Gayrimenkul HukukuKAT İRTİFAKI NEDİR NASIL KURULUR

Kat irtifakı, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde sahip olduğu irtifak hakkıdır. Bu hukuki kavram, taşınmazın gelecekteki kat mülkiyeti düzenlemelerine hazırlık amacıyla kullanılır. İnşaat aşamasındaki binalarda, bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet altına alınmasını sağlayan kat irtifakı, tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapılması neticesinde kurulur. Bu süreç, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer hukuki düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Yazımızda kat irtifakının kurulması ve devamındaki süreci detaylarıyla açıklayacağız.

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Bir arsa üzerinde, gelecekte kat mülkiyeti kapsamına alınacak olan inşa halindeki veya planlanan tek veya çok sayıda bağımsız bölümün, o arsanın maliki ya da ortak malikleri tarafından, mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak tesis edilen hukuki hak, kat irtifakı olarak adlandırılır; bu hakkın sahiplerine ise kat irtifakı sahibi denir.

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde henüz inşa edilmekte olan veya inşaatına başlanacak binaların bağımsız bölümleri için arsa sahibi veya ortak malikler tarafından kurulan bir tür irtifak hakkıdır. Bu hukuki düzenleme, bina tamamlanmadan önce, bağımsız bölümlerin hak sahipleri arasında paylaştırılmasını sağlar ve bu paylar tapu sicilinde tescil edilir. Kat irtifakı, inşaatın tamamlanmasına kadar geçerli olan geçici bir mülkiyet hakkıdır ve inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine dönüşür.

KAT İRTİFAKI TAPUSU NASIL ALINIR?

Kat irtifakı tapusu, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, sizin almak istediğiniz bağımsız bölümün (kat, daire, depo, işyeri) payına düşen arsa tapusunu ifade eder. Bu tapu, taşınmazın gelecekteki kat mülkiyeti düzenlemelerine hazırlık amacıyla kullanılır. Henüz inşası tamamlanmamış bir kat veya daire olsa dahi kat irtifakı tapusu, sizin bağımsız bölümünüzün tüm detaylarını içerir. Örneğin, hangi katta olduğu, kapı numarası, adresi gibi bilgiler bu tapuda yer alır. Ayrıca, size ait arsa payının metrekaresi de belirtilir

Kat irtifakının kurulması tapu siciline yapılan tescil işlemi ile gerçekleşir. Tapu Müdürlüğünde taşınmaz maliki ve paydaşları arasında resmi senet düzenlenir. Kat irtifakı paydaşlar arasında olmayacaksa yani tek bir malik varsa senet yerine istem belgesi düzenlenir. Kat irtifakının kurulması işleminin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için:

 • Ana yapının henüz tamamlanmamış olması,
 • İnşa edilecek bölümlerin bağımsız olması,
 • Yapının tamamında kat irtifakının kurulması,
 • Maliklerin tamamının istemde bulunması,
 • Birden çok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmesi gerekir.

Kat irtifakı tapusu almak önemlidir çünkü bu tapu, inşaatın tamamlanmasının ardından kat mülkiyetine geçiş yapılabilmesi için gereklidir.

KAT İRTİFAKI KURULMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Kat irtifakı, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde tesis ettiği haktır. Bu hak, bina tamamlandığında bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet altına alınmasını sağlar. Kat irtifakının kurulması için aşağıdaki şartlar gereklidir:

 1. Taşınmazın imar planına uygun olması
 2. Kat irtifakının kurulması istenen taşınmazın bağımsız bölümlerinin mimari projesi onaylı olmalı
 3. Kat irtifakının kurulması istenen taşınmazın tapu kaydının bulunması
 4. Anayapının henüz tamamlanmamış olması
 5. Yapılacak bölümlerin bağımsız olması
 6. Yapının tamamında kat irtifakının kurulması
 7. Maliklerin tümünün istemde bulunmuş olması
 8. Birden çok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olmalı

Bu şartlar sağlandığında tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurarak kat irtifakının kurulması talep edilir.

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat irtifakının kurulması için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Taraflara ait kimlik belgesi (varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Kat irtifakının kurulması istenen taşınmazın tapu kaydı
 • Onaylı mimari proje
 • İmar durumu belgesi
 • Toplu yapılar için vaziyet planı ve yapı ruhsatı
 • Projeye ait yönetim planı
 • Mimari projelerin onay süreci ile düzenlenen yapı aplikasyon projesi
 • Mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modeli

Bu belgeler, tapu müdürlüğüne yapılan başvuru sırasında sunulmalıdır. Başvuru sonucunda, taşınmazın tapusuna kat irtifakı tesis edilmiştir şerhi konulur ve böylece kat irtifakının kurulması işlemi gerçekleşir.

KAT İRTİFAKI NASIL VE NE ZAMAN KURULUR?

Henüz inşa edilmemiş veya inşası tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması için, arsanın maliki veya tüm paydaşlarının talebiyle birlikte, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış bir proje gereklidir. Bu proje, yasal mevzuata uygun olarak hazırlanmalı ve malik veya tüm paydaşların imzaları ile onaylanarak elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilmelidir.

Ayrıca, yönetim planı da tapu idaresine sunulmalıdır. Kat mülkiyetine geçiş sırasında ise ekstra bir yönetim planı talep edilmez.

Tapu memuru, kendisine sunulan belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olduğunu ve dilekçeyi sunanların veya talepte bulunanların yetkili olduklarını doğruladıktan sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakının kurulmasına ilişkin resmi sözleşmeyi hazırlar. Bu sözleşme, aynı zamanda tescil talebi olarak da kabul edilir ve tapu siciline kaydedilmesini sağlar.

Kat irtifakının kurulması, sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili olduğu bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı ile birlikte, arsanın kayıtlı olduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilerek gerçekleşir. Yapının, onaylanan projeye göre tamamlanmasından sonra, kat mülkiyetine geçiş yapılacak bağımsız bölümlerin numaraları ve bu bölümlere ait eklentiler de kütüğün beyanlar hanesinde yer alır.

KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kat irtifakı sahibinin hakları, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu haklar genel olarak şunları içerir:

 • Bağımsız Bölümü Kiraya Verme Hakkı: Kat irtifakı sahibi, henüz tamamlanmamış olsa bile bağımsız bölümünü kiraya verebilir.
 • Bağımsız Bölüm Üzerinde İrtifak Hakkı Kurma: Kat irtifakı sahibi, bağımsız bölüm üzerinde irtifak hakkı kurabilir.
 • Bağımsız Bölümü Satma Hakkı: Kat irtifakı sahibi, bağımsız bölümünü satma hakkına sahiptir.
 • Yapının Sözleşmede Belirtilen Sürede Başlamasını ve Tamamlanmasını Talep Etme: Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini talep edebilirler.
 • Yönetimde Söz Sahibi Olma: Kat irtifakı sahibi, yönetimde söz sahibi olabilir ve yönetim kararlarına katılabilir. Kat irtifakı sahipleri, yapının tamamlanması için kendi içlerinden ya da dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici görevlendirebilirler. Bu yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümlere tabidir.
 • Ortak Alanları Kullanım Hakkı: Eğer yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa bile, ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır ve kat irtifakı sahipleri ortak alanları kullanma hakkına sahiptirler.
 • Kat Mülkiyetine Geçiş Talep Etme: İnşaatın tamamlanmasının ardından, kat irtifakı sahibi kat mülkiyetine geçiş talep edebilir.

Bu haklar, kat irtifakı sahiplerinin, inşaatın tamamlanması ve yönetimi ile ilgili önemli yetkileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kat irtifakı sahipleri, bağımsız bölümler üzerinde, kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere de sahiptirler.

KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 26.maddesine göre kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için gerekli borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini doğruluk kaidelerine uygun bir şekilde kolaylaştırmakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Kat irtifakı sahiplerinin yükümlülükleri, inşaatın tamamlanması ve yönetimi ile ilgili önemli sorumlulukları içerir. Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde inşa edilecek yapıyı, sözleşmede belirlenen süre içinde başlatıp tamamlamakla ilgili çeşitli yükümlülükler taşır. Bu yükümlülüklerin en önemlisi, inşaatın gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve her bir paydaşın hissesine düşen finansal katkının yapılmasıdır.

Kat irtifakı sahipleri, yapı işlerinin objektif iyi niyet kurallarına uygun olarak yürütülmesini kolaylaştırmakla yükümlüdür. Yapı işlerinin yönetimi, sözleşmeyle belirlenebilir ve bu görevi kat irtifakı sahiplerinden birine veya dışarıdan atanan bir yöneticiye verebilirler. Atanan bu yönetici için, kat mülkiyeti yöneticisinin hükümleri benzer şekilde uygulanır. Taraflar, inşaatın tamamlanma süresini sözleşmeyle belirleyebilirler, ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 49/II maddesi uyarınca, bu süre beş yıldan uzun olamaz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 7/I maddesine göre, kat irtifakı kurulmuş bir ana taşınmazda, mülkiyet paylarına ilişkin ortaklığın giderilmesi talep edilemez. Ayrıca, kat irtifakına bağlı arsa payının satılması durumunda, diğer kat irtifakı sahiplerinin ön alım hakkı genellikle bulunmaz.

Eğer kat irtifakı sahiplerinden birisi, noter vasıtasıyla yapılan uyarıya karşın, bu uyarının yapıldığı tarihten itibaren iki aylık süre zarfında üzerine düşen yükümlülükleri ifa etmezse, diğer paydaşların talebiyle mahkeme, söz konusu kişinin arsa payı ve kat irtifakını, o anki piyasa değeri üzerinden, diğer ortaklara, onların arsa paylarına göre dağıtılmasına hükmedebilir.

KAT İRTİFAKI İLE KAT MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki temel fark, taşınmazın inşaat sürecindeki durumuna dayanır. Kat irtifakı, inşaat halinde olan bir projede, bağımsız bölüm sahiplerinin haklarını belirtir ve bu haklar, inşaatın tamamlanmasına kadar geçerlidir Kat İrtifakı tapusu henüz inşaatı tamamlanmamış bir yapı üzerinde, arsa payı üzerinden hak sahipliği veren bir tapu türüdür.

Kat mülkiyeti tapusu ise inşaatı tamamlanmış ve iskan belgesi alınmış bir yapı üzerinde, bağımsız bölümlerin tam mülkiyet hakkını ifade eden tapu türüdür. Kat mülkiyeti, bina içerisindeki hangi bağımsız bölümün size ait olduğunu belirtir ve bu, yapı kullanım izni alındıktan sonra edinilebilen resmi bir belgedir.

KAT İRTİFAKI KAT MÜLKİYETİ
Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaatın pay sahiplerinin haklarını belgelemek için kullanılır. Kat mülkiyeti tapusu için ilk olarak iskân belgesi gerekir.

 

İnşaat halindeki bir projede hak ve söz sahibi olabilmek, hukuki anlamda bağlanabilirliğe ulaşabilmek için kurulur. İskân belgesi, tamamlanmış bir inşaatın onaylanan çizimine sadık şekilde inşa edilip edilmediğini belirtir.

 

Kat irtifakı tapusu, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını belirtir ve arsa payına bağlı olarak düzenlenir.

 

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir inşaatın bağımsız alanlarını tanımlayan özel bir mülkiyeti temsil eder.

 

Özetle, kat irtifakı, inşaat sürecinde geçici olarak alınan ve inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine dönüştürülmesi gereken süreçtir. Kat mülkiyeti ise, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerindeki tam hak sahipliğini gösterir ve bu, yapı kullanım izni alındıktan sonra elde edilir.

Her bağımsız bölüm için kat irtifakı tapusu alındıktan sonra, inşaatın bitirilmesiyle birlikte kat mülkiyetine geçiş için resmi başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda, binanın herhangi bir borcu olup olmadığı ve projeye uygun olarak inşa edilip edilmediği kontrol edilir.

KAT İRTİFAKI KAT MÜLKİYETİNE NASIL ÇEVRİLİR?

Kat irtifakı tesis edilmiş bir taşınmazın inşaat aşamasının tamamlanmasının ardından kat mülkiyetine geçiş yapılması zorunludur.

Kat mülkiyetine geçiş için ilk olarak yapı kullanım belgesi, yani iskan belgesi alınmalıdır. İskan belgesi alındıktan sonra, arsa sahibi veya kat irtifakına sahip maliklerin Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvuru sırasında iskan belgesi dışında genellikle başka bir belge talep edilmez. Tapu müdürlüğü, gerekli belgeleri aldıktan sonra, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirerek tapu siciline kaydeder.

Kat irtifakı sahibi olan daire sahiplerinin, inşaatın tamamlanmasının ardından kat mülkiyetine geçiş yapmaları önemlidir. Genellikle müteahhitler, tamamladıkları yapıları kat mülkiyetine çevirmeden daire sahiplerine devredebilirler. Bu durumda, kat mülkiyetine geçiş işlemi daire sahiplerinin sorumluluğunda kalır. Kat malikleri arasında ortak bir irade ve iş birliği varsa, bu süreç daha kolay ilerleyebilir. Ancak, eğer kat malikleri arasında anlaşmazlık olursa veya süreçte aksamalar yaşanırsa, yasal süreçler devreye girecektir.

KAT İRTİFAKININ SON BULACAĞI HALLER

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 49. maddesi, kat irtifakının sona erdirilmesiyle ilgili hükümleri içerir. Bu hükümlere göre kat irtifakının sona erme durumları şöyle sıralanabilir:

 • Malikin İsteği:Eğer taşınmazın tek bir maliki varsa, bu malikin talebi üzerine; eğer taşınmaz paylı mülkiyet durumundaysa, her bir malikin talebiyle kat irtifakı tapu sicilinden silinebilir.
 • Taşınmazın Yıkılması:Taşınmazın tamamen yıkılması durumunda, üzerindeki kat irtifakı hakları da ortadan kalkar.
 • İnşaatın İmkansızlığı:Yasal veya fiziksel bir engel nedeniyle arsa üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayacak hale gelirse, kat irtifakı hakkı da bu durumda sona erer.
 • Kamulaştırma Durumu:Taşınmazın kamulaştırılması halinde, üzerindeki kat irtifakı hakkı da sona erer.
 • İnşaatın Bitirilememesi:Eğer taşınmaz üzerinde plana uygun olarak beş yıl içinde inşaat tamamlanamazsa, hak sahiplerinin her birinin talebi üzerine, Sulh Hukuk Hakimi inşaatın bitirilmesi için ek süre verebilir. Verilen ek süre içinde de inşaat tamamlanamazsa, hakim kat irtifakının kaldırılmasına karar verebilir.
KAT İRTİFAKI NEDİR NASIL KURULUR

KAT İRTİFAKI NEDİR NASIL KURULUR

HARBİYE HUKUK BÜROSU GAYRİMENKUL AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu  alanında uzman avukat kadrosuyla gayrimenkul alım-satım süreçlerinde avukatlık hizmetleri, tapu iptali ve tescili davaları, el atmanın önlenmesi davası gibi çeşitli gayrimenkul hukuku davalarında danışmanlık ve vekillik hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, arsa payı düzeltme davaları, ön alım hakkı davası, ecri misil davası ve istihkak davası gibi pek çok konuda hukuki destek sağlamaktadır.

Gayrimenkul hukuku, karmaşık uyuşmazlıkları içerebilen ve detaylı hukuki bilgi gerektiren bir alandır. Bu nedenle, gayrimenkul alım-satım işlemleri, mülkiyet hakları ve diğer gayrimenkul ile ilgili hukuki işlemler sırasında uzman bir gayrimenkul avukatından hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir. Harbiye Hukuk Bürosu, bu süreçlerde müvekkillerine rehberlik ederek, haklarının korunmasına yardımcı olur ve olası hukuki riskleri en aza indirgemeye çalışır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?        

Kat irtifakı, henüz inşası bitmemiş bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde sahip olduğu irtifak hakkıdır. Bu hak, bina tamamlandığında bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet altına alınmasını sağlar. Kat irtifakı, bir taşınmazın tapu kaydı üzerinde, tapu müdürlüğüne başvuru yaparak kurulur. Başvuru neticesinde taşınmazın tapusuna “kat irtifakı tesis edilmiştir” şerhi düşülür. Kat irtifakının kurulması için aşağıdaki gerekli şartlar sağlanmalıdır:

 • Taşınmazın imar planına uygun olması: Taşınmazın, ilgili belediyenin imar planına uygun bir konumda olması gerekmektedir.
 • Bağımsız bölümlerin mimari projesinin onaylı olması: Bağımsız bölümlerin yer aldığı mimari projenin, ilgili belediye veya yetkili kurum tarafından onaylanmış olması şarttır.
 • Taşınmazın tapu kaydının bulunması: Kat irtifakının kurulması için, taşınmazın tapu kaydının mevcut ve güncel olması gerekmektedir.

Bu şartlar sağlandığında tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurarak kat irtifakının kurulması talep edilir.

Kat İrtifakı Kimin Adına Kurulur?

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde yapılacak olan yapının birden fazla kat ve bağımsız bölümden oluşması durumunda uygulanır. İnşaat veya yapılan arsa üzerinde almak istediğiniz bağımsız bölümün arsa tapusu kat irtifakı tapusudur. Kat irtifakı tapusunda malike ait bağımsız bölümün tüm detayları yer alır.

Kat İrtifakı Kurmak İçin Nereye Başvurulur?

Kat irtifakı kurmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında, arsa sahibi ve paydaşları arasında resmi bir senet düzenlenir. Eğer kat irtifakı tek bir kişiye ait olacaksa, istem belgesi düzenlenir. Bu süreç, inşaatın başlangıcından itibaren alınabilir ve iskan alındığında kat mülkiyetine geçilmesi yasal olarak zorunludur.

Kat İrtifakı Olan Ev Alınır Mı?

Kat irtifaklı ev almak mümkündür, ancak dikkatli olunmalıdır. İnşaat tamamlandığında iskan alınmamışsa sorun yaşanabilir.  Kat irtifaklı dairenin tapu kayıtları ve hukuki durumu önemlidir. Tapu senedinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Ayrıca, kat irtifakı senedinin de düzgün bir şekilde düzenlendiğinden emin olmalısınız.

Kat İrtifakı Kaç Yıl Geçerli?

Kat irtifakı, bir anagayrimenkul üzerindeki yapının inşaat süreci boyunca geçerlidir ve bu yapı tamamlandığında kat mülkiyetine dönüşür. Ancak, kat irtifakının kurulmasından itibaren yapının 5 yıl içinde tamamlanması şarttır. Yani, inşaatın başlangıcından itibaren 5 yıl içinde tamamlanmazsa kat irtifakı sona erer. İnşaatın tamamlanmasının ardından kat mülkiyetine geçiş yapılması gereklidir. Kat irtifakı, sahip olduğunuz bağımsız bölümün resmi olarak kayıtlara geçmesini sağlar ve iskan alındığında kat mülkiyetine dönüşür.

Kat İrtifakı Satışa Engel Mi?

Kat irtifakı tapusu olan bir mülkün satışında kanuni olarak bir engel yoktur; yani, kat irtifaklı daireler satılabilir. Ancak, kat irtifakı tapusu olan bir mülk, kat mülkiyeti tapusuna göre daha yüksek hukuki riskler barındırabilir. Kat irtifakı tapusu, inşaat başlangıcı itibariyle alınabilir ve iskan alınana kadar kullanılması gereken tapudur. İskan alındığında kat mülkiyetine geçilmesi yasal olarak zorunludur. Bu nedenle, kat irtifaklı bir mülk satın alırken, ileride yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için tapu üzerindeki şerhler sütununa bakmak ve bir uzman gayrimenkul danışmanı tarafından yapılan risk analizini dikkate almak önemlidir.

Kat İrtifakı Kurulmadan İnşaat Yapılır Mı?

Kat irtifakı, inşaatın henüz tamamlanmamış olduğu durumlarda, arsa üzerinde bağımsız bölümler için mülkiyet hakkını belgelemek amacıyla kurulan bir haktır. Genellikle, inşaatın başlaması ve devam etmesi için kat irtifakının kurulması gerekir. Kat irtifakı, inşaatın başlangıcında alınabilir ve iskan alınana kadar kullanılması gereken tapudur. İskan alındığında kat mülkiyetine geçilmesi yasal olarak zorunludur. Bu nedenle, kat irtifakı kurulmadan inşaat yapmak, yasal süreçler ve tapu işlemleri açısından sorunlara yol açabilir ve genellikle tavsiye edilmez.

Kat İrtifakında DASK Zorunlu Mu?

Evet, kat irtifakı sahipleri için de DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sağlanan zorunlu deprem sigortası, mecburi hale getirilmiştir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binaların yanı sıra kat irtifakı tesis edilmiş binalar için de DASK zorunludur.

Kat İrtifaklı Tapu Riskli Mi?

Kat irtifaklı dairelerin en büyük riski, inşaatın tamamlanmasına rağmen iskan belgesinin alınmamış olmasıdır. İskan belgesi, yapı kullanım izni anlamına gelir ve bir binanın oturulabilir olduğunu gösterir. İskan alınmadan daire satın almak, gelecekte sorun yaşama riskini artırır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap