Ceza HukukuCİNSEL TACİZ SUÇU VE CEZASI (TCK 105. MADDE)

İÇİNDEKİLER

CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR?

Cinsel taciz suçu, bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesiyle oluşur. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Yani fail, mağdura temas olmaksızın cinsel davranışlarda bulunmaktadır. 

CİNSEL TACİZ SUÇU NASIL İŞLENİR?

CİNSEL TACİZ SUÇU NASIL İŞLENİR?

Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut-belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir ayrıca failin mağdurun vücuduna temas etmemiş olması gerekir . Cinsel taciz suçu şu şekillerde işlenebilir: 

Fail, cinsel taciz suçunu doğrudan doğruya mağdurun görüp duyabileceği söz, davranış veya işaretlerle işleyebilir. 

Cinsel taciz suçu, cinsel amaçla mağdura telefon etme, mesaj atma, ses kaydı gönderme, faks çekme, mektup gönderme vb. gibi iletişim araçları yoluyla işlenebilir. Ayrıca e-mail atma, sosyal medya hesaplarına yorum yazma, kapalı veya açık sosyal medya uygulamaları üzerinden sesli, görsel veya yazılı iletiler gönderme yoluyla işlenebilir. 

HANGİ HAREKET VE DAVRANIŞLAR CİNSEL TACİZ SUÇU KAPSAMINA GİRER?

HANGİ HAREKET VE DAVRANIŞLAR CİNSEL TACİZ SUÇU KAPSAMINA GİRER?

Bu suçun oluşmasında eylemin , temas(dokunma) olmaksızın , bir kimseye karşı cinsel amaçlı olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu hareketlerin mağdurun cinselliğine yönelmesi dışında, özel bir anlam taşıması ya da anlamlı olup olmaması önemli değildir. Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemin mağdurun vücudunda temas etmemesi gerekir. Aksi takdirde bu suç oluşmaz. Örneğin kişiye karşı cinsel amaçlı söz atmak, ıslık çalmak, , cinsel ilişki teklifinde bulunmak.   

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA HAREKET YÜZ YÜZE Mİ YAPILMAK ZORUNDADIR ?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA HAREKET YÜZ YÜZE Mİ YAPILMAK ZORUNDADIR ?

Cinsel taciz suçunda hareketin yapılış biçimi önemli değildir yüz yüze yapılabileceği gibi telefonla yada mektupla da bu suç işlenebilir. Önemli olan taciz ifadelerinin mağdura ulaşacak nitelikte olmasıdır.  

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ İÇİN EYLEMİN KAÇ KEZ YAPILMASI GEREKİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ İÇİN EYLEMİN KAÇ KEZ YAPILMASI GEREKİR?

Suçun oluşabilmesi için yapılan eylemin ya da telefonla veya mektupla gönderilen cinsel amaçlı söz , yazı veya hareketin birden fazla kez yapılması gerekmez. Karşı tarafı cinsel yönden rahatsız edecek bu içerikteki davranışın bir kez yapılması yeterli olur. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN İSPATINDA HANGİ DELİLLER KULLANILABİLİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN İSPATINDA HANGİ DELİLLER KULLANILABİLİR?

-Mağdur Beyanı: Cinsel suçlarda mağdur beyanı, bu suçun ispatı konusunda en önemli delillerden biridir.. Yargıtay kararlarında suçun ispatı konusunda mağdur beyanının delil değerine sahip olması için bazı kriterler getirmiştir.  

Bu kriterler: Mağdurun sanığı tanıyıp tanımadığı, fail ile mağdur arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunup bulunmadığı, mağdurun kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için sebep bulunup bulunmadığı ve son olarak mağdurun beyanlarının tutarlı ve çelişkisiz olması. , 

 -Tanık Beyanı : Cinsel taciz suçu olayı bilen , gören bir tanığın beyanı ile de ispatlanabilir.  

 -Telefon İletişim Kayıtları: Ceza Muhakemesi Kanununa göre katalog suçlarda telefon dinlemesi yapılmaktadır ancak cinsel taciz suçu katalog suçlardan olmadığından dolayı telefon dinlemesi yapılmamaktadır. Ancak, arayan-aranan kayıtları delil olarak getirilebilir. 

-Telefonunun fiziki olarak incelenmesi ve sms mesajları : Telefonda bulunan sms mesajları, videolar, fotoğraflar vb. her türlü dijital içerik cinsel taciz suçunun ispatı açısından kullanılabilir. Yargıtay 10. Ceza dairesinin bir kararına göre CMK’nın 134. maddesine göre  şüphelinin cep telefonu incelenip, telefondan ele geçirilen bilgilerin kayıt altına alınabilmesi için hakim kararı veya belirlenen sürelerde hakim onayına sunulmak üzere Cumhuriyet savcısının yazılı emrinin bulunması gerekir. Aksi takdirde sanığın rızası bulunsa dahi kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin telefonlarını incelenip, telefon içeriğindeki mesaj ve benzeri bilgiler kayıt altına alınamaz ve bu kurallara uyulmadan elde edilen delillerin hukuka aykırı bir biçimde ele geçirildiği için delil sayılamaz. 

 -Whatsapp, instagram vb. uygulamalar ve sosyal medya araçları: Whatsapp, instagram vb. uygulamalar üzerinden gönderilen sesli, yazılı ve görsel öğeler cinsel taciz suçunda delil sayılırlar. Yine yargıtay 10. Ceza dairesinin kararlarına göre mesajlaşma kayıtlarının, CMK’nın 134. maddesi kapsamında görüşme tarihleri, saatleri belirtilerek, ayrıntılı diyaloglar şeklinde, ekran görüntülerine de yer verilerek denetime olanak verecek şekilde tutanağa bağlanması, bu şekilde düzenlemiş bir tutanak mevcut ise aslı ve denetime olanak verecek şekilde onaylı suretinin dosyaya konulması, söz konusu evrakların duruşmada sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması, böylece tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

GİZLİCE ÇEKİLEN SES KAYITLARI , VİDEOLAR VB. BELGELER DELİL SAYILABİLİR Mİ?

GİZLİCE ÇEKİLEN SES KAYITLARI , VİDEOLAR VB. BELGELER DELİL SAYILABİLİR Mİ?

Gizli/izinsiz ses veya görüntü kaydı alarak cinsel taciz suçunun ispatlanması bazı hallerde hukuka uygun olur: Ani gelişen ve başka türlü ispatlama imkanının bulunmadığı bazı haller, örneğin cinsel taciz içeren sözlerin fail ile mağdur dışında başka birinin bulunmadığı bir yerde söylenmesi durumunda mağdurun bu sözleri telefon ile sesli veya görüntülü kayıt altına alması halinde, bu kayıtlar hukuka uygun delil olarak kabul edilir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER NEDİR?

Cinsel taciz suçunda korunan hukuki değer cinsel dokunulmazlık ve cinsel özgürlüktür. Başka bir ifadeyle bu suçta korunan hukuki yarar; bireyin cinsel hürriyeti ve bu hürriyetin dokunulmazlığı, bunun yanında bireyin ahlak anlayışına saygı gösterilmesi hakkı ile huzur ve sükun ortamının devamlılığı için güvence sağlanmasıdır. Her birey, birbirinin cinsel hürriyetine saygı göstermek ve bu hürriyet alanına izinsiz müdahalede bulunmamak zorundadır. (18. Ceza Dairesi         2015/38673 E.  ,  2017/9359 K.) Cinsel Taciz Suçunun Maddi Konusu Nedir ? 

Bu suçun maddi konusu tacize uğrayan kadın veya erkektir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA FAİL KİM OLABİLİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA FAİL KİM OLABİLİR?

Cinsel taciz suçunu herkes işleyebilir. Suçun faili mağdurla aynı cinsiyetten olabileceği gibi farklı cinsiyetten de olabilir. Yani kadın da erkek de bu suçu işleyebilir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA MAĞDUR KİM OLABİLİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA MAĞDUR KİM OLABİLİR?

Bu suç mağdur bakımından özellik arz etmez yani herkes kadın veya erkek fark etmeksizin bu suçun mağduru olabilir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER NELERDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA CEZAYI ARTTIRAN NEDENLER NELERDİR?

  1. Suçun çocuğa karşı işlenmesi (TCK 105/1) 
  2. Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK 105/2-a) 
  3. Suçun vasi , eğitici, öğretici, bakıcı koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma , bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi (TCK 105 2-b) 
  4. Suçun aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCK 105 2-c) 
  5. Suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi(TCK 105 2-d) 

Suçun teşhir suretiyle işlenmesi (TCK 105 2-e): Suçun bu nitelikli şekli, hayasızca hareketler suçundan (TCK 225) farklıdır. Zira hayasızca hareketler suçunu oluşturan teşhirciliğin aleni olması gerekir. Buna karşılık, cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle işlenebilmesi (TCK 104/2-e) için teşhirin aleni olması gerekmez., ancak belirli bir kişiye yönelik olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA CEZAYI AZALTAN NEDENLER NELERDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA CEZAYI AZALTAN NEDENLER NELERDİR?

Cinsel taciz suçunda özel olarak cezayı azaltan nedenler yoktur ama TCK’da yazan genel hafifletici nedenler bu suçta uygulanabilir. Örneğin failin 18 yaşından küçük olması, akıl hastası veya aklı zayıf olması. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA MANEVİ UNSUR NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA MANEVİ UNSUR NEDİR?

Cinsel taciz suçu, kasten işlenilebilen bir suçtur. Ancak suçun oluşabilmesi için kast yeterli olmayıp failin ‘’cinsel amaçla’’ hareket etmesi gerekir. Aksi halde suç oluşmaz. Örneğin tuvalet ihtiyacını gidermek için cinsel organın çıkarılması durumunda bu suç oluşmaz. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU NEDİR?

Cinsel taciz suçunda mağdurun rızası varsa suç oluşmaz. Çünkü ilgilinin rızasının olması, eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır. On beş yaşını doldurmuş ve kendilerine yönelik bu nitelikteki eylemler bakımında algılama yeteneği gelişmiş çocukların rızası geçerli sayılır.  

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA TEŞEBBÜS MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA TEŞEBBÜS MÜMKÜN MÜDÜR?

Bu suça teşebbüs olup olmayacağı tartışmalıdır. Doktrinde bir görüşe göre icra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa bu suça teşebbüs mümkündür. Örneğin cinsel taciz niteliğinde yazılar içeren e postanın internetle alakalı bir sorun nedeniyle karşı tarafa ulaşmaması durumunda olduğu gibi. Yargıtayın kararlarına göre ise cinsel taciz suçuna teşebbüs mümkün değildir. Failin cinsel amaçlı davranışları gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanır. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA İŞTİRAK MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA İŞTİRAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Tek kişiyle işlenebilecek bir suçun birden fazla kişiyle işlenmesi haline iştirak denir. Cinsel taciz suçunda iştirak bakımından genel hükümler uygulanır. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA İÇTİMA MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA İÇTİMA MÜMKÜN MÜDÜR?

Cinsel amaç taşımayıp salt huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması vb. davranışlar için içtima yapılmaz çünkü burada kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşmuştur. Cinsel taciz suçu oluşmamıştır. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA TEKERRÜR MÜMKÜN MÜDÜR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA TEKERRÜR MÜMKÜN MÜDÜR?

Bir kişinin daha önce suç teşkil eden bir fiili tekrarlamasına tekerrür denir. Türk Ceza Kanunun 58’inci maddesine göre ‘’Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.’’  Eğer ki cinsel taciz suçunda hüküm kesinleştikten sonra aynı suç yeniden işlenirse tekerrür hükümleri uygulanır. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA SORUŞTURMA USULÜ NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA SORUŞTURMA USULÜ NEDİR?

Cinsel taciz suçunun soruşturulması şikayete tabiidir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA KOVUŞTURMA USULÜ NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA KOVUŞTURMA USULÜ NEDİR?

Cinsel taciz suçunun kovuşturulması  şikayete tabiidir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA GÖZALTI HÜKÜMLERİ NELERDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA GÖZALTI HÜKÜMLERİ NELERDİR?

Şüphelinin, suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması halinde yakalama anından itibaren 24 saat süreyle gözaltına alınabilir. Cumhuriyet savcısının vereceği ikinci bir talimata kadar ise şüpheli serbest bırakılamaz. 

CİNSEL TACİZ SUÇU UZLAŞTIRMAYA TABİİ MİDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇU UZLAŞTIRMAYA TABİİ MİDİR?

Cinsel taciz suçunun temel halinin takibi şikayete bağlı olmasına karşın, bu suçla ilgili uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Çünkü CMK’nın 253’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” uzlaşma kapsamında değildir. Cinsel taciz suçu da bu suçların kapsamına girdiğinden, uzlaşma hükümleri uygulanamaz. 

CİNSEL TACİZ SUÇU ŞİKAYETE TABİİ MİDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇU ŞİKAYETE TABİİ MİDİR?

Cinsel taciz suçunun temel ve nitelikli halleri şikayete tabiidir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA ŞİKAYET SÜRESİ NE KADARDIR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA ŞİKAYET SÜRESİ NE KADARDIR?

Şikayet , kanunda fail hakkında muhakeme yapılabilmesi için suçtan zarar göre kişinin iradesinin arandığı durumlarda, suçtan zarar görenin fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını yetkili makamlardan istemesidir. Şikayetin süresi ise , mağdurun ‘’ eylemi ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği ‘’ günden itibaren altı aydır. Şikayet yazılı yada sözlü olabilir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN CEZASI (YAPTIRIMI) NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN CEZASI (YAPTIRIMI) NEDİR?

Türk Ceza Kanununun 105. maddesine göre ‘’ bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’ 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Cinsel Taciz suçunda verilecek olan ceza  iki yıl veya daha az ya da adli para cezası olursa sanığın da kabulüyle mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA CEZANIN ERTELENMESİ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA CEZANIN ERTELENMESİ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

TCK’da yazan bazı suçlarda cezanın ertelenmesi kararı verilebilir. Cinsel taciz de bu suçlardan biridir. Eğer şartları oluşmuşsa hakim erteleme kararı verebilir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Cinsel Taciz suçunun basit halinde de nitelikli halinde de cezanın üst sınırı 10 yılı geçmediğinden görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. 

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Cinsel taciz suçunda olağan dava zamanaşımı süresi TCK’nın 66/1-e maddesine göre suç tarihinde on sekiz yaşından büyük olan sanıklar için 8 yıl, olağanüstü dava zamanaşımı süresi ise 12 yıldır. TCK’nın 66/2. maddesine göre suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan sanıklar için olağan dava zamanaşımı süresi 4 yıl, olağanüstü dava zamanaşımı süresi ise 6 yıldır. TCK’nin 66/2. maddesine göre suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için olağan dava zamanaşımı süresi 5 yıl 4 ay, olağanüstü dava zamanaşımı süresi ise 7 yıl 12 aydır. 

CİNSEL TACİZ SUÇU İÇERMEYEN MESAJLAR NELERDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇU İÇERMEYEN MESAJLAR NELERDİR?

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin  2021/3832 Esas ve 2022/3279 Karar sayılı kararına göre  

‘’sanığın, kendisine ait cep telefonundan mağdureye “merhaba”, “seni tanımak isteyen biri”, “tanımıyorum seni eşinin ceza evinde olduğunu biliyorum”, “eğer sen de istersen seninle tanışmak isterim”, “yemin ederim bilmiyorum”, “söyleyemem sana güvendiğim zaman tamammı”, “tanımıyorum seni eşinin ceza evinde olduğunu biliyorum”, “ hoşçakal”, “söyleyemem sana güvendiğim zaman tamam mı”, “ boş ver mesajlaşmadık say oldumu”, “özür dilerim”, “hoşçakal”, “tamam boş ver adını bilmiyorum ama beğendim seni güzelsin”, “olmayabilir kafana takma adımı hemen söylememi bekleme benden lütfen anla beni ne tepki alacağımı bilmiyorum sana güvenebilirmiyim”, “Gnydn”, “soor”, “hayır ben değilim canım”, “ben seni tanımak istiyorum ama sen beni tehdit ediyorsun rahatsız oluyorsan mesaj atmam” şeklinde gönderdiği mesajlarda cinsel taciz içerikli sözünün bulunmaması nedeniyle cinsel taciz değil kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşmuştur.  

MAĞDURUN SOKAKTA SADECE TAKİP EDİLMESİ CİNSEL TACİZ SAYILIR MI ?

MAĞDURUN SOKAKTA SADECE TAKİP EDİLMESİ CİNSEL TACİZ SAYILIR MI ?

Yargıtay 14.Ceza Dairesinin 2014/1023 Karar sayılı kararına göre : 

Sanığın katılana cinsel taciz kastını içeren herhangi bir söz söylemeyip böyle bir davranışta bulunmaksızın katılanı okula gidip gelirken takip etmesi eylemi zincirleme şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamına girer. Bu olayda cinsel taciz suçu oluşmaz. 

CİNSEL TACİZ SUÇU ÖRNEKLERİ NELERDİR?

CİNSEL TACİZ SUÇU ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Laf atmak, istenmediği halde cinsel içerikli konuşmalar yapmak, öpücük atmak, cinsel içerikli videolar ; görüntüler ; sesler paylaşmak, mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak, telefonla kısa aralıklarla arayıp konuşmak vb. davranışlar. 

CİNSEL TACİZE UĞRADIM, NE YAPMALIYIM?

CİNSEL TACİZE UĞRADIM, NE YAPMALIYIM?

Cinsel tacize uğradıktan sonra şikâyetçi olmaya karar verirseniz altı ay içerisinde size en yakın karakola veya savcılığa başvurabilirsiniz. Suçun işlendiğini gören ya da duyan bir tanık göstermeniz ispat açısından faydalı olacaktır. Ayrıca telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen veya devam eden taciz halinde bu görüntüleri de delil olarak sunabilirsiniz. İlgili yargıtay kararları (yargıtayın cinsel taciz saydığı fiiller) Sanıkların, katılanı telefonla arayıp “sesiniz çok güzel, sizinle tanışmak istiyorum” dedikleri olayda, eylemlerinin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu(18. Ceza Dairesi   2019/248 E.  ,  2020/2094 K.) Sanığın, ilgi duyduğu katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da elektronik posta yoluyla icra etmesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2 ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğu(18. Ceza Dairesi 2015/16840 E.  ,  2016/2996 K.) Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etme amacını taşıyan sanık …’in, kendisinin kullandığı adına kayıtlı GSM hattından, 20 yaşındaki mağdur …’e, önce mağdurun cinsel organına yönelen cinsel içerikli, daha sonra da mağdurun başkaları tarafından cinsel amaçlı olarak taciz edilmesine neden olacak biçimde cep telefonu numarasını yayacağına dair tehdit içeren mesajlar göndermesine rağmen mağdurdan olumlu yanıt alamamasının ve onunla istediği iletişimi kuramamasının ardından, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.(12. Ceza Dairesi     2018/8150 E.  ,  2019/5172 K.) Sanığın mağdureye yaklaşıp hiçbir bedensel temasta bulunmaksızın cinsel organını çıkarıp oynatarak göstermekten ibaret eylemi cinsel taciz suçunu oluşturur.”  (5. Ceza Dairesi 2007/3731 E. ,2007/4315 K.) 

Bu gece bende kal senden hoşlandım 

(14.Ceza Dairesi 2013/6647 E. 2015/2415K.) 

Seninle yatacağım seninle evleneceğim seninle birlikte olmak istiyorum 

 (14.Ceza Dairesi 2013/5984 E. ,2015/1199 K.) 

Neden tek yürüyorsun, gel birlikte yürüyelim, benimle birlikte geleceksen beraber yürüyelim” (14.Ceza Dairesi 2014/10376 E. ,2015/904K.) 

YARGITAY

HARBİYE HUKUK BÜROSU

KÜBRA UYSAL

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap