Tüketici HukukuTazminat HukukuKilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları

Kilometresi düşürülmüş araç, ikinci el araç satın alımlarında karşımıza çıkan bir sorundur. İlk bakışta anlaşılamadığında daha büyük anlaşmazlıklar olabilir. Hatta bu anlaşmazlıklar uyuşma sağlanamadığında km düşürme davasına ya da kilometresi düşürülmüş araç davasına evrilebilir.

  Bu makalemizde kilometresi düşürülmüş araca ve km düşürme davasına ilişkin alacaklı ve borçlunun yükümlülüklerini konuşacağız. Alıcı ve satıcının kilometresi düşürülmüş araçta kusurları ve sorumlulukları nelerdir ve km düşürme davasında ne yapılmalıdır sorularının cevaplarını bulacağız.

İÇİNDEKİLER

ARAÇLARDA GİZLİ AYIP NEDİR?

  Ayıplı mala ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nun 219. ile 231. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

  Ayıp, Borçlar Kanunu’nda ilk bakışta anlaşılabilecek kusur olarak kabul edilir. Gizli ayıp ise ilk bakışta fark edilemeyecek olan yalnızca profesyonel tarama sonucu anlaşılabilecek kusurdur. Kilometresi düşürülmüş araç böyle bir tarama sonucu ayırt edilebileceği için gizli ayıptan bahsedebiliriz.

TBK

 MADDE 219- Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda

bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı

olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan

kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından

da sorumlu olur.

Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.

  Ayıp, Borçlar Kanunu’nda; satılan malın satın alana bildirilenden farklı nitelikte olması ve satın alanın beklediği faydayı sağlayamamasıdır.

  Ayıptan sorumlu olunması için bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bunlar:

 1. Satılan şeyin ayıplı olması gereklidir.
 2. Alıcının bu ayıptan haberi olmamalıdır.
 3. Alıcı ayıplı malı kabul etmemelidir.
 4. Söz konusu ayıp, alıcı zarara uğramadan önce mevcut olmalıdır.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ NASIL ANLAŞILIR?

  İkinci el araç satın alırken aracın kilometresi düşürülmüş araç olup olmadığını farklı yöntemler sayesinde tespit edebiliriz.

 • Satın alınacak aracın üretim tarihinden itibaren servis kayıtlarına ulaşılırsa kayıtlardaki kilometre ile karşılaştırma yapılarak anlaşılabilme imkanı vardır.
 • Muayene kayıt bilgilerine ulaşılarak iki muayene arasındaki km farkı incelenebilir.
 • Motor performans ölçümü ile Dyno testine tabi tutularak aracın üretim tarihi şu anki performansı karşılaştırılır. Satıcının söylediği sayı ile ortaya çıkan sonuç farklı ise araç, kilometresi düşürülmüş araçtır.
 • Aracın iç-dış donanımı incelenerek aşınan ve zarar gören parçaların ne kadar sürede aşınması gerektiği ve ne kadar sürede aşındığı karşılaştırılarak fikir edinilebilir.
 • Ekspertiz raporu ile en güvenilir sonuca ulaşabilirsiniz. Profesyonel değerlendirme sonucunda aracın kilometresi ile ilgili en doğru sonuca ulaşılabilinir.

KİLOMETREYLE OYNAMANIN CEZASI

 1. el araç satışlarında satılacak aracın değerini artırmak amacıyla kilometresiyle oynandığı görülmektedir. Kilometreyle oynama yasaya aykırı bir fiil olduğu için şüphesiz ki kilometreyle oynayan kişi bir yaptırımla karşılaşacaktır.

  Alıcı bakımından kilometresi düşürülmüş araç almak mağduriyet yaratmaktadır. Satıcı bakımından ise haksız kazanç ortaya çıkmaktadır. Araç kilometresinin düşürülmesi ise somut olayın şartlarına göre değerlendirildiğinde nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabilir.

  Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık ile ilgili hükümleri aşağıdadır.

Dolandırıcılık

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli Dolandırıcılık

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun;

 1. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 2. Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya

dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 2. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 3. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 4. Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari

faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

 1. Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan

güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

 1. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin

açılmasını sağlamak maksadıyla,

 1. Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 2. (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,

sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla

ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına

60 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu fıkrada geçen “Başkasına ait olup

da,” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhafaza etmek veya” ibaresi eklenmiştir.

hükmolunur.

  KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ ALAN KİŞİNİN HAKLARI

Kilometresi düşürülmüş araç alan kişinin kullanabileceği seçimlik hakları bulunmaktadır. Bu haklar Türk Borçlar Kanunu’nun 227. Maddesinde belirtilmiştir.

 1. Kilometresi düşürülmüş aracı satın alan, aracı iade etmeye hazır olduğunu satıcıya bildirerek sözleşmeden dönebilir.
 2. Aracın gerçek bedelinin ortaya çıkmasıyla satın alan indirim talebinde bulunabilir.
 3. Aynı bedelde ayıpsız bir araç ile değişim talebinde bulunabilir.
 4. Ayıp neticesinde ortaya çıkan sorunların tamir ücretini satıcıdan talep edebilir.

MADDE 227- Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki

seçimlik haklardan birini kullanabilir:

 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.
 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.
 3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.
 4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.

Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

ARACI İADE ETME HAKKI

  Alınan malın ayıplı çıkması halinde kanunda öngörülen 2 yıllık süre içinde ayıplı mal iade edilebilir. Aracın kilometresiyle oynanması ve alıcıya bildirilmemesi sonucu araç ayıplı hale gelmiştir. Alıcının TBK madde 227 hükümleri gereği aldığı ayıplı malı kanunun öngördüğü süre içerisinde satıcıya iade etme hakkı vardır.

  Yargıtay kararlarında konuya ilişkin hükümler bulunmaktadır. Satıcı, malın ayıplı olduğunu bildiği halde alıcıya söylememesi ve alıcının ayıbı fark ettikten sonra satıcıya bildirdiği durumlarda alıcı kilometresi düşürülmüş araç için iade isteminde bulunabilir. Yargıtay, satıcının iadeyi kabul etmekle yükümlü olduğu kararına varmıştır.

AYIP ORANINDA İNDİRİM İSTEME HAKKI

  Kilometresiyle oynanmış araç satan kişi haksız kazanç elde etmiş olur. Aracı daha değerli gibi göstermiş ve fakat araç, satıcının nitelendirdiği değerde değildir. Bu durumda alıcı satın aldığı aracın niteliği konusunda kandırılmış olur. Durumu adaletli hale getirmek için satın alan ayıp oranında indirim talep edebilir. Bu oran ve indirim; satış tarihinde ayıplı ve ayıpsız aracının fiyatının karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Bu hesap satış bedeline göre uyarlanır.

 Ayıp oranında indirim isteme hakkı yine TBK madde 227 hükümlerine tabidir. Satın alınan araç satıcıya iade edilmez. Yalnızca aracın gerçek ederine erişecek şekilde indirim yapması istenir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇTA SATICININ SORUMLULUĞU

  Kilometresi düşürülmüş araç satan kişi Türk Borçlar Kanunu madde 219 hükümlerine göre ayıptan sorumludur. Satıcı, aracın kilometresi ile oynandığını bilmiyor olsa dahi sattığı araçtaki ayıptan sorumludur. Kanun koyucu, satıcının sattığı malın niteliği hakkında doğru bilgiye sahip olması gerektiğini düşünmüş olmalıdır. Satıcı, aracın kilometresi ile oynandığını biliyor ise yine aynı şekilde araçtaki ayıptan sorumludur.

  Km düşürme davası iki ayrı davadan oluşur. Ceza Davası ve Tazminat Davası. Tazminat davası kısmında satıcı ayıptan sorumlu olduğu için davalı konumundadır. Cezai kısımda eğer satıcı aracın kilometresi ile oynayan kişi ise hakkında cezai yargılama yapılır. Eğer aracın kilometresi ile oynayan kişi satıcı değilse yalnızca aracın kilometresi ile oynayan kişi için cezai yargılama yapılır.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇTA EKSPERTİZİN SORUMLULUĞU

  Araç satın alınırken ekspertiz raporuna güvenilerek işlem yapılmaktadır. Ekspertiz raporunda olan ayıptan eksper sorumludur. Olayın şartlarına göre eksper ile satıcı müşterek olarak sorumlu tutulabilir.

  Aracın kilometresiyle oynandığı halde ekspertiz raporunda aksi yönde bir sonuç varsa ekspertiz raporunu hazırlayan kişi yaptığı bu yanlışlıktan dolayı sorumludur. Eğer yalnızca raporu hazırlayan kişinin hatası ise sadece eksper sorumlu tutulur. Aracı satın alan kişi ekspertiz raporuna güvenerek aracın kilometresinin doğru olduğunu düşünerek aracı satın almıştır.

  Eksper ile satıcı anlaşarak aracın kilometresini ekspertiz raporuna kasten yanlış yazmışlarsa, eksper ve satıcı müşterek olarak sorumlu tutulurlar.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVA AÇMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

  Km düşürme davası TBK madde 231 hükümlerine göre devir işleminin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıllık bir zaman aşımına tabidir. Ancak satıcı devir işleminde ağır kusurlu ise, bu davaya ilişkin zamanaşımı süresi 10 yıldır.

  Satıcının ağır kusurlu sayılabilmesi için kötü niyetle hareket etmesi gerekir. Aracın kilometresinin düşürüldüğünü biliyor ya da kilometreyi kendisi düşürmüş ve alıcıya bu konuda yanlış bilgi vermiş ise satıcının kötü niyetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda zaman aşımı süresi 2 yıl değil, 10 yıl olacaktır.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVASINDA DAVALI KİMDİR?

  Türk Borçlar Kanunu madde 219 hükümlerine göre ‘‘Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda

bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.

Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.’’

   Aracın kilometresiyle oynanması sonucu satıcı, alıcıya bildirdiği nitelikten farklı bir araç satmış olur. Satıcının, kilometreyle oynandığını bilip bilmemesi bir önem arz etmez. TBK satıcıyı bilmediği ayıplardan da sorumlu tutmuştur.  Bu nedenle kilometresi düşürülmüş araç davasında davalı taraf satıcıdır.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVASI NASIL AÇILIR?

  Kilometresi düşürülmüş araç alan kişi, ne yapacağını bilmeyerek kendisini çaresiz hissedebilir. Ancak buna hiç gerek yoktur.

  Kilometresi düşürülmüş araç davası açmak için ilk olarak uygun hukuki zeminin oluşturulması gerekir. Öncelikle alıcı, aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu satıcıya bildirmelidir. Hukuka uygun hazırlanmış bir ihtarname ile satıcıya durumu bildirebilirsiniz.  Satıcı ile uzlaşılamadığı zaman alıcı çaresiz değildir. İhtarname satıcıya ulaştıktan sonra alıcı Tazminat Davası açabilir. Aracın kilometresiyle oynanması TCK hükümleri gereği dolandırıcılık suçu kapsamına girdiği için alıcı isterse Şikayet dilekçesi hazırlayarak Savcılığa şikayette bulunabilir. Bu durumda tazminat davası dışında ceza davası da görülecektir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU

  Mesleği araç satmak olmayan bir kişi şahsı adına kilometresi ile oynanmış araç satmış ise, burada haksız fiil söz konusu olabilir. Alıcıyı aldatmaya yönelik fiillerde bulunulmuştur. Bu durumda taraflar arasında yapılan bu satış ticari bir amaç taşımadığından arabuluculuk zorunluluğu yoktur.

  Satıcı, araç satışını bir meslek edinmişse yani araç satması sebebiyle tacir sıfatına sahipse ortaya çıkan uyuşmazlık ticari uyuşmazlık olarak nitelendirilir. Yargıtay’ın görüşüne göre böyle bir durumda arabuluculuk hizmeti alınması gerektiği yönündedir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

  Davalının sıfatına göre yetkili mahkeme Tüketici Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Kilometresi düşürülmüş araç satan kişi, araba alım satımını bir iş olarak yapıyor ise km düşürme davasında yetkili mahkeme Tüketici Mahkemedir. Eğer arabayı satan şahsı adına satmışsa yani araba alım satımını meslek olarak yapmıyorsa bu davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVASI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

  Harç ve bilirkişi ücreti yıldan yıla değişkenlik göstermektedir. Km düşürme davası iki davadan oluşur. Bu iki dava Ceza Davası ve Tazminat Davasıdır. Cezai süreç aşamasında harç veya dava masrafı bulunmamaktadır. Tazminat davası aşamasında davacı taraf mahkeme harcı ve bilirkişi ücretini peşin ödemelidir. Dava eğer davacının lehine sonuçlanırsa davacı ödediği harç ve bilirkişi ücretini davalı taraftan talep edebilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TAZMİNAT HUKUKU HİZMETLERİMİZ

  Harbiye Hukuk Bürosu Tazminat Hukuku  avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından bu yana tazminat hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili dava aşamalarında danışmanlık ve Tazminat hukuku avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satın Alan Kişilerin Hakları

SIKÇA SORULAN SORULAR

Araç Kilometresinin Düşürüldüğü Nasıl Anlaşılır?

  Aracın kilometresi ile oynandığını farklı yöntemlerle anlayabiliriz. En güvenilir yöntem olarak ekspertiz raporu tercih edilmektedir. Profesyonel işlemlerle hazırlanan rapor, alıcıya en doğru sonucu vermeyi amaçlar.

  En güvenilir yöntem ekspertiz raporu olsa da tek yöntem bu değildir. Aracın muayene tarihlerindeki kilometreleri karşılaştırılarak kilometrenin düşürülüp düşürülmediği anlaşılabilir. Örnek vermek gerekirse 2020 tarihinde muayeneye girmiş bir aracın kilometresi 30.000 olarak görülmüşse ve 2023 tarihinde 2. Muayenesine giren aynı aracın kilometresi 10.000 kilometre olarak görülmüş ise aracın kilometresinin düşürüldüğünü söyleyebiliriz.

  PTT sorgulama yöntemiyle daha pratik bir şekilde aracın kilometre sorgulaması yapılabilmektedir. Aracın plaka ya da şase numarası sisteme girilerek kilometre sorgulaması yapılabilir. Aracın kilometresi düşürülmüş ise bu yöntemle kolayca anlaşılabilir.

Aracımın Kilometresi Düşürülmüş Ne Yapmalıyım?

 Öncelikle durumu aracı satın aldığınız kişiye bildirmelisiniz. Satın alınan aracın ayıplı olduğunu satıcıya bildirmek gerekir. İhtar yoluyla satıcı konudan haberdar edilmelidir. Bu aşamadan sonra alıcının hukuki haklarını kullanabilme imkanı vardır. Aracın iadesini, ayıp oranında indirim yapılmasını, aracın ayıpsız haliyle değiştirilmesini ya da ayıp sonucu ortaya çıkan zararın tazminini satıcıdan talep etme hakkı vardır.

  Haklarınızı bilmek ve onları korumak için yapabileceğiniz en doğru şey hukuki destek almaktır. Avukatlarımızla konuşarak yapabilecekleriniz ve süreler hakkında en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.

Km Düşürülmüş Araç Hakkında Dava Açılır Mı?

  Kilometresi düşürülmüş araç satan kişi, alıcıya belirttiği nitelikte bir mal satmamış olur. Alıcı, aracın kilometresini olduğundan daha düşük zannederek ve zannetmekte haklı olarak satın almıştır. Aracın kilometresiyle oynanması alıcıyı kandırmaya yönelik bir fiildir. Burada alıcının hakkının korunması gerekir. Bu nedenle kilometresi düşürülmüş araç alan kişi km düşürme davası açabilir. Aracın kilometresinin düşürülmesi neticesinde tazminat talep etme dolayısıyla tazminat davası açma hakkı vardır. Aracın kilometresinin düşürülmesi TCK kapsamında dolandırıcılık ya da nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirildiği için aynı zamanda ceza davası da açılabilir.

Km Düşürme Cezası Nedir?

  Kilometre düşürme, dolandırıcılık ve olayın şartlarına göre nitelikli dolandırıcılık olarak nitelendirilebilir. Satılan araç, satıcının belirttiği niteliklere sahip değildir. Burada alıcının düşük kilometreli bir araç aldığını zannederek aslında daha yüksek kilometreli bir aracı ederinden daha fazla fiyatla satın alması durumu vardır. Aracın kilometresiyle oynayan kişi,  alıcıyı yanıltmak amacıyla yapıldığı için TCK hükümleri doğrultusunda dolandırıcılık ya da somut olayın şartlarına göre nitelikli dolandırıcılık suçlarından yargılanabilir. Km düşürme davasında km düşürme cezası TCK madde 157 ve 158 kapsamında değerlendirilir.

Hapis Cezasına Sebep Olur Mu?

 Türk Ceza Kanunu 157. ve 158. maddelerde km düşürmenin dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Bu sebeple aracın kilometresini düşüren kişi dolandırıcılık ya da nitelikli dolandırıcılık hükümleri kapsamında yargılanır.

   Mevcut yargıtay kararlarında kilometresi düşürülmüş araç hakkında açılan davada hapis cezası kararı verilmiştir. Olayın şartlarına göre yaptırım farklılık gösterebilir.

Km Düşürme Davası Ne Kadar Sürer?

Mevcut durumun şartlarına göre değişiklik gösterse de Km düşürme davası ortalama 1- 2 yıl sürmektedir. Davalı taraf ile anlaşma sağlanıldığında bu süre kısalır. Davacı uzlaşmaya sıcak bakmazsa dava süresi mevcut şartlara göre uzayabilir.

Km Düşürülmüş Araç Aldım Nereye Şikayet Edilir?

  Kilometresi düşürülmüş araç satıcıya bildirildikten sonra uzlaşmaya varılamadığı hallerde km düşürme davası açılabilir. Satıcı TBK hükümlerine göre bildiği ve bilmediği ayıplardan sorumlu olduğu için satıcı ayıptan haberdar edilmelidir. Satıcı eğer araç satışını ticari amaçla yapıyorsa yani tacir sıfatına sahipse görevli ve yetkili mahkeme Ticaret Mahkemesidir. Satıcı şahsı adına satış yapmışsa yani ticari amaç gütmüyorsa görevli ve yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

  Aracın kilometresinin düşürülmesi dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği için, ceza davası açılması isteniyorsa savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. Savcılığa konuyla ilgili şikayet dilekçesi gönderilmesi gereklidir.

Araç Km Düşürme Ekspertizde Çıkar Mı?

   Aracın kilometresiyle oynamak aracı olduğundan daha az kullanılmış gibi gösterir. Buna bağlı olarak aracın değeri yükselir. Bu hileyi ortaya çıkarmanın en güvenilir yolu ekspertiz raporudur.

  Ekspertiz raporu profesyonel bir çalışma sonucu oluşturulur ve araç hakkında en doğru bilgiyi verir.  Yapılan çalışma sonucu aracın kilometresinin düşürülüp düşürülmediği ortaya çıkacaktır.

Km Sorgulama Nasıl Yapılır?

  Km sorgulama; e-devlet, SMS, TÜV-TÜRK, PTT üzerinden yapılabilir. Bu sorgulamayı yapmak için araç plakası gibi bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

  PTT sorgulama işlemi yapılırken aracın plakası ya da şase numarası sisteme girildikten sonra onay verilir. Onay sonrasında araca ilişkin bilgiler size sunulur.

Km Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

 Kilometresi düşürülmüş araç, en güvenilir yol olan ekspertiz raporu ile ayırt edilebilmektedir. Bunun dışında muayene ve servis kayıtları karşılaştırılarak öğrenilebilir.

  Kilometre ile oynanmışsa yani kilometre orijinal değilse ekspertiz raporunda bu rahatlıkla görülecektir. Aracın muayene tarihlerindeki kilometresi karşılaştırılarak ya da internet üzerinden sorgulama yapılarak rahatlıkla aracın kilometresi hakkında bilgi edinilebilir.

  Aracın her parçasının ömrü vardır. Eğer aracın kilometresi henüz o parçanın ömrünün bitmediğini söyleyecek kadar az ise ve o parça herhangi bir aksi durum olmadan ömrünü tüketmişse burada araç sahibi kuşkulanarak aracın kilometresini ölçtürebilir.

Kilometresi Düşürülmüş Araç Nasıl Satılır?

  Kilometresi düşürülmüş araç ya kilometresi olması gerektiği haline getirilerek satılmalı ya da alıcıya durum hakkında doğru bilgi verilerek satılmalıdır.

  Kilometresi düşürülmüş araç satılırken alıcıyı kandırmış olmamak için araç hakkında doğru bilgiler verilmelidir. Aracın kilometresiyle ne kadar oynandığı ve gerçek ederi hakkında dürüst cevaplar verilmelidir. Aksi halde alıcıyı kandırmaya yönelik davranışta bulunulmuş olunur.

Kilometreyle Oynayan Kişi Nasıl Tespit Edilir? Dava Kime Karşı Açılır?

  En doğru sonucu veren ekspertiz raporu ile aracın kilometresiyle oynanıp oynanmadığı tespit edilebilir. Kilometreyle oynayan kişi satıcı ise dava satıcıya karşı açılır. Satıcı malı ayıplı hale getirerek alıcıyı yanıltmaya çalışmış olur. Sattığı malı nitelendirdiğinden farklı şekilde satmıştır. Öte yandan kilometreyle oynayan kişi satıcı değilse dava yine satıcıya karşı açılır. Çünkü Borçlar Kanunu’muz satıcının bilmediği ayıplardan da sorumlu olduğunu öngörmüştür.

  Alıcı, aracı almadan önce ekspertiz raporu istemiş olabilir. Eksper, aracın kilometresiyle oynandığını bildiği halde satıcı ile anlaşarak alıcıyı yanıltmaya yönelik bir rapor hazırlarsa eksper ile satıcı müşterek olarak sorumlu olurlar. Eksper, alıcının aldatılmasında satıcıya yardım etmiş olur.

 KM DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Madde 1. Taraflar

İşbu sözleşme bir sonraki maddede detayı yer alan ………………………………… plakalı aracın ……………………….. TC Kimlik Numaralı / Vergi numaralı sahibi (SATICI) tarafından ………………………………. TC. Kimlik Numaralı / Vergi numaralı (ALICI) alıcısına satışına ilişkindir.

Madde 2: Araç Kimlik Bilgileri

Plaka                       :

Cinsi                        :

Markası ve tipi        :

Modeli                    :

Rengi                       :

Motor No                :

Şase No                   :

Ruhsat sahibi          :

Madde 3: Araç Satış Bedeli

Taraflar arasında anlaşılan ……………………………………………… bedel karşılığı, yukarıda plakası yazılı araç, satıcı tarafından alıcıya satılmıştır. Araç bedeli olarak kararlaştırılan tutar alıcı tarafından elden verilmiştir / Araç bedeli olarak kararlaştırılan tutar alıcının ……………………………………………………………….banka hesabından, satıcının                                                       banka hesabına havale yapılarak ödenmiştir. / Araç bedeli olarak kararlaştırılan tutar alıcı adına …………………….. adlı şahıs tarafından, …………………………………………………. Nolu hesaptan, satıcının ……………………………………………………………………… nolu hesabına havale yapılarak ödenmiştir. Bakiye alacak kalmamıştır. /Bakiye kalan alacak ……………………… tarihinde elden / banka kanalıyla ödenecektir.

Madde 4: Sorumluluklar

Araç satış tarihinden önceki her türlü vergi, ceza, faiz vb. giderlerden satıcı, bu tarihten sonraki her türlü giderden ise alıcı sorumludur.

Araç halihazır durumuyla satın alınmış olup, satıcının GİZLİ AYIP kapsamında kabul edilebilecek halleri hariç, alıcı aracı görerek ve her türlü incelemesini yaparak satın almıştır.

Madde 5: Araç Devri

Satıcı tarafından aracın devri en geç …………………………… tarihinde yapılacaktır. / Satıcı tarafından aracın devri ……………………………… tarihinde yapılmıştır.

Madde 6: Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda …………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                      X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI             :

VEKİLİ               :

ADRES               :

DAVALI             :

ADRES               :

KONU: Ayıplı  mal satışına  ilişkin uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkin kısmi davamızdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil………., X tarihinde  X2’ye ait …….plakalı aracı E’ın yetkilendirdiği XA ile araç satış sözleşmesi yaparak X TL’ye satın almıştır. Araç satış sözleşmesinde XA aracın X TL bedelle satın alındığı şeklinde düzenlemesini yaptırmışsa da araç için X TL bedel ödenmiştir. Buna ilişkin banka hesap dökümünü mahkemenize ekte sunuyoruz.

2-Müvekkil satın aldığı bu  aracı, X tarihinde X TL’ye araç satış sözleşmesi yaparak XB satmıştır.

3-XB aracı servis bakımına götürdüğünde aracın kilometresinin düşürüldüğünü  öğrenmiştir. Araç X tarihinde X km iken Y tarihli ekspertiz raporuna göre  X-A  km gözükmektedir.

4-XB aracın kilometresi düşürüldüğü için aradaki fark bedelini ve aracın  ayıplı olduğu sebebiyle bir takım masraflar yaptığını, bunlara ilişkin toplamda X TL’nin müvekkilimizce ödenmesini talep etmiştir.

5-Talep ve faturalar doğrultusunda müvekkilimizce XB’ye x TL ödenmiştir. Ödenen bu miktarı ayıba karşı satıcının tekeffül borcu sebebiyle X2 belirtilen sürede ödemesi gerektiği X tarih ……… yevmiye no’lu ihtarname ile bildirilmiştir. X2 tarafından belirtilen sürede tarafımıza bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.

6-Söz konusu durum 6098 sayılı Borçlar Kanununa göre satıcının ayıba karşı tekeffül borcu kapsamında olup aynı zamanda 5237 sayılı TCK m. 137 dolandırıcılık suçunu kapsamaktadır. Ceza yargılamasına  ilişkin hukuki sürecimiz X İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığına yapılan şikayet başvurusu ile başlatılmıştır.

7-Ekte sunmuş olduğumuz  T.C Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/1900 K. 2016/7367 T. 9.3.2016 kararında “…bilirkişi raporunda davaya konu aracın kilometresinin indirilmiş olması sebebiyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır.” denilmektedir. Araç satım sözleşmesi sırasında aracın kilometresinin geri saydırıldığından bihaber olan müvekkilimizin X ödediği bedelin aracı satın aldığı X2 tarafından karşılanması amacıyla iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TBK m. 219, 227 TTK, HMK, , MK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

–X tarihli araç satış sözleşmesi

-X Bankası araç alımı için yapılan eft  faturası

-X Bankası ayıplı mal bedeli için ödenen fatura

-Ptt araç km sorgulama dökümü

-Oto ekspertiz raporu

-Bilirkişi raporu

-Araç masraf faturaları

-İhtarname

-Araç ruhsat fotokopisi

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; müvekkilimizce uğranılan ayıplı mala ilişkin zararın, bilirkişi raporundan sonra artırılmak üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik  X TL’nin ihtar tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte hesaplanarak davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, kısmi davamızın kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                              Yazan: Ecenur BAYSAL

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap