Miras HukukuTEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

Terekeye temsilci atanması, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında oluşan miras ortaklığının yönetimi ve işlemleri için bir kişinin görevlendirilmesi anlamına gelir.

Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığıdır ve bu varlığın yönetimi ve dağıtımı genellikle karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, terekenin yönetimini ve dağıtımını sağlamak için bir temsilci atanması gerekebilmektedir. Bu yazı, terekeye temsilci atama sürecini, bu sürecin hukuki boyutlarını, temsilcinin rolünü ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde ele alacaktır. Bu konunun önemi hem mirasçıların haklarının korunması hem de terekenin adil ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve dağıtılmasıdır. Bu yazıda, bu sürecin her aşamasını adım adım inceleyeceğiz.

MİRAS HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI NEDİR?

Terekeye temsilci atanması, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında oluşan miras ortaklığının yönetimi ve işlemleri için bir kişinin görevlendirilmesi anlamına gelir. Terekeye temsilci atanması, mirasçıların kendi aralarında anlaşarak bir temsilci seçmeleri veya mirasçılardan birinin mahkemeden temsilci tayin etmesini istemesi yoluyla gerçekleşebilir. Terekeye temsilci atanmasının amacı, miras ortaklığının çıkarlarını korumak, mirasın paylaşımını kolaylaştırmak ve mirasçılar arasındaki uyuşmazlıkları önlemek veya çözmektir.

Terekeye temsilci atanması için yetkili ve görevli mahkeme, miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir. Terekeye temsilci atanması davasında, davacı haricindeki tüm mirasçıların davalı sıfatıyla davaya dahil edilir. Terekeye temsilci olarak, mirasçılardan biri veya üçüncü bir kişi atanabilir. Ancak, mirasçılar arasında çıkar çatışması varsa, mirasçılardan biri terekeye temsilci olarak atanmamalıdır. Terekeye temsilci atanmasının süresi, kural olarak terekenin paylaşılmasına kadardır. Ancak, mahkeme gerekli gördüğü hallerde, temsilcinin görev süresini kısaltabilir veya uzatabilir.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Terekeye temsilci atanması, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında oluşan miras ortaklığının yönetimi ve işlemleri için bir kişinin görevlendirilmesidir. Tereke temsilcisi atanması için gerekli şartlar şunlardır:

  1. Mirasçılar Tereke Temsilcisi Atanmasını Mahkemeden Talep Etmeli: Terekeye temsilci atanması talebinde bulunabilme hakkı sadece mirasçılara aittir. Mirasçı olmayan kişilerin bu talepte bulunma hakkı yoktur.
  2. Miras Ortaklığı Varlığını Sürdürüyor Olmalı: Terekeye temsilci atanabilmesi için miras ortaklığının varlığını sürdürüyor olması gerekmektedir. Yani, miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar arasında kurulan ve mirasın paylaşılmasına kadar devam eden hukuki ilişkinin devam ediyor olması gerekmektedir.
  3. Tereke Temsilcisine İlişkin İhtiyaç Başka Yollarla Karşılanmamalı: Terekeye temsilci atanması, genellikle mirasçıların tereke işlerini yürütmekte zorlandıkları durumlarda söz konusu olur. Eğer mirasçılar tereke işlerini kendi aralarında veya başka yollarla yürütebiliyorlarsa, terekeye temsilci atanmasına gerek kalmaz.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI ZORUNLU MUDUR?

Terekeye temsilci atanması, mirasçılardan birinin mahkemeden temsilci tayin etmesini istemesi yoluyla gerçekleşebilir. Terekeye temsilci atanması zorunlu bir durum değildir. Ancak, mirasçılar arasında anlaşmazlık olması, terekenin büyüklüğü veya dağınıklığı gibi durumlar söz konusu olduğunda, terekeye temsilci atanabilir.

Hakim, temsilci ataması için yasal bir zorunluluk olmasa da bu atamayı yapmak mecburiyetinde değildir. Duruma bağlı olarak, hakim miras ortaklığı adına terekenin tek elden yönetilmesinin gerekli olduğuna inanırsa, bu talebi kabul edebilir.

MİRASTA ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TEREKEYE TEMSİLCİ ATANIR MI?

Bir terekeye temsilci atanabilmesi için, mirasçılar arasında hala bir miras ortaklığının devam ediyor olması gerekmektedir. Eğer mirasçılar arasında terekenin malvarlığı üzerindeki miras ortaklığı sona ermişse, yani miras paylaşılmış veya paylı mülkiyet durumuna geçilmişse, bu durumda terekeye bir temsilci atanması söz konusu olamaz. Mirasta elbirliğiyle mülkiyet söz konusu olduğunda miras ortaklığı devam edeceğinden terekeye temsilci atanabilir. Ancak bu, zorunlu bir durum değildir. Elbirliği mülkiyeti, mirasın geçmesi sonucunda oluşan miras ortaklığında, mirasçıların terekeye elbirliğiyle malik olmaları ve terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf etmeleri durumudur.  Mirasçılar terekeye ait bütün haklar üzerinde kural olarak hep birlikte hareket etmek ve ortak karar almak zorundadırlar.

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA TEREKEYE TEMSİLCİ ATANIR MI?

Genel olarak, tapu iptali ve tescil davası, tapu kütüğünde hukuka aykırı olarak tescil edilen mülkiyet hakkının, hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Davada davalı, tapu kütüğünde yolsuz olarak malik olan gerçek veya tüzel kişidir. Davanın muhakkak tapu kütüğünde malik olarak görünen kişiye yöneltilmesi gerekmektedir.

Kayıt malikinin ölü olması halinde ise tapu iptal ve tescil davasının malikin mirasçılarına yöneltilmesi gerekir. Yargıtay 14.Hukuk Dairesi’nin 10.12.2015 Tarihli 2015/3849 Esas 2015/11406 Karar sayılı kararı ile muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davasında terekeye temsilci atanmasına gerek duymamıştır. Nitekim muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davası mirasçılar arasında görülen bir dava olduğu için, bu tür bir durumda terekeye temsilci atanmasında hukuki bir yarar bulunmamaktadır.

KİMLER TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASINI İSTEYEBİLİR?

Terekeye temsilci atanması, mirasçılardan birinin sulh hukuk mahkemesinden temsilci tayin etmesini istemesi yoluyla gerçekleşir. Terekeye temsilci atanması talebinde bulunabilme hakkı sadece mirasçılara aittir. Mirasçı olmayan kişilerin bu talepte bulunma hakkı yoktur.

Kanun tereke temsilcisi atanmasını talep edenin mirasçı olmasını aradığından, mirasçı olmayanların tereke temsilcisi atanması için sulh mahkemesine başvurması olanaklı değildir.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI NASIL YAPILIR?

Terekeye temsilci atanması, genellikle mirasçılardan birinin veya birkaçının talebi üzerine gerçekleşir. Bu durumda hakim, mirasın paylaşımına kadar görev yapmak üzere miras ortaklığına bir temsilci atar. Temsilcinin görevi, mirasın paylaştırılmasına kadar tereke ile ilgili bütün işlerde temsil görevini yerine getirmektir. Terekeye temsilcisi olarak mirasçılardan biri atanabileceği gibi, üçüncü kişi de temsilci atanabilir. Ancak, mirasçılar arasında çıkar çatışması varsa, mirasçılardan biri terekeye temsilci atanmamalıdır.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Terekeye temsilcisi atanması talebi, mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine yapılır.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI
Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi
Yetkili Mahkeme Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesi

TEREKEYE ATANAN TEMSİLCİ HANGİ İŞ VE İŞLEMLERİ YAPABİLİR?

Terekeye atanmış temsilci, terekenin yönetimini ve idaresini üstlenir. Temsilcinin görevleri genellikle terekenin paylaşılmasına kadar süren bir dönemi kapsar. Temsilci, terekenin paylaşılmasına kadar süren dönemde, tereke ile ilgili bütün işlerde, temsil görevini yerine getirir

Temsilcinin başlıca görevleri arasında, terekenin malvarlığının yönetimi, terekeye ait hakların korunması ve borçların ödenmesi, terekenin defterini tutma ve belirlenen periyotlarda tüm mirasçılara hesap verme yer alır. Temsilci, terekenin malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisine de sahip olabilir. Bu yetki, terekenin büyüklüğüne, dağınıklığına ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklara bağlı olarak değişebilir.

ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Tük Medeni Kanunu’nun 640/3.maddesi, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar arasında oluşan miras ortaklığının yönetimini sağlamak üzere mahkemece tereke temsilcisi atanmasını öngörmektedir. Bu maddeye göre, tereke temsilcisi, mirasçıların tamamını temsil eden ve tereke adına tasarrufta bulunabilen özel bir kayyımdır. Bu nedenle, tereke temsilcisinin atanması, görevden alınması, yetkileri ve sorumlulukları bakımından, Tük Medeni Kanunu’nun 431.maddesinde düzenlenen vasi tayini usulüne tabidir. Bu husus, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 18.03.2019 tarihli ve 2016/8291 E. 2019/2396 K. sayılı kararında da belirtilmiştir. Bu kapsamda tereke temsilcisi atama kararına karşı kararı veren sulh hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.

TEREKE TEMSİLCİSİNE İTİRAZ DAVASI

Tereke temsilcisine itiraz, sulh hukuk mahkemesinin atama kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz dilekçesi, tereke temsilcisinin şahsına yönelik olmalıdır. İtirazın gerekçesi, tereke temsilcisinin ehliyet, liyakat veya tarafsızlık yönünden yetersiz olduğu veya tereke işlerini gereği gibi yürütmediği şeklinde olabilir. İtirazın incelenmesi ve karara bağlanması, tereke temsilcisi atanmasına karar veren sulh hukuk mahkemesinin görevidir. Mahkeme, itirazı incelemek için gerekirse duruşma yapabilir.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASINA GEREK OLMAYAN HALLER NELERDİR?

Terekeye temsilci atanmasına gerek olmayan haller, şunlardır:

  • Mirasçılar terekenin yönetimi konusunda anlaşmış veya birbirlerine vekalet vermişlerse
  • Mirasçılardan biri veya birkaçı terekenin yönetimini diğer mirasçılara bırakmış veya tereke ile ilgilenmemişse
  • Miras ortaklığı tasfiye edilmiş veya ortadan kalkmışsa

Bu durumlarda, terekenin yönetimi için terekeye temsilci atanmasına ihtiyaç yoktur. Ancak, mirasçılar arasında terekenin yönetimi konusunda anlaşmazlık varsa veya tereke işlemez duruma gelmişse, mirasçılardan herhangi biri terekeye temsilci atanması talebinde bulunabilir.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİDİR?

Terekeye temsilci atanması, mirasçıların terekeye ait haklar üzerinde birlikte tasarruf etmelerini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Terekeye temsilci atanması, mirasçılardan birinin veya birkaçının isteği üzerine, hakim tarafından terekenin paylaşımına kadar görev yapmak üzere verilen bir karardır. Bu karar, terekenin paylaşılmasına kadar geçerlidir. Terekenin paylaşılmasıyla birlikte, tereke temsilcisinin görevi sona erer.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI TALEBİ/İTİRAZI HİZMETLERİMİZ

Oldukça teknik ve karmaşık bir hukuk dalı olan miras hukukunda, mirasın tasfiyesi ve taksiminde yasal süreçleri takip etmek, mirasçıların haklarını korumak ve miras anlaşmazlıklarını çözmek için hukuki destek almak büyük önem taşır. Harbiye Hukuk Bürosu terekeye temsilci atanması davalarında, mirasçıların haklarını korumak ve terekenin yönetimini sağlamak için gerekli hukuki süreçleri yürütmektedir. Harbiye Hukuk Bürosu, terekeye temsilci atanması davalarında, tereke temsilcisinin kim olacağı, hangi yetkilere sahip olacağı, hangi sorumlulukları üstleneceği, hangi masrafları karşılayacağı, hangi hesapları vereceği gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tereke Temsilcisi Kimdir?

Tereke temsilcisi, mirasçılar arasında anlaşmazlık olduğunda veya miras bırakanın mal varlığının yönetimi ve temsili için bir kişiye ihtiyaç duyulduğunda, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan bir kişidir.

Terekeye Temsilci Olarak Kim Atanır?

Terekeye temsilci olarak, mirasçılardan biri veya birkaçının isteği üzerine, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından uygun görülen bir kişi atanabilir. Bu kişi, mirasçılardan biri de olabilir. Ancak, mirasçılar arasında çıkar çatışması veya anlaşmazlık varsa, mirasçılardan biri terekeye temsilci olarak atanmamalıdır. Terekeye temsilci olarak atanacak kişinin, miras ortaklığının haklarını korumak, borçlarını ödemek, dava açmak veya davalı olmak, icra takibinde bulunmak, sulh olmak, tahkim etmek gibi işlemleri yapmaya yetkili olması gerekir.

Terekeye temsilci olarak, konuda uzmanlaşmış bilirkişiler, avukatlar veya tüzel kişiler de atanabilir. Terekede ağırlıklı olan bir konu varsa, hakim buna uygun bir uzmanı atayabilir. Özellikle kapsamlı ve karmaşık terekelerde, ilgili alanda uzmanlaşmış tüzel kişilerin temsilci olarak atanması söz konusu olabilir.

Terekeye Temsilci Atanması Hangi Hallerde Yapılır?

Terekeye temsilci atanması, mirasbırakanın malvarlığının paylaşılmadan önce yönetilmesi için bir seçenektir. Mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa mirasçılardan biri veya birkaçı, hakimden miras ortaklığına bir temsilci atamasını isteyebilir. Hakim, mirasçılardan birini veya dışarıdan bir uzmanı, paylaşmaya kadar görev yapmak üzere tereke temsilcisi olarak atayabilir.

Tereke Temsilcisi Nasıl Seçilir?

Tereke temsilcisi atanması için, mirasçılardan birinin veya birkaçının isteği üzerine, mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe verilmesi gerekir. Mahkeme, mirasçıları dinleyerek ve onların önerilerini de dikkate alarak uygun bir kişiyi tereke temsilcisi olarak atar. Bu kişi mirasçı da olabilir, üçüncü bir kişi de olabilir. Ancak, mirasçılar arasında çıkar çatışması varsa, mirasçılardan biri tereke temsilcisi olarak atanmamalıdır.

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Nasıl Olur?

Miras ortaklığına temsilci atanması talebi mirasçılardan birinin mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine vereceği bir dilekçe ile yapılır. Hakim mirasçıları dinleyerek ve onların önerilerini de dikkate alarak uygun bir kişiyi miras ortaklığına temsilci olarak atar. Bu atama ile temsilci mirasın paylaşılmasına kadar görevlendirilmiş olur.

Tereke Temsilcisi Kamu Görevlisi Mi?

Tereke temsilcisi, miras ortaklığına mahkeme tarafından atanmış bir kişidir. Kamu hizmeti görse de yaptığı iş kamu görevi değildir. Bu nedenle görevi kötüye kullanma suçu oluşmaz. Ancak, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık gibi suçlar işleyebilir.

Tereke Temsilcisi Taşınmaz Satabilir Mi?

Tereke temsilcisi, terekede bulunan taşınmazı satamaz. Tereke temsilcisi, miras ortaklığının olağan yönetim işleri ile sınırlı bir yetkiye sahiptir. Temsilci miras ortaklığı adına dava açabilir, açılmış veya açılacak davaları takip edebilir. Ancak, tereke temsilcisi, tüm mirasçılar katılmadıkça mirasa dahil bir taşınmazı satamaz veya herhangi bir irtifak ile sınırlandıramaz. Sulh hukuk mahkemesi hakimi, terekeye yalnızca özel bir işin yapılması için de temsilci tayin edebilir.

Tereke Temsilcisi Vekalet Verebilir Mi?

Tereke temsilcisi, mahkeme tarafından atanan ve miras ortaklığını temsil eden bir kişidir. Tereke temsilcisi, görevi gereği terekenin olağan yönetim işleri ile ilgilenebilir ancak tereke ile ilgili iş ve işlemlerde başkasına vekalet veremez. Tereke temsilcisinin vekalet vermesi, mirasçıların haklarını zedeleyebilir ve tereke temsilcisinin görevini kötüye kullanmasına yol açabilir.

Tereke Temsilcisi Kira Sözleşmesi Yapabilir Mi?

Tereke temsilcisi, miras ortaklığına mahkeme tarafından atanan ve terekenin yönetimini üstlenen kişidir. Tereke temsilcisi, terekenin idaresi ile ilgili olarak mirasçıları temsil eder ve tereke defteri tutar. Tereke temsilcisi, terekeye ait taşınmazları kiralama yetkisine sahiptir. Ancak kiralama işleminin terekenin yararına olması, kira bedelinin piyasa rayicinde olması, kira süresinin makul olması ve kira sözleşmesinin yazılı yapılması gerekir. Aksi takdirde, kiralama işlemi geçersiz olabilir veya mirasçılar tarafından iptal edilebilir. Tereke temsilcisi, kira bedellerini tahsil edebilir ve tereke defterine kaydedebilir. Kira bedelleri, terekenin geliri olarak kabul edilir ve terekenin borçlarının ödenmesinde veya mirasçılara paylaştırılmada kullanılabilir.

Tereke Temsilcisi Görevi Kaç Yıl Sürer?

Tereke temsilcisi görevi, miras ortaklığının sonlandırılmasına yani miras mallarının paylaştırılmasına kadar devam eder. Tereke temsilcisi, belirli bir süre için veya belirli bir iş için atanabilir. Bu durumda, belirlenen süre sona erdiğinde veya belirli iş tamamlandığında temsilcilik sona erer. Eğer böyle bir süre belirlenmemişse veya belirli bir iş için atanmamışsa, temsilcinin yetkisi, miras ortaklığı devam ettiği sürece geçerlidir.

Tereke Temsilcisine İtiraz Davası Ne Kadar Sürer?

Tereke temsilcisine itiraz davası, miras bırakanın mal varlığını yönetmek üzere atanan temsilcinin şahsına veya ücretine karşı açılan bir dava türüdür. Bu davanın ne kadar süreceği, davanın karmaşıklığına, delillerin toplanmasına, mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, bu dava türü 1-2 yıl içinde sonuçlanabilir. Ancak bazı durumlarda bu süre 3-4 yılı da bulabilir.

Tereke Temsilcisinin Ücretini Kim Öder?

Tereke temsilcisinin talebi üzerine mahkeme temsilciye uygun bir ücret ödenmesine karar verebilir. Tereke temsilcisinin ücreti, sulh hukuk mahkemesi tarafından takdir edilir. Hakim, tereke temsilcisinin ücretini belirlerken, terekenin büyüklüğü, temsilcinin yaptığı işlerin niteliği ve süresi, temsilcinin mesleği ve durumu gibi hususları dikkate alır. Tereke temsilcisinin ücreti, terekeden karşılanır. Yani, tereke temsilcisinin ücretini mirasçılar ortaklaşa öderler.

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

_____________ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                      : (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

VEKİLİ                      : (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

DAVALI                      :  1- (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

                                        2- (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

                                        3- (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)

KONU                         : Terekeye temsilci atanması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Muris________________________ (adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi), (ölüm tarihi) tarihinde vefat etmiştir. Murisin ___________ (sayı) adet mirasçısı bulunmaktadır. Bunlar; _________________________________________________________________________________________ (mirasçıların adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi)’dir. Murisin veraset ilamı ekte sunulmuştur.

2- Muris,___/___/___ (ölüm tarihi) tarihinde vefat etmeden önce, __________(yer)’de bulunan ____________________(tapu bilgileri) nitelikli taşınmazı miras bırakmıştır. Bu taşınmazın tapu kaydı ekte sunulmuştur.

3- Davalı mirasçılar arasında, terekeye dahil olan taşınmazın yönetimi ve tasfiyesi konusunda bir anlaşma sağlanamamıştır. Davalı mirasçılardan bazıları, taşınmazın satılmasını istemekte, bazıları ise taşınmazın kendilerine kalmalarını istemektedir. Bu durum, terekenin korunması ve değerinin artırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını engellemektedir.

4- Bu nedenle, terekeye temsilci atanması talebinde bulunuyoruz. Terekeye temsilci atanması, miras ortaklığının yönetimi ve tasfiyesi için zorunlu ve yararlıdır. Terekeye temsilci atanması, Medeni Kanunun 603. maddesi, Miras Hukuku Yönetmeliğinin 11. maddesi ve İcra ve İflas Kanununun 202. maddesi uyarınca mümkündür.

HUKUKİ SEBEPLER  : MK. m. 603, MHY. m. 11, İİK. m. 202 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                    : Veraset ilamı, tapu kaydı, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU           : Yukarıda açıklanan nedenlerle, terekeye temsilci atanmasına, temsilci olarak davacı veya vekilinin görevlendirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.____/___/____

DAVACI VEKİLİ

(Adı, soyadı, imza)

ATANAN TEREKE TEMSİLCİSİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

_____________ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İTİRAZDA BULUNAN      : (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri)

VEKİLİ                       : (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, iletişim bilgileri ve vekaletname örneği)

İTİRAZ EDİLEN                 :(Tereke temsilcisinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri)

KONU                                    : Tereke temsilcisinin şahsına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Muris _____________(Murisin adı, soyadı, TC kimlik numarası, vefat tarihi ve yeri) ___/___/____tarihinde vefat etmiştir. ______________(Veraset ilamını veren mahkemenin adı, esas numarası ve tarihi) ile murisin mirasçılık belgesi alınmıştır. (EK-1: Veraset ilamı örneği)

2- Mirasçılık belgesinde görülen mirasçılardan ___________________(Tereke temsilcisinin adı, soyadı ve hissesi), _________________(Tereke temsilcisinin atanmasına karar veren mahkemenin adı, esas numarası ve tarihi) kararı ile tereke temsilcisi olarak atanmıştır.

3- Tereke temsilcisinin şahsına itirazımızın nedeni, __________________________________________________________________________________ (Tereke temsilcisinin kanuna aykırı olduğunu iddia ettiğiniz hususları açıklayınız. Örneğin, tereke temsilcisinin mirasçılardan biriyle akraba, ortak, alacaklı, borçlu veya çıkar ilişkisi olması; tereke temsilcisinin ehliyetli, liyakatli veya dürüst olmaması; tereke temsilcisinin terekeyi iyi yönetememesi veya zarara uğratması; tereke temsilcisinin tereke ile ilgili işlemlerde tarafsız, adil veya şeffaf davranmaması; tereke temsilcisinin tereke ile ilgili bilgi, belge veya hesap vermemesi; tereke temsilcisinin tereke ile ilgili yasal süreleri kaçırması; tereke temsilcisinin tereke ile ilgili davalarda mirasçıları temsil etmemesi veya etkisiz temsil etmesi; tereke temsilcisinin tereke ile ilgili yetkisini aşması veya kötüye kullanması vb.)

4- Tereke temsilcisinin şahsına itirazımızın dayanağı, Türk Medeni Kanunu’nun 640/3. maddesi ve ilgili yargı kararlarıdır. Bu maddeye göre, “Miras ortaklığına atanan temsilci, özel kayyım niteliğindedir. Vasi tayinindeki usul, kayyım için de uygulanır. İlgili olan herkes, temsilcinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir.” Ayrıca, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 18.03.2019 tarihli ve 2016/8291 E. 2019/2396 K. kararında belirtildiği üzere, tereke temsilcisinin sıfatına karşı yapılan itirazlar veya temsilcinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini inceleme görevi öncelikle vesayet makamına, onun kabul etmemesi halinde denetim makamına aittir. Bu nedenle, tereke temsilcisinin şahsına itirazımızın değerlendirilmesi için mahkemenizden talepte bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER    : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : Veraset ilamı, tapu kaydı, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tereke temsilcisinin şahsına itirazımızın kabulüne, tereke temsilcisinin görevden alınmasına, yerine ___________(Başka bir tereke temsilcisi önermek isterseniz, adını, soyadını, TC kimlik numarasını, adresini ve iletişim bilgilerini belirtiniz) veya uygun görülecek başka bir kişinin tereke temsilcisi olarak atanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.___/___/____

İTİRAZDA BULUNAN VEKİLİ

(Adı, soyadı, imza)

1 Yorum

  1. iyi çalışmalar.. 2024 yılı için tereke temsilci ücreti adliyede çalışan bir katip için ortalama ne miktarlar arasında takdir edilmektedir.. şu sebepten sormak istiyorum ki icra memuru olarak ben görevlendirildim ancak tatmin edici bir ücreti takdiri olmayacak ise, aylık olarak yada iş işlem bitene kadar tatmin edici bir miktar takdir edilmeyecek ise işlerimin yoğunluğu sebebiyle uğraşmaya fazla zamanım olmadığı için iadesini, iptalini talep edebilirim.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap