağı herhangi bir zarar, izni talep eden bağımsız bölüm malikleri tarafından hemen karşılanmalıdır.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANIM BİÇİMİNE GETİRİLEN YASAKLAR

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesi, anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler içerir.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, mesken veya iş ve ticaret yeri olarak kütükte gösterilen amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Böylece bağımsız bölümlerin belirlenen amaç dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Mesken veya iş ve ticaret yeri niteliğindeki bağımsız bölümlerde büyük ve orta ölçekli sağlık müesseselerinin (hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi) açılması yasaktır. Bu düzenleme, hem kat maliklerinin huzurunu korumak hem de bina içindeki yaşam kalitesini ve kullanım amacını sürdürmek için yapılmıştır. Dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler ise bu yasak kapsamına girmemekte ve bu tür sağlık hizmeti veren yerler bağımsız bölümlerde açılabilmektedir.

Ayrıca maddeye göre, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde, eğlence ve toplantı yerleri (sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu gibi) ve gıda ile beslenme yerleri (fırın, lokanta, pastahane, gibi), ayrıca imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri gibi ticari amaçlı yerlerin açılabilmesi için, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı bir karar gerekmektedir.

KAT MALİKLERİNİN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA BELİRTİLEN BORÇLARA AYKIRI DAVRANMALARI

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen borçlara aykırı davranan kat maliklerine uygulanacak yaptırımlar şunlardır:

 1. Mülkiyet Hakkının Devri: Eğer bir kat maliki, kendisine düşen borç ve yükümlülükleri yerine getirmeyerek diğer kat maliklerinin haklarını ağır bir şekilde ihlal ederse, diğer kat malikleri mahkemeye başvurarak o kat malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini talep edebilir.
 2. Kanuni İpotek Hakkı: Kat malikinin borcu, diğer yollarla alınamazsa ve mahkemece belirlenen borcunu ödemeyen kat maliki varsa, yöneticinin veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle, bu borç tutarı için diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilebilir.
 3. Ortak Giderlerin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi: Ortak giderler ve avanslar için payına düşen ödemeleri yapmayan kat malikleri aleyhine, diğer kat malikleri veya yönetici tarafından dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. Yöneticinin bu konuda özel bir yetkisi olmasına rağmen, yasa her bir kat malikine de bu hakkı tanımıştır. İcra takibi veya dava yoluyla tahsil edilen paralar, ana taşınmazın ortak kasa hesabına aktarılır.

Bu yaptırımlar, kat maliklerinin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak ve kat mülkiyeti düzeninin korunmasını amaçlamaktadır. Borçlara aykırı davranışlar hem maddi hem de hukuki sonuçlar doğurabilir ve kat maliklerinin haklarını korumak için ciddi önlemler içerir.

KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat mülkiyetinin sona ermesi şu durumlarda gerçekleşir:

 1. Anagayrimenkulün Yok Olması veya Kamulaştırılması: Eğer anagayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olursa veya kamulaştırılırsa, kat mülkiyeti sona erer. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, anagayrimenkulün arsası ile birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması durumunda, kat mülkiyeti sona ereceği düzenlenmiştir. Bu, anagayrimenkulün fiziksel olarak artık var olmadığı veya devlet tarafından kamulaştırıldığı anlamına gelir. Bu tür durumlarda, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle kat mülkiyeti resmi olarak sona ermiş olur.
 2. Ana Yapının Harap Olması: Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, ana yapının harap olması durumunda kat mülkiyeti sona erer. Eğer ana yapının tümü harap olursa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda, kat mülkiyeti kütüğündeki bağımsız bölüm sayfaları kapatılır ve geride kalan arsa için ayrı bir bölüm açılıp, kat maliklerinin payları oranında tescil yapılır. Ancak, ana yapının değil, ana yapının bağımsız bölümlerinden birinin tamamen harap olması halinde, o bölümün malikinin kural olarak 2 yıl içinde yeniden yaptırması gerekir. Bu süre içinde yeniden yapılmazsa, diğer kat malikleri, harap olan bağımsız bölümün arsa payının kendilerine devrini talep edebilirler.
 3. Sicil Kaydının Silinmesi: Anagayrimenkulün veya anayapının tümünün veya bir kısmının harap olması durumunda, durum yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine bildirilir. Eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap olan kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bildirilir. Bu bildirme ödevi, kat maliklerinin ve yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Ayrıca, bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorumlu olur. Bildirme ödevinin yerine getirilmesinin ardından, tapu idaresi tarafından sicil kaydı silinir. Bu işlem, kat mülkiyetinin resmi olarak sona ermesini sağlar. Sicil kaydının silinmesi, kat maliklerinin mülkiyet haklarının sona ermesine yol açar ve anagayrimenkulün artık kat mülkiyetine tabi olmadığını gösterir.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar, genellikle kat malikleri arasında veya kat malikleri ile yönetim arasında yaşanan anlaşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıklar, kat mülkiyetine ilişkin hakların kullanımı, ortak alanların yönetimi, aidatların ödenmesi, yapılan kararlara itirazlar ve benzeri konuları içerebilir.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK SÜRECİ

5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması dava şartı haline getirilmiştir. Bu sebeple arabuluculuk yolunu tüketmeden dava açılması halinde ilgili davaların dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilecektir. Bu kapsamda uyuşmazlığın dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi çok önemlidir.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bu kanunun uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlık için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemeleridir. Bu mahkemeler, kat mülkiyeti ile ilgili tüm dava ve uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmakla yükümlüdür ve kat mülkiyeti kanununun uygulanması sırasında ortaya çıkan tüm sorunlar bu mahkemelerde ele alınır.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA DAVA SÜRECİ

Yeni düzenlemelere göre, Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi uyuşmazlıklarda artık arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir. Bu, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce arabuluculuk yoluyla çözülmeye çalışılması gerektiği anlamına gelir ve bu zorunlu bir süreçtir. Aksi halde arabuluculuk sürecine başvurulmadan açılacak davalar usulden reddedilecektir. Eğer bu süreçten sonuç alınamazsa yetkili sulh hukuk mahkemesine uyuşmazlık konusunu içeren bir dava dilekçesi ile başvurulması gerekir. Kat mülkiyeti davalarında basit yargılama usulü uygulanır ve hızlı bir şekilde sonuçlanması hedeflenir. Bu tür davaların etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesi için avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, sürecin daha verimli ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

KAT MÜLKİYETİ NEDİR ŞARTLARI

KAT MÜLKİYETİ NEDİR ŞARTLARI

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku alanında deneyimli avukat ekibiyle, taşınmaz alım-satım işlemleri, tapu iptali ve tescili, el atmanın önlenmesi gibi gayrimenkul hukukuna özgü davalarda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunar. Ayrıca, arsa payı düzeltme, ön alım hakkı, ecri misil ve istihkak gibi çeşitli hukuki konularda destek sağlar.

Gayrimenkul hukuku, detaylı bilgi ve uzmanlık gerektiren karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu alanda uzman bir gayrimenkul avukatının desteği tüm hukuki süreçlerin etkin ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlar. Bu amaçla Harbiye Hukuk Bürosu, gayrimenkul işlemleri, arabuluculuk süreci ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda dava süreci ve ilgili diğer hukuki süreçlerde müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder.

Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır?

Kat mülkiyeti tapusu almak için, ilk olarak, yapının inşaatının tamamlanmış olması ve iskân belgesinin alınmış olması gerekmektedir. İskân belgesi alındıktan sonra gerekli belgelerle tapu dairesine başvurulmalıdır. Belgelerde bir eksiklik olmaması halinde tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmı arsa yerine bina olarak değiştirilerek kat mülkiyeti tapusu alınmış olur.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Farkı Nedir?

Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaatta hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek amacıyla hazırlanırken, kat mülkiyeti tamamlanmış bir inşaat için verilir ve bağımsız bölümlerin üzerindeki mülkiyet hakkını sağlar.

Bir Dairenin Kat Mülkiyeti Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir dairenin kat mülkiyeti olduğunu anlamak için tapu belgesi üzerindeki bilgilere dikkat etmek gereklidir. Tapu belgesinde “kat mülkiyeti” ibaresinin bulunması dairenin kat mülkiyeti olduğunu gösterir.

Kat Mülkiyetine Arsa Dahil Mi?

Kat mülkiyetine arsa dahil değildir; kat mülkiyeti, bir binanın tamamlanmış ve iskan belgesi alınmış bağımsız bölümlerinin mülkiyetini ifade eder. Kat mülkiyetinde, arsa niteliği ortadan kalkar ve bağımsız bölümlerin tapudaki niteliği ayrı bir mülkiyet birimi olarak kabul edilir. Yani, kat mülkiyeti ile bağımsız bölümler üzerinde tam mülkiyet hakkı sağlanırken, arsa payı daireler arasında eşit olarak paylaşılmaz ve bağımsız bölümün tapusunda belirtilir.

Kat Mülkiyeti Tapusu Ne İşe Yarar?

Kat mülkiyeti tapusu, mülkiyetin ve sahibinin net olarak belirlenmesi, alım satım veya devir işlemleri ve mirasta el değiştirme gibi işlemler için gereklidir. Aynı zamanda Kat mülkiyeti tapusu, bağımsız bölüm üzerinde tam kullanım hakkı ve buna ek olarak ortak yerleri kullanma ve yönetme hakkı sağlar.

Kat Malikinin Kendi Bağımsız Bölümü Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Kat malikinin kendi bağımsız bölümü üzerindeki hakları, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Ayrıca kat malikleri kendi bağımsız bölümleri üzerinde 634 Sayılı Kanun’a aykırı düşmeyecek şekilde Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir ve bu bağımsız bölüm üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarruf işlemi yapabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap