Aile HukukuEVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI NASIL YAPILIR

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI NASIL YAPILIR?

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı, soy bağının belirlenmesi için önemli bir husustur. Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydında belli başlı yasal süreçlerin izlenmesi gerekmektedir. Bu süreçler, çocuğun annesini ve babasını resmi olarak kayıt altına almak ve çocuğun var olan haklarını güvence altına almak için önemlidir. Bu hususta alanında uzman bir aile hukuku avukatından destek almak gerekmektedir.

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların varlığı gerekir:

1)Annenin nüfus cüzdanı

2)Hastane doğum belgesi

3)Tanıma senedi varsa tanıma senedinin aslı

Bu belgeler ile annenin yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne başvurularak nüfus müdürlüğü tarafından evrakların uygun bulunduğu takdirde tanıma işlemi ve evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı gerçekleştirilecektir. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından da tanınması gerçekleşmiş olur.

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması, evlilik dışında dünyaya gelmiş olan çocuğun baba ile arasında soysal olarak bir bağ kurulmasını yani soy bağı kurulmasını sağlayan tek taraflı kurucu yenilik doğuran bir hukuki işlemdir. Anne ile çocuk arasındaki soy bağı doğumla doğrudan kurulurken, baba ile çocuk arasında soy bağı kurulması tanıma, anne ile evlilik ya da hâkim kararıyla kurulur.

SOYBAĞI NASIL KURULUR?

Soy bağının hukuken nasıl kurulacağı Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soy bağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur. Buna göre çocuk ile anne-baba arasında 4 şekilde soy bağı kurulabilir:

1)Anne ile evlilik,

2)Tanıma,

3)Hakim hükmü,

4)Evlat edinme.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI ŞARTLARI

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı için birtakım şartları varlığı aranmaktadır. Bu şartların varlığı halinde kanun tarafından belirlenen hukuki sürecin takibi ile evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı yapılabilecektir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Tanıma yapılacaksa tanımayı yapan şahıs, çocuğun babası olmalıdır.
  • Tanımayı gerçekleştirecek kişinin tanımaya engel bir durumu olmamalıdır.
  • Tanıma sürecinde çocuğun tanınması ile ilgili iradenin hukuka uygun olması gerekir.

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların varlığı gerekir:

1)Annenin nüfus cüzdanı

2)Hastane doğum belgesi

3)Tanıma senedi varsa tanıma senedinin aslı

Bu belgeler ile annenin yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne başvurularak nüfus müdürlüğü tarafından evrakların uygun bulunduğu takdirde tanıma işlemi gerçekleştirilecektir. Böylece evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydedilmesi de sağlanmış olunur.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı için spesifik bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre yoktur. Ancak Türk Medeni Kanunu 303.maddesindeki hak düşürücü sürelere dikkat edilmelidir. Bu hükme göre, Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile.) Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı yapılırken bu sürelere dikkat edilmesi hak kaybına uğranmaması açısından mühimdir.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI NASIL YAPILIR?

Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Soy bağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur. Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların varlığı gerekir:

1)Annenin nüfus cüzdanı

2)Hastane doğum belgesi

3)Tanıma senedi varsa tanıma senedinin aslı

Bu belgeler ile annenin yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne başvurularak nüfus müdürlüğü tarafından evrakların uygun bulunduğu takdirde tanıma işlemi gerçekleştirilecektir. Böylece evlilik dışı çocuğun baba tarafından da tanınması gerçekleşmiş olur. Ayrıca evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydedilmesi de sağlanmış olunur.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU SÜRECİ

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydedilmesi için annenin nüfus cüzdanı, hastane doğum belgesi ve noterden alınmış bir tanıma senedi varsa bu senedin aslı ile beraber annenin yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne başvurulur. Ancak nüfus müdürlüğüne gidilmeden önce internet üzerinden randevu alınması gerekir. Randevu tarihi ve saati geldiğinde yukarıda sayılan evraklar nüfus memuruna teslim edilir. Nüfus memuru evrakların uygunluğunu tespit ettikten sonra evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı işlemini yapacaktır.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR BAŞVURUYU NASIL YAPABİLİR?

Yurt dışında yaşayan ve evlilik dışı çocuğun nüfusa kayıtları 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre yapılır. Söz konusu maddeye göre sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Doğum bildirimleri, doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ile yapılır. Doğum bildiriminin dış temsilciliğe bizzat yapılamaması hâlinde, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya rapor ile çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe, ana ve babanın kimlik bilgilerini gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Böylece evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı tamamlanmış olur.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların varlığı gerekir:

1)Annenin nüfus cüzdanı

2)Hastane doğum belgesi

3)Tanıma senedi varsa tanıma senedinin aslı

Bu evrakların eksiksiz şekilde tamamlanması evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı açısından gereklidir.

ANNENİN YABANCI OLMASI DURUMUNDA NÜFUSA KAYIT SÜRECİ

Annenin yabancı olduğu ve evlilik dışı bir çocuk dünyaya geldiğinde evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

Nüfus Kaydı İşlemleri: Çocuğun doğumundan sonra, en yakın nüfus müdürlüğüne başvurulur. Bunun için doğumun gerçekleştiği hastaneden alınan doğum belgesi ile kimlik belgeleri gereklidir. Tüm bu belgelerle nüfus müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Soy bağı Beyanı: Nüfus müdürlüğünde, soy bağı kurulması için bir beyanname doldurması gerekecektir. Anne yabancı bir vatandaşsa, bu durumun beyannamede belirtilmesi gerekir.

Evlenme Belgesi ve Yabancı Uyruk İspatı: Anne ve baba arasında evlenme gerçekleşmemişse veya yabancı uyruklu anne ile evlenme Türkiye’de yapılmışsa, verilen evlilik belgesi ve yabancı uyruklu anne ile baba arasındaki ilişkiyi ispatlamaya yarayan belgelerin sunulması gerekmektedir.

Kimlik Bilgileri ve Pasaport: Anne ve baba,  kimlik belgelerini ve anne yabancı uyruklu ise pasaportunu sunmalıdır.

BABANIN YABANCI OLMASI DURUMUNDA NÜFUSA KAYIT SÜRECİ

Babanın yabancı olduğu ve evlilik dışı bir çocuk dünyaya geldiğinde evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

Nüfus Kaydı İşlemleri: Çocuğun doğumundan sonra, en yakın nüfus müdürlüğüne başvurulur. Bunun için doğumun gerçekleştiği hastaneden alınan doğum belgesi ile kimlik belgeleri gereklidir. Tüm bu belgelerle nüfus müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Soy bağı Beyanı: Nüfus müdürlüğünde, soy bağı kurulması için bir beyanname doldurması gerekecektir. Baba yabancı bir vatandaşsa, bu durumun beyannamede belirtilmesi gerekir.

Evlenme Belgesi ve Yabancı Uyruk İspatı: Anne ve baba arasında evlenme gerçekleşmemişse veya yabancı uyruklu baba ile evlenme Türkiye’de yapılmışsa, verilen evlilik belgesi ve yabancı uyruklu baba ile anne arasındaki ilişkiyi ispatlamaya yarayan belgelerin sunulması gerekmektedir.

Kimlik Bilgileri ve Pasaport: Anne ve baba,  kimlik belgelerini ve baba yabancı uyruklu ise pasaportunu sunmalıdır.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU BABA KABUL ETMEZSE NÜFUSA KAYDI NASIL YAPILIR?

Evlilik dışında doğan çocuk babası tarafından tanınmamışsa, anne babalık davası açarak hukuki süreci başlatıp, evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydını yapabilir. Bu davanın sonucunda hakim çocuğun baba tarafından tanınmasına karar verirse nüfus müdürlüğüne bir yazı gönderir ve böylece evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı işlemi tamamlanmış olunur. Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı için açılacak babalık davası hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

NÜFUS KAYIT SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Bu süreler geçtikten sonra incelemeler yapılır ve kayıt süreci tamamlanır. Nüfus kayıt süreci o ildeki yoğunluklara göre değişebilir. Evlilik dışı çocuğun da nüfusa kaydı bu sürelere göre değişkenlik gösterir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

NÜFUSA KAYDI BAŞVURUSU SONRASINDA BAŞVURU SONUÇLANMASI NE KADAR SÜRER?

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı belli süreler içerisinde yapılır. Başvuru sonrasında başvurunun sonuçlanması tescile yönelik verilen kararlar dış temsilcilikler veya il müdürlüklerince yedi gün içinde aile kütüklerine tescil edilir. Komisyonca, yabancı ülke yetkili adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların tesciline karar verilmesi halinde; boşanma, evliliğin butlanı, iptali veya mevcut olup olmadığı kararlarının tarihi, kesinleşme tarihi olarak kabul edilir.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN KİMLİĞİ NASIL ÇIKAR?

Evlilik dışı çocuk ile baba arasında soybağı kurulmasının yollarından biri evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınmasıdır. Evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması 4 şekilde mümkün olabilir:

1)Nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru yapılarak,

2)Mahkemeye yazılı başvuru yapılarak,

3)Resmi senet beyanı ile,

4)Vasiyetname beyanı ile.

Bu şekilde tanıma işlemi gerçekleştikten sonra nüfus memuru uygun bulduğu takdirde kimliği çıkartacaktır. Böylece evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı da tamamlanmış olur.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN BABA ADI NE YAZILIR?

Evlilik birliği dışında doğan çocukların nüfusa kaydı annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalık davasıyla babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilmek suretiyle olur.

EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK KİMİN SOYADINI ALIR?

Türk Hukuku’na göre evlilik birliği içerisinde doğan çocuk doğumla beraber babanın soyadını taşır. Evlilik dışı çocuğun soyadı belli durumlarda farklılık gösterebilir. Örneğin, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulmadıysa çocuk annenin soyadını alır. Baba evlilik dışı doğan çocuk ile arasındaki soybağı ilişkisini, tanıma işlemleri ile kurduysa evlilik dışı doğan çocuk babasının soyadını taşır. Yani evlilik dışı doğan çocuk baba tarafından tanındıktan sonra ancak babanın soyadını alabilir. Böylece evlilik birliği dışında çocuğun nüfusa kaydında soyadı bu şekilde yazılır.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞA NAFAKA VERİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu’nun 333.maddesine göre babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. Dolayısıyla babadan nafaka istenebilmesi için babalık davasının açılmış olması gerekmektedir. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre babadan çocuk için nafaka talep edilebilmesi için çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasının zorunlu olduğunu tespit etmiştir. Yani evlilik dışı doğan çocuğun nüfusa kaydedilmesinden sonra nafaka alması söz konusu olabilir.

 EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TANINMASINDA ÇOCUĞUN YAŞININ ÖNEMİ VAR MI?

Çocuk ve anne arasındaki soy bağının hukuken nasıl kurulacağı Türk Medeni Kanunu’nun 282.maddesinde de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur. Dolayısı ile doğuran kadın annedir karinesi gereğince doğumla beraber soy bağı kurulmuş olup çocuk da bu şekilde tanınmış olunacaktır. Yabancı kadınla evlilik dışında doğan ve Türk vatandaşı erkek tarafından tanınan 18 yaşından büyüklerin tescili ise Bakanlıkça verilen talimata göre gerçekleştirilir. Dolayısıyla evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınmasında yaşın bir önemi bulunmayıp sadece 18 yaşından büyükler için Bakanlık devreye girmektedir.

faka verilir.

TANIMA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NELERDİR?

Tanımanın iptal davası dava açma süresi TMK m.300’de düzenlenmiştir. Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.  Bu süreler hak düşürücü süredir.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUSA KAYDI NASIL YAPILIREVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KAYDI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…… İL/…….. İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres,

KONU: Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı talebi

DELİLLER: DNA testi, annesi ile olan ilişkimizin fotoğrafı, tanıklar

AÇIKLAMALAR: … Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla kayıtlı olduğum, adresim … ilinde, … ilçesinde, … mahallesinde bulunan nüfus kayıtlarında, … cilt, … kütük, … aile sıra numarasıyla yer almaktayım. Babası olduğum ve evliliğim dışında dünyaya gelen Arden’in nüfusuma geçirilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                     İSİM-SOYİSİM

                                                                                                                             İMZA

Aile hukuku alanındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı sürece uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin avukatlarla sürdürülmesi hak kayıplarına uğranılmaması için zorunludur. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları da müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek aile hukukundan doğan haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi Aile Hukuku alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                                  NİSANUR CEBECİ

Nafaka Nedir? Nafaka Hangi Durumlarda Ödenir?

NAFAKA ARTIRIM DAVASI VE ŞARTLARI

NAFAKA NASIL HESAPLANIR? NAFAKA HESAPLAMA

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap