Aile HukukuEVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN BABA TARAFINDAN TANINMASI

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması, evlilik dışında dünyaya gelmiş olan çocuğun baba ile arasında soysal olarak bir bağ kurulmasını yani soybağı kurulmasını sağlayan tek taraflı kurucu yenilik doğuran bir hukuki işlemdir. Anne ile çocuk arasındaki soybağı doğumla doğrudan kurulurken, baba ile çocuk arasında soybağı kurulması tanıma, anne ile evlilik ya da hâkim kararıyla kurulur.

Nitekim evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.

ÇOCUK VE BABA ARASINDAKİ SOYBAĞI NASIL KURULUR?

Çocuk ve baba arasındaki soybağının hukuken nasıl kurulacağı Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur. Buna göre çocuk ile baba arasında 4 şekilde soybağı kurulabilir:

1)Anne ile evlilik,

2)Tanıma,

3)Hakim hükmü,

4)Evlat edinme.

Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması bu yollarlar mümkün olacaktır.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN BABA TARAFINDAN TANINMASI

Evlilik dışı çocuk ile baba arasında soybağı kurulmasının yollarından biri evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınmasıdır. Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması 4 şekilde mümkün olabilir:

1)Nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru yapılarak,

2)Mahkemeye yazılı başvuru yapılarak,

3)Resmi senet beyanı ile,

4)Vasiyetname beyanı ile.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN BABA TARAFINDAN TANINMASI ŞARTLARI

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması için 3 şartın varlığı gereklidir:

1)Tanıma talebinde bulunan kişinin biyolojik baba olması gerekir: Bu nedenle tanıma beyanınınım sadece biyolojik baba yapabilir. Dolayısı ile vekil ya da temsilci aracılığı ile çocuğun baba tarafından tanınması sağlanamaz.

2)Tanınacak olan çocuğun başka bir kişiyle soybağının olmaması gerekir: Eğer ki çocuk ile başka kişi arasında bir soybağı ilişkisi varsa ilk önce bu soybağının soybağının reddi davası açılarak kaldırılması ve daha sonra biyolojik baba tarafından çocuğun tanıma işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

3)Tanıma beyanı kanunda gösterilen usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir: Bu usuller Türk Medeni Kanunu 295.maddesine göre 4 tanedir: Nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru yapılarak, mahkemeye yazılı başvuru yapılarak, resmi senet beyanı ile, vasiyetname beyanı ile.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN BABA TARAFINDAN TANINMASI YÖNTEMLERİ

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması 4 şekilde mümkün olabilir:

1)Nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru yapılarak: Kişi bir dilekçe hazırlayarak nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yaparak çocuğun tanınmasını talep edebilir. Nüfus müdürlüğü bu dilekçeyi kabul ederse çocuk ile baba arasında soybağı kurulur. Yetkili nüfus müdürlüğü ise annenin yaşadığı yerdeki nüfus müdürlüğüdür.

2)Mahkemeye yazılı başvuru yapılarak: Kişi Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe ile başvuruda bulunarak çocuğun tanınmasını talep edebilir. Bu davanın adı tanıma davası olarak uygulamada yerini bulur. Mahkeme sonucunda hakim bu yönde kanaat oluşturursa durumu nüfus müdürlüğüne bildirerek çocuğun baba tarafından tanınmasını sağlar.

3)Resmi senet beyanı ile: Resmi senet beyanı ile tanıma işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa notere başvurulması gerekir. Bu başvuru üzerine noter bir resmi senet hazırlar. Bu resmi senede babanın imzası atılır ve noter tarafından kaşe ve mühür vurulur. Daha sonra bu resmi senet nüfus müdürlüğüne iletilir ve tanıma işlemi gerçekleşmiş olur.

4)Vasiyetname beyanı ile: Baba vasiyetnamesinde çocuğun biyolojik olarak babası olduğunu beyan ederek de tanıma işlemini gerçekleştirebilir. Bunun için tanıma şartlarıyla beraber vasiyetnamenin de geçerli şekilde düzenlenmesi şarttır. Zira vasiyetname geçersiz olarak düzenlenmişse tanıma işlemi de geçerli olmayacaktır.

Bu yollardan biri kullanılarak evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması gerçekleştirilmiş olunacaktır.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI NASIL YAPILIR?

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların varlığı gerekir:

1)Annenin nüfus cüzdanı

2)Hastane doğum belgesi

3)Tanıma senedi varsa tanıma senedinin aslı

Bu belgeler ile annenin yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne başvurularak nüfus müdürlüğü tarafından evrakların uygun bulunduğu takdirde tanıma işlemi gerçekleştirilecektir. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından da tanınması gerçekleşmiş olur.

YABANCI ANNEDEN DOĞAN ÇOCUĞUN TANINMASI SÜRECİ

Çocuk ve anne arasındaki soybağının hukuken nasıl kurulacağı Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Dolayısı ile doğuran kadın annedir karinesi gereğince doğumla beraber soybağı kurulmuş olup çocuk da bu şekilde tanınmış olunacaktır. Yabancı kadınla evlilik dışında doğan ve Türk vatandaşı erkek tarafından tanınan 18 yaşından büyüklerin tescili ise Bakanlıkça verilen talimata göre gerçekleştirilir.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN SOYADI NASIL BELİRLENİR?

Türk Hukuku’na göre evlilik birliği içerisinde doğan çocuk doğumla beraber babanın soyadını taşır. Evlilik dışı çocuğun soyadı ise belli durumlarda farklılık gösterebilir. Örneğin, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulmadıysa çocuk annenin soyadını alır. Baba evlilik dışı doğan çocuk ile arasındaki soybağı ilişkisini, tanıma işlemleri ile kurduysa evlilik dışı doğan çocuk babasının soyadını taşır.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ

Evlilik dışı doğan çocuğun velayetinin kimde olacağı Türk Medeni Kanunu’nun 337.maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir. Yani kural olarak evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye aittir. Birtakım koşulların varlığı halinde ise velayet anneden alıp babaya da verilebilir.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN NAFAKA HAKKI

Türk Medeni Kanunu’nun 333.maddesine göre babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. Dolayısıyla babadan nafaka istenebilmesi için babalık davasının açılmış olması gerekmektedir. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre ise babadan çocuk için nafaka talep edilebilmesi için çocuk ile baba arasında soy bağının kurulmasının zorunludur.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TANINMA DAVASI

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması için baba tarafından açılan davaya uygulamada tanınma davası adı verilmektedir. Bu dava çekişmesiz olarak açılır. Yani bu davada davalı taraf yoktur. Baba herhangi bir davalı taraf göstermeden mahkemeden çocuk ile kendisi arasında soybağının kurulmasını talep eder. Hakim baba tarafından getirilen delilleri inceleyip, varsa tanıkları da dinleyip baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına karar verirse belgenin bir örneğini nüfus müdürlüğüne göndererek çocuğun babanın kütüğüne geçirilmesini sağlar. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması gerçekleşmiş olur.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU TANIMAYAN BABAYA KARŞI BABALIK DAVASI

Çocuk evlilik dışı dünyaya gelmişse ve evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması sağlanamamışsa babalık davası açmak gerekir. Babalık davasının davacı tarafı anne veya çocukken davalı tarafı ise babadır. Ancak babanın ölmüşse bu dava babanın mirasçılarına karşı açılabilecektir. Bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 301.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Hakim bu dava sürecinde gerekli delilleri inceleyerek açılmış olan babalık davasını ya kabul edecek ya da uygun bulmayarak reddedecektir.

TANIMANIN İPTALİ DAVASI

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması işlemi yapılabileceği gibi baba tarafından tanınmış bir çocuğun tanıma işlemi iptal edilebilir. Bu işlemin iptal edilmesiyle baba olduğu iddia edilen kişi ile evlilik birliği dışında doğmuş çocuğun soybağı geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır. Tanımanın iptalinin gerçekleştirilmesi için tek yol mahkemeye başvurmaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurul’unun 29.04.2011 tarihli, 2011/160 esas, 2011/247 karar sayılı kararında, tanımanın iptali davasının, babalık davası açılması durumunda, babalık davasında bekletici sorun olarak görülmesi ve babalık davasının sonuçlanabilmesi için, tanımanın iptali davasının sonuçlanmasının beklenilmesi gerektiği yönünde içtihat edinmiştir.

Tanımanın iptali davasını tanıyan ve ilgililer açabilir. Tanıyanın iptal davası açabilmesi için tanımanın yanılma, aldatma veya korkutma ile yapılmış olması gerekir. İptal davasının ilgililer tarafından açılması durumunda bu davayı çocuğun annesi, çocuk, çocuk ölmüşse alt soyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine veya diğer ilgililer açabilir. Tanımanın iptali davası tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Tanımanın iptal davası dava açma süresi TMK m.300’de düzenlenmiştir. Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve herhâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve herhâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.  Bu süreler hak düşürücü süredir.

Tanımanın iptali davasında görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatıyla karar vermek üzere Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tanımanın iptali davasında yetkili mahkeme , TMK madde 283 uyarınca davanın taraflarından birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeridir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

KİMLER BABALIK DAVASI AÇABİLİR?

Bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 301.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Sonuç olarak babalık davasını anne ve çocuk açabilecektir. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması sağlanmış olunacaktır.

BABA TANIMA DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Baba şartları gerçekleştiği takdirde çocuk için tanıma davası açılabilir. Bu şartlar şunlardır:

Evlilik dışı çocuğun tanınması için 3 şartın varlığı gereklidir:

1)Tanıma talebinde bulunan kişinin biyolojik baba olması gerekir.

2)Tanınacak olan çocuğun başka bir kişiyle soy bağının olmaması gerekir.

3)Tanıma beyanı kanunda gösterilen usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Böylece evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması yapılmış olunur.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN KİMLİĞİ NASIL ÇIKAR?

Her şeyden önce evlilik dışı çocuğun kimliğinin çıkarılması için evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması gerekir. Evlilik dışı doğan çocuğun  baba tarafından tanınması için ise Nüfus Müdürlüğüne, noterlere ve mahkemelere bildirim yapılması gerekir. Bu kurumlara başvuru yapıldıktan ve nüfusa çocuk kaydedildikten sonra nüfus memuru kimliği çıkaracaktır.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN BABA ADI NE YAZILIR?

Evlilik birliği dışında doğan çocuklar annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalık davasıyla babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler.

EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK KİMİN SOYADINI ALIR?

Türk Hukuku’na göre evlilik birliği içerisinde doğan çocuk doğumla beraber babanın soyadını taşır. Evlilik dışı çocuğun soyadı belli durumlarda farklılık gösterebilir. Örneğin, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulmadıysa çocuk annenin soyadını alır. Baba evlilik dışı doğan çocuk ile arasındaki soybağı ilişkisini, tanıma işlemleri ile kurduysa evlilik dışı doğan çocuk babasının soyadını taşır. Yani evlilik dışı doğan çocuk baba tarafından tanındıktan sonra ancak babanın soyadını alabilir.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞA NAFAKA VERİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu’nun 333.maddesine göre babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. Dolayısıyla babadan nafaka istenebilmesi için babalık davasının açılmış olması gerekmektedir. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre babadan çocuk için nafaka talep edilebilmesi için çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasının zorunlu olduğunu tespit etmiştir. Yani evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınmasından sonra çocuğa nafaka verilir.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYETİ BABAYA VERİLİR Mİ?

Evlilik dışı doğan çocuğun velayetinin kimde olacağı Türk Medeni Kanunu’nun 337.maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir. Yani kural olarak evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye aittir. Birtakım koşulların varlığı halinde velayet anneden alıp babaya da verilebilir. Örneğin evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınmasından sonra babaya da çocuğun velayeti verilebilir.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN MİRAS HAKKI VAR MIDIR?

Türk Medeni Kanunu’nun miras ile ilgili hükümlerine göre Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Çocukların evlilik dışı ya da evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş olması miras bakımından bir fark oluşturmaz. Her iki durumda da çocuk mirastan yararlanabilir. Dolayısı ile evlilik dışında doğan çocuğun da miras hakkı vardır. Ancak evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınmasından ve nüfusa geçirilmesinden sonra çocuk miras hakkından yararlanabilecektir.

NOTERDEN BABALIĞI TANIMA SENEDİ NEDİR?

Resmi senet beyanı ile tanıma işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa notere başvurulması gerekir. Bu başvuru üzerine noter bir resmi senet hazırlar. Bu resmi senete babanın imzası atılır ve sonunda noter tarafından kaşe ve mühür vurulur. Daha sonra bu resmi senet nüfus müdürlüğüne iletilir ve tanıma işlemi gerçekleşmiş olur. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması gerçekleştirilmiş olunur.

BABALIĞI TANIMA SENEDİ NASIL ALINIR?

Resmi senet beyanı ile tanıma işlemi gerçekleştirilmek isteniyorsa notere başvurulması gerekir. Bu başvuru üzerine noter bir resmi senet hazırlar. Bu şekilde babalığı tanıma senedi alınmış olunur. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması yolunda ilk adım atılmış olunur.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TANINMASINDA ÇOCUĞUN YAŞININ ÖNEMİ VAR MI?

Çocuk ve anne arasındaki soy bağının hukuken nasıl kurulacağı Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur. Dolayısı ile doğuran kadın annedir karinesi gereğince doğumla beraber soy bağı kurulmuş olup çocuk da bu şekilde tanınmış olunacaktır. Yabancı kadınla evlilik dışında doğan ve Türk vatandaşı erkek tarafından tanınan 18 yaşından büyüklerin tescili ise Bakanlıkça verilen talimata göre gerçekleştirilir. Dolayısıyla evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınmasında yaşın bir önemi bulunmayıp sadece 18 yaşından büyükler için Bakanlık devreye girmektedir.

TANIMA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NELERDİR?

Tanımanın iptal davası dava açma süresi TMK m.300’de düzenlenmiştir. Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.  Bu süreler hak düşürücü süredir.

YURT DIŞINDAKİ BABA TANIMA İŞLEMİNİ NASIL YAPABİLİR?

Yurt dışındaki baba tanıma işlemini konsolosluklar aracılığı ile gerçekleştirebilir. Evlilik dışı çocuğun tanınması için baba tarafından açılan davaya uygulamada tanınma davası adı verilmektedir. Bu dava çekişmesiz olarak açılır. Yani bu davada davalı taraf yoktur. Baba herhangi bir davalı göstermeden mahkemeden çocuk ile kendisi arasında soybağının kurulmasını talep eder. Hâkim baba tarafından getirilen delilleri inceleyip, varsa tanıkları da dinleyip baba ile çocuk arasında soy bağı kurulmasına karar verirse belgenin bir örneğini nüfus müdürlüğüne göndererek çocuğun babanın kütüğüne geçirilmesini sağlar.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN BABA TARAFINDAN TANINMASIEVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU TANIMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Çocuğun tanınması talebi

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı M ile davalı N arasında 2018-2020 yılları arasında bir ilişki yaşanmıştır. 2020 yılında ise ilişkilerini ortak kararlarıyla bitirme kararı almışlardır. Ancak davacı, 2021 yılında davalının doğum yaptığını öğrenmiştir.

2-Davacı M daha sonra çocuğun davalı anne adına nüfusa kaydedildiğini de  öğrenmiştir. Ancak çocuğun davacıdan olduğu tanık beyanlarıyla dahil her türlü kanıtla doğrulanabilecektir.

3- Davacı müvekkil, çocuğuyla arasında soybağının kurulmasını talep etmektedir. Arden isimli çocuğun tanınması için işbu davanın açılması zaruriyeti doğmuştur.

DELİLLER : DNA testi, tanık beyanları, ilişkinin varlığına dair fotoğraflar, doğum belgeleri sair tüm deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TMK ve Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddeleri

TALEP VE İSTEM: Yukarıdaki nedenlerle müvekkilin davalının çocuğunun babası olarak tanınmasına karar verilmesi ile yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                            AVUKAT-İSİM SOYİSİM

                                                                                                                             İMZA

Aile hukuku alanındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması sürece uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin avukatlarla sürdürülmesi hak kayıplarına uğranılmaması için zorunludur. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları da müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek aile hukukundan doğan haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi Aile Hukuku alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.                                                                                                                   

NİSANUR CEBECİ

Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı Nasıl Yapılır?

Nafaka Nedir? Nafaka Hangi Durumlarda Ödenir?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap