Kademe ve derece ilerlemesi, kamu kurumlarında veya büyük ölçekli özel kuruluşlarda kullanılan ve çalışanların kariyer basamaklarındaki ilerlemesini ifade eden bir terimdir.  Kademe ve derece ilerlemesi, bir çalışanın kurum veya şirket içinde yükselme sürecini ifade etmektedir. Çalışanlar genellikle belirli bir süreyi geçtiklerinde veya belirli başarı kriterlerini karşıladıklarında bir sonraki kademe veya dereceye yükselirler. Kademe ve derece ilerlemesi, genellikle çalışanın performans değerlendirmesi, yetenekleri, eğitimi ve deneyimi gibi faktörlere dayalı olarak yapılmaktadır.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır. Ayrıca, kademe ve derece ilerlemesi, adil ve şeffaf bir şekilde uygulandığında, çalışanların kurum veya şirketle ilişkilerini güçlendirir ve çalışanların şirkete olan bağlılıklarını artırır. Bu nedenle kademe ve derece ilerlemesinin uygulanması mühimdir.

Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir.

KADEME, DERECE VE TERFİ NEDİR?

Kademe, Bir kurum veya şirketteki hiyerarşik yapıda yer alan, benzer sorumluluk ve yetkilere sahip olan iş seviyelerinden her biridir. Kademe, genellikle çalışanın görev ve sorumluluklarının karmaşıklığına ve kapsamına göre belirlenmektedir.

Derece, bir kurum veya şirketteki bir pozisyonun veya görevin, çalışanın iş deneyimi, eğitimi, yetenekleri ve performansı gibi faktörlere dayalı olarak belirlenen ve maaş düzeyini ifade eden seviyelerden her biridir. Derece, genellikle çalışanın işe başladığı düzeyden başlayarak ilerleyen ve yükselen bir sistemdir.

Terfi, bir çalışanın mevcut pozisyonundan daha üst bir pozisyona veya kademeye yükseltilmesi veya atanmasıdır. Terfi, genellikle çalışanın gösterdiği başarı, performansı, liderlik yetenekleri, uzmanlık alanları ve kurumdaki ihtiyaçlar gibi faktörlere dayalı olarak yapılmaktadır. Terfi, genellikle daha yüksek bir maaş, daha büyük sorumluluklar ve daha geniş yetki alanları ile ilişkilendirilebilir.

Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir. Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

657 DERECE KADEME VE DERECE TABLOSU MEMURLUK DERECELERİ NELERDİR?

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları Devlet Memurları Kanunu’nun 36.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

I – GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

II – TEKNİK HİZMETLER SINIFI: Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yön eylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

III – SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknologu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. (Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.

IV – EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri (…)(4) kapsar.

V – AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI: Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

VI – DİN HİZMETLERİ SINIFI: Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

VII – EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(1)(3) Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

VIII – JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/22 md.)(3)(4)(6) Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini kapsar.

IX – SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI (Ek : 25/7/2016 – KHK-668/25 md.)(4) Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.

X – YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: (3)(4) Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.(2) (Ek: 28/3/1988 – KHK-318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. (Ek fıkra:18/5/1994 – KHK-527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 – 4081/3 md.)

XI – MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:(3)(4) Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

XII – MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:(3)(4) Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Cumhurbaşkanınca tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

KADEME İLERLEMESİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Kademe ilerlemesi, bir memurun aynı unvan ve pozisyonda daha üst bir kademe seviyesine yükselmesini ifade eden bir kavramdır. Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir.

Kademe ilerlemesinin şartları ise, genellikle kurumun veya kuruluşun belirlediği kurallara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, genel olarak kademe ilerlemesi için aranan bazı şartlar şunlardır:

1)Hizmet Süresi: Bir memurun belirli bir kademe seviyesine yükselmesi için öncelikle belirli bir hizmet süresini tamamlamış olması gerekebilir.

2)Performans Değerlendirmesi: Kademe ilerlemesi genellikle memurun performansının değerlendirilmesine dayanır. Memurun iş performansı, liderlik yetenekleri, uzmanlık alanları ve kurum için sağladığı katkılar değerlendirilir.

3)Eğitim ve Gelişim: Memurun eğitim seviyesi ve mesleki gelişimi de kademe ilerlemesinde önemli bir rol oynayabilir. Eğitim ve kurslara katılım, sertifikalara sahip olma ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi kademe ilerlemesi için olumlu bir etki gösterebilir.

4)Başarı Kriterleri: Kurumun belirlediği başarı kriterlerini karşılamak da kademe ilerlemesi için önemli olabilir.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır.

DERECE İLERLEMESİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Derece ilerlemesi, bir memurun aynı unvan ve pozisyonda daha üst bir derece seviyesine yükselmesini ifade eden bir kavramdır. Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir. Lakin, genel olarak derece ilerlemesi için aranan bazı yaygın şartlar şunlardır:

1)Hizmet Süresi: Bir memurun belirli bir derece seviyesine yükselmesi için öncelikle belirli bir hizmet süresini tamamlamış olması gerekebilir.

2)Performans Değerlendirmesi: Derece ilerlemesi genellikle memurun performansının değerlendirilmesine dayanır. Memurun iş performansı, liderlik yetenekleri, uzmanlık alanları ve kurum için sağladığı katkılar değerlendirilir.

3)Eğitim ve Gelişim: Memurun eğitim seviyesi ve mesleki gelişimi de derece ilerlemesinde önemli bir rol oynar. Eğitim ve kurslara katılım, sertifikalara sahip olma ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi derece ilerlemesi için olumlu bir etki yapabilir.

4)Başarı Kriterleri: Kurumun belirlediği başarı kriterlerini karşılamak da derece ilerlemesi için önemli olabilmektedir.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

OLAĞAN DERECE YÜKSELMESİ

Olağan derece yükselmesi, bir memurun normal işleyiş çerçevesinde, belirli bir süre hizmet vermesi ve belirli koşulları yerine getirmesi sonucunda otomatik olarak daha yüksek bir dereceye atanması durumunu ifade eder. Bu yükselme, memurun performansına veya başka özel bir değerlendirmeye dayanmaz, ancak belirli sürelerin tamamlanmasına bağlı olarak gerçekleşir. Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir. Lakin, olağan derece yükselmesi genellikle aşağıdaki koşullara bağlıdır:

1)Hizmet Süresi: Belirli bir derece için gerekli olan hizmet süresinin tamamlanması gerekir.

2)Disiplin Cezası Almama: Olağan derece yükselmesi için disiplin cezası almamış olmak gerekir.

3)Kurumun Belirlediği Diğer Şartlar: Kurum veya kuruluşun belirlediği diğer özel koşulların yerine getirilmesi gerekir.

OLAĞAN DIŞI DERECE YÜKSELMESİ

Olağan dışı derece yükselmesi, normal işleyişin dışında, belirli koşulların gerçekleşmesi sonucunda bir memurun daha yüksek bir dereceye atanması anlamına gelir. Bu tür yükselmeler, genellikle memurun performansı, özel başarıları veya belirli koşulları karşılamasıyla ilgilidir.  Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir.

Ancak, olağan dışı derece yükselmesi için koşullar şunlar olabilir:

1)Üstün Performans ve Başarılar: Bir memurun olağanüstü bir şekilde performans göstermesi, belirli projelerde başarı elde etmesi veya kuruma önemli katkılarda bulunması durumunda derece yükselmesi mümkün olabilmektedir.

2)Özel Eğitim ve Yetenekler: Bir memurun özel bir alanda eğitim alması veya yeteneklerini geliştirmesi sonucunda daha yüksek bir dereceye atanması mümkün olabilmektedir.

3) İhtiyaçlar veya Acil Durumlar: Kurumun veya devletin özel ihtiyaçları veya acil durumlar nedeniyle, belirli pozisyonlarda daha yüksek dereceli memurlara ihtiyaç duyulması durumunda derece yükselmesi yapılabilir.

KADEME VE DERECE YÜKSELMESİNDE ONAY MERCİİ

Kademe ve derece ilerlemesinde onay mercii genellikle kurumun üst yönetim organı veya yetkili birimleridir. Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir. Ancak, genel olarak, kademe ve derece ilerlemesi için şu mercilerden biri veya birkaçı yetkili olabilmektedir:

1)Personel Dairesi veya İnsan Kaynakları Birimi: Çoğu kurumda, kademe ve derece yükselmeleri için başvuruların ilk olarak personel dairesi veya insan kaynakları birimi tarafından incelenir.

2)Üst Yönetim: Kademe ve derece yükselmesi için başvurular, personel dairesi veya insan kaynakları birimi tarafından incelendikten sonra, kurumun üst yönetim organı veya yetkili birimi tarafından onaylanabilir. Bu genellikle genel müdür, kurum müdürü veya ilgili yönetici tarafından yapılmaktadır.

3)Kurum İçi Komisyonlar veya Değerlendirme Kurulları: Büyük kurumlarda veya özel durumlarda, kademe ve derece yükselmesi için kurum içi komisyonlar veya değerlendirme kurulları oluşturulabilir.

4)Bağımsız Denetim veya İnceleme Kurulu: Bazı kurumlarda, kademe ve derece yükselmesi başvuruları bağımsız bir denetim veya inceleme kurulu tarafından incelenebilmektedir.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

SINIF YÜKSELMESİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sınıf yükselmesi, bir memurun mevcut sınıf seviyesinden daha üst bir sınıfa geçişini ifade eder. Bu yükselme, genellikle belirli koşulların sağlanması ve belirli sürelerin tamamlanması sonucunda gerçekleşir. Sınıf yükselmesi için genel olarak aranan şartlar ve süreçler şunlardır:

1)Hizmet Süresi: Memurun belirli bir hizmet süresini tamamlaması genellikle sınıf yükselmesinin bir şartıdır.

2)Performans Değerlendirmesi: Sınıf yükselmesi genellikle memurun performansının değerlendirilmesine dayanır. Memurun iş performansı, liderlik yetenekleri, uzmanlık alanları ve kuruma sağladığı katkılar göz önünde bulundurularak sınıf yükselmesi yapılabilir.

3)Eğitim ve Gelişim: Memurun eğitim seviyesi ve mesleki gelişimi de sınıf yükselmesinde önemli bir rol oynar. Memurun aldığı eğitimler, katıldığı kurslar, sertifikalara sahip olması ve mesleki yeteneklerini geliştirmesi sınıf yükselmesi için olumlu bir etki yapabilir.

4)Sınav veya Değerlendirme: Bazı durumlarda, sınıf yükselmesi için memurların belirli bir sınavı geçmesi veya değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde geçmesi gerekebilir.

5)Diğer Özel Koşullar: Kurumun veya kuruluşun belirlediği diğer özel koşulların da yerine getirilmesi gerekebilir.

LİSANS VE LİSANÜSTÜ EĞİTİMİN KADEME, DERECE VE SINIF İLERLEMELERİNE ETKİSİ

Lisans ve lisansüstü eğitim, memurların kariyerlerinde ilerlemelerini ve daha yüksek kademelere, derecelere veya sınıflara geçişlerini etkileyebilir. Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması bilindiği gibi belli tahkikat sürecini içermektedir.

Ancak, lisans veya lisansüstü eğitimin kademeler, dereceler ve sınıflar üzerindeki etkileri şunlar olabilir:

1)Kademede Yükselme: Lisans veya lisansüstü eğitim, memurun kademelerinde yükselmesini sağlayabilir. Bu eğitimler genellikle memurun uzmanlaşmasına, yeni beceriler kazanmasına ve daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesine yardımcı olur.

2)Derecede Yükselme: Lisans veya lisansüstü eğitim, memurun mevcut derecesinden daha yüksek bir dereceye yükselmesini sağlayabilir. Bu durum, memurun eğitim seviyesinin artması ve daha yüksek düzeyde görevleri yerine getirebilme yeteneğinin gelişmesiyle ilgilidir.

3)Sınıfta Yükselme: Lisans veya lisansüstü eğitim, memurun sınıf seviyesinde yükselmesini sağlayabilmektedir.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

YEŞİL PASAPORT KADEME VE DERECE BAĞLANTISI

Yeşil pasaport, diplomatik, hizmet ve özel pasaportlar arasında özel bir statüye sahip olup, sahiplerine belirli ayrıcalıklar tanıyan bir pasaport türüdür. Lakin, yeşil pasaportun kademeler ve dereceler ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ancak, yeşil pasaport sahipleri genellikle devletin veya kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri veya özel statülü personeli olduğu için, kademeler ve dereceler ile ilişkili olarak belirli ayrıcalıklara sahip olabilirler.  Yeşil pasaport, genellikle özel statülü kişilere tanınan bir ayrıcalık olup, kademeler ve dereceler daha çok devlet memurlarının veya kamu çalışanlarının kariyer ilerlemesiyle ilişkilidir.

İLAVE KADEME VE DERECE UYGULAMASI YAPILAN DURUMLAR

Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir. Ancak, ilave kademe ve derece uygulaması, belirli durumlarda memurlara mevcut kademelerinin veya derecelerinin üzerine ek bir kademe veya derece verilmesini sağlayan bir uygulamadır. İlave kademe ve derece uygulamasının yapıldığı bazı durumlar şunlardır:

1)Özel Performans ve Başarılar: Bir memurun olağanüstü bir performans göstermesi, belirli projelerde başarı elde etmesi veya kuruma önemli katkılarda bulunması durumunda ilave kademe veya derece uygulaması yapılabilir.

2)Üstün Yetenekler ve Uzmanlık Alanları: Bir memurun belirli bir alanda üstün yeteneklere veya uzmanlığa sahip olması durumunda ilave kademe veya derece uygulaması yapılabilir.

3)Eğitim ve Gelişim Katkıları: Bir memurun eğitim ve gelişim faaliyetlerine önemli katkılarda bulunması ilave kademe veya derece uygulamasına sebep olabilmektedir.

4)Özel Görevler ve Proje Katılımı: Bir memurun belirli bir süre boyunca özel görevler veya projelerde yer alması ve başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirmesi durumunda ilave kademe veya derece uygulaması yapılabilir.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

HARBİYE HUKUK BÜROSU İDARE HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİMİZ

İdare Hukuku ve kademe ve derece ilerlemesi hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kademe ve Derece İlerlemesi Nasıl Olur?

Kademe ve derece ilerlemesinin yapılması belli tahkikat sürecini içermektedir. Kademe ve derece ilerlemesi aşağıdaki adımları içerir:

1)Hizmet Süresi: Bir memurun kademede veya derecede ilerlemesi genellikle belirli bir hizmet süresini tamamlamasına bağlıdır.

2)Performans Değerlendirmesi: Kademe ve derece ilerlemesi için memurun performansı değerlendirilir.

3)Eğitim ve Gelişim: Memurun eğitim seviyesi ve mesleki gelişimi de kademe ve derece ilerlemesinde önemli bir rol oynar.

4)Sınav veya Değerlendirme: Bazı durumlarda, kademe ve derece ilerlemesi için memurların belirli bir sınavı geçmesi veya değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde geçmesi gerekebilir.

5)Kurum İçi İlanlar ve Başvurular: Bazı kurumlar, kademe ve derece ilerlemesi için iç açık pozisyonları ilan eder ve memurların başvurmasına izin verir.

6)Üst Yönetim Onayı: Kademe ve derece ilerlemesi genellikle üst yönetimin onayını gerektirir. Bu, genel müdür, kurum müdürü veya ilgili yöneticinin ilerlemeyi onaylaması anlamına gelebilir.

Üst yönetimin onayı ile beraber kademe ve derece ilerlemesi de gerçekleşmiş olacaktır. Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

Kademe İlerlemesi Ne İşe Yarar?

Kademe ilerlemesi aşağıdaki yararları sağlar:

1)Kariyer Gelişimi: Kademe ilerlemesi, memurların kariyerlerinde ilerlemesini sağlar. Daha yüksek kademe pozisyonları genellikle daha büyük sorumluluklar ve daha geniş etki alanları sağlar, bu da memurların kariyerlerini geliştirmelerine ve uzmanlık alanlarında daha fazla deneyim kazanmalarına imkan tanır.

2)Maddi Kazanç: Kademe ilerlemesi memurların maddi olarak daha iyi koşullara sahip olmalarını sağlayabilir.

3)Statü ve Saygınlık: Memurların kariyerlerinde yükselmesi, onların kurum içinde ve dışında daha büyük etki alanlarına sahip olmalarını sağlar.

4)Yetki ve Karar Alma Yetkisi: Daha yüksek kademe pozisyonları genellikle daha fazla yetki ve karar alma yetkisi sağlar.

5)Kurumsal Katkı: Daha yüksek kademe pozisyonları genellikle kurumsal yönetimde daha fazla rol almayı gerektirir. Kademe ilerlemesi, memurların kurumun stratejik hedeflerine daha fazla katkıda bulunmalarını ve kurumun daha iyi yönetilmesine yardımcı olmalarını sağlar.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

Kademe İlerlemesi Maaşa Yansır Mı?

Evet, kademe ilerlemesi memurun maaşına yansır. Genellikle, daha yüksek bir kademe seviyesine terfi etmek, memurun daha yüksek bir maaş almasını sağlar.

8 Yıla Bir Kademe Mi Derece Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 100’üncü maddesi ile değişik 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. “hükmü yer almaktadır. Bu nedenle 8 yıla bir kademedir.

Lisans Diploması Kaç Derece Getirir?

Lisans diplomasının kaç derece getireceği üniversite süresine göre değişmektedir ve aşağıdaki gibidir:

GİRİŞ                           YÜKSELENEBİLECEK

derece        kademe     derece       kademe

2 yıllık yükseköğrenim bitirenler                              10                 2                1              son

3 yıllık yükseköğrenim bitirenler                              10                 3                1              son

4 yıllık yükseköğrenim bitirenler                               9                  1                1              son

5 yıllık yükseköğrenim bitirenler                               9                  2                1              son

6 yıllık yükseköğrenim bitirenler                               9                  3                1              son

Lisans Mezunu Memur Kaçıncı dereceden başlar?

Lisans mezunları ise 9 uncu derecenin 1 inci derecesinden memuriyet görevine başlar.

Kademe ve derece ilerlemesi, çalışanların motivasyonunu artırır, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur ve kurum veya şirket içindeki yetenekleri korumak ve geliştirmeleri için önemli bir araçtır

Memura 1 Derece En Son Ne Zaman Verildi?

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, 2016 tarihinde 2005 yılından sonra göreve başlayan çalışanlara ilave bir derece verildiğini açıkladı. Bu nedenle memura 1 derece en son 2016 yılında verilmiştir.

 

18 Yaşından Küçük Çocukların Çalıştırılması Ve Tazminat – 1 (harbiyehukuk.com)

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI – 2024 (harbiyehukuk.com)

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ve Haklı Fesih – 2024 (harbiyehukuk.com)

 

 

                                                                                                                NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap