Şirketler Hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.
Türkiye’de 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Ticaret hukukunun alt dalı hâline gelen şirketler hukuku, son hâlini 2011 yılında ise 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonucu almıştır.

Randevu Alın

Şirketler Hukuku Hakkında Yazılarımız

Harbiye Hukuk Bürosu, İstanbul’da dinamik ve alanında uzman kadrosu ile şirketler hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlık hakkında, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, oraklar arası sözleşmelerin hazırlanması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması, halka arz işlemleri, sermaye piyasası kurulu işlemleri, bayilik ve acentelik sözleşmelerinin hazırlanması, hisse devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şirket alacaklarının tahsili, kıymetli evraklardan kaynaklanan iptal davaları, şirketin sona ermesine veya tasfiyesine ilişkin dava, öz sermaye tespiti davası, icra iflas davaları ve takipleri gibi iş ve davalarda uzman avukat kadrosuna sahip, başarılı ve güvenilir bir hukuk bürosudur. Tüm bunlarla birlikte müvekkillerine her daim bilgi akışı sağlayan ve danışmanlık veren, müvekkilini mahkeme nezdinde davalı ve/veya mahkemeye karşı temsil eden avukatlardan oluşmaktadır.  

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair konuları ve bu konulara ilişkin normları bünyesinde barındıran, ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketler hukukuna ilişkin temel mevzuat, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu olup ayrıca özel kanunlar ve yönetmelik gibi düzenlemeler de mevcuttur. Bunları maddeler halinde sayacak olursak:

 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • 5941 Sayılı Çek Kanunu
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar? 

Şirketler hukuku, bir başka deyişle ortaklıklar hukuku, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde usulüne göre kurulmuş olan ortaklıklara (kolektif, komandit, kooperatif, limited, anonim) ilişkin her türlü uyuşmazlık ve işi bünyesinde barındıran bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda Türk Borçlar Kanununda yer alan adi ortaklık; Türk Ticaret Kanununda yer alan anonim, kolektif, komandit, limited ve kooperatif ortaklıklarına ilişkin sözleşmelerin kurulması, ortaklıktan çıkarma, ortak ekleme, tasfiye, iflas, kıymetli evrakın düzenlenmesi gibi hususları içerisinde barındıran hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku Davaları Nelerdir?

Şirketler hukukundan kaynaklanan dava ve işlere Şirketler Hukuku Davaları denir. Bu dava ve işler aşağıda saymış olduğumuz dava ve işler ile sınırlı olmayıp ortaklıkları ilgilendiren her türlü dava ve iş bu kapsamdadır. Ancak en çok bilinen ve karşılaşılan şirketler hukuku davaları özellikle şunlardır:

 • Ortaklık Sözleşmesi
 • Ortaklıktan Çıkma Davası
 • Şirket Alacakları Davası
 • Yönetim Kurulu Kararının İptali Davası
 • Rekabet Yasağı Davaları
 • Ortaklıktan Çıkarılma Davası
 • Şirketin Tasfiyesine İlişkin Dava
 • Şirketin Feshine İlişkin Dava
 • Şirketin İflasına İlişkin Dava
 • Sermaye Arttırma/Azaltma 
 • Konkordato 
 • Şirketlerde Tür Değişikliği 
 • Hisse Alım Satımı
 • Franchise Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Ortaklıktan Çıkanın Tazminat Davası
 • Şirket Denetçilerine Tazminat Davası

Şirketler Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Şirketler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın niteliğine, ortak sayısına, şirketin türüne, tanık ve delil sayısına gibi hususlardan dolayı değişiklik göstermekle birlikte ortalama 1 yıl sürmektedir. Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar, uzmanlık gerektirmeleri dolayısıyla tecrübeli ve bilgili bir avukattan hizmet almakta önemli faydaları olan davalardır.

Şirketler Hukukuna Hangi Mahkemeler Bakar?

Şirketler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Sık Sorulan Sorular

Şirketler Hukuku Avukatının Ücretini Kim Öder? 

Şirketler Hukuku avukatının ücretinin kim öder sorusu insanlar tarafından merak konusudur. Taraflar, yabancılar hukukuna ilişkin dava veya iş için vekâlet verdikleri avukatın ücretini avukat ile en başta kararlaştırılan tutar üzerinden ödemek zorundadırlar. Ancak davanın kabulü yani kazanılması veya reddi yani kaybedilmesi durumlarında karşı vekâlet ücreti de söz konusu olmaktadır. Mahkemece belirlenen karşı vekâlet ücreti davayı kaybeden tarafça davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Bu durum yasa koyucu tarafından Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son fıkrasında “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Şirketler Hukuku Avukatı Ücreti Ne Kadar? 

Avukatlık ücreti müvekkil tarafından alınan hukuki hizmete karşılık olarak vekilliğini üstlenen avukata ödeyeceği ücrettir. Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini oluşturmakta ve resmî gazetede yayımlamaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği bu ücret asgari sınırdır. Avukatlık Kanunu madde 164 uyarınca “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanacak tarife başlığı 21. madde gereğince “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” Fakat bu asgari sınır olup gayrimenkul avukatı somut olaydaki hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve eğer dava açılacaksa ortalama ne kadar süren bir dava sürecinin olacağı, hukuki hizmetin verileceği işin önemi ve büyüklüğü gibi birçok etken göz önünde bulundurularak avukatlık ücretini belirleyebilmektedir.

Şirketler Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Hizmeti Veriyor Musunuz? 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesi uyarınca her türlü hukuki iş, işlem ve danışma ücrete tabidir. Kanunda ücret alınmadan iş yapılabileceği istisnai durumlar da düzenlenmiş olup bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bunu bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözün özü avukata danışma, konu hakkında hukuki görüş alma ücrete tabi olup avukat ücretsiz hukuki danışma verememekte ve dava alamamaktadır.

Şirketler Hukuku Davalarında Avukat Zorunlu Mu? 

Türk Hukukunda tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmesi konusunda kanunda sayılı bazı istisnai haller hariç bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle görülecek olan davaların vekil olmadan da yürütülmesi mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerinin çokluğu ve özellikle ortaklıktan çıkarma, kıymetli evrakın düzenlenmesi, şirketin tasfiyesi, şirketin iflası, konkordato gibi tecrübe ve alanında hukuki uzmanlık gerektiren şirketler hukuku dava ve işlerinin mahiyeti gereğince zor olması olası hak kayıplarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir.  Bu nedenle şirketler hukuku davalarının takibinin teknik bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebi ile şirketler hukuku alanında uzman avukatlar tarafından davaların yürütülmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

En iyi şirketler Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur? 

Şirketler Hukuku davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın yabancılar hukukuna ve mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir. Her hukuk alanında olduğu gibi şirketler hukuku alanında şirketler hukuku avukatı herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için müvekkilinin talepleri doğrultusunda en doğru hukuki yardımı sağlamak, müvekkili ile doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. İyi bir şirketler hukuku avukatı için avukatın meslekteki başarılarına, tecrübelerine ve referanslarına bakılması iyi bir avukat bulmak konusunda sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. Şirketler hukukuna ilişkin “en iyi şirketler hukuku avukatı” arayışınızda, size profesyonel destek verebilecek, alanında oldukça uzman ve başarılı ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. 

Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile İş Hukuku ve Aile Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.