Tazminat Hukukuİdare Hukukuİş HukukuDAVADAN FERAGAT NEDİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Davadan feragat, davaya son veren taraf işlemlerinden olup davacının talebinden kısmen veya tamamen vazgeçmesidir (Hukuk Muhakemeleri Kanunu 307.maddesi). Davadan feragat ile davacı, dava konusu haktan geri dönülemeyecek biçimde vazgeçtiğinden bu konuda artık herhangi bir hak talep etmesi kural olarak mümkün değildir.

DAVADAN FERAGAT NEDİR?

Feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Feragat edilmesi, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar her aşamada mümkündür. Feragat, maddi anlamda kesin hüküm gibi hüküm ve sonuç doğurduğundan aynı dava konusu, dava sebebi ve tarafları aynı olan yeni bir dava açılamaz. Davacının, feragat talebi ile dava sonlanmamaktadır. Davanın sona ermesi için mahkemenin feragat sebebiyle davanın sona erdiğine ilişkin kararının kesinleşmesi gerekir.

DAVADAN FERAGAT NASIL YAPILIR?

Feragat, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır. Duruşma sırasında yapılan feragat, duruşma tutanağına kaydedilir ve tutanak feragat edene imzalatılır. Duruşma dışında yapılan feragat ise kaleme sunulacak yahut Uyap üzerinden dosyaya sunulacak bir feragat dilekçesi ile yapılabilir.

DAVADAN FERAGAT ZAMANI

Feragat, mahkemece hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Feragat, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve feragat beyanında bulunulan dosyaya bakan mahkemece feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.

DAVADAN FERAGATİN SONUÇLARI

  • Feragat ile davacı, dava konusu haktan geri dönülemeyecek biçimde vazgeçtiğinden sonradan aynı sebep, aynı konu ve aynı tarafların yer aldığı dava tekrar açılamaz.
  • Feragat, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Bu nedenle davacı, feragatten dönemeyecek olup feragat beyanı ile bağlıdır.
  • Davacı; irade bozukluğu halleri olan yanılma (hata), aldatma (hile), korkutma (ikrah) sebeplerinden biri veya birkaçı altında feragat talebinde bulunduğunu aynı davada ileri sürebileceği gibi feragatin iptali için ayrı bir dava açarak feragatin geçersiz olduğunu ve iptalini isteyebilir.

DAVADAN FERAGAT VE DAVADAN VAZGEÇMENİN FARKLARI

DAVADAN FERAGAT DAVAYI GERİ ALMA (DAVADAN VAZGEÇME)
Davacının tek taraflı irade beyanıyla talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Davacının ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilmesidir.

 

Feragat neticesinde dava açılmış ancak sonradan kısmen veya tamamen vazgeçilmiş olduğu kabul edilir. Davadan vazgeçme neticesinde dava hiç açılmamış sayılır.
Feragat halinde aynı dava konusu, dava sebebi ve tarafları aynı olan yeni bir dava açılamaz. Davadan vazgeçme halinde ise daha sonradan aynı konu, aynı sebep ve aynı tarafların yer aldığı dava tekrar açılabilir.

 

DAVADAN FERAGAT HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ

Feragat talebinde bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderleri üzerine bırakılır. Feragat, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkumiyet bu durum göze alınarak belirlenir (HMK m.312/I).

DAVADAN FERAGATTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kural olarak feragat, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur ve davacı, feragatten dönemeyecek olup feragat beyanı ile bağlıdır. Davacı, dava konusu haktan geri dönülemeyecek biçimde vazgeçtiğinden sonrasında aynı konu, aynı sebep ve aynı kişi ve kişilerin yer aldığı davayı tekrar açamaz. Feragat, geri dönülemeyecek sonuçlar yarattığından dikkatle alınması gereken bir karardır.

AVUKAT DAVADAN FERAGAT EDEBİLİR Mİ?

HMK m.74’ e göre, Avukatın davadan feragat edebilmesi için kendisine özel yetki verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre Avukatın, taraf adına feragat edebilmesi için vekaletnamede feragat edebileceğine dair özel bir yetkiye sahip olması gerekir. Bu yetki olmadığı sürece Avukat, müvekkili adına feragat edemeyecektir.

İDARİ YARGIDA DAVADAN FERAGAT

İdari yargıda da davadan feragat edilebilmesi mümkündür. Yukarıda bahsettiğimiz üzere hukuk yargılamasında feragat, dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü bir şekilde gerçekleştirilirken idari yargıda feragat, yalnızca dilekçe ile gerçekleştirilebilir. Danıştay’ın içtihadına göre ise feragate ilişkin hukuk muhakemeleri kanunu hükümlerinin idari davaların türleri, nitelikleri ve idari yargılama usulüyle bağdaştığı ölçüde uygulanacağı yönündedir.

DAVADAN FERAGATE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

  1. Feragatin hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı olmadığını, Tek taraflı irade beyanı ile feragat edileceğini yukarıda bahsetmiştik. Buna ilişkin Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2015/2569 Esas, 2015/10720 Karar ve 05.10.2015 tarihli kararı:

“ …. Dava, haksız şikayetten kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, 11/11/2014 tarihinde davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı tarafça temyiz edilmiş, ancak davacı vekili 23/02/2015 tarihli dilekçe ile davadan ve temyizden feragat ettiklerini bildirmiştir. Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir (HMK/m.307) ve davanın her aşamasında nazara alınabilir. Niteliği gereği karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan tek taraflı irade beyanı ile davayı sonuçlandıran ve kesin hükmün sonuçlarını doğuran bir usul işlemi olduğundan feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir….”

  1. Davacının; irade bozukluğu halleri olan yanılma (hata), aldatma (hile), korkutma (ikrah) sebeplerinden biri veya birkaçı altında feragat talebinde bulunduğunu aynı davada ileri sürebileceği gibi feragatin iptali için ayrı bir dava açarak feragatin geçersiz olduğunu ve iptalini isteyebileceğini yukarıda bahsettik. Buna dair Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/16602 Esas, 2015/20675 Karar ve 15.06.2015 tarihli kararı:

“Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı sebep olmadan feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalılar davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, davacı açmış olduğu davadan feragat ettiğinden davanın feragat sebebi ile reddine karar verilmiştir. Karar süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacının yargılama devam ederken verdiği davadan feragat beyanının irade bozukluğuna dayanıp dayanmadığı taraflar arasında tartışmalıdır. [… ]

Somut olayda davacı, işçilik alacaklarının hüküm altına alınması istemi ile açtığı davada, yargılama devam ederken 10.03.2015 havale tarihli dilekçe ile işyerinde tekrar işe başlayacağından davadan feragat ettiğini bildirmiştir. Mahkemece, davanın feragat sebebi ile reddine karar verilmiştir. Ancak davacı asil 15.04.2015 tarihli duruşmada, işbaşı yapmak amacı ile davadan feragat ettiğini ve işe başlatılmadığını vurgulamıştır. Ayrıca şirket yetkililerinin davacının avukatını azletmesini istedikleri ve ardından hileli vaatler ile aldatılarak davadan feragat ettirildiği savunulmuştur. Dosya içeriğine göre davacı, davadan feragat ettiği tarihte, aynı havale tarihli bir başka dilekçesi ile avukatını azlettiğini mahkemeye bildirmiştir.

Ayrıca davalı şirket yetkililerinin hileli beyanları ile davadan feragat ettirildiği konusunda davacının suç duyurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davadan feragata yönelik işlemin irade bozukluğuna dayanıp dayanmadığı meselesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 163. ve 164. maddeleri uyarınca ön sorun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemece, soruşturma dosyası getirtilerek incelenmeli, davacının bu konuda göstereceği diğer deliller tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirilmeli ve feragat beyanının irade bozukluğuna dayanıp dayanmadığı hususu tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır.

Feragat beyanının irade bozukluğuna dayandığının anlaşılması durumunda anılan beyanın iptaline karar verilmeli ve ardından işin esasına girilmelidir. Aksi durumda ise şimdiki gibi, dava feragat nedeni ile reddedilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU DAVA TAKİP HİZMETLERİMİZ

Feragat, medeni usul hukukunda olduğu gibi idari yargılama hukukunda da başvurulabilecek bir müessesedir. Gerek adli yargıda gerek idari yargıda feragat, kesin hüküm niteliğinden olup geri dönülemeyecek kararlar içerir. Bu nedenle bu kritik sürecin elbette Avukat yardımı ile sürdürülmesi tarafların menfaatinedir. Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillerine feragat işlemlerinde hukuki hizmet sunmaktadır.

DAVADAN FERAGAT NEDİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DAVADAN FERAGAT NEDİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Karardan Sonra Davadan Feragat Edilebilir Mi?

Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Hükmün verilmesinden sonra feragat yapılmışsa taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir. Feragat, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa Yargıtay, temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

2- Davadan Feragat Ne Zaman Kesinleşir?

Feragat beyanının mahkemeye ulaşması ile feragat, maddi anlamda kesin hüküm gibi hüküm ve sonuç doğurur.

3- Davadan Feragat Şartları Nelerdir?

  • Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar yapılmalıdır.
  • Feragat, kayıtsız ve şartsız açık olarak yapılması gerekir.
  • Feragatin, irade bozukluğu halleriyle sakat olmaması gerekir.
  • Eğer vekil davadan feragat edecekse vekaletnamede feragat edebilmesine ilişkin özel yetki bulunmalıdır.
  • Yasal temsilcinin, temsil olunan adına davadan feragat edebilmesi için temsil olunanın görüşünü alması gerekir.

4- Davalı Davadan Feragat Edebilir Mi?

Davacı, davadan feragat edebilir. Davalı davadan feragat edemez.

5- Davadan Feragat Halinde Hangi Karar Verilir?

Feragat ile davacı, dava konusu haktan geri dönülemeyecek biçimde vazgeçtiğinden sonradan aynı sebep, aynı konu ve aynı tarafların yer aldığı dava tekrar açılamaz.

6- Feragat Yetkisi Özel Yetki Mi?

Vekilin davadan feragat edebilmesi için vekaletnamesinde özel yetki bulunması gerekir (HMK m.74).

7- Davadan Feragatten Dönülebilir Mi?

Feragat, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Bu sebeple davacı, feragat beyanı ile bağlı olup feragatten dönemez.

DAVADAN FERAGAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…. MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            :

DAVACI                                 :

T.C. KİMLİK NUMARASI   :

ADRESİ                                 :

VEKİLİ                                 :

ADRESİ                                :

DAVALI                                 :

ADRESİ                                 :

VEKİLİ                                 :

ADRESİ                                 :

KONU                                    : Davadan Feragat

AÇIKLAMALAR

Davalıya karşı açtığımız ve mahkemeniz tarafında görülen işbu davadan feragat ettiğimizi arz ederiz.

…./…./…. (TARİH)

DAVACI VEKİLİ

Av……………

TALHA AVCI

KAYNAKÇA

Görgün, L. Şanal, Levent Börü ve Mehmet Kodakoğlu. Medeni Usul Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2023.

            https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6100.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap