Miras HukukuMİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ - ŞARTLARI - İPTALİ

Feragat kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında kişinin sahip olduğu haklardan kendi isteğiyle vazgeçmesi durumu olduğu karşımıza çıkar. Buradan hareket edilecek olursa mirastan feragat sözleşmesi, mirasta hakkı bulunan bir kimsenin, sözleşme kanalıyla bu mirastan feragat etmesi durumunu ifade eder. Mirasta hakkı olan kişinin miras bırakandan bir karşılık almak koşuluyla feragat etmesi mümkünken karşılık almaksızın da feragat etme hakkı bulunmaktadır. Mirastan karşılık almaksızın feragat eden kişinin miras hakları alt soyuna geçer. Bunun aksine mirastan bir karşılık alarak feragat eden kişin miras hakları alt soyuna geçmez. Feragat yalnızca sözleşmeyle yapılır. Vasiyetname düzenlemek suretiyle ile mirastan feragat etmek mümkün değildir.

MİRASTAN FERAGAT NEDİR?

Mirastan feragat, bir kişinin yasal olarak miras hakkından vazgeçmesi anlamına gelir. Bir mirastan feragat etmek, kişinin mirasçı olduğu bir varlıktan veya varlıklardan vazgeçtiği anlamına gelir. Mirastan feragat, genellikle kişinin mirası kabul etmek istemediği durumlarda veya mirasın getirdiği sorumlulukları üstlenmek istemediği durumlarda kullanılır.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Mirastan feragat sözleşmesi, bir mirasçının miras hakkından resmi olarak vazgeçtiğini belirttiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme, mirasın getirdiği hakları ve yükümlülükleri netleştirir ve mirasçının bu haklardan vazgeçtiğini belirtir. Genellikle noter huzurunda yapılan ve yasal prosedürlere uygun olarak hazırlanan bir belgedir. Sözleşmeyle, mirasçı, mirası reddeder ve dolayısıyla mirasın paylaşımına katılmaz. Mirastan feragat etmek, mirasçının mirasın getirdiği borçları ve sorumlulukları üstlenmek istemediği durumlarda veya miras hakkını başka birine devretmek istediği durumlarda kullanılır. Mirastan feragat sözleşmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 528 ve devam gelen maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme şu şekildedir:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 528. Maddesine Göre:

            “Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

            Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.

            Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.”

Mirastan feragat sözleşmesinin iki türü bulunmakta olup bunlar: İvazlı mirastan feragat sözleşmesi ve ivazsız mirastan feragat sözleşmesidir.

 1. İVAZLI MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

İvaz kelime anlamı olarak karşılık demektir. İvazlı mirastan feragat sözleşmesi ise bir mirasçının miras hakkından vazgeçmesi karşılığında bir bedel veya karşılık almayı kabul ettiği bir anlaşmadır. İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde, mirasçının miras hakkından feragat etmesinin karşılığı olarak bir ivaz elde etmesinden dolayı, mirasçının miras hakkı alt soyuna geçemeyecektir.

 1. İVAZSIZ MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

İvazsız mirastan feragat sözleşmesi, bir mirasçının miras hakkından vazgeçmesi için herhangi bir bedel veya karşılık almadığı bir anlaşmadır. Mirastan feragat sözleşmesinin ivazsız gerçekleştirilmesi halinde, mirastan feragat edenin altsoyunun miras hakkı, kendi alt soyuna geçer ve feragat eden mirasçı miras bırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilir.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ NASIL DÜZENLENİR

Mirastan feragat sözleşme ile yapılır. Bu sözleşmeyi yapacak olanların hak ve fiil ehliyetlerinin bulunması gerekir yani bu kişiler ayır etme gücüne sahip ve ergin olmalıyken kısıtlı olmamalıdırlar. Mirastan feragat sözleşmesi resmi şekle tabiidir ve adi yazılı şekilde ya da sözlü olarak yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla mirastan feragat yazılı şekilde yapılır.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ NEREDE YAPILIR?

Mirastan feragat sözleşmesi birkaç farklı yerde yapılabilir:

 1. Noter Huzurunda: Mirastan feragat sözleşmesi, genellikle noter huzurunda düzenlenir. Noter, sözleşmenin taraflar arasında serbest iradeyle ve yasalara uygun olarak yapıldığını doğrular. Noter onayı, sözleşmeye resmiyet kazandırır.
 2. Mahkeme Kararıyla: Bazı durumlarda, mirastan feragat sözleşmesi mahkeme kararıyla da yapılabilir. Özellikle miras hakkından feragatin yasal süreler içinde yapılması gerekiyorsa veya mirasçıların küçük ya da kısıtlı olması durumunda, mahkeme kararı gerekli olabilir.

Mirastan feragat sözleşmesi düzenlemek için en yöntem, noter huzurunda yapılmasıdır. Noter, sözleşmenin yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlanmasına ve taraflar arasındaki anlaşmanın resmiyet kazanmasına yardımcı olur.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

Bir mirastan feragat sözleşmesinin geçerliliği, belirli yasal gerekliliklere uygun olup olmadığına ve tarafların iradesinin serbest ve bilinçli olup olmadığına bağlıdır. Genel olarak, bir mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olması için şu unsurların sağlanması önemlidir:

 • Serbest İrade: Tarafların feragat etmeye karar verme yeteneği olmalı ve kararları serbest iradeleriyle alınmalıdır. Taraflar, baskı altında veya yanıltıcı bilgilerle hareket etmemelidir.
 • Yasal Olarak Yetkin Taraflar: Sözleşmeyi imzalayan taraflar, yasal olarak yetkin olmalıdır. Yani, reşit olmalı ve kısıtlı bir durumları olmamalıdır.
 • Resmiyet: Mirastan feragat sözleşmesi genellikle noter huzurunda düzenlenir ve noter tarafından onaylanır. Bu, sözleşmenin resmiyet kazanmasına ve taraflar arasında bir anlaşmanın olduğunun belgelenmesine yardımcı olur.
 • Belirsizlikten Arındırılmış Olma: Mirastan feragat sözleşmesi, feragat edilen miras haklarını net bir şekilde belirtmeli ve taraflar arasındaki anlaşmaya açıklık getirmelidir. Belirsizlikten arındırılmış ve anlaşılır olmalıdır.
 • İçtihatlar ve Yargıtay Kararlarına Uygunluk: Sözleşmenin geçerliliği, ilgili içtihatlar ve Yargıtay kararlarına uygun olmalıdır. Yargıtay’ın benzer durumlarda verdiği kararlara uygunluk önemlidir.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ALTSOYU KAPSAR MI?

Mirastan feragat sözleşmesinin altsoyu kapsama durumunu etkileyen iki durum bulunmaktadır. Bunlar mirastan feragat edenin ivazlı mirastan feragat sözleşmesi ya da ivazsız mirastan feragat sözleşmesi yapmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İvazlı mirastan feragat sözleşmesi yapılması halinde altsoy mirasçılık sıfatını kaybeder. İvazsız mirastan feragat sözleşmesi yapılası halinde ise mirastan feragat eden altsoyundan önce vefat etmiş gibi sonuç doğurur ve feragat edenin altsoyunun mirasçılık sıfatı devam eder.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZLİK ŞARTLARI

Mirastan vazgeçme sözleşmesinin geçersizlik şartları, sözleşmenin yasal olarak tanınmasını engelleyen veya geçersiz kılan durumları ifade eder. Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğine neden olan temel faktörler şu şekildedir.

 1. Zorlama veya Hile: Bir tarafın diğer tarafa karşı zorlama, baskı veya hile uygulaması durumunda, feragat sözleşmesi geçersiz olabilir. Tarafların kararlarının serbest iradeleriyle alınması gerekmektedir.
 2. Hukuka Aykırılık: Feragat sözleşmesi, ilgili yasalara veya kamu düzenine aykırı ise geçersiz sayılabilir. Örneğin, bir miras hakkından feragat etmek için yasal bir süre varsa ve bu süre geçirilmişse, sözleşme geçersiz olur.
 3. Yetki Eksikliği: Sözleşme taraflarından biri, sözleşme yapmaya yetkili değilse (örneğin, kısıtlı bir kişi), feragat sözleşmesi geçersiz olur.
 4. Resmiyet: Feragat sözleşmesi, noter huzurunda ya da mahkeme kanalıyla düzenlenir. Sözleşmenin bu sayılan yerlerde yapılmaması halinde feragat sözleşmesi geçersiz olur.
 5. Bilgi Eksikliği: Tarafların, sözleşmeyi imzalarken önemli bilgilerden haberdar olmamaları veya bu bilgilerin saklanması durumunda, sözleşme geçersiz olur.
 6. Kamu Düzenine Aykırılık: Sözleşmenin kamu düzenine aykırı olması durumunda, yani toplumun genel ahlak değerlerine veya yasalara aykırı olması durumunda, feragat sözleşmesi geçersiz olabilir.

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ SEBEPLERİ

Aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde miras sözleşmesi iptal edilebilir:

 1. Hile veya Aldatma: Miras sözleşmesinin taraflarından biri, diğer tarafı hile veya aldatma yoluyla yanıltmış veya kandırmış olabilir. Bu durumda, sözleşmenin iptali talep edilebilir.
 2. Zorlama veya Tehdit: Bir taraf, diğer tarafı tehdit etmiş veya zorlamış olabilir. Eğer bir tarafın, diğer tarafı tehdit etmek veya zorlamak suretiyle imza attırdığı bir sözleşme varsa, bu durumda mahkeme sözleşmenin iptalini sağlayabilir.
 3. Yetki Eksikliği: Taraflardan biri, sözleşme yapmaya yetkili değilse (örneğin, kısıtlı bir kişi), miras sözleşmesinin iptali istenebilir.
 4. Hukuka Uygunluk İhlali: Miras sözleşmesi, ilgili yasalara veya kamu düzenine aykırıysa, iptal edilebilir. Örneğin, sözleşme, geçerli yasalara veya mahkeme kararlarına aykırı ise, iptal talep edilebilir.
 5. Bilgi Eksikliği: Taraflar, sözleşme yaparken önemli bilgilerden haberdar olmadıysa veya bu bilgiler saklandıysa, sözleşmenin iptali istenebilir.
 6. Dolaylı Hükümsüzlük: Miras sözleşmesi, başka bir hükümsüzlük durumunu tetikleyebilir. Örneğin, bir miras sözleşmesi, geçersiz veya iptal edilmiş bir diğer sözleşmenin hükümlerine dayanıyorsa, bu durumda miras sözleşmesi de geçersiz sayılabilir.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Mirastan feragat etmek isteyen müstakbel mirasçı ve miras bırakan arasında yapılan mirastan vazgeçme sözleşmesi yukarıda sayılan hukuki ehliyetsizlik, irade sakatlığı vb. nedenlerle iptal edilebilir. Fakat bunun için mirastan feragat sözleşmesinin feshi/iptali davası açılası gerekir. Yani sözleşmenin iptali ancak dava yoluyla mümkündür.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI

Mirastan vazgeçme sözleşmesinin iptali davasını tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı açabilir. İptal davasında yetkili mahkeme Medeni Kanun’un 576. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemenin kararına karşı itiraz yolu açıktır.

SÖZLEŞMENİN İPTALİ SÜRELERİ VE ZAMANAŞIMI

Medeni hukuk bazı davalarda belirli zamanaşımı süreleri bulunmaktadır.  Bu zamanaşımı süreleri hak düşürücü nitelikteki sürelerdir. Hak düşürücü süre kavramı davanın belirlenen süre içinde açılmadığı takdirde ilerleyen sürelerde açılamayacağını belirtmektedir.

Miras sözleşmesindeki iptal için zaman aşımı süreleri şu şekildedir

 • Bir yıllık süre: Davacı miras sözleşmesinin iptali davasını açabilmek için bir yıllık dava hakkı düşürücü süreye tabidir.
 • On yıllık süre: Davalının iyiniyetli olması halinde ise miras sözleşmesinin iptali için hak düşürücü süre on yıldır.
 • Yirmi yıllık süre: Davalının kötüniyetli olması halinde miras sözleşmesinin iptali davası için hak düşürücü süre yirmi yıl olarak esas alınır.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNİN SONUÇLARI

Mirastan feragat sözleşmesinin iptali durumunda çeşitli sonuçlarla karşılaşırız İşte mirastan feragat sözleşmesinin iptalinin olası sonuçlarından bazıları:

 1. Miras Hakkının Geri Kazanılması: Mirastan feragat sözleşmesinin iptali durumunda, mirasçılar miras hakkını geri kazanabilirler. İptal sonucunda, mirasçılar, mirasın paylaşımında hak sahibi olabilirler.
 2. Miras Payı Belirlenmesi: İptal sonucunda mirasçıların miras payı yeniden belirlenebilir. İptal edilen feragat sözleşmesinden önceki miras payı, yeniden değerlendirilebilir ve paylaşıma dahil edilebilir.
 3. Mirasın Paylaşılması: Mirasın paylaşımı, mirastan feragat sözleşmesinin iptaliyle değişebilir. İptal sonucunda, mirasçıların payları yeniden düzenlenerek, iptal edilen sözleşmeye göre değil, yasal miras hükümlerine göre belirlenebilir.
 4. Mirasın Devri: Mirasın feragat edildiği bir durumda, diğer mirasçılara mirasın devri gerçekleşebilir. Ancak, mirastan feragat sözleşmesinin iptali durumunda, mirasın tekrar feragat edilen mirasçılara devri mümkün olabilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Miras davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Hürriyet Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Miras hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası, tenkis davası ve verasetin iptali davası gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ - ŞARTLARI - İPTALİ

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ – ŞARTLARI – İPTALİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mirastan Feragat Etmek Nasıl Yapılır?

Mirastan feragat etme sözleşmesi yapabilme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup temsilci aracılığıyla yapılamaz. Mirastan feragat edecek kişilerin noter huzurunda bulunması gerekmektedir. Mirastan feragat noterde ve resmi şekil şartlarına uyularak gerçekleştirilir.

Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Olur Mu?

Feragat sözleşmesi, miras bırakanın sağlığında gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem ancak mirasçı ve miras bırakan arasında yapılabilir. Dolayısıyla kardeşler arasında feragat sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.

Mirastan Feragat Alt Soyu Bağlar Mı?

İvazlı feragat, aksi feragat sözleşmesinde veya ayrıca ek bir sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe feragat edenin altsoyunu da etkiler; altsoyun mirasçılık sıfatını da ortadan kaldırır. Fakat ivazsız feragat, mirastan feragat edenin altsoyunu etkilemez ve altsoyun mirasçılık sıfatını ortadan kaldırmaz.

Feragatname Kaç Yıl Geçerli?

Mirastan vazgeçme sözleşmesi miras bırakanın ölüm tarihinden başlamak koşuluyla geçerli olur. Fakat bu sözleşmenin sorumlu olduğu süre miras bırakan kişinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yapılan feragatnamenin geçerli olması şeklinde sınırlandırılmıştır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi 2024 Yılı Noter Ücreti Ne Kadar?

Feragat işlemi için feragatname yazılması gerekmektedir. Feragatnamenin noter ücretleri her yıl değişebilmektedir. Ayrıca mirastan feragat edecek kişi sayısına, gayrimenkul miktarına göre bu ücretler değişebilmekte olup 2024 yılı noter ücretleri feragatname ücretleri ortalama 3000 TL’dir.

Mirastan Feragat Edince Ne Olur?

Mirastan feragat etmek, bir kişinin yasal olarak miras hakkından vazgeçmesi anlamına gelir. Bir mirastan feragat edildiğinde, mirasçı artık ilgili mirası kabul etmez ve dolayısıyla mirasın paylaşımında yer almaz. Mirastan feragat etmenin sonuçları şunlardır:

 1. Miras hakkından vazgeçme: Feragat eden kişi, miras hakkını tamamen reddeder. Bu kişi, miras bırakanın mal varlığından herhangi bir pay talep etmeyecek veya pay almayacaktır.
 2. Altsoyun miras hakkı: Feragat eden bir kişi, karşılıksız feragat ettiğinde altsoyuna miras hakları geçer. Ancak, karşılıklı bir anlaşma ile yapılan feragatlerde altsoyun miras hakkı etkilenmez.
 3. Mirasçılık sıfatının kaybı: Feragat eden kişi, mirasçılık sıfatını kaybeder. Dolayısıyla, mirasçı olarak miras bırakanın varlıklarından herhangi bir pay alma hakkını yitirir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Mirastan feragat etmek için bir feragat sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşme, feragat eden kişinin niyetini ve miras hakkından vazgeçme kararını belirtir. Feragat sözleşmesi noter huzurunda resmi yazılı şekilde yapılır ve yasal olarak geçerlidir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Bozulabilir Mi?

Evet, mirastan vazgeçme sözleşmesi belirli koşullar altında bozulabilir. Mirastan feragat sözleşmesinin bozulması için genellikle mahkemeye başvurulması gerekir ve bozulma talebinin haklı gerekçelerle desteklenmesi gerekmektedir. Mirastan feragat sözleşmesinin bozulabildiği durumlar şunlardır:

 1. Hile veya Aldatma: Bir taraf, diğer tarafı hile veya aldatma yoluyla kandırmış veya yanıltmışsa, feragat sözleşmesinin bozulması için mahkemeye başvurulabilir.
 2. Zorlama veya Tehdit: Bir tarafın diğer tarafa zorlama veya tehdit uygulaması durumunda, feragat sözleşmesinin bozulması talep edilebilir.
 3. Yetki Eksikliği: Taraflardan biri, sözleşme yapmaya yetkili değilse (örneğin, kısıtlı bir kişi), feragat sözleşmesinin geçersiz olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurulabilir.
 4. Yasalara Uygunluk İhlali: Feragat sözleşmesi, ilgili yasalara veya kamu düzenine aykırıysa, bozulması talep edilebilir.
 5. Bilgi Eksikliği: Taraflar, sözleşme yaparken önemli bilgilerden haberdar olmadıysa veya bu bilgiler saklandıysa, feragat sözleşmesinin bozulması talep edilebilir.
 6. Kamu Düzenine Aykırılık: Sözleşmenin kamu düzenine aykırı olduğu durumlarda, feragat sözleşmesinin bozulması talep edilebilir.

Bu gibi durumlar altında, ilgili kişiler mahkemeye başvurarak mirastan feragat sözleşmesinin bozulmasını talep edebilirler. Ancak her durum için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır ve mahkeme kararıyla belirlenir.

Noterde Mirastan Feragat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mirastan vazgeçme sözleşmesi miras bırakanla mirasçılardan biri veya birkaçı arasında noter huzurunda yapılır. İki tarafın aynı anda arzularını beyan ederek ve yine sözleşmeyi  iki tanık önünde imza etmeleri suretiyle gerçekleşir.

Noterden Alınan Feragatname Geçersiz Olur Mu?

Noterden alınan feragatnamenin geçersiz olabileceği durumlar şu şekildedir:

 • Yasal Gerekliliklerin Karşılanmaması
 • Serbest İradenin Olmaması
 • Yetersiz Yetki
 • Düşünce Ve İfade Özgürlüğüne Aykırı Olması
 • Kamu Düzenine Aykırılık

Mirastan Feragat Eden Dava Açabilir Mi?

Normal şartlarda mirastan tam feragat yapıldığı hallerde mirastan feragat eden kişi mirasçılık sıfatını kaybedeceği için o andan itibaren bu sıfatla dava açamaz. Ancak mirastan feragat işlemin geçersiz olduğu hallerde mirastan feragat eden kişinin dava açma hakkı bulunur.

Tek Taraflı Mirastan Feragat Nasıl Yapılır?

Mirastan feragat işlemi mirasbırakan ve mirasçı arasında mirasbırakanın sağlığında gerçekleşen iki taraflı sözleşme olduğundan dolayı mirasbırakanın veya mirasçının tek taraflı iradesiyle gerçekleşmemektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinden Cayma Nasıl Olur?                 

Mirastan feragat sözleşmesinden caymak için sözleşmenin iptali davası açılması gerekmektedir. Bu davanın tasarrufun iptal edilmesinde çıkarı bulunan mirasçı ve vasiyet alacaklısı tarafından açılması mümkündür.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen muhtemel muris veya mirasçı …… adlı kişi şu suretle söze başladı: ” Muhtemel murisim veya mirasçım olacak ….. adlı eşimin benden önce vefatı halinde, bana kalacak olan miras payımın tamamından  diğer  mirasçılar  lehine miras hissemdeki saklı payımı da kapsayacak şekilde feragat ettiğimi muhtemel murisim veya mirasçım olacak ……. adlı eşimin mal varlığından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim ” diye sözlerini bitirdi

 Muhtemel muris veya mirasçı olacak diğer taraf …….adlı kişi şu suretle söze başladı: ” muhtemel murisim veya mirasçım olacak……….adlı eşimin yukarıda beyanının tamamını kabul ediyorum…….. adlı eşimin benden önce vefatı halinde bana kalacak olan miras payımın tamamından diğer  mirasçılar  lehine miras hissemdeki saklı payımı da kapsayacak şekilde feragat ettiğimi, murisim veya mirasçım olacak …….adlı eşimin benden önce vefatı halinde bana kalacak mal varlığından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim ” diye sözlerini bitirdi.

Taraflar tekrar söz alarak; “Yukarıda yazılı olan ve birbirimizin mirasından karşılıklı olarak feragat ettiğimize dair beyanlarımızı kabul ederiz” diye sözlerini bitirdiler.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Miras davaları hassas hukuki süreçlerdir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir.

Nil KÜLEGE

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap