AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM’ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını açıkça dile getirdi. Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktardı.

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi’ne ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM’de milletvekillerine sunulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi’ne ilişkin, “Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür.” dedi.

Genel af nedir, genel af yasası çıkar mı? 2024 Genel Af Yasası, bir ülkede veya toplumda işlenen suçların belli bir dönemde affedildiği ve cezalarının hafifletildiği bir yasadır. Genel af yasası, toplumsal uzlaşma, insan haklarının korunması, adaletin yerine getirilmesi ve ceza sisteminin etkinliğini artırma gibi amaçlarla uygulanabilir.

GENEL AF NEDEN ÇIKAR?

Genel af yasası nedir, genel af çıkar mı? 2024 genellikle toplumsal veya siyasi çalkantıların yaşandığı dönemlerde çeşitli sebeplerle kullanılır. Bu dönemlerde genellikle büyük sorunlar yaşanmış, belki savaşlar meydana gelmiş, halk arasında kutuplaşmalar oluşmuş veya baskıcı rejimlerin sona erdirilmesi gibi olaylar gerçekleşmiştir. Bu gibi durumlarda genel af, toplumda birlik ve uzlaşmanın sağlanması ve yargının ivedi bir şekilde yığılmasının önlenmesi amacıyla uygulanır.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME GELECEK

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Tunç, Sekizinci Yargı Paketi’nde bu duruma ilişkin düzenlemeler de bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından ‘suç işledi, yanına kar kaldı’ şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz.”

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5’te 1’lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, “Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde.” diye söyledi.

GENEL AF HANGİ SUÇLARI KAPSAR

Genel af nedir, genel af çıkar mı? 2024 genel af hangi suçları kapsar konusu ise ülkeden ülkeye değişebilir. genel olarak, hafif suçlarla sınırlı kalınarak, toplumu tehdit etmeyen veya ciddi şekilde zarar vermeyen suçlar genel af kapsamına alınır. Bu suçlar arasında genellikle hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı veya küçük ölçekli şiddet eylemleri gibi suçlar yer alır.

Genel Aftan Kimler Yararlanamaz?

Sadece orman suçları için genel veya özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. (m.169)

TÜRKİYE’DE GENEL AF SÜREÇLERİ

Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli sebeplerden dolayı 100’ü aşkın af ilan edilmiştir. Bunlardan; 1922, 1923, 1933, 1960, 1963, 1966 ve 1974’te olmak üzere yedisi genel aftır. 4616 Sayılı Şartla Salıverilme ve Erteleme Yasası, 22 Aralık 2000 tarihinde Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkarılmış ve halk arasında “Rahşan Affı” olarak bilinmektedir. Ceza evlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle çıkarılan yasa 70.000 kişilik cezaevi kapasitesini 40.000’e düşürmüştür. Bu yasa 1999 yılından önce işlenen suçları kapsamaktaydı.

GENEL AFFIN KAPSAMADIĞI SUÇLAR

Genel af tüm suçları kapsamaz. Örneğin, cinsel suçlar, terör suçları, cinayet gibi ağır suçlar genel af kapsamında olmayabilir. Bu tür suçlara karışanlar, genel af kapsamı dışında tutulur ve hâlâ cezalarını çekmek zorunda kalabilirler. Genel affın amacı, adalet sistemini rahatlatmak ve toplumsal barışı sağlamaktır. Fakat bu, zaman tartışmalara ve eleştirilere de neden olabilir. Hükümetler, genel afların adımlarını atarken dikkatli olmalı ve bu konuda toplumun görüşlerini ve mağdurları da dikkate almalıdır.

2024 YILI AF YASASI

2024 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla çokça merak edilen konu genel bir affın çıkıp çıkmayacağı. Türkiye Cumhuriyetinin af geçmişine baktığımız zaman devlet ve toplum hayatındaki önemli günler de daha çok af çıkarıldığını görmekteyiz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı ile TBMM seçimlerinin yenilenmesine denk düşen 2024’te bir genel af düzenlemesinin çıkma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

2024 YILINDA AF ÇIKACAK MI ?

2024 yılında genel veya özel bir af çıkacak mı konusunda henüz net bir gelişme kaydedilmedi. Ancak bakanların ve siyasilerin yaptığı açıklamalar af bekleyenleri umutlandırıyor. 2024 yılında çıkması beklenen genel veya özel af konusunda Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ yeni infaz düzenlemesi gelebileceğini belirtti.

TÜRKİYE’DE GENEL AF OLUR MU?

Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesine göre: Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

GENEL AFFIN KRİTERLERİ VE ETKİLERİ

Kanunda affa tabi suçların hukuki nitelendirilmesi gösterilmişse, bu suçlardan aynı ismi taşıyan benzer fiiller, suçların kasıtlı ve taksirli halleri, artırıcı ve hafifletici nitelikli hallerinin af kapsamında olduğu kabul edilir.

Ortada bileşik suç var ise, af kanununda bu bileşik suç affa uğrayan suçlar arasında sayılmamış ise, bileşik suçu oluşturan suçlar af kapsamına girse bile bileşik suçun affa uğradığı kabul olunamaz.

Affın, failin belli şartları yerine getirmesi şartı ile uygulanabileceği öngörülmüş olabilir. Bu şartlar; suçtan zarar görenin zararını tazmin, eski hale getirme veya aynen iade suretiyle giderilmesi, failin belli süre içerisinde teslim olmasını, müsadereye tabi eşyanın teslim edilmesini belirtebilir.

Genel affa uğramış ceza, tekerrüre esas alınmaz, seçenek yaptırıma çevirmeye, ertelemeye, kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel olmaz.

Açık bir hüküm yoksa disiplin cezalarının uygulanmasına engel olmaz.

Malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez.

GENEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR?

Genel affın hukuki sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Ceza soruşturması varsa takipsizlik kararı verilir.
 2. Kamu davası varsa kamu davasını düşürür.
 3. Tutukluluk hali mevcutsa tahliye kararı verilir.
 4. Adli sicil kaydından, genel affa uğrayan suçlar silinir.
 5. Kesinleşen mahkumiyetler ortadan tamamen kalkar.
 6. Verilen disiplin cezası varsa ortadan kaldırılır.
 7. Genel affa uğrayan suç hakkında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

CUMHURİYET’İN 100. YILI İÇİN GENEL AF

Aflar, tarihsel olarak devletler tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmış bir hukuki araçtır. İç savaşları sona erdirmek, silahlı çatışmaları çözmek, toplumsal huzursuzluğu azaltmak veya sürgün edilen mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerini sağlamak gibi bir dizi nedenle genel af kanunları çıkarılmıştır. Ancak, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlarken, genel affın gerekliliğini ele almak önemlidir

100. YIL AFFI GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan genel af açıklaması geldi. Tunç, 8. Yargı Paketi’ nde herhangi bir af ile ilgili hususun gündemde olmadığını dile getirdi.

GENEL AFTAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Genel af kapsamına girmeyen suçlar nelerdir? Anayasanın 169. maddesine göre, münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Genel af kimleri kapsamaz? Yukarıda açıklandığı üzere, orman suçları bakımından özel bir düzenlemeye gidilmiş ve ormanı yok eden, yakanlar af kapsamı dışında tutulmuştur.

Genel affın kapsamı, genelde tüm suçları kapsamakla birlikte istisnai suçların kapsam dışı tutulması da mümkündür.

Genel veya özel af kapsamı; hukuki niteliklerine, kanun maddelerine, ceza sınırına göre belirlenebilmektedir.

TÜRKİYE’DE BİR GENEL AF ZORUNLULUĞUNUN GEREKÇELERİ

Türkiye’de toplumsal uzlaşma ve barış yasası niteliğinde olacak “ayrımsız” bir genel af çıkarılması gerektiği görüşündeyim. Aşağıdaki nedenlerle bir genel af kanunu zorunluluk haline gelmiştir:

 • Adliye Sisteminin İşleyişi: Maalesef Türkiye’de iyi işleyen bir adliye sistemi yok. Mahkemeler dosya yoğunluğu nedeniyle 3-5 ay aralıklarla duruşma günü vermekte, hakimler bir günde 40-50 duruşmaya çıkmaktadırlar. Bu şekildeki bir sistemde hakimler ceza dosyalarına tam nüfuz edememekte ve adil yargılanma hakkının ihlali kaçınılmaz hale gelmektedir. Kanun yolları, yargısal hataların düzeltilmesi için etkin bir mekanizma olma işlevini yerine getirememektedir.
 • Örgüt Üyeliği Suçu Nedeniyle Meslekten Atılan Hakimlerin Verdiği Kararlar: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 4500 hakim meslekten ihraç edildi. İhraç edilenlerin büyük bir kısmı örgüt üyeliği suçu nedeniyle yargılanmaktadır. İhraç edilen hakimlerle ilgili ceza mahkumiyeti kararları kesinleştiğinde; bu hakimlerin verdiği kararlarla mahkum olan kişiler 5271 sayılı CMK m.311 gereği yargılamanın yenilenmesi başvurusu yapabilmesi gerekirken bu talepler reddedilmektedir. Ceza hukuku, diğer tüm bilimler gibi temelinde mantık bulunan bir bilimdir. Kendisi örgüt üyeliğinden mahkum olmuş bir hakimin, yasadışı örgütsel faaliyet yürüttüğü sırada usulüne uygun adil bir yargılama yapabileceğini savunmak abesle iştigaldir.
 • Cezaevi Koşullarının İnsan Haklarına Aykırılığı: Cezaevleri dolmuş taşmış vaziyettedir, 10 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalmaktadır. Ceza, insan haysiyetine uygun infaz edilmelidir. Cezaevi idaresi, mahkemenin kararını infaz ederken hükümlüyü ek yükümlülüklere tabi tutamayacağı gibi infazı ağırlaştıran koşulları da ortadan kaldırmalıdır. Cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle hükümlülerin aileleriyle yüz yüze veya iletişim vasıtaları yoluyla iletişim kurması dahi büyük bir probleme dönüşmüş durumdadır. Cezaevleri ile mahkemeler arasındaki mesafenin uzunluğu nedeniyle, cezaevi ring araçlarında nefessiz kalarak uzun mesefaleri kat etmek zorunda kalan tutuklulular tüm yargılama boyunca adeta işkenceye maruz kalmaktadır.
 • Siyasal Çatışma Nedeniyle Biriken Sorunlar: Türkiye, çok kutuplu siyasal çatışmaların yaşandığı bir ülkedir. Uzun zamandan beri siyasal çatışmadan galip gelen ve iktidar sahibi olan taraf diğer tarafı hapsetmektedir. Hapis cezası, siyasal sorunların ertelenmesi dışında bir fayda sağlamamakta, köklü çözümler ise ancak toplumsal uzlaşma ve barış yasalarına adeta bir giriş niteliğinde genel bir af kanunu ile mümkün kılınabilir. KAYNAK: BARAN DOĞAN

AK PARTİ’DEN GENEL AF AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağına ilişkin iddialarla ilgili konuştu. Aktay, ‘Cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz’ dedi.

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay MYK sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AF TARTIŞMALARI SORUSUNA YANIT

Geçmişe dönük 5 yıllık af çıkacağı yönünde çalışmalar yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Aktay, “Detaylarını çok fazla bilemeyeceğim şu anda. Adalet Bakanlığı’nın bünyesinde cezaevlerinin durumu, suç ve ceza dengesindeki adaleti bozmayacağı bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalar kısa süre içerisinde bitirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu. KAYNAK :HÜRRİYE

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA GENEL AFFIN GEREKLİLİĞİ

Afların kullanımı en eski yazılı hukuk metinlerine kadar uzanmaktadır. Eski tarihten günümüze kadar, devletlerarası savaşları ve ülkedeki iç savaşları sona erdirmek, silahlı çatışmaları çözmek, toplumdaki iç huzursuzlukları hafifletmek veya siyasi nedenlerden dolayı ülkeyi terk eden mültecilerin ülkeye tekrar dönemlerini sağlamak gibi gerekçelerle birçok sayıda af kanunu çıkmıştır. Bu gerekçelerin temelinde toplumsal fayda bulunmaktadır.

Zira toplumun siyasi ve sosyal durumu belirli bazı suçların cezalandırılmasında belirli bir dönem için toplumsal fayda sağlamaz. İşte bu durumda genel af kanunları çıkartılabilir. Zira Anayasa Mahkemesi bir kararında, “Genel af, sosyal fayda düşünceleri ile bütün veya belirli bazı suçları ve hükmedilmiş ise cezaları bütün neticeleriyle birlikte düşüren bir yasama işlemidir.” diyerek genel affın gerekliliğinin gerekçesini sosyal fayda olarak belirtmiştir. Eğer toplumsal fayda varsa genel af, hem siyasi suçlar için hem de bazı adi suçlar için çıkarılması gerekebilir.

İSTANBUL CEZA AVUKATI

İş Hukuku Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap