Ceza HukukuCİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI (TCK 102. MADDE)

İÇİNDEKİLER

CİNSEL SALDIRI NEDİR?

CİNSEL SALDIRI NEDİR?

Bir kişiyi iradesi dışında cinsel bir eylemde bulunmaya zorlamak veya fiziksel olarak zorlama eylemine cinsel saldırı denir. Cinsel saldırı suçu ise Türk Ceza Kanunun 102. maddesine göre bedensel temas kurarak bir kimsenin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER NEDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER NEDİR?

Cinsel saldırı suçunun hukuki konusunu cinsel özgürlük oluşturur. Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer ise cinsel dokunulmazlıktır. Cinsel özgürlük ise hukukun veya örf ve adetin belirlediği sınırlar içerisinde kişinin cinsel tercihleri ve cinsel yaşamı konusunda özgürce karar alabilmesi ve kendi vücudu üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesidir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Fail veya mağdur aynı cinsiyetten olabilir ya da mağdurun kadın ise evli veya bekar olması gerekmez . Fakat mağdurun 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.

Cinsel içerikli eylemin cinsel saldırı suçunu oluşturabilmesi için de mutlaka mağdurun vücuduna temas gerekir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN MADDİ KONUSU NEDİR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN MADDİ KONUSU NEDİR ?

Cinsel saldırı suçunun maddi konusu insan bedenidir. Bu suç insan bedeni üzerinde işlenebilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA FAİL KİM OLABİLİR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA FAİL KİM OLABİLİR ?

Cinsel saldırı suçunu herkes işleyebilir. Suçun faili mağdurla aynı cinsiyetten olabileceği gibi farklı cinsiyetten de olabilir. Yani kadın da erkek de bu suçu işleyebilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA MAĞDUR KİM OLABİLİR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA MAĞDUR KİM OLABİLİR ?

Herkes bu suçun mağduru olabilir. Mağdurun kadın veya erkek, evli veya bekar ya da kadının dul veya kız olması suçun oluşması bakımından önem arz etmez. Fakat mağdurun yaşı önem arz etmektedir. Eğer mağdur on sekiz yaşından küçük ise cinsel saldırı suçu değil çocukların cinsel istismarı suçu (TCK 103/1) oluşur. Ayrıca eğer bu suç ölüye karşı işlenirse suç oluşmuş olmaz. Ölülere karşı işlenen  eylemler ölünün hatırasına hakaret suçunu oluşturabilir. (TCK 130/2). Hayvanlara karşı işlenen cinsel saldırı veya tecavüz eylemleri ise Hayvanları Koruma Yasası kapsamında bağımsız bir suç olarak cezalandırılmaktadır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNU HANGİ EYLEMLER OLUŞTURUR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNU HANGİ EYLEMLER OLUŞTURUR ?

Cinsel saldırı suçunda eylemler kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilir ve cinsel arzuları tatmin amacı taşır fakat cinsel ilişki boyutuna varmayan eylemlerdir. Ayrıca cinsel içerikli eylemin cinsel saldırı suçunu oluşturabilmesi için de mutlaka mağdurun vücuduna temas gerekir. Öpmek ya da sarılmak gibi özlem ifadesi ise suç oluşturmaz. Ancak mağdurun rızası olmadan yapılan , mağdurun cinsel dürtüleri tatmin amacıyla öpülmesi , cinsel saldırı suçunu oluşturur.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER NELERDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER NELERDİR?

Cinsel saldırı suçunda cezayı arttıran nedenler TCK’nın 102. maddesinin devamında sayılmıştır. Bu maddeye göre:

  1. Suçun vücuda organ veya sair isim sokularak işlenmesi (TCK 102/2)

 (suçun oluşabilmesi için organ veya cismin mutlaka cinsel bölgelere sokulması gerekli olmayıp herhangi bir vücut boşluğuna sokulması yeterlidir. Örneğin anüse veya ağza organ veya başka ismin sokulması gibi… Fakat kulak ve burun boşluklarına organ veya isim sokulması suçun nitelikli şeklini oluşturmaz. Bu suç eşe karşı da işlenebilir (evlilik içi ırza geçme). Ancak böyle bir durumda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.)

Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ,

  1. Suçun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi ,
  2. Suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi ,
  3. Suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi ,
  4. Suçun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi( örneğin; okul, öğrenci yurdu, hastane, kışla, ceza infaz kurumu gibi yerlerde işlenmesi) cezayı arttırma nedenleridir. Ayrıca cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır, Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA CEZAYI AZALTAN NEDENLER NELERDİR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA CEZAYI AZALTAN NEDENLER NELERDİR ?

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda kanunda öngörülen cezadan indirim yapılır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA MANEVİ UNSUR NEDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA MANEVİ UNSUR NEDİR?

Cinsel saldırı kasten işlenebilen bir suçtur. Yani fail bu fiili bilerek, isteyerek işlemiş olmalıdır. Ancak suçun oluşabilmesi için kasıt olması yeterli değildir. Cinsel arzuları tatmin amacıyla hareket edilmesi gerekir. Suçun vücuda organ veya isim sokularak işlenmesi hali de kasıtla işlenebilir fakat bu durumda eylemin cinsel içerik taşıması yeterlidir, cinsel arzuları tatmin etme amacı olması gerekmez.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU NEDİR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU NEDİR ?

Mağdurun rızası varsa suç oluşmaz. Çünkü ilgilinin rızasının olması, eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır. Geçerli bir rıza beyanında bulunabilecek kişiler kişiler ise ergin olan yetişkinlerdir. On beş yaşını doldurmuş ve kendilerine yönelik bu nitelikteki eylemler bakımında algılama yeteneği gelişmiş çocukların rızası geçerli sayılır.  

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA TEŞEBBÜS MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA TEŞEBBÜS MÜMKÜN MÜDÜR?

Suça teşebbüs failin, icra hareketlerine başlamış, ancak elinde olmayan nedenlerle icra hareketlerinin yarıda kalmış olmasıdır. Örneğin, hırsızlık yapmak için bir eve merdiven dayadığı sırada evin köpeğinin havlaması nedeniyle kaçan kişinin fiili yarıda kaldığından hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır. Cinsel saldırı suçunda teşebbüs ise icra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa mümkündür. Suç, kişilerin cinsel dokunulmazlığını ihlal edecek davranışların yapılmasıyla tamamlanır. Örneğin failin, mağduru tehdit ederek cinsel ilişkide bulunmak istemesi üzerine mağdurun soyunmaya başladığı sırada bir sebeple failin yakalanması ya da etkisiz hale gelmesi durumunda suç tamamlanmamış olur ve failin eylemi teşebbüs aşamasında kalmış olur.

Türk Ceza Kanunun 35. maddesine göre ‘’Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA İŞTİRAK MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA İŞTİRAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Tek kişiyle işlenebilecek bir suçun birden fazla kişiyle işlenmesi haline iştirak denir. Cinsel saldırı suçunda iştirak bakımından genel hükümler uygulanır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA İÇTİMA MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA İÇTİMA MÜMKÜN MÜDÜR?

Suçların içtiması , ortada birden fazla suç bulunmasına karşın faile tek ceza verilmesi durumudur.  Cinsel saldırı suçu ise bileşik bir suçtur yani bu suç işlenirken başka bir suç da araç olarak kullanılabilir. Örneğin cebir veya tehdit. Bu suç işlenirken cebir veya tehdit araç olarak kullanıldığında faile cebir veya tehditten ceza verilemez; cinsel saldırıdan dolayı tek bir ceza verilir. Ancak bunun için cebir veya tehdidin suçun işlendiği sırada cinsel davranışı gerçekleştirmek amacıyla kullanılmış olması gerekir.

Cinsel saldırı suçu nedeniyle mağdurun beden sağlığına zarar gelebilir. Örneğin bu suç nedeniyle mağdura hastalık bulaşabilir, yaralanabilir. Eğer cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddet kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarına neden olursa ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır(TCK102/4)

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA TEKERRÜR MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA TEKERRÜR MÜMKÜN MÜDÜR?

Bir kişinin daha önce suç teşkil eden bir fiili tekrarlamasına tekerrür denir. Suçta tekerrür

Türk Ceza Kanunun 58’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ‘’Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.’’  Eğer ki cinsel saldırı suçunda hüküm kesinleştikten sonra aynı suç yeniden işlenirse tekerrür hükümleri uygulanır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME VE ETKİN PİŞMANLIK MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME VE ETKİN PİŞMANLIK MÜMKÜN MÜDÜR?

Türk Ceza Kanunun 36. maddesine göre ‘’fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.’’  Bu madde kapsamında etkin pişmanlık ve gönüllü vazgeçme mümkündür. Gönüllü vazgeçme ile etkin pişmanlığın farkı ise etkin pişmanlık; suçun tamamlanmasından veya artık tamamlanma olanağı kalmadığının açık bir şekilde ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkmaktayken gönüllü vazgeçme ise suçun tamamlanma anına kadar meydana gelen bir kavramdır. Örneğin failin cinsel saldırı suçunu işlemek için mağduru zorla bi yere götürüp daha sonrasında cinsel bir fiili yapmaktan kendi isteğiyle vazgeçmesi durumunda gönüllü vazgeçme vardır ve bu hüküm gereğince cinsel saldırı suçundan cezalandırılmaz. Fakat önceki hareketleri bir suç oluşturuyorsa bundan dolayı cezalandırılır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA SORUŞTURMA USULÜ NEDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA SORUŞTURMA USULÜ NEDİR?

Cinsel saldırı suçunun temel hali( basit cinsel saldırı) dışındaki halleri Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen(kendiliğinden) soruşturulur. Temel halinin soruşturulması ise şikayete tabiidir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA KOVUŞTURMA USULÜ NEDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA KOVUŞTURMA USULÜ NEDİR?

Cinsel saldırı suçunun Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinin ilk fıkrasında yer alan temel hali ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan suçun nitelikli halinin eşe karşı işlenmesi durumu hali haricinde diğer tüm durumlarda Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen kovuşturulur. Bu iki durumda ise şikayete tabiidir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖZALTI HÜKÜMLERİ NELERDİR ?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖZALTI HÜKÜMLERİ NELERDİR ?

Cinsel saldırı suçu önemli bir suç olduğundan, bu suçun işlenilmesinde veya işlenilmesine iştirak edilmesinde şüphe bulunan kişiler, Ceza Muhakemesi Kanununun 91/4-b.3 hükmü gereğince gözaltına alınabilirler.

CİNSEL SALDIRI SUÇU UZLAŞTIRMAYA TABİİ MİDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇU UZLAŞTIRMAYA TABİİ MİDİR?

Cinsel taciz suçunun temel halinin takibi şikayete bağlı olmasına karşın, bu suçla ilgili uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Çünkü CMK’nın 253’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” uzlaşma kapsamında değildir. Cinsel saldırı suçu da bu suçların kapsamına girdiğinden, uzlaşma hükümleri uygulanamaz.

CİNSEL SALDIRI SUÇU ŞİKAYETE TABİİ MİDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇU ŞİKAYETE TABİİ MİDİR?

Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin 1. fıkrasında yer alan cinsel saldırı suçunun temel hali şikayete tabiidir. Aynı maddenin devamındaki nitelikli haller ise  şikayete tabii değildir. Nitelikli haller Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen (kendiliğinden) soruşturulur. Ancak bu nitelikli hallerin eşe karşı işlenmesi durumunda şikayete tabii olur.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA ŞİKAYET SÜRESİ NE KADARDIR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA ŞİKAYET SÜRESİ NE KADARDIR?

Şikayet, kanunda fail hakkında muhakeme yapılabilmesi için suçtan zarar göre kişinin iradesinin arandığı durumlarda, suçtan zarar görenin fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını yetkili makamlardan istemesidir. Türk ceza kanunu 73/1 gereğince ‘’suçtan zarar gören kişiler ‘’ şikâyet hakkına sahiptir.  Şikâyetin süresi ise, mağdurun ‘’ eylemi ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği ‘’ günden itibaren altı aydır. Şikâyet yazılı yada sözlü olabilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN CEZASI (YAPTIRIMI) NEDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN CEZASI (YAPTIRIMI) NEDİR?

TCK’nın 102. maddesine göre

‘’Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.’’

Aynı maddenin 3.fıkrasında bulunan hallerde ise 1’inci veya 2’nci fıkraya göre belirlenecek cezalar yarı oranında artırılır. 4. fıkrasında bulunan hallerde ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 5’inci fıkrasında bulunan mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâli söz konusu olduğunda ise verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA VERİLEN CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA VERİLEN CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Cinsel saldırı suçu nedeniyle verilen hapis cezası ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez. Ancak, sarkıntılık suçunun 15 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenmesi halinde hapis cezasının miktarı 1 yılın altına düştüğünden adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Cinsel Saldırı Suçunda Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebilir Mi?

Sarkıntılık suçu dışındaki cinsel saldırı suçları nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir. Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden bazı şartlar altında vazgeçilmesidir. Sarkıntılık suçu dışındaki cinsel saldırı suçları nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Bu suçla ilgili yetkili mahkeme, cinsel saldırı suçunun işlendiği yerdir. Ancak çoğunlukla bu suç hürriyeti kısıtlama suçuyla birlikte işlendiğinden, bu durumda da mütemadi( kesintisiz yani suçun neticesi ortaya çıkana kadar aralıksız devam etmesi) suçlardan olduğundan, suçun sona erdiği yer mercii yetkili olacaktır.

Cinsel saldırı suçunda görevli mahkeme ise Türk Ceza Kanununun 102’nci maddesinin 1’inci

fıkrasında yer alan suçun temel şekli söz konusuysa , görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Fakat Türk Ceza Kanununun 102’inci maddesinin 2’nci ve 5’inci fıkralarında düzenlenmiş olan hâllerde(Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumu ya da suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâli) ise, görevli mahkeme Ceza Muhakemesi Kanununun 12’nci maddesi hükümlerince Ağır Ceza Mahkemesidir.

TCK’nın 102’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki ( Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi )  hâllerden bir veya birkaçı söz konusu olduğunda, görevli mahkeme 3’üncü fıkra üzerinden artırım yapılacak fıkraya bağlıdır. Eğer 2’nci fıkradaki vücuda organ veya cisim sokma durumu söz konusuysa ve bu durum 3’üncü fıkradaki hâllerle birleşmişse, görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Türk Ceza Kanununun 102’nci maddesinin 4’üncü fıkrası söz konusuysa, 102’nci maddenin ilk iki fıkrasından hangisi uygulanacaksa, görevli mahkeme ona göre belirlenecektir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

Cinsel saldırı suçunun temel halinde ceza, alt sınırdan uzaklaşarak 5 yıldan fazla olarak belirlendiği takdirde, dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. 5 yıl olarak belirlendiği takdirde, 8 yıldır. Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde ise dava zamanaşımı süresi 20 yıldır.

CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIM NE YAPMALIYIM?

CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIM NE YAPMALIYIM?

Failin ceza alabilmesi için yetkili makamların bu suçtan haberdar olması ve cinsel saldırı mağdurunun şikâyetçi olması gerekmektedir. Delillerin kaybolmaması için cinsel saldırıya maruz kalan kişinin kesinlikle yıkanmadan, ilk 48 saat içinde adli rapor için kolluğa, savcılığa veya hastaneye başvurması gerekir. Savcılığın suçtan haberdar olması ile adli süreç , soruşturma evresi başlar. Adli süreçte kendinizi bir avukat aracılığıyla temsil ettirebilirsiniz. Eğer bir vekiliniz yoksa baro tarafından size avukat görevlendirilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Davanız görülmeye başladığında ise ilgili mahkemeden üzerinde duruşma tarih ve saati yazan bir çağrı kâğıdı alacaksınız. Süreçten haberdar olmak için değiştirdiğiniz adreslerinizi güncellemeniz çok önemlidir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARI

CİNSEL SALDIRI SUÇUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARI

  1. Ceza Dairesi 2015/9859 E. ,  2019/12428 K.

Katılanın aşamalardaki beyanları, savunma ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın, olay tarihinde evde yalnız kaldığı katılana yönelik başladığı nitelikli cinsel saldırı eyleminin icrai hareketlerini sonuna kadar götürebilme imkanı bulunduğu halde katılanın aşılabilir mukavemeti dışında ciddi bir engel neden olmaksızın kendiliğinden eylemine son verdiğinin anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK’nın 36. maddesinde yer alan gönüllü vazgeçme hükmü gözetilerek nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten ceza verilemeyeceği, ancak o ana kadar gerçekleşen eylemlerin aynı Kanunun 102/1, 102/3-c maddelerinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçunu oluşturacağı nazara alınarak mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de, Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dolayı TCK’nın 102/2, 102/3-c maddeleriyle verilecek cezadan aynı Kanunun 35/2. maddesi ile teşebbüs nedeniyle yapılacak indirimin, nitelikli cinsel saldırı suçunun geçişli suçlardan olması nedeniyle TCK’nın 102/1. maddesini de içerdiği gözetilerek, basit cinsel saldırı suçuna ilişkin aynı Kanunun 102/1, 102/3-c maddelerinde öngörülen cezanın altında olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği nazara alınmadan hakkaniyete aykırı şekilde indirimin fazla yapılması suretiyle eksik ceza tayini, Kanuna aykırı, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.11.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

YARGITAY

HARBİYE HUKUK BÜROSU

KÜBRA UYSAL

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap