Miras HukukuMİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR ŞARTLARI

Miras paylaşımı davası, mirasbırakanın mirasının bölüşülemediği hallerde mesela kendi aralarında anlaşmaya varamamaları ya da mirası paylaşmak istememeleri gibi durumunda mahkeme yoluna başvurularak mirasın paylaştırılmasıdır. Miras paylaşımı davası açılarak bu paylaşım gerçekleştirilir.

MİRAS ORTAKLIĞI NEDİR?

Miras ortaklığı, birden çok mirasçının bulunması halinde (yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı) mirasın bölüşülünceye kadar ölen kimseden kalan hak ve borçlara ortaklığıdır. Miras ortakları miras bırakanın terekesindeki mallara ve aynı zamanda borçlarından da sorumludur. Bu ortaklık kanunda elbirliği ortaklığı olarak adlandırılır. Elbirliğiyle ortaklıkta kararların birlikte alınması gerekir, miras ortakları hak ve borçlara karşı beraber tasarruf etmekle mükelleftirler.

İstanbul Miras Avukatı

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras paylaşımı, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar arasında yapılır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde miras paylaşımı yapılır. Atanmış mirasçı vasiyetname ile belirlenebilir. Atanmış mirasçının olup olmamasına göre paylaşma miktarları farklılık gösterebilir. Mirasbırakanın vasiyetnamesi yoksa miras direkt yasal mirasçılar arasında bölüştürülür. Terekede bulunan mal kanunda verilen oranlara göre yasal mirasçılara verilir. Mirasbırakan vasiyetname hazırlayarak mirasın kimlere dağıtılacağını özgürce belirleyebilir. Fakat tereke paylaştırılırken saklıpay mirasçılarının haklarının gözetilmesi gerekir.Miras paylaşma sözleşmesi ile yapılacağı gibi miras paylaşımı davası ile de yapılabilir.

MİRAS PAYLAŞIM ORANLARI NEDİR?

Miras paylaşım oranları özel şekilde yasalarımızda düzenlenmiştir buna göre,

 1. Mirasbırakanın sağ kalan eşi ve çocukları varsa mal varlığının 1/4’ü sağ kalan eşe 3/4’ü ise çocuklar arasında eşit bir şekilde dağıtılır.
 2. Eş hayatta değil ve çocukları hayatta ise mal çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.
 3. Miras bırakanın eşi ve çocukları yoksa ya da sağ değilse miras eşit oranlarda anne ve babaya paylaştırılır.
 4. Mirasbırakanın anne ve babası, eşi, çocukları yoksa ya da sağ değilse bu durumda miras büyükanne büyükbaba arasında paylaştırılır.
 5. Mirasbırakanın anne-babası, kardeşi, büyükana büyükbabası, eşi, çocuğu yoksa miras devlete kalır.
 6. Nikahsız evlilikte eşin mirasta payı yoktur.
 7. Mirasbırakanın evlatlığı yasal mirasçıdır. Diğer çocuklarla eşit pay hakkı vardır.Fakat evlatlığın üstsoyunun bu payda hakkı bulunmaz.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ

Miras paylaşma sözleşmesi, birden çok mirasçının varlığında, mirasın bu kişilere geçmesiyle paylaştırılıncaya kadar bu kişilerde müşterek ortaklık oluşur. Buna elbirliği mülkiyeti de denir. Mirasçılar tereke üzerindeki bütün haklarda birlikte tasarruf etmek zorundadır. Yani mirasın dağıtımı miras paylaşma sözleşmesiyle yapılıyorsa mirasçıların hepsinin onayı gerekmektedir. Her bir mirasçı belirli bir pay oranında değil, terekenin tümünde hak sahibidir. Miras taksim sözleşmesi yani miras paylaşma sözleşmesi mirasın Türk Medeni kanunumuzun belirlediği şartlar çerçevesinde yapılarak mirasçıların kendi aralarında mirası paylaşmasıdır. Miras paylaşma sözleşmesinin yazılı yapılması zorunludur. Bu sözleşmenin geçerlilik şartıdır. Taraflar böyle bir sözleşme yapamazlarsa yargı yoluna başvurarak miras paylaşımı davası açabilirler.

MİRAS PAYLAŞMA TÜRLERİ

Miras paylaşımı iki şekilde yapılabilir. İlki, tarafların anlaşarak yazılı şekilde yaptıkları miras paylaşma sözleşmesidir. İkinci yol ise anlaşmanın yapılamadığı halde ortaya çıkar, yargı yoluna başvurularak miras paylaşımı davasının açılmasıdır.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI

Miras paylaşımında mirasçılar arasında uyuşmazlık olması ve anlaşamamaları halinde mirasçılar miras paylaşımı davası açabilirler. Türk Medeni Kanunumuzun 495-501. Maddeleri bu davanın açılma şeklini gösterir. Dava yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Ayrıca bu davayı açmak için tarafın, mirasbırakanın yasal mirasçısı olması ve zümre sisteminde bulunması gereklidir.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR?

Birden fazla mirasçının bulunduğu hallerde miras paylaşım davası açılabilir. Mirasçılar paylaşım yapılıncaya kadar her zaman bu davayı açabilirler. Mirasçılar mirasın tamamının paylaştırılmasını talep edebileceği gibi bir kısmının paylaştırılmasını da talep edebilir. Miras paylaşımı davasında mirasbırakanın yalnızca mal varlığı değil borçları da dahildir. Bu dava mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine dilekçe verilmesi yoluyla açılabilir.

MİRAS PAYLAŞIM DAVASI GÖREVLİ YETKİLİ MAHKEME

Miras paylaşımı davasında görevli ve yetkili mahkeme mirasbırakanın ölmeden önceki en son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesidir.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI ZAMANAŞIMI

Miras paylaşımı davası yürürlükte olan yasamıza göre belirli bir zamanaşımına tabi değildir.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NE KADAR SÜRER?

Miras paylaşımı davası birçok etmene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama 2 sene sürmektedir. Kişilerin anlaşması, sözleşmelerin varlığı, evlilik dışı çocukların bulunması, aldatma-hile gibi durumlara bağlıdır. Kesin bir süre verilmemekle beraber ortalama 730 gündür.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI 2024 YILI HARÇ VE MASRAFLARI

2024 Avukat asgari ücret tarifesine göre, miras paylaşımı davası 17.400₺’den az olamaz. Avukatlık masraflarını dava açan taraf öder fakat bazı hallerde davalı da ödeyebilir. Fakat davalı taraf davacıya karşı tazminat yükümlülüğü altındaysa, davalı taraf davayı ağır kusuruyla kaybetmişse, davacının ödeme gücü yoksa davalı taraf dava masraflarını ve avukat ücretini ödemek durumundadır.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI SONUÇLARI

Miras paylaşımı davası sonucu verilen karar kesindir. Hakim, tereke mallarını mirasçılara haklı payları oranında paylaştırır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Miras davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Miras hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarla mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası, tenkis davası ve verasetin iptali davası gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR ŞARTLARI

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mal Paylaşımında Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Türk Medeni Kanunumuza göre yasal mirasçılar şu şekildedir:

 1. Kan hısımları
 2. Evlatlık ve altsoyu
 3. Sağ kalan eş
 4. Devlet

Miras Nasıl Bölünür?

Mirasın bölüştürülmesinde birçok özel husus vardır. Bu hususlara dikkat edilmeden yapılan bölüştürme geçersizdir. Paylaştırma öncelik sırasına göre yapılır, buna mirasta zümre sistemi denir buna göre zümreleri inceleyelim.

 1. Zümre: mirasbırakanın altsoyu
 2. Zümre: mirasbırakanın ana-babası, ana-babadan biri yoksa kardeş
 3. Zümre: Murisin büyükanne-büyükbaba, dede-nenesi; bunlardan biri yoksa amca, dayı, teyze, halası

Eşin mirastan alacağı pay zümrelere göre değişiklik gösterir. Sağ kalan eş:

 • 1. Zümreyle birlikte mirasçı olursa Eş, mirastan 1/4 oranında pay alır kalan pay oranı zümredekilere pay edilir.
 • 2. Zümreyle birlikte mirasçı olursa sağ kalan eşin payı 1/2’dir. Kalan kısım pay oranı zümredekilere pay edilir.
 • 3. Zümreyle birlikte mirasçı olursa sağ kalan eşin payı 3/4 olur.

Hiçbir zümrenin bulunmaması halinde sağ kalan eş tek başına mirasın tamamına sahip olur.

Miras Paylaşma Sözleşmesi Bulunması Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?

Miras paylaşma sözleşmesinin geçerliliği, mirasçıların hepsinin sözleşmeye taraf olması halinde ve sözleşmenin geçerli olması halinde terekedeki mallar sözleşmeye göre bölüştürülür.

Miras Paylaşımı İçin Hangi Dava Açılır?

Miras paylaşımının miras paylaşma sözleşmesi ile yapılamadığı hallerde, mirasçılar tarafından Miras Paylaşımı Davası açılır. Bu davanın amacı, anlaşma yoluyla mirası paylaşamayan mirasçılara mirasın, mahkeme yoluyla paylaştırılmasıdır.

Miras Paylaşımı Kaç Yıl Sürer?

Miras paylaşımı davası yaklaşık 2 sene sürmektedir.

Kardeşler Arası Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

Bu süre Avrupa Adaletin Etkinliği komisyonu tarafından belirlenir. Komisyonun belirlediği süre ortalama 731 gündür.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşılmazsa Ne Olur?

Miras paylaşım sözleşmesi yapılamazsa, Miras paylaşımı davası açılarak miras mahkeme tarafından kardeşlere eşit olarak paylaştırılır.

Miras Davasında Avukat Masraflarını Kim Öder?

Miras paylaşımı davasında avukat masraflarını davayı açan taraf öder. Fakat davalı taraf davacıya karşı tazminat yükümlülüğü altındaysa, davalı taraf davayı ağır kusuruyla kaybetmişse, davacının ödeme gücü yoksa davalı taraf dava masraflarını ve avukat ücretini ödemek durumundadır.

Paylaşılan Mirasa İtiraz Edilebilir Mi?

Evet itiraz edilebilir. Şayet mirasçı saklı pay sahibiyse ve alması gereken oranın altında bir pay almışsa hakkının ihlalini öğrenmesinden itibaren 1 sene içinde tenkis davası açabileceği gibi diğer hallerde mirasbırakanın vefatından ve vasiyetnamenin öğrenilmesinden itibaren 10 sene içinde dava açılmalıdır.

Kardeşlerden Biri Mal Paylaşımına İtiraz Ederse Ne Olur?

Miras paylaşma sözleşmesi yapılamazsa, uyuşmazlık çakarsa mirasçılardan biri miras paylaşımı davası açabilir.

Anlaşamayan Mirasçılar Ne Yapmalı?

Miras paylaşma sözleşmesi yapamayan mirasçılar, miras paylaşımı davası açabilirler. Bunun için mirasbırakanın son yerleşim yerindeki sulh mahkemesine başvurulur.

Mirasçılardan Biri İmza Vermezse Satış Olur Mu? 

Hayır olmaz, mirasçılar miras paylaşma sözleşmesini hazırlarken ortak karar vermeliler, diğer mirasçılar satış için dava hakkına sahiptirler.

Geçmişe Dönük Miras Davası Açılabilir Mi?

Evet açılabilir. Buna tenkis davası denir. Bu davayı saklıpayı olan ve payı verilmeyen mirasçı açabilir. Hakkının ihlalini öğrenen mirasçı 1 sene içinde bu davayı açmalıdır. Mirasçının ölmesi ve vasiyetnamenin  bulunmasından itibaren 10 sene içinde bu davanın açılması gerekir.

Devredilen Miras Geri Alınır Mı?

Mirasın devri noter huzurunda yapıldığı için mirasın geri alınması bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar:

 1. Kişinin aklı sağlığının yerimde olmaması
 2. Hile
 3. Aldatma
 4. Tehdit

Bu hallerde mahkeme devredilen mirası geri alabilir.

Mirasçılar Hangi Davaları Açabilir?

 1. Miras paylaşımı davası
 2. Mirasçılık belgesi davası
 3. Mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi davası
 4. Mirasın reddi davası
 5. Mirasın hükmen reddi davası
 6. Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası
 7. Tenkis
 8. Denkleştirme davası
 9. Miras sebebiyle istihkak davası
 10. İzale-i şüyu davası
 11. Mirastan feragat
 12. Miras sözleşmesi
 13. Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması
 14. Miras sözleşmesinden dönme yoluyla ortadan kaldırma
 15. Vasiyetname
 16. Mirasçılıktan çıkartma
 17. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 18. Tereke tespit davası
 19. Mirasçılar arasında ecri misil davası açabilirler.

Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasa hak sahibi olan mirasçılar miras paylaşma sözleşmesi yaparak ve bu sözleşmeyi imzalayarak paylaşımı yapabilirler. Anlaşmazlık halinde miras paylaşımı davası açılabilir.

Mirasta Eşe Ve Çocuğa Kaç Pay Kalır?

Mirasbırakan vefat ettiğinds sağ kalan eşinin ve çocuklarının bulunması sağ kalan eş mirasın 1/4’üne sahiptir. Kalan 3/4 çocuklar arasında eşit bir şekilde bölüştürülür.

Yeni Miras Kanununa Göre Tarlalar Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar kendilerine kalan Tarım arazisini oybirliği ile patlaştırabilirler. Yani miras paylaşma sözleşmesi yapabilirler. Mirasçılar bu şekilde paylaşımı yapamazlarsa, TKAKK hükümleri uygulanacaktır. Mirasçılar tarım arazisini devredilebilir. Devredilen kişi mirasçılardan biri olabileceği gibi 3. bir kişi de olabilir. Devredilen kişide tarlayı işlemesi gibi özellikler aranmaz. Miras Paylaşma sözleşmesi yapmakla elbirliği mülkiyet paylı mülkiyet haline dönüştürülebilir ve kişiler sahip oldukları mal üzerinde özgürce tasarruf hakkına sahip olurlar. Bu sözleşmenin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Hisseli Tarla Kaç Dönüme Kadar Bölünür?

Yasalarımıza göre bazı arazi çeşitlerinde bölünme yapılırken arazinin belirli büyüklükte bırakılması gerekir:

 1. Mutlak Tarım arazileri, marijinal Tarım ve özel ürünlerin yetiştirildiği arazilerde tarlanın büyüklüğü 20 dönüm
 2. Tarım arazisi dikiliyse 5 dönüm
 3. Örtü altı Tarım yapılan bir tarlaysa 3 dönümden az bölünme yapılamaz.

Rana Gül TOPATAN

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

REDDİ MİRAS NEDİR? MİRAS NASIL REDDEDİLİR?

MİRASTAN ÇIKARMA (ISKAT) NEDİR?

MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDİR? MURİS MUVAZAASI

İSTANBUL MİRAS HUKUKU AVUKATI

ECRİMİSİL DAVASI VE ŞARTLARI

MURİS MUVAZAASI DAVASI VE ŞARTLARI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap