3 GÜN İŞE GELMEYEN İŞÇİ TAZMİNAT HAKKI

Kural olarak Üç gün işe gitmeyen işçi tazminat alamaz. ancak aşağıda sayılan hallerde işçi işe gitmediği taktirde iş akdini eylemli olarak fesih etmiş sayılır ve kıdem tazminatına hak kazanır.

İşyerinizle devamsızlık nedeniyle Kıdem tazminatı konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak avukatlarımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

Yasal Mevzuat

İşçinin devamsızlığı halinde 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak iş akdinin feshine karar verilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II-g maddesi;

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi”

şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre işçi ;

 • İşveren veya vekilinden izin almadan; ya da haklı, geçerli, inandırıcı bir sebebe dayanmadan,
 • Ardı ardına 2 İşgünü işe gelmemesi,
 • Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonra başlayan ilk iş günü,
 • Bir ay içinde arka arkaya olmadan 3 iş günü işe gelmemesi,

Hallerinde işveren haklı nedenle çalışanın iş akdi feshini tazminatsız olarak gerçekleştirebilir.

Yargıtay’a göre, “İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz. Bu şekilde devamsızlık sebebiyle işten çıkarılan işçinin yasal yollar ile kıdem ve ihbar tazminatını almakta önünde bir engel yoktur.

İşçi İşveren veya vekilinden izin almadan; ya da haklı fesih gerekçelerine dayanmadan, geçerli, inandırıcı bir sebebe dayanmadan bir ay içinde arka arkaya olmadan 3 iş günü işe gelmezse işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedecektir. Bu yüzden de işçi tazminat alamayacaktır.

İşe Gelmeme Fesih – Kıdem Tazminatı
Sağlık Nedeni İşçi her halükarda kıdem tazminatı alır
Mazeretsiz Devamsızlık  İşçi işe iade davasını kazanamazsa kıdem tazminatı alamaz.
Zorlayıcı Neden  İşçi her halükarda kıdem tazminatı alır
Gözaltı veya Tutukluluk  İlgili suç işverene, vekiline veya ailesine karşı işlenmemişse işçi kıdem tazminatı alır

ÜÇ GÜN İŞE GELMEYEN İŞÇİ HANGİ HALLERDE TAZMİNAT ALABİLİR?

 1. İşçi çalıştığı işyerinde maaşını 20 günlük ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen alamamışsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gitmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 2. İşçi çalıştığı işyerinde fazla mesai ücretlerini eksik veya geç alıyorsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 3. İşçinin SGK primleri gerçek aldığı maaş üzerinden ödenmiyorsa, işyerinde maaşı, fazla mesaileri veya diğer ücret alacakları elden ödeniyorsa işçi haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 4. İşçinin SGK girişi gerçek işe başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte yapılmışsa veya hiç yapılmamışsa işçi işyerinden haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gitmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 5. İşçi işveren veya işyerinde çalışan diğer kişiler tarafından hakaret veya mobbinge maruz kalmışsa haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 6. İşçinin resmi tatil çalışmalarının karşılığı kendisine ödenmiyorsa işçi haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 7. İşçi talep etmiş olmasına rağmen yıllık izinleri kullandırılmıyor veya eksik kullandırılıyorsa işçi istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 8. İşçi çalıştığı iş yerinde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gitmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 9. İşçi çalışamaz duruma gelir ise ve bu durumu doktor raporuyla kanıtlarsa işyerinde istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 10. İşçi askerlik dönemi geldiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 11. Bayan işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde istifa edip kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.
 12. Pandemi döneminde işçi tam zamanlı olarak çalışmış olmasına rağmen işveren işçisini kısa çalışma ödeneği veya nakdi ödenekte göstererek usulsüzlük yapmış ise işçi işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.
 13. İşçi ve işveren karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 14. İşveren işçisine baskıyla istifa dilekçesi imzalatmışsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 15. İşyerinde iş kanuna aykırı vb. diğer usulsüzlükler durumunda yine işçi iş akdini haklı nedenle fesih edip kıdem tazminatına hak kazanır. Aynı şekilde üç gün işe gelmeyen işçi de bu durumda eylemli fesih yaparak iş akdini fesih etmiş sayılır.

Yukarıda saydığımız durumlardan biri veya birkaçı olması halinde iş hukuku avukatlarımızla iletişime geçip yasal haklarınızı kullanarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

ÜÇ GÜN İŞE GELMEYEN İŞÇİ TAZMİNAT ÖDER Mİ?

İşçi ve işveren arasında birçok uyuşmazlık yaşanmaktadır. Hayatın olağan akışı içinde bir işçi, 3 gün işe gelmeyebilmektedir. Bunun birçok sebebi vardır. İşçi, iş akdini eylemli bir şekilde sonlandırmış olabileceği gibi bir mazereti de olabilir yahut keyfi bir şekilde işe gelmemiş de olabilir. Geçerli bir mazereti olmayan işçi işe devamsızlık yapması halinde işveren tarafından haklı nedenle iş akdinin sonlandırılması yaptırımı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada bazı işverenler işçiden tazminat talep etmektedirler. Bunu işin aksatılmasından dolayı talep eden işverenler olduğu gibi ihbar tazminatı şeklinde talep eden işverenler de vardır. İş akdini devamsızlık nedeniyle sonlandıran işveren, gerekli prosedürü uygularsa işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktadır. Ancak bu durum, işverenin işçiden bir tazminat talep etme hakkını doğurmamaktadır.

ÜÇ GÜN İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN MAAŞ VE DİĞER HAKLARI

Üç gün işe gelmediği için işten çıkarılan işçi fesih nedeninin geçersiz olduğu veya usuli kurallara uyulmadığı iddiasıyla işe iade davası açabilir.

Ödenmemiş ücret alacağı, fazla mesai alacağı veya kullandırılmayan yıllık izni varsa bunlara ilişkin alacak davası açabilir. İşçi, bilinçli bir şekilde işe gelmeme iradesi gösterse dahi işçilik alacakları, işveren tarafından ödenmek zorundadır. İşverenin “İşe gelmedin, maaş, yıllık izin alacağın, fazla mesai alacağın hepsini yaktım” deme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Zira, bu haklar hiçbir şekilde kısıtlanamaz.

İşe gelmeme nedeniyle fesih haklı nedenle derhal fesih olduğu için ihbar tazminatı söz konusu olmaz.

MAZARETLİ OLARAK ÜÇ GÜN İŞE GİDEMEYEN İŞÇİNİN DURUMU

İşçinin üç gün işe gitmemesi durumu her zaman işverene haklı nedenle fesih imkanı vermez.  Yargıtay’a göre, “İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Kanunda işçinin devamsızlık yapması halinde, ispat yükünün kime ait olacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay kararlarında haklı feshe dayanan tarafın, dayandığı nedeni ispatla yükümlü olduğu kabul edilmektedir. Bu yüzden işveren haklı nedenini ispatlamakla yükümlüdür.

İŞÇİNİN RAPOR ALARAK ÜÇ GÜN İŞE GİTMEMESİ

İşçi herhangi bir sağlık nedeni ile rapor alıp işe gidemeyebilir.

İşçi iş kazası sebebiyle de başka sebeple de hasta olabilir. Bunun için üç gün rapor alıp işe gitmemesi işverene haklı nedenle fesih hakkı vermez. Eğer işçinin devamsızlığı belirli bir süreyi aşarsa işverenin bazı hakları doğacaktır.

İşveren, işçinin rapora dayanan devamsızlığına belli bir süre katlanmak zorundadır. İşçiyi derhal işten çıkaramaz.

Rapora dayalı devamsızlık konusunda öngörülen süreyi aşarsa, ancak o zaman işveren iş sözleşmesini 25/1 kapsamında fesih hakkına sahip olacaktır.

İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

 1. maddedeki ihbar süreleri şunlardır:
İşçinin Kıdemi İhbar Süresi
6 aydan az kıdemi olan işçi 2 hafta
6 – 15. yıl kıdemi olan işçi 4 hafta
1.5 yıl – 3 yıl kıdemi olan işçi 6 hafta
3 yıl kıdemi olan işçi 8 hafta

Herhangi bir nedenle hasta olan işçinin işten çıkarılabilmesi için bu ihbar süresinin 6 hafta aşılması gerekir. Süre dolduktan sonra işverenin sözleşmeyi feshetme zorunluluğu yoktur. Söz konusu sürenin dolmasıyla beraber iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı doğar.

3 GÜN İŞE GİTMEYEN İŞÇİNİN HAKLI FESİH YAPARAK TAZMİNAT ALMASI

Bir işçi, İş Kanunu madde 24’te sayılan sebeplerin olması halinde iş akdini haklı nedenle eylemli bir şekilde sonlandırıp kıdem tazminatını işverenden talep edebilmektedir. Bu sebeple işçinin eylemli feshine rağmen işveren tarafından tutulacak devamsızlık tutanaklarına itibar edilemeyecektir. Zira Yargıtay bir kararında “İşçinin eylemli feshi sonrasında davalı işverenin işçi hakkında işe gelmediğinden bahisle devamsızlık tutanağı düzenlemesinin ve devamsızlığa dayalı fesih yapmasının bir önemi bulunmamaktadır.” demektedir.

Görüleceği üzere işverenler tarafından işçinin haklı nedenle eylemli fesih yapmasına yönelik devamsızlık tutanağı tutup işçinin çıkışının SGK’ya 48 kodu ile bildirmesinin bir önemi olmayacaktır. İşveren tarafından işçiye ihtarname gönderilse bile bu durum değişmeyecektir. Bu noktada, işverenler tarafından yapılan bu uygulamanın sadece işçiyi baskı altına almak için yapıldığını bilmekte fayda vardır. Zira, işçi haklı nedenleri mahkeme huzurunda ispatlamasıyla beraber kıdem tazminatını hak edecektir.

3 GÜN ÜST ÜSTE İŞE GELMEZSE NE OLUR?

 4857 Sayılı İş Kanunu’nun25/II-g bendinde; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre, işçinin işverenin izni veya haklı bir sebebi olmaksızın;

 • Ardı ardına iki iş günü işine devam etmemesi,
 • Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü işine devam etmemesi,
 • Bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,

durumları işverene haklı fesih imkânı tanımaktadır.

Sonuç olarak işçi iki iş günü veya daha fazla süre üst üste işe gelmezse işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih imkanı doğar. Bu fesihten dolayı işçi kıdem tazminatı alamaz.

3 GÜN ÜST ÜSTE İŞE GELMEYEN İŞÇİYE VERİLECEK SGK ÇIKIŞ KODU

48 Numaralı Kod – İşçinin Devamsızlık Yapması;

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi (4857 s.k. 25/II-g) durumunda bu çıkış kodu seçilecektir.

3 GÜN İŞE GELMEYEN İŞÇİ İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Sigortalı olarak çalışmakta olduğu işyerinden Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri olarak nitelendirilen ve işveren haklı fesih nedeni sunan hallerden dolayı işten çıkarılan işçi işsizlik maaşı alamaz.

İşçinin izin almadan veya haklı bir neden olmadan artarda 2 işgünü, 1 ay içinde 2 defa herhangi tatilden sonraki ilk iş günü veya 1 ay içinde üç gün işe gelmemesi

İşverenin iş sözleşmesini haklı bir nedenle feshetme sebeplerindendir. Bu nedenlerle işten çıkarılanlar işsizlik maaşı alamazlar. İşsizlik maaşı alınabilecek kodlara ulaşmak için buraya tıklamanız yeterlidir.

İŞE GELMEYEN İŞÇİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

İşe gelmeyen işçi için işverenin izlemesi gereken yol şu şekildedir:

1-Devamsızlık yapılan her gün için ayrı tutanak düzenlenmelidir. Bu tutanak işyerinde işveren/vekili ve en az iki tanık tarafından imzalanmalıdır.

2-İşçiye devamsızlık yapmasının haklı bir mazerete dayanıp dayanmadığını bildirmesi için ihtar gönderilmeli ve savunması istenmelidir.

3-İşçi bir gün devamsızlık yapmış ertesi gün gelmiş ise, işyerinde bizzat kendisine tebliğ edilecek bir yazı ile yapılan devamsızlığın haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı sorulmalı bu konuda savunması alınmalıdır. İşçi tebliğ edilecek yazıyı almak istemezse tebellüğden imtina ettiğine dair yine en az iki tanık huzurunda tutanak düzenlenmelidir.

4-İhtara rağmen işe devamsızlığını sürdürmesi ve/veya haklı bir mazeret bildirilmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi yazılı olarak feshedilmelidir.

5-Haklı nedenle fesihte kıdem ve ihbar tazminatı söz konusu olmadığından, İşçinin varsa ücret ve sair alacakları (fazla çalışma, hafta tatili, bayram genel tatil , izin ücreti gibi)banka hesabına yatırılmalıdır.

ÜÇ GÜN İŞE GİTMEYEN İŞÇİ DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ÖRNEĞİ

3 GÜN İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI TUTANAKTIR

İŞVERENİN ;
AdıSoyadı-Unvanı
Adresi
SGK İşyeri Sicil Numarası

Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı
Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir / … defa olarak geç gelmiştir.

: …………………………………………………………………………….. :……………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………….

adresi yazılı ………………………………………………………….

Bu tutanak……. /……./………..tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.

İşveren / Vekili / Bölüm Amiri Adı Soyadı/Unvanı Soyadı/Unvanı
imza

Şahit . Şahit Adı Soyadı/Unvanı Adı

imza imza

 

 

ÜÇ GÜN İŞE GİTMEYEN İŞÇİYE GÖNDERİLECEK İHTARNAME ÖRNEĞİ

ÜÇ GÜN İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI İHTARNAME

Sayın : ……………………………………………………………………………..
Baba Adı : …………………………………………………………………………….. Doğum Tarihi ve Yeri : ……………………………………………………………………………..
SGK Sigorta Sicil Numarası : ……………………………………………………………………………..
Adresi : ……………………………………………………………………………..
İŞVEREN :
Adı Soyadı-Unvanı : ……………………………………………………………………………..
SGK İşyeri Sicil Numarası : ……………………………………………………………………………..

Yukarıda Adı Soyadı / Unvanı adresi yazılı işyerimizde çalışmakta iken ………./ ……./ ………

ve ……./……./………. tarihlerinde / tarihinden itibaren amirlerinizin izni ve bilgisi dışında mazeret belirtmeden işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir.

Hakkınızda yapılacak İş Yasası hükümlerine uygun işlemlere esas olmak üzere;

İşe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı 3 gün içinde işyerimize ibraz ediniz. Aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde İş Akdinizin 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edileceği konusunda bilginizi rica ederim.

İşveren / Vekili
İmza-Kaşe
Tarih
* Bu ihtarnamenin bir nüshası muhataba tebliğ edilecek, bir nüshası noterde kalacak, bir nüshası noter şerhi düşülerek tarafımıza iade edilecektir.

DİLARA GÜL ERBAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap