Tazminat HukukuTüketici Hukuku

Güvence hesabı, kazalarda sigortalının kimliği tespit edilemediğinde, sigorta kapsamının kaybolmasını önlemek ve bedensel yaralanmaları tazmin etmek amacıyla oluşturulmuş olan bir hesaptır. Risk anında birtakım zorunlu sigortaların teminatları için kurulmuş olan bir hesaptır.

Güvence hesabıyla ilgili bilgilere güvence hesabı yönetmeliğinde rastlıyoruz. Söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesi hesaba zorunlu sigortalara başvurulabilecek durumları gösterir. Buna göre;

 1. Sigortalının veya sigortayı yaptırmakla sorumlu olanın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
 2. Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
 3. Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları için,
 4. Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,
 5. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için başvurulabilir.
 6. Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

GÜVENCE HESABI NEDİR?

Güvence hesabı, kazalarda sigortalının kimliği tespit edilemediğinde, sigorta kapsamının kaybolmasını önlemek ve bedensel yaralanmaları tazmin etmek amacıyla oluşturulmuş olan bir hesaptır. Risk anında birtakım zorunlu sigortaların teminatları için kurulmuş olan bir hesaptır. Güvence Hesabı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur. Hesaba aşağıdaki durumlar için başvurulabilir.

 1. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için
 2. Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için
 3. Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için
 4. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için
 5. Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için

GÜVENCE HESABININ KAPSAMI

Güvence hesabının belli kapsamları vardır. Buna göre güvence hesabının kapsamı aşağıdaki gibidir:

 1. Sigortalı kişinin tespit edilememesi sebebiyle bireyin sahip olduğu fiziksel zararlar,
 2. Kaza, gasp, hırsızlık vb. durumların sonucunda meydana gelen durumlarda sigortasız bireyler de oluşan bedensel zararlar,
 3. Bireyin anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin çeşitli sebeplerden sorumluluğunu üstlenmiş olduğu maddi ve bedensel zararları karşılayamaması,
 4. Karayolları Trafik Kanunu’nun kapsamış olduğu veya Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşanan kazaların neticesinde, bireyin yaşadığı fiziksel zararlar.

GÜVENCE HESABI KAPSAMINDAKİ SİGORTALAR NELERDİR?

Güvence hesabı kapsamındaki sigortalar aşağıdaki gibidir:

 1. Karayolu Motorlu Araçları Zorunlu Trafik Sigortası
 2. Maden Çalışanları Kaza Sigortası
 3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 4. Tehlikeli Atık ve Tehlikeli Maddeler Zorunlu Atık Sigortası
 5. Zorunlu Tüp Gaz Sigortası

GÜVENCE HESABINA BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Güvence hesabına başvuru yapabilmek için belli koşulların varlığı gerekir. Güvence hesabına başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşullar gereklidir:

 1. Karşı tarafın kusuru olması,
 2. Karşı tarafın kimliğinin tespit edilememesi veya sigortasının olmaması
 3. Meydana  gelen zarar bedensel bir zarar olmalı (ölüm, sakatlık vb.)

Bu şartların varlığı halinde Güvence Hesabı’na karşı başvuru yapılabilmektedir.

GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLECEK HALLER

Sigortacılık Kanunu’nun 14.maddesine göre Güvence Hesabına başvurulabilecek haller düzenlenmiştir. Bu haller kanunda açıkça sayılmıştır. Bu durumların varlığı halinde doğrudan güvence hesabına karşı başvuruda bulunulabilecektir. Buna göre;

 1. Sigortalı bireyin kim olduğunun tespit edilemediği durumda bireye gelebilecek olan fiziksel zararlar için
 2. Kişilerin yaşadığı kazada, sigortasını yaptırmamış olan bireylerin vermiş olduğu fiziksel zararlar için
 3. Bireylerin çalınmış ya da gasp edilmiş araçlarının da içinde bulunduğu kazalarda, karayolları kanununca araçları işleten kişinin sorumlu olmadığı durumlarda bireyin fiziksel bütünlüğüne gelen zararlar için
 4. Yeşil Kart Sigortası uygulamaları adı altında işlem yapan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca oluşturulan tahsilatlar için,

Güvence hesabına başvurularak tazminat talep edilebilecektir.

GÜVENCE HESABINA BAŞVURULAMAYACAK HALLER

Güvence hesabına başvurulamayacak birtakım haller de vardır. Buna göre;

 1. Bireyde meydana gelen manevi zararlar,
 2. Motorlu aracın çalınması sonucunda, motorlu aracı çalan kişilerin oluşturduğu araç sürücüsü ya da araç içinde bulunan yolcuda meydana gelen zararlar,
 3. Meydana gelen kaza sonucunda aracın sürücüsünden kaynaklanan zararlar,
 4. Bireyin bedensel zararları haricinde yaşamış olduğu maddi zararlar,
 5. Aracın işleteni tarafından istenen tazminat,
 6. Motorlu araçların yarış için elinde bulundurması gereken sigortanın olmaması sonucunda bireylerde meydana gelen fiziksel zararlar,
 7. Motorlu bisikletlerin sebep olduğu kazaların sonucunda bireylerde meydana gelen fiziksel zararlar,
 8. Hastalık sigortası ve kaza sigortası için bireylere sigorta uygulamalarını yapan şirketlerin rücu talepleri,
 9. Motorlu araçlar ile ilgili mesleki faaliyet yürüten bireylere motorlu aracın bırakılması sırasında bireylerde oluşan fiziksel zararlar,
 10. Motorlu aracı işleten bireyin fiillerinden sorumlu tutmuş olduğu diğer bireylere karşı uyguladığı zararlar

güvence hesabının dışındadır.

GÜVENCE HESABI NEDİR GÜVENCE HASABINA NASIL BAŞVURULUR

GÜVENCE HESABINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri ya da zarara uğrayan 3.kişiler Güvence Hesabına sigortanın tabi olduğu zamanaşımı içinde yani 2 yıl içinde yazılı bir dilekçe ile yukarıda gereken evraklarla beraber başvurulmalıdır. Gereken incelemeler yapılıp, tazminatın miktarı ve hak sahipleri ile ilgili bir şüphe bulunmadığı ve başvuru yerinde görüldüğü takdirde banka aracılığı ile kişiye ödeme yapılır.

Ödeme yapılmaması durumunda ilgililer Güvence Hesabı’na karşı gerekli hukuki yolları takip edebilirler. Öncelikle Güvence Hesabına karşı arabuluculuk başvurusu yapılması gerekmektedir. Zira, Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesine göre, bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. Dolayısı ile güvence hesabı da konusu itibariyle ticari dava sayıldığından dava yoluna başvurmadan arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabulucu ile çözümlenemediği takdirde Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılacaktır.

Güvence hesabına başvuru yazılı olarak yapılır. Güvence hesabına başvuruya gitmeden önce hazırlanması gereken evraklar şunlardır:

1)Bireyin Ölümü Halinde;

 • Ölüm raporu,
 • Kaza tespit tutanağının resim onaylı kopyası,
 • Yaşanan olayın mahkemeye taşınmışsa bu  mahkeme sonucu elde edilen karar,
 • Ölenin mesleği, gelir durumu ve desteklik ilişkilerinin gösterilmiş olduğu belge.
 • Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı.
 • Kaza ile bağını gösteren diğer belgeler.

2)Bireyin Sakatlanması Durumunda;

 • Kazaya ait resmi onaylı tespit tutanağı,
 • Kazaya ait hastane raporunun orijinali ve resmi onaylı kopyası.
 • Kazaya ait maluliyet oranını içeren hastane raporunun orijinali ve resmi onaylı kopyası.
 • Kaza mahkemeye taşınmışsa, mahkeme kararı,
 • Bireyin geçirmiş olduğu kaza ile ilgili diğer belgeler.

3)Bireyin Fiziksel Zararlar Haricinde Sahip Olduğu Maddi Zararlar için Gerekli Olan Belgeler:

 • Poliçe kopyası.
 • Kazaya ait resmi tasdikli tespit tutanağının kopyası.
 • Bilirkişi raporunun resmi onaylı kopyası.
 • Bireyin geçirmiş olduğu kaza mahkemeye taşınmışsa, mahkemenin kazayla ilgili verdiği kararların bir örneği.
 • Bireyin geçirmiş olduğu kaza ile ilgili diğer belgeler.
 • Kazanın hasar bedelini sigorta ödemiş ise ödeme ile ilgili belgelerin kopyaları.

Bu evraklar teslim edilerek başvuru yapılır.

 

GÜVENCE HESABINA BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Güvence hesabına başvuruya gitmeden önce hazırlanması gereken evraklar şunlardır:

1)Bireyin Ölümü Halinde;

 • Ölüm raporu,
 • Kaza tespit tutanağının resim onaylı kopyası,
 • Yaşanan olayın mahkemeye taşınmışsa bu  mahkeme sonucu elde edilen karar,
 • Ölenin mesleği, gelir durumu ve desteklik ilişkilerinin gösterilmiş olduğu belge.
 • Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı.
 • Kaza ile bağını gösteren diğer belgeler.

2)Bireyin Sakatlanması Durumunda;

 • Kazaya ait resmi onaylı tespit tutanağı,
 • Kazaya ait hastane raporunun orijinali ve resmi onaylı kopyası.
 • Kazaya ait maluliyet oranını içeren hastane raporunun orijinali ve resmi onaylı kopyası.
 • Kaza mahkemeye taşınmışsa, mahkeme kararı,
 • Bireyin geçirmiş olduğu kaza ile ilgili diğer belgeler.

3)Bireyin Fiziksel Zararlar Haricinde Sahip Olduğu Maddi Zararlar için Gerekli Olan Belgeler:

 • Poliçe kopyası.
 • Kazaya ait resmi tasdikli tespit tutanağının kopyası.
 • Bilirkişi raporunun resmi onaylı kopyası.
 • Bireyin geçirmiş olduğu kaza mahkemeye taşınmışsa, mahkemenin kazayla ilgili verdiği kararların bir örneği.
 • Bireyin geçirmiş olduğu kaza ile ilgili diğer belgeler.
 • Kazanın hasar bedelini sigorta ödemiş ise ödeme ile ilgili belgelerin kopyaları.

GÜVENCE HESABINA BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?

Güvence hesabına başvuru için belli bir süre öngörülmüştür. Buna göre, hak sahiplerinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendikleri andan itibaren 2 yıl içinde güvence hesabına başvurması gerekmektedir. Bu süre önemli olup bu sürenin ihmal edilmesi durumundan ilgililer zararını güvence hesabı aracılığıyla tazmin edemeyecektir. Bu noktada alanında uzman bir sigorta avukatından destek almak yararınıza olacaktır.

GÜVENCE HESABI TEMİNAT LİMİTLERİ

Söz konusu yapılacak ödemeler Güvence Hesabının sorumluluğu rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile kısıtlıdır. 2024 yılı için şöyledir:

güvence hesabı teminat limitleri 1

güvence hesabı teminat limitleri 2

güvence hesabı teminat limitleri 3

güvence hesabı teminat limitleri 4

GÜVENCE HESABI TARAFINDAN ÖDEME NASIL YAPILIR?

Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği gereğince Güvence Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra ödenecek kişiye banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır. Ödemelerin yapılabilmesi için ilgili mevzuata göre zamanında başvuru ve gerekli evrakların temini önemlidir.

HAK SAHİPLERİ GÜVENCE HESABINA KARŞI DAVA AÇABİLİR Mİ?

Hak sahibi, ödemenin bir kısmının yapılması veya tarafına hiç ödeme yapılmaması halinde güvence hesabının kararına karşı dava yolunu kullanabilir. Hak sahibi doğrudan başka yere başvurması gerekmeksizin hesap aleyhine dava açabilir. İlgili dava asliye ticaret mahkemelerinde görülecektir.

GÜVENCE HESABINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Güvence hesabının sorumluluğunun Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanır ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan davaların Türk Ticaret Kanunu madde 4/1-a uyarınca ticari dava sayıldığından güvence hesabına karşı açılan davada kural olarak Asliye Ticaret Mahkemesi görevli ve yetkili olacaktır.

GÜVENCE HESABININ RÜCU HAKKI

Güvence hesabında rücu hakkı, hesabın sorumluluğu kapsamında yapmış olduğu ödemeyi zarar verenlerden talep edilerek alınmasına denilir. Rücu hakkı ancak dava yolu ile kullanabilir. Güvence Hesabı’nın açacağı rücuda dava zamanaşımı iki yıldır.

GÜVENCE HESABINA BAŞVURUDA ZAMANAŞIMI

Güvence hesabına başvuruda zamanaşımı zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlükârda 10 yıldır. Bu süreler geçtikten sonra güvence hesabına başvurulamaz.

GÜVENCE HESABI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

SÜRÜCÜNÜN KENDİ KUSURU İLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, SÜRÜCÜNÜN BEDENSEL ZARARLARI GÜVENCE HESABI TARAFINDAN KARŞILANIR MI?

Kişinin trafik kazasına kendi kusuruyla vermiş olduğu zararlar güvence hesabı tarafından karşılanamaz.

SAHİPLİ YA DA SAHİPSİZ HAYVANLARIN VERMİŞ OLDUĞU ZARARLAR GÜVENCE HESABI TARAFINDAN KARŞILANIR MI?

Hayır, sahipli veya sahipsiz hayvanların vermiş olduğu zararlar güvence hesabı tarafından tazmin edilemez.

PLAKASINI ALAMADIĞIM BİR ARAÇ PARK HALİNDEKİ ARABAMA ÇARPMIŞ VE KAÇMIŞTIR. GÜVENCE HESABI ARACIMDA MEYDANA GELMİŞ OLAN HASARI KARŞILAR MI?

Güvence Hesabından sadece bedeni zararlar talep edilebileceğinden motorlu araçlarda meydana gelen hasarları güvence hesabı karşılayamaz.

ÇALINTI BİR ARACIN KUSURLU OLARAK NEDEN OLDUĞU KAZADA YARALAMA VEYA ÖLÜM DURUMUNDA GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLİR Mİ?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 108. maddesi hükmü gereğince; çalınmış veya gasp edilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu’nun 107. maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı koşuluyla Güvence Hesabından talep edilebilmektedir, bu durumda güvence hesabına başvurulabilmektedir.

BİRDEN FAZLA ZARAR GÖREN OLMASI VE ZARAR MİKTARININ POLİÇE TEMİNAT LİMİTİNİ AŞMASI DURUMUNDA GÜVENCE HESABININ SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI NEDİR?

Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine göre aynı olayda zarar görenlerin tazminat giderleri, yürürlükteki zorunlu sigorta teminat tutarlarından fazla ise, zarar görenlerden her birinin Hesaba karşı yöneltebileceği talepler, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.” hükmüyle bunun sınırını belirlemiştir.

Güvence hesabı hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Hasar Farkı Tazminatı

Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  

    NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap