Ceza HukukuMESAJLA HAKARET SUÇU VE ŞİKAYET

MESAJLA HAKARET SUÇU VE ŞİKAYET

  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ve sosyal medya platformları , günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar düşüncelerini, kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve anılarını sosyal medya aracılığıyla özgürce paylaşma hakkına sahiptir. Fakat bu paylaşımlar kişiler için her zaman olumlu sonuçlar doğurmaz. Düşüncelerin paylaşılması olumsuz etkileşimlere ve insanların birbirleriyle çatışmasına da neden olabilir. Sosyal medya platformlarında yapılan anlık yorumlar, duygusal tepkilere yol açabilir ve olumsuz davranışlara zemin hazırlayabilir. Ve bu durum da kişileri hakaret ve tehditlerle karşı karşıya getirebilir.

Ne yazık ki toplumda eleştiri ve hakaret kavramı sıklıkla karıştırılmaktadır. Eleştiri genellikle bir eser ya da konu hakkında doğrularını ve yanlışlarını ortaya koymak amacıyla yapılan bir incelemedir. Eleştiri, objektif ve bilgilendirici bir değerlendirme olarak kabul edilir ve herhangi bir suç niteliği taşımaz. Hakaret ise kişinin şerefine veya kişilik haklarına yönelik saldırgan bir ifade içerir ve suç niteliği taşır. Bu yazımızda hakaret suçunun kapsamını ve yaptırımlarını ele alacağız.

 Hakaret suçu, kişilerin onurlarını, şereflerini veya saygınlıklarını zedeleyecek her türlü ifade ve davranışı içermektedir. Hakaret, çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Herhangi bir platformda yazılı olarak paylaşılan olumsuz içerik ve ifadeler, mesaj yoluyla hakaret olarak kabul edilebilir.

İSTANBUL AVUKAT İLETİŞİM

HAKARET SUÇU NEDİR?

  Mesajla Hakaret suçu, bir kişinin onurunu, şerefini, saygınlığını zedeleyici nitelikteki sözler, ifadeler veya davranışlar nedeniyle hukuki sorumluluk doğuran suçtur. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu madde 125 kapsamında ‘Şerefe Karşı Suçlar’ başlığı altında ele alınmıştır.

Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…)46 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

 (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

 (3) Hakaret suçunun;

  1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

 (4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

  Hakaret suçunun konusu kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olarak belirtilmiştir. Hakaret suçunun faili ise kanunda düzenleme alanı bulmuştur ve ‘’Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi’’ olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla suçun faili, hukuken korunan menfaati ihlal eden herkes olabilir. Hakaret suçunun mağduru ise hukuken korunan menfaati ihlal edilen kişidir ve bu kişi herkes olabilir.  Hakaret suçu, şikayete bağlı suçlar arasında yer aldığı için hukuken korunan menfaati ihlal edilen kişi şikayet yoluna başvurabilir.

MESAJLA HAKARET SUÇU VE CEZASI

  Mesajla hakaret suçu, bir kişinin diğerine yazılı olarak küfürlü, aşağılayıcı veya onur kırıcı ifadeler kullanarak onurunu, şerefini veya saygınlığını zedelemesini ifade eder. Mesajla hakaret suçu genellikle dijital iletişim araçları, sosyal medya platformları, e-posta veya kısa mesaj  gibi elektronik iletişim kanalları üzerinden gerçekleşir. Hakaret edilen kişi, bu tür bir suçla karşılaştığında hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir. Hakaret suçu, şikayete bağlı suçlar arasında yer alır.  Kişi savcılığa başvurarak şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bu süreçte, hakaret suçunun ciddiyeti, kullanılan ifadelerin içeriği, delillerin gücü ve diğer etkenler dikkate alınarak hukuki bir değerlendirme yapılır. Hakaret suçunun işlenmesi durumunda, suçlu kişi hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Kısaca hakaret suçu mağduru, yasal yollarla bu duruma müdahale etme ve gerekirse tazminat talep etme hakkına sahiptir.

İNTERNET YOLUYLA MESAJLA HAKARET SUÇUNUN İŞLENMESİ

  İnternet yoluyla mesajla hakaret suçunun işlenmesi bir kişinin internet ortamında, mesajlaşma yoluyla başka bir kişiye karşı hakaret içeren ifadeler kullanarak suç işlemesini ifade eder.  İnternet üzerinde sergilenen söz ve davranışlarla, bir kişiye onur, şeref veya saygınlığını zedeleyecek somut bir fiil veya olgu isnat edilir.

İNTERNET YOLUYLA HAKARET SUÇUNUN CEZASI

  İnternet üzerinden işlenen hakaret suçunun cezası, TCK m.125/1’e göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasını içermektedir.

SOSYAL MEDYADAN MESAJLA HAKARET SUÇUNUN İŞLENMESİ

  Sosyal medyadan mesajla hakaret suçunun işlenebilmesi için bir kişinin sosyal medya platformları üzerinden başka bir kişiye hakaret niteliği taşıyan mesajlar göndermesi gerekir. Bu durumda suçu işleyen kişi, dijital iletişim araçlarını kullanarak başka bir kişinin onur, şeref veya saygınlığını zedeleyici nitelikte eylemlerde bulunmuş olacaktır. Kişinin bu eylemi mesajla hakaret suçu olarak karşımıza çıkacaktır. Mağdurun hakaret suçuna karşı hukuki yollarla başvuruda bulunma hakkı mevcuttur. Fail, bir takım yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır.

WHATSAPPTAN MESAJLA HAKARET SUÇUNUN İŞLENMESİ

  Whatsapp üzerinden gerçekleştirilen hakaretin delillerle ispatlanabilir olması, bu durumun hukuki sonuçlar doğurmasına yol açabilir. Başka bir ifadeyle, Whatsapp üzerinden hakaret etmek de hakaret suçunu oluşturur.

MESAJLA HAKARET SUÇU NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

  Hakaret suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisine dahil edilmiştir. Suçun mağduru, hakaret eden kişi ve hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanmak durumundadır. Aksi halde, şikayet hakkını kaybedebilir. Bu hak, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

MESAJLA HAKARET SUÇUNUN İSPATI

  Hakaret suçunun ispatı, sözlü veya yazılı hakaretin varlığını gösteren delillerin toplanması ile mümkündür. Türk Ceza Kanunu’nda delil serbestisi ilkesi bulunmaktadır, bu da suçun her türlü delille kanıtlanabileceği anlamına gelir. Hakaret suçu, dijital platformlar arasında özellikle sosyal medya üzerinde sıkça karşılaşılan bir suçtur. Bu nedenle hakaret içeren mesajlar, yorumlar veya diğer sosyal medya paylaşımları, hem hukuki hem de toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu dijital izler, suçun varlığını kanıtlamak için önemli deliller olarak kullanılabilir ve hukuki süreçte etkili bir rol oynayabilir.

MESAJLA HAKARET CEZA DAVASI NASIL AÇILIR?

  Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur.  Bu yüzden suçun mağduru hakaret davası açmak için şikayetçi olmalıdır.  Hakaret suçunun mağduru, savcılığa şikayet dilekçesini vererek dava açabilir. Söz konusu hakaret suçunun ispatı için deliller sunulmalıdır. Hakaret suçu için ileri sürülen iddialar ispatlandığı takdirde hukuken korunan menfaati ihlal eden kişi hakaret suçundan dolayı yaptırıma uğrayacaktır.

Hakaret davasının süreci şu şekilde işler:

  1. Hukuken korunan menfaati ihlal edilen kişi,, hakaret suçunu savcılığa şikayet eder ve durumu bildirir.
  2. Savcı, hakaret suçunu ispatlamak için gerekli delilleri toplar ve soruşturmayı yürütür.
  3. Soruşturma sonucunda hakaret suçunun ispatının yeterli olduğuna karar verilirse, ceza davası açılır.
  4. Ceza davasında, mahkeme hakaret suçunun ispatını kontrol eder ve hakaret suçu varsa mahkeme cezaya hükmeder. Hakaret suçu unsurları gerçekleşmemişse söz konusu hukuken korunan menfaati ihlal ettiği ileri sürülen kişiye hakaret suçundan ötürü yaptırım uygulanamaz.

MESAJLA HAKARET CEZA DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

  Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen hakaret suçuyla ilgili yargılamalarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme bakımından ise farklı durumlar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yetkili mahkeme için somut olayın özelliklerine bağlı olarak değerlendirilme yapılmalıdır. Ancak genel olarak, hakaret suçunun kovuşturma sürecini yürütecek olan yetkili yargı mercii, suçun işlendiği yer mahkemesidir. Görsel veya işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse, o yer mahkemesi de yetkilidir.

MESAJLA HAKARET DAVASI NE KADAR SÜRER?

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Hakaret suçu işlendiğinde, hukuken korunan menfaati ihlal edilen kişi suçu öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikâyetini gerçekleştirmelidir. Hakaret suçunun şikayet zamanaşımı süresi, suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay olarak karşımıza çıkar.

MESAJLA HAKARET SUÇU VE ŞİKAYET

MESAJLA HAKARET SUÇU VE ŞİKAYET

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mesajla Hakaretin Cezası Nedir?

Mesajla hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir.  Mesajla hakaret suçu cezası, kanunda üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak belirtilmiştir.

Mesajla Hakaret Eden Birini Nereye Şikayet Edebilirim?

Mesajla hakaret suçu ile ilgili şikayetler, Cumhuriyet Savcılıklarına veya emniyet birimlerine yapılabilir.

Mesajla Hakaret Suç Mu?

Ülkemizde, hakaret içeren her türlü ifade ve söylem suç sayılmaktadır. Bu bağlamda, mesaj yoluyla iletilen hakaretler de suç kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu mesajla hakaret suçunun varlığında mesajla hakaret suçu cezası uygulama alanı bulacaktır.

Telefonda Mesaj Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Mesajla hakaret suçu ispatı için çeşitli ispat yöntemleri mümkündür. Örneğin yanınızda herhangi birinin bulunması ve o kişinin hakaret eylemini doğrulaması tanık beyanı olarak karşımıza çıkacaktır.  WhatsApp, SMS, e-posta, ses kayıtları gibi çeşitli diğer deliller de mesajla hakaret suçu ispatında kullanılabilecektir.

Mesajla Hakaret Davası Açmak İçin Ne Gerekli?

Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçu 125. madde kapsamında tanımlanmıştır. Hakaret suçu, bir kişinin onurunu, şerefini veya saygınlığını zedeleyecek şekilde gerçekleştirilen sözlü veya davranışsal saldırıları ifade eder. Tanımdan anlaşılacağı üzere mesaj yoluyla da  hakaret suçu gündeme gelebilir. Mesajla hakaret suçu gündeme geldiğinde mağdur şikayet yoluna giderek hakaret davası açabilir.   Mesajla hakaret davası, bir kişinin dijital iletişim araçlarıyla (mesaj, sosyal medya vb.) bir başkasına karşı hakaret içeren ifadeler kullanması durumunda açılan hukuki bir süreci ifade eder.

Hakaret suçu şikayete tabi suçlardan olduğu için şikayet dilekçesini hazırlayarak ilgili birimlere başvuru gerekmektedir. Hakaret davası açmak için mağdurun bu tür bir suça maruz kaldığını kanıtlaması önem arz etmektedir.  Hakaret suçunun ispatı için çeşitli delil türlerinden faydalanılabilir. Eğer savcılık, delillerin yeterli olduğuna karar verirse dava mahkemeye taşınabilir. Mahkeme, delilleri değerlendirerek bir karara hükmeder. Hakaret suçunun ispatlandığı durumlarda hüküm verilerek mesajla hakaret suçu cezası uygulanabilir.

Mesajla Hakaret Davası Sicile İşler Mi?

Mahkeme kararları, kesinleştikten sonra adli sicile işlenir ve hakaret davası sonucunda kesinleşen mahkeme kararı da bu kapsamda adli sicile (sabıka kaydına) işlenir. Dolayısıyla  mesajla hakaret suçu ile  ilgili kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunması durumunda, söz konusu sabıka kaydına işlenmiş olacaktır.

Hakkımda Mesajla Hakaret Davası Açılmış Ne Yapabilirim?

Mesajla hakaret suçundan ötürü hakkınızda hakaret davası açılmış ise hukuki süreçleri anlamak ve hakkınızı korumak adına bir avukattan danışmanlık almanız önem arz etmektedir.

Mesajla Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır?

Mesajla hakaret davasının nitelik suç unsuru olarak kabul görmesi durumunda mesajla hakaret suçu cezası olarak karşımıza hapis cezası çıkabilir. Basit nitelikli mesajla hakaret suçu ile karşı karşıya kaldığımız durumlarda mesajla hakaret suçu cezası olarak para cezası uygulanır.

Mesajla Hakaret Davası Para Cezası Kaç TL 2024?

Mesajla hakaret davasında uygulanacak para cezasının miktarı, suçun niteliğine ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. Bu cezalar, 20 TL gibi düşük miktarlardan başlayarak, suçun ciddiyetine göre artış göstererek 73.000 TL’ye kadar çıkabilir. Hakaret suçunun nitelikli olup olmadığı, olayın özelliklerine ve delillerin gücüne bağlı olarak belirlenir.

Mesajla Hakaretten Şikayetçi Olduktan Sonra Ne Olur?

Şikayet dilekçesinde sunulan deliller, Cumhuriyet Savcısı tarafından detaylı bir şekilde incelenir.  Cumhuriyet Savcısı, hakaret suçuyla ilgili olarak soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. Mesajla hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatırsa  şüpheli kişinin ifadesi alınabilir, deliller toplanabilir ve gerekli araştırmalar yapılabilir. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli kişiye hakaret suçu iddiasıyla ilgili bir bildirim yapılır ve şüphelinin ifadesi alınır. Soruşturma sürecinde, farklı delil türleri toplanır ve bu delillerin gücü ile olası suçun detayları araştırılır.

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma sonucunda elde edilen delilleri değerlendirir ve bu değerlendirme sonucunda dava açılmasına veya takipsizlik kararı verilmesine karar verir. Eğer yeterli delil bulunursa ve suçun işlendiği tespit edilirse, mahkeme süreci başlar. Mesajla hakaret suçu kapsamında dava açılırsa mahkemenin mesajla hakaret cezası noktasında hüküm verme yetkisi mevcuttur.

Mesajla Hakaretten Tazminat Çıkar Mı?

Mesajla hakaret suçu kapsamında, hukuken korunan menfaati ihlal edilen kişi manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat, kişinin duygusal refahını etkileyen ruhsal sıkıntılara karşı bir tür tazminatı içerir.  Dolayısıyla mesajla hakaret suçu nedeniyle hukuken korunan menfaati ihlal edilen kişi, tazminat talep etme hakkına sahiptir. Çünkü hakaret suçu, bireyin onurunu ve saygınlığını zedeleyen bir eylemi temsil eder. Bu durum, mağdurun duygusal sıkıntılarının ve ruhsal acının telafisi için hukuki bir zemin oluşturur.

MESAJLA HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYET EDEN:

Ad-Soyad:

TC:

Adres:

Telefon No:

ŞÜPHELİ:

SUÇ TARİHİ:

SUÇ KONUSU: TCK 125 kapsamında şahsıma yapılan hakaret sebebiyle suç duyurusu

AÇIKLAMALARIM:

…./…./….. tarihinde …. numaralı cep telefonuma whatsapp üzerinden …. numaralı telefondan ‘’Sen şerefsizsin sahtekar herif.’’ yönünde hakaret içerikli mesajlar gönderilmiştir. Mesajın ekran görüntüsü işbu suç duyurusu dilekçesi ekinde sunulmuştur. Şüpheli şahsın ilgili suç maddesinden cezalandırılması için işbu suç duyurusu dilekçesini saygılarımla arz ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: TCK ve ilgili mevzuat

DELİLLER: Whatsapp kayıtları

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü şüpheli şahsın ilgili suç maddesi kapsamında cezalandırılması için gereğinin yapılmasını arz ediyorum.

ŞİKAYET EDEN

……..

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap