KINAMA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN EMSAL YARGI KARARLARI

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından kınama cezasına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda itiraz ve dava dosyalarınıza sunabileceğiniz kınama cezasının iptaline ilişkin emsal Danıştay kararlarını değerlendirmelerinize sunuyoruz.

Kanuna aykırı olarak düzenlenen disiplin yönetmeliği uyarınca verilen kınama cezasının iptaline ilişkin Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2021/6732 E. 2022/905 K. Sayılı emsal kararı

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. … İl Müdürlüğünde elektrik mühendisi olarak görev yapan davacının, TEDAŞ Disiplin Yönetmeliğinin 7(a) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işleme yaptığı itirazın, süresinde yapılmadığından bahisle reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

KINAMA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesince, Danıştay On ikinci Dairesinin 16/12/2020 tarih ve E:2020/390, K:2020/4348 sayılı bozma kararına uyularak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri hükümlerine dayanılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü Disiplin Yönetmeliği’nin hazırlandığı, ancak Anayasa’da düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile kanuni düzenleme ilkesine aykırılık oluşturan ve üst hukuk normu olan kanun hükmü aşılarak hazırlanan bu Yönetmeliğe dayanılmak suretiyle tesis edilen işlemde hukuka ve dayanağı üst hukuk normlarına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KINAMA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN EMSAL YARGI KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
  2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E., K. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmemesi nedeniyle kınama cezasının iptaline ilişkin Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2021/7592 E., 2022/763 K. Emsal kararı

KINAMA CEZASININ İPTALİ YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Yozgat İli, … İlçe Adliyesinde ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı yazı işleri müdürü olarak görev yapmakta olan davacının, 657 sayılı Kanun’un 125.maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

KINAMA CEZASININ İPTALİİLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

 … İdare Mahkemesince Danıştay Beşinci Dairesinin … tarih ve E:… K:… sayılı bozma kararına uyularak; disiplin cezası vermeye yetkili amir olan Cumhuriyet Savcısı dışında bağımsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması yaptırılması gerekirken, bağımsız bir soruşturmacı atanmadan disiplin amirince soruşturma yapılması ve daha sonra aynı disiplin amiri tarafından disiplin cezası verilmesi disiplin hukuku ilkeleri, özellikle objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine uygun düşmediğinden, davacının cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

 Davacının işlemiş olduğu eylemler sebebiyle hakkında idari yönden soruşturma başlatıldığı, soruşturma neticesinde disiplin amiri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (B) fıkrasının (h) alt bendi gereğince kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu karara karşı yapılan itirazın üst disiplin amirince reddedildiği, eyleminin sabit olduğu ve bu eylemi sebebiyle verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı, temyiz isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
  2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E, K, sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Kınama cezasına konu eylemlerin inandırıcı ve somut delillerle ortaya konulamaması nedeniyle kınama cezasının iptaline ilişkin Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2021/4380 E., 2022/433 K. Sayılı emsal kararı

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Kahramanmaraş ili, … İcra Müdürlüğünde icra müdür yardımcı olarak görev yapan davacının, … İcra Müdürlüğünde görev yaptığı dönemdeki fiilleri nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Alanya İcra Hukuk Hakimliğinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

 … İdare Mahkemesince, Danıştay On altıncı Dairesinin 17/04/2015 tarih ve 2015/8892 Esas, 2015/1827 sayılı bozma kararına uyularak; uyuşmazlıkta, gerek şikayet dilekçesinde gerekse idari soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinde ilgili icra dairelerinde görev yapan tüm müdür ve müdür yardımcılarının söz konusu fiilleri işlediğine ilişkin bir iddia ileri sürülmediği gibi davacının sözü edilen fiilleri işlediğine ilişkin davacıya yöneltilmiş bir isnat da bulunmadığı, öte yandan, olayla ilgili yürütülen ceza kovuşturmasının duruşma tutanaklarının incelenmesinden ise;

idari soruşturmada tanık olarak beyanda bulunan avukatlardan bazılarının, soruşturma sırasında kendilerinin şikayetçi oldukları şahısların isimlerini soruşturmayı yürüten müfettişlere beyan ettiklerini; ancak, müfettişler tarafından söz konusu şahısların isimlerinin belirtilmeyerek genel ifadelerin tutanağa geçirildiğini, davacıyla herhangi bir problem yaşamadıklarını beyan ettikleri, isimleri beyan edilen şahıslar arasında da davacının bulunmadığı, bu durumda, “masumiyet karinesi” ve “şüpheden sanık yararlanır” ilkelerine aykırı olarak, isim belirtilmeyerek alınan genel tanık beyanları dışında, inandırıcı ve somut deliller ortaya konulmaksızın, fiilin sübut bulduğundan bahisle ceza verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KINAMA CEZASININ İPTALİ KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E., K, sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Hakkınızda devam eden disiplin soruşturması ya da disiplin cezası verilmiş ise düşünüyorsanız Harbiye Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek idare hukuku alanında tecrübeli Avukat kadromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

                                                                                               Av. Mustafa MALKOÇ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap