Ceza HukukuKAMU DAVASI NEDİR?

Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası Nedir?

Soruşturmayı yürüten savcılığın suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle açtığı her türlü ceza davasına kamu davası denir. Ceza muhakemesi hukukunda kural olarak ceza davasının kamusallığı ve mecburiliği ilkesi benimsenmiştir bu sebeple de savcılık tarafından ceza mahkemelerinde açılan tüm davalar kamu davası niteliğindedir. Şikâyet üzerine veya savcılık tarafından kendiliğinden (re’sen) açılması davanın kamu davası niteliğini etkilemez. Suçun şikâyete tabi olup olması da önemli değildir. Ayrıca iddianamenin en üstünde davacı kısmında K.H yazması da davaların kamu davası niteliğinde olduğunu gösterir çünkü oradaki K.H ibaresi “kamu hukuku” demektir. 

Kamu Davası Süreci Nasıl İşler?

Kamu Davası Süreci Nasıl İşler?

Kamu davası süreci suç haberinin savcı tarafından öğrenilmesi ile başlar ve hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. İlk aşama soruşturma aşamasıdır. Bu aşamada savcı gerekli araştırmaları yapar ve yeterli şüphe oluşması durumunda iddianameyi hazırlar.  İddianame kabul edilirse kovuşturma süreci başlar. Kovuşturma evresi duruşma hazırlığı, duruşma, son karar ve yasa yolları aşamalarından oluşur. Hüküm kesinleştiğinde kamu davası süreci sona erer. 

Kamu Davasını Kim Açabilir?

Kamu Davasını Kim Açabilir?

Kamu davası açma yetkisi cumhuriyet başsavcılığına aittir. Suçla ilgili herhangi bir durum olduğunda, şikâyet olsa da olmasa da cumhuriyet başsavcısı kamu davasını dava açabilir. 

Kamu Davası Nasıl Açılır?

Kamu Davası Nasıl Açılır?

Savcının suçla ilgili gerekli soruşturmayı yapıp iddianameyi hazırlamasından sonra yetkili görevli mahkemeye başvurur, 15 gün içinde ara muhakeme süreci yapılır ve bu süreç içerisinde iddianame reddedilmezse kamu davası açılmış olur. Örneğin, İstanbul-Kartal ilçesinde gerçekleşen bir kasten adam öldürme suçu nedeniyle soruşturma yapan savcı, suç hakkında bir iddianame düzenleyerek yetkili ve görevli mahkeme olan Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açacaktır. 

İddianamede Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

İddianamede Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Ceza Muhakemeleri Kanunun 170. Maddesinde iddianamede bulunması gereken unsurlar sayılmıştır. Bu maddeye göre iddianamede bulunması gereken unsurlar şunlardır; 

 1. Şüphelinin kimliği, 
 2. Şüphelinin avukatı, 
 3. Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, 
 4. Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi, 
 5. Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, 
 6. Şikâyette bulunan kişinin kimliği, 
 7. Şikâyetin yapıldığı tarih, 
 8. Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, 
 9. Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
 10. Suçun delilleri, 
 11. Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri. 

Kamu Davası Süreci Ne Kadar Sürer? 

Kamu Davası Süreci Ne Kadar Sürer?

Her davanın süreci farklı uzunlukta olmakla birlikte kamu davaları genellikle 3 ay – 1 yıl arasında sonuçlanır. 

Kamu Davasında İddia Makamı Nedir ve Kimlere Denir?

Kamu Davasında İddia Makamı Nedir ve Kimlere Denir?

İddia makamı, şüpheli ve sanığın suç işlediği, dolayısıyla cezalandırılması veya güvenlik tedbirine maruz kalması gerektiğini ileri süren muhakeme makamıdır. Bu kişiler katılan ve cumhuriyet savcılığıdır. 

Kamu Davasında Savunma Makamı Nedir ve Kimlere Denir?

Kamu Davasında Savunma Makamı Nedir ve Kimlere Denir? 

Savunma, iddia makamının suçlamalarını çürütmek amacıyla yapılan faaliyettir. Bu kişiler ise şüpheli veya sanık veya onların temsilcileri ya da müdafileridir.  

Kamu Davasında Kolluğun Görevleri Nelerdir?

Kamu Davasında Kolluğun Görevleri Nelerdir?

Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerini yapmak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bazı kovuşturma tedbirlerine başvurmak örneğin; konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlar dışındaki yerlerde cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı durumlarda arama yapabilir, suçla ilgili ihbar ve şikayetleri kabul edebilir. 

Kamu Davasında Mağdur Kime Denir?

Kamu Davasında Mağdur Kime Denir?

Mağdur, suçtan doğrudan doğruya etkilenerek hukuken korunan değerleri zarar gören kişidir. 

Kamu Davasında Kanıt Elde Etme Yasakları Nelerdir?

Kamu Davasında Kanıt Elde Etme Yasakları Nelerdir?Kanıtların elde edilmesinde bazı bilgilerin konuları nedeniyle kanıt olması yasaktır. Örneğin; uzlaştırma görüşmeleri sırasında söylenenler duruşmada kanıt olarak kullanılamaz. Şüphelinin veya sanığın iradesini engelleyecek durumlar olmamalıdır. Örneğin; sorgu sırasında işkence yapılması kötü davranma , ilaç verme. Yasaya aykırı bir vaat verilemez. Örneğin; kolluk kuvvetlerinin, şüphelinin konuşması durumunda ceza almaktan kurtulacağını söylemesi. 

Kamu Davasının Açılmasında Savcının Takdir Yetkisi Hangi Durumlarda Vardır?

Kamu Davasının Açılmasında Savcının Takdir Yetkisi Hangi Durumlarda Vardır?

Kamu davasının açılmasında takdir yetkisi Ceza Muhakemeleri Kanunun 171. Maddesinde düzenlenmiştir ve yalnızca bu maddede sayılan durumlarda uygulanabilir. 

Bu madde uyarınca savcının kamu davası açmayıp verebileceği kararlar ise  Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve kamu davası açılmasının ertelenmesi kararıdır. 

Kovuşturmaya yer olmadığı kararırın verilebilmesi için 2 koşul vardır bunlar: etkin pişmanlık (bir suçun işlenmesinden sonra failin pişman olması durumu) ve şahsi cezasızlık hallerinden birinin bulunmasıdır. 

Şahsi cezasızlık halleri ise TCK 167 de sayılmıştır bu maddeye göre (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların; 

 1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, 
 2. Üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, 
 3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, 

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesinde ise üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphe olmasına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verilebilir. Eğer erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmez ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenirse kamu davası açılır. CMK’nın 171/2. Maddesi gereğince erteleme süresince zamanaşımı işlemez.  

CMK’nın 171/3. Maddesine göre de kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için aşağıda yazılı olan şartların da birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

 1. Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, 
 2. Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, 
 3. Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması, 
 4. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve Cumhuriyet savcısı tarafından tespit edilen zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi. 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sicile İşler Mi?

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sicile İşler Mi?

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararları sicilde ayrı bir bölüme kaydedilir ve adli sicil kaydında doğrudan görünmez. 

Kamu Davasında Şikâyet Nedir ve Şikâyetin Kapsamına Giren Suçlar Nelerdir?

Kamu Davasında Şikâyet Nedir ve Şikâyetin Kapsamına Giren Suçlar Nelerdir?

Şikâyet, kanunda fail hakkında muhakeme yapılabilmesi için suçtan zarar göre kişinin iradesinin arandığı durumlarda, suçtan zarar görenin fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını yetkili makamlardan istemesidir. Türk ceza kanunu 73/1 gereğince ‘’suçtan zarar gören kişiler ‘’ şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyet hakkı kişiye sıkı sıkı bağlı bir haktır. Bu yüzden şikâyet hakkını doğrudan doğruya suçtan zarar gören kişiler kullanabilir. Suçtan zarar gören kişi, ayırt etme gücüne sahip değilse yasal temsilcisi şikâyet hakkını kullanabilir. Bu hak mirasçılara geçmez. Şikâyetin süresi ise, mağdurun ‘’ eylemi ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği ‘’ günden itibaren altı aydır. Şikâyet yazılı ya da sözlü olabilir. 

Türk Ceza Kanunu’na göre şikâyete bağlı suçlar şunlardır: 

 1. Vatandaş tarafından yurt dışında işlenen suç (TCK 11/2) 
 2. Yabancı tarafından yurt dışında işlenen suç (TCK 12/2) 
 3. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir kasten yaralama (TCK 86/2) 
 4. Taksirle yaralama (TCK 89/1) 
 5. Basit cinsel saldırı (TCK 102/1) 
 6. Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı (TCK 102/2) 
 7. Çocuğun cinsel istismarı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalmış şeklinin failin çocuk olması (103/1 c.3) 
 8. Ergin olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1) 
 9. Basit cinsel taciz (TCK 105/1) 
 10. Mal varlığına yönelik zarar tehdidi (TCK 106)  
 11. Konut dokunulmazlığını ihlal (TCK 116) 
 12. İş ve çalışma özgürlüğünü ihlal (TCK 117) 
 13. Kişilerin sükûn ve huzurunu bozma (TCK 123) 
 14. Israrlı takip (TCK 123/A-3) 
 15. Hakaret (kamu görevlisine görevinden dolayı yapılan hakaret hariç) (TCK 131)  
 16. Özel yaşama ve yaşamın gizli alanına karşı suçlar(kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç)(TCK 139) -Hırsızlık suçunda cezanın azaltılmasını gerektiren nitelikli unsurlar(TCK 144) 
 17. Kullanma hırsızlığı (TCK 146) 
 18. Mala zarar verme (TCK 151) 
 19. Hakkı olmayan yere tecavüz (TCK 154/1) 
 20. Güveni kötüye kullanma (TCK 155) 
 21. Bedelsiz kalmış senedi kullanma (TCK 156) 
 22. Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık(TCK 159) 
 23. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCK 160) 
 24. Yakın akrabalar arasında mala karşı işlenen suçlar (TCK 167/2) 
 25. Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK 209) 
 26. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ( TCK 233/1)  
 27. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK 239) 
 28. Yabancı devlet başkanına karşı suç (TCK 340/2) 
 29. Yabancı devlet bayrağına hakaret (TCK 341/2) 
 30. Yabancı devlet temsilcilerine hakaret (342/2) 

Kamu Davasında Şikâyetten Vazgeçme ve Feragat Nedir?

Kamu Davasında Şikâyetten Vazgeçme ve Feragat Nedir?

Şikâyetten feragat, şikâyet hakkına sahip olan kişinin şikâyet süresi içerisinde bu hakkını kullanmayacağını açıklamasıdır. Şikâyetten feragat şikâyet hakkı kullanılmadan önce yapılır. 

Şikâyetten vazgeçme ise şikâyet hakkını kullanmış olan kişinin, şikayetinin geçersiz sayılması için hüküm kesinleşinceye kadar yaptığı irade açıklamasıdır. Şikâyetten vazgeçmenim sonuç doğurabilmesi için failin bunu kabul etmesi gerekir. Şikâyetten vazgeçme yazılı veya sözlü olabilir. Suça iştirak halinde şikâyet ve şikayetin geri alınması tüm suçlular bakımından etkili olur. 

Kamu Davasına Müdahil Olma (Katılma) Nedir Ve Nasıl Olur?

Kamu Davasına Müdahil Olma (Katılma) Nedir Ve Nasıl Olur?

CMK’nın 237. Maddesine göre  

“(1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. 

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır.’’ 

 Bu madde gereğince mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar kamu davasına katılma isteğini bildirmesiyle ve hâkimin bunu kabul etmesiyle bu kişiler katılan sıfatını alırlar. Kamu davasına katılma isteğinin bildirilmesi CMK’nın 238/1. maddesine göre kamu davasının açılmasından sonra davanın açıldığı ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma zaptına geçirilmesiyle olur. Yani, kamu davasında katılma isteği olan kişiler mahkemeye dilekçe vererek veya duruşmada beyanda bulunularak bu beyanın duruşma zaptına geçirilmesiyle olur. 

Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar hüküm kesinleşinceye kadar katılma isteğinde bulunmazlarsa sonrasında kanun yollarına başvuramazlar. 

Kamu Davasında Zorunlu Müdafi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Kamu Davasında Zorunlu Müdafi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Mağdurun, şüphelinin ve sanığın çocuk, sağır-dilsiz, malül olması durumunda, 

Cinsel saldırı ile alt sınırı 5 yıldan başlayan yargılamalarda,  

Tutuklama veya gözaltı durumlarında,  

Şüpheli veya sanığın kaçak olması durumunda ya da bu kişilerin duruşmanın disiplinini bozduğu için uzaklaştırılması durumlarında zorunlu müdafi gereklidir.  

Kamu Davasında Verebilecek Hükümler Nelerdir? 

Kamu Davasında Verebilecek Hükümler Nelerdir?

 1. Beraat kararı 
 2. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı 
 3. Davanın düşmesi 
 4. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması 
 5. Mahkumiyet 
 6. Güvenlik tedbirine hükmedilmesi 
 7. Davanın reddi 

Kamu Davasında Hükmün Verilmesinden Sonra Başvurulabilecek Kanun Yolları Nelerdir? 

Kamu Davasında Hükmün Verilmesinden Sonra Başvurulabilecek Kanun Yolları Nelerdir? 

 1. İtiraz (Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, ilk derece mahkemelerinin hüküm dışındaki kararlarına itiraz edilebilir.) 
 2. İstinaf (İlgilinin kararı öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde, ilk derece mahkemelerinin hükümlerine karşı başvurulabilir.) 
 3. Temyiz (Bölge idare mahkemesinin bozma dışındaki kararlarına karşı yapılır ve temyiz süresi 7 gündür.) 
 4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı (Yargıtay ceza dairelerinin birinin kararına karşı başvurulabilir, itiraz Yargıtay ceza genel kuruluna 30 gün içinde savcı tarafından yapılır.) 
 5. Kanun yararına bozma (Başvuruyu Adalet Bakanı’nın istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar ve süre sınırı yoktur.) 
 6. Yargılamanın yenilenmesi (HMK 375de yazılı hallerde dava yeniden görülür.) 

Kamu Davasında Hükmün Verilmesinden Sonra Kanun Yollarına Başvurma Hakkına Sahip Olanlar Kimlerdir?

Kamu Davasında Hükmün Verilmesinden Sonra Kanun Yollarına Başvurma Hakkına Sahip Olanlar Kimlerdir?

 1. Cumhuriyet Savcısı 
 2. Şüpheli veya sanık 
 3. Katılan veya suçtan zarar gören 
 4. Avukat ( müdafii – vekil ) 
 5. Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi 
 6. Şüpheli veya sanığın eşi 

Kamu Davasının Açılmasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Kamu Davasının Açılmasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Olağan dava zamanaşımı süresi ve uzamış dava zamanaşımı süresi olmak üzere iki çeşit zamanaşımı süresi vardır. Uzamış zamanaşımı süresi zaman aşımının kesilmesi sebepleri varsa uygulanır. 

TCK’nın 66. Maddesine göre zamanaşımı süresi şunlardır: ‘’Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; 

 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl 
 2. Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl, 
 3. Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl, 
 4. Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl, 
 5. Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, geçmesiyle düşer.’’ 

Kamu Davasının Açılmasında Yetkili ve Görevli Mahkemesi Neresidir?

Kamu Davasının Açılmasında Yetkili ve Görevli Mahkemesi Neresidir?

Kamu davası, işlenilen suçun vasfına göre asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi gibi genel mahkemelerde açılabileceği gibi özel mahkemelerde de açılabilir. Örneğin, taksirle adam yaralama suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi iken taksirle adam öldürme suçunda görevli mahkeme ağır ceza mahkemeleridir. 

Özel kanunlarda açıkça farklı bir hüküm bulunmadığı sürece ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğu suçlar şunlardır: 

 1. Yağma (Gasp),  
 2. Kasten adam öldürme,  
 3. Ağırlaşmış yaralama,  
 4. Taksirle ölüme neden olma , İrtikap (Memurların görevini kötüye kullanması),  
 5. Zimmet , 
 6. Rüşvet , 
 7. Resmi belgede sahtecilik suçu ,  
 8. Nitelikli dolandırıcılık , 
 9. Hileli iflas, 
 10. Devletin egemenliğine ve devletin organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar, 
 11. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, 
 12. Milli savunmaya karşı işlenen suçlar, 
 13. Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk suçları, 
 14. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren yasadışı örgüt üyeliği ve siyasi suçlar , 
 15. 10 yıldan fazla hapis cezaları ve müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet cezaları cezalandırılmış davalara da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülmektedir. 

Ağır Ceza Mahkemesinin ve özel mahkemelerin görev alanına girmeyen suçlarda ise Asliye Ceza mahkemeleri görevlidir. 

Yetkili mahkeme yönünden ise kural olarak suçun meydana geldiği yerdeki mahkeme yetkili mahkeme sayılır. 

İlgili Yargıtay Kararları 

 1. Ceza Dairesi         2016/667 E.  ,  2017/5933 K.

O yer Cumhuriyet Savcısının temyizinin hakaret suçundan açılan kamu davası ile ilgili bir karar verilmemesine yönelik olduğu kabul edilerek temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosya görüşüldü: 

Sanık hakkında hakaret suçundan kamu davası açılmasına karşın, bir hüküm kurulmamış ise de, açılan bu kamu davası ile ilgili olarak Mahkemesinde her zaman bir karar verilmesi mümkün bulunduğundan ye kanun yoluna konu olabilecek bir hüküm de bulunmadığı, anlaşılmakla; 

O yer Cumhuriyet Savcısının tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA ve dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 17/05/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

 1. Ceza Dairesi         2018/2968 E.  ,  2018/5451 K.

O Yer Cumhuriyet Savcısının temyizinin sanık … … mağdur …’a yönelik, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan açılan kamu davası ile ilgili bir karar verilmemesine yönelik olduğu kabul edilerek temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilen dosya görüşüldü: Sanık … hakkında mağdur …’a yönelik kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan kamu davası açılmasına karşın, bir hüküm kurulmamış ise de, açılan bu kamu davası ile ilgili olarak, Mahkemesinde her zaman bir karar verilmesi mümkün bulunduğundan ve kanun yoluna konu olabilecek bir hüküm de bulunmadığı, anlaşılmakla; 

O Yer Cumhuriyet Savcısının tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA ve dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 12/04/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

 1. Ceza Dairesi         2017/4007 E.  ,  2021/7306 K.

Sanık … hakkında … ile birlikte işlediği 2007-2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından, … ile birlikte işlediği 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından, … ile birlikte işlediği defter, kayıt ve belgeleri gizleme ile 2006, 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından kamu davası açıldığı ve bu suçlardan hüküm kurulması, sanık … hakkında defter, kayıt ve belgeleri gizleme ile 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından kamu davası açıldığı halde defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçundan, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura kullanma suçlarından hükümler kurulması, sanık … hakkında 2008 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan kamu davası açılarak bu suçtan hüküm kurulması, sanık … hakkında 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından kamu davası açıldığı halde 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanma suçlarından hükümler kurulması, sanık … hakkında defter ve belgeleri gizleme ve 2005-2006-2007ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından kamu davası açıldığı halde defter, kayıt ve belgeleri gizleme, 2005 takvim yılında sahte fatura düzenleme ve kullanma, 2006-2007 ve 2008 takvim yıllarında da sahte fatura kullanma suçlarından hükümler kurulması, sanık … hakkında defter, kayıt ve belgeleri gizleme ve 2006-2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarından kamu davası açıldığı ve bu suçlardan hüküm kurulmasına rağmen, tebliğnamede sanıklar …, …, … hakkında 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme suçundan, sanık … hakkında 2007 ve 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme suçlarına ilişkin görüş bildirildiği, sanık …’ın 2007 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura kullanma, sanık …’ın 2007 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura kullanma, sanık …’un 2008 takvim yılında sahte fatura kullanma, sanık … hakkında 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanma suçlarından kurulan hükümlere ilişkin görüş bulunmadığı anlaşıldığından, bu hususta ek tebliğname düzenlenmesinden sonra iadesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.  

KÜBRA UYSAL

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap