Miras HukukuMİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR ŞARTLARI

Miras payının devri; birden fazla mirasçının bulunması halinde, mirasçının payını başka bir mirasçıya ya da üçüncü kişiye devredilmesidir. Mülkiyet hakkının devamı niteliğinde olan ve anayasal güvence altında olan miras hakkına ilişkin miras payının devri ve şartlarını bu yazımızda ele alacağız. Miras hukukuna ilişkin merak ettiğiniz diğer konulara sitemizde ulaşabilirsiniz.

MİRAS AVUKATI İLETİŞİM

MİRAS PAYI NEDİR?

Miras payı, bir kişinin vefatından sonra yasal mirasçılarına bıraktığı terekedeki pay oranlarıdır. Bu paylar mirasçıların hangi zümrede bulunduğuna göre sağ kalan eşin olup olmamasına göre değişmektedir. Buna göre paylara bakacak olursak: Miras paylaşım oranları özel şekilde yasalarımızda düzenlenmiştir buna göre,

  • Mirasbırakanın sağ kalan eşi ve çocukları varsa mal varlığının 1/4’ü sağ kalan eşe 3/4’ü ise çocuklar arasında eşit bir şekilde dağıtılır.
  • Eş hayatta değil ve çocukları hayatta ise mal çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.
  • Miras bırakanın eşi ve çocukları yoksa ya da sağ değilse miras eşit oranlarda anne ve babaya paylaştırılır.
  • Mirasbırakanın anne ve babası, eşi, çocukları yoksa ya da sağ değilse bu durumda miras büyükanne büyükbaba arasında paylaştırılır.

MİRAS HAKKI VE PAYININ DEVRİ NEDİR?

Miras hakkı ve miras payının devri, yasalarımız gereği mirasbırakanın mirasçılarına bıraktığı mirasın bir başkasına devri anlamına gelir. Mirasçıların birden fazla olmaları halinde görülen terekeye ortaklık elbirliğiyle ortaklıktır.

Elbirliğiyle ortaklık, kişilerin hep beraber karar almasını sağlar. Ortaklar birbirlerinin rızası olmadan söz konusu mal üzerinde işlem yapamazlar. Miras payının devri mirasın açılmasından sonra fakat paylaşımdan önce devredilebilir. Mirasçılar terekenin tamamını devredebileceği gibi bir kısmını da devredebilirler. Fakat mirasın kime devredileceği noktasında önemli bir husus karşımıza çıkmaktadır. Miras eğer mirasçılardan birine devredilecekse mirasın bir kısmı devredilebilir fakat üçüncü bir şahsa devir halinde mirasın hepsinin devredilmesi şarttır.

MİRAS PAYININ DEVRİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

  • mirası devreden mirasçı olmalı
  • birden fazla mirasçı olmalı
  • devredilen kişiye göre sözleşmenin şekil şartı

Miras payı devri yalnızca birden fazla mirasçının bulunduğu hallerde yapılabilir. Miras bırakıldığı kişiye göre sözleşmenin şekil şartı taşır buna göre, miras şayet mirasçılardan birine devrediliyorsa adi yazılı bir sözleşmenin yapılması yeterli iken üçüncü bir kişiye devrin yapılması halinde sözleşme resmî yazılı şekilde yapılmalıdır. Noter huzurunda yapılabilir. Devri gerçekleştiren kişinin mirasçı olması şarttır.

MİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR?

Miras payının devri sözleşmesi ile miras payı devri yapılır. Türk Medeni Kanunu 677. maddesi uyarınca; mirasçılardan birine devir yapılıyorsa adi yazılı şekil yani irade beyanları ve imzalar yeterlidir. Devir işleminin üçüncü bir kişiye yapılması halinde resmî yazılı şekilde noter huzurunda yapılması gerekmektedir.

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Miras payının devri sözleşmesi birden fazla mirasçının bulunması halinde mirasçıların payı bir başka mirasçıya ya da üçüncü bir kişiye devretmesi anlamına gelir. Miras payının devri sözleşmesinin yapılabilmesi için bazı şartları yukarıda saymıştık BKZ -miras payının devrinin şartları- Devredilen eğer üçüncü kişiyse miras payının devri sözleşmesi resmî yazılı şekilde yapılmalıdır, mirasçılardan birine devir yapılıyorsa sözleşme adi yazılı şekilde yapılmalıdır aksi halde sözleşme geçersiz sayılır. Sözleşmeyi yapan, yasal ya da atanmış mirasçı olabilir. Miras payının devri sözleşmesi, miras açıldıktan sonrasından mirasın paylaşımına kadar yapılması gerekmektedir.

MİRAS AÇILMADAN ÖNCE MİRAS PAYININ DEVRİ KOŞULLARI NELERDİR? NASIL YAPILIR?

Miras açılmadan önce miras devri mirasçılar arasında yapılıyorsa adi yazılı şekilde yani taraf beyanları ve imzalarının olduğu biz sözleşme hazırlanmalıdır. Mirasın açılmasından önce devri için mirasbırakanın miras payının devri sözleşmesine katılması ya da izin koşulları aranmaktadır.

MİRAS AÇILDIKTAN SONRA MİRAS PAYININ DEVRİ KOŞULLARI NELERDİR? NASIL YAPILIR?

Miras açıldıktan sonra yani murisin vefatından sonra yapılan devir işleminde, miras devir sözleşmesinin şartları aynen geçerlidir. Farklı bir husus aranmamaktadır.

MİRAS PAYININ KARDEŞE DEVRİ NASIL YAPILIR?

Miras payının devri sözleşmesi yapılırken devir başka bir mirasçıya yapılıyorsa sözleşme adi yazılı şekilde yapılabilir. Kardeş, mirasçılardan biri olduğu için mirasın tümünün ona devredilebileceği gibi mirasın bir kısmının da kardeşe de devredilmesinde bir sakınca yoktur.

MİRAS PAYININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ NASIL YAPILIR?

Miras payının devri sözleşmesi üçüncü bir kişiyle yapılıyorsa mirasın tamamının bu kişiye devri gerekmektedir. Sözleşme resmî yazılı şekilde yapılmalıdır yani noter huzurunda yapılabilir. Miras üçüncü kişiye devredilirken ya paylaşma sonunda ya da miras ortaklığının paylı mülkiyet haline getirilmesi halinde devir gerçekleşebilir. Devredilen mal taşınmaz bir mal ise buna göre, taşınmaz malın tescili istenmelidir. Tapuda devir işlemi yapılmazsa devralan mahkemeden bunu talep edebilir.

MİRAS PAYINI DEVREDEN MİRASÇININ TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU DEVAM EDER Mİ?

Miras payını devralanın mirasçı ya da üçüncü kişi olması fark etmez. İkisi için de sonuç aynıdır. Miras payını devreden mirasçı, tereke borçlarından sorumluluğu diğer mirasçılarla beraber devam etmektedir. Terekenin paylaştırılmasından itibaren 5 sene diğer mirasçılarla beraber müteselsil sorumludur.

MİRAS PAYINI DEVRALAN KİŞİ TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLU OLUR MU?

Miras payını devralan üçüncü kişi yalnızca devraldığı paydan sorumludur. Ayrıca borçlara, payı devreden mirasçı ile 2 yıl beraber sorumludurlar.

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Miras payının iptali iki şekilde gerçekleşebilir bunlar:

  • Miras payı devri sözleşmesinin iptali
  • Miras payının devrinin tapuda iptali

Miras payı devri sözleşmesinin iptali için; hata, hile, korkutma, aldatma, tehdit, muvazaa hallerinde yani irade sakatlıklarından birinin varlığı halinde iptal davası açılabilir.

Miras payının devrinin tapuda iptali için ise tapuda yapılan yazım hatası halinde gerçekleşir.

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ İLE DEVREDİLEN MİRAS GERİ ALINIR MI?

Miras payının devri sözleşmesi, murisin irade beyanı olmadan yapıldıysa yani katılmadan veya izin alınmadan yapılmışsa devredilen miras geri alınabilir. Geri alınma 10 yıllık süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI VAR MI?

Miras payının devri sözleşmesinde zamanaşımına ilişkin Yargıtay içtihadı devrin kimlere yapıldığına göre değişmektedir. Bir mirasçı payını diğer tüm mirasçılara devretmiş ise bu ayni hak niteliğinde olduğu ve zamanaşımına tabi olmadığı, tüm mirasçılara değil bir mirasçı ya da üçüncü kişiye devri halinde bunun bir alacak hakkı olduğu için mirasın açılmasından itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS PAYININ DEVRİ HİZMETLERİMİZ

Miras davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Miras hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası, tenkis davası ve verasetin iptali davası gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

MİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR ŞARTLARI

MİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kişi Kendi Miras Payını Başkasına Verebilir Mi?

Kişi miras payının devri sözleşmesi ile kendi miras payını diğer bir mirasçıya verebileceği gibi üçüncü bir kişiye de verebilir.

Tapuda Miras Payının Devri Nasıl Yapılır?

Mirasçılar arasında pay devrinde taşınmaz mallar tapu sicil müdürlüklerince düzenlenecek resim senetle yapılacak devri tescil ettirmeliler. Fakat üçüncü kişilere yapılan devir işleminde şahıs miras ortaklığı sıfatını kazanamadığı için tapu sicil müdürlüğü tarafından düzenlenemez. Elbirliği iştiraki sona ermeden noterlik tarafından da böyle bir işlem yapılamaz.

İntikal Etmemiş Miras Payı Devredilebilir Mi?

Açılmamış terekede, miras payının devri bazı koşullara bağlı tutulmuştur. Murisin bu devir işlemine katılması ya da izin vermesi koşullarının varlığı halinde devir gerçekleştirilebilir.

Miras Payı İpotek Ettirilebilir Mi?

Mirasçılar arasında elbirliği ile mülkiyet söz konusu olduğundan miras payı üzerinde ipotek kurulması mümkün değildir. Ancak doktrinde miras payı devredilebildiğinden ipotek kurma vaadi sözleşmesi yapılabileceği kabul edilmektedir.

Miras Payı Rehine Konu Olur Mu?

Miras paylaşımından önce mirasçılar arasında elbirliği mülkiyet vardır. Elbirliği mülkiyet halinde kişiler tek başlarına mal üzerinde işlen yapamazlar. Bu yüzden rehin işlemi paylaşmadan önce yapılamaz. Fakat miras payının devri elbirliğiyle mülkiyet halinde de yapılabildiği için ipoteğe ilişkin açıklamalarımız burada da geçerlidir. Miras payı üzerinde rehin kurma vaadi sözleşmesi yapılabilir.

Miras Payı Haczedilebilir Mi?

Miras payı bölüştürülebileceği için haciz işlemi de yapılabilir. Haciz mirasçının payına yapılır. Haciz işlemi yapılırken tapuya şerh koydurulabilir. Haciz işlemini başlatan alacaklı bu haciz işleminde satış isteyemez. Ancak paylaştırma sonucu haciz edilen malın satışını isteyebilir.

Noterde Miras Payının Devri Nasıl Yapılır?

Miras payının devri sözleşmesi, mirasçı dışında üçüncü bir kişiyle yapılıyorsa bu sözleşme Resmi yazılı şekilde noterde yapılmalıdır. Noter taraflardan alacağı beyanlar ile sözleşmeyi resmî olarak hazırlar ve devir gerçekleşir.

Noterde Miras Payının Devri Sözleşmesinin Tapuya Tescili Nasıl Yapılır?

Miras payının üçüncü kişiye devri durumunda üçüncü kişi ayni hak sahibi olmaz, alacak hakkı sahibi olur. O nedenle noterler tarafından düzenlenen ve tarafları bağlayan bu tür sözleşmelerin iştirak çözülmediği sürece tescili mümkün görülmemektedir.

Mirasçılar Arasında Hisse Devri Nasıl Olur?

Mirasçılar arasında hisse devri miras devir sözleşmesi yapılarak mümkün olur. Bu sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir. Tarafların irade beyanları ve imzaları sözleşmede yer almalıdır. Sözleşmenin noter huzurunda yapılmasına gerek duyulmaz.

Mirasta Hisse Devri Ne Zaman Olur?

Mirasta hisse devri mirasın açılmasından paylaştırılmasına kadarki süre içerisinde gerçekleşir.

Miras Payının Devri Ücreti Ne Kadardır?

Miras payının devri sözleşmesinde, eğer sözleşme resmî yazılı şekilde yapılırsa bir noter ücreti ortaya çıkmaktadır bu ücret miras payının satış bedelinin binde yirmisi kadardır.

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

TARAFLAR :

İşbu paylaşma sözleşmesi ……………. Tarihinde vefat eden ………… nüfusuna kayıtlı, …………’dan doğma, ………’dan olma muris …………….’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları ………. Nüfusuna kayıtlı ……… doğumlu ……… Nüfusuna kayıtlı ……………. Doğumlu ve ……….nüfusuna kayıtlı…………. Doğumlu ………arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme muris ………..’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları her türlü malların
mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında.

PAYLAŞIM HÜKÜMLERİ:

1 .. İLİ………ilçesi …… köyü ….. mevkiinde bulunan ve tapunun …… parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan ….. ile ……… adına %50 Hisseyle tescil edilecektir.
2 .. İLİ………ilçesi …… köyü ….. mevkiinde bulunan ve tapunun …… parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan …. ….. ile ……… adına ………hisselerle tapuya tescil edilecektir.

NETİCE:

Yukarıdaki kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı
olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda beraber belirlediğimiz
hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimiz, söz konusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine
kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı                                                                Adı Soyadı
İmza                                                                           İmza

Rana Gül TOPATAN

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap