Gayrimenkul Hukuku10 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Ve Şartları

10 YILINI DOLDURAN KİRACININ TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi Türk borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup ev sahibine, süresinde bildirimde bulunmak şartıyla kiracıyı taşınmazından tahliye etme hakkıdır. Ev sahibinin kanundan doğan bu hakkını kullanabilmesi, kira sözleşmesinin on kira yılı boyunca devam etmiş olması ve ev sahibinin on yıl dolduktan sonra her yeni kira döneminden en az üç ay önce bildirimde bulunması koşuluyla kullanılır.

10 YILLIK KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi Türk Borçlar Kanunu madde 347’de düzenlenen bildirim yoluyla konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin sona erdirilmesiyle gerçekleşir. TBK m. 347’de ifade edildiği şekliyle “on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir”. 10 yıllık kiracı ya da ev sahibi kira sözleşmesinin her kira yılı bitiminden on beş gün önce herhangi bir bildirimde bulunmazsa kira sözleşmesi bir kira yılı daha uzar. On yıl devam eden bu uzama neticesinde 10 yıllık kiracının tahliyesi için ev sahibi hiçbir sebep göstermeden kira sözleşmesinin bitiminden en az üç ay önce ihtar çekerek sözleşmeyi sona erdirebilir.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

10 YILINI DOLDURAN KİRACININ TAHLİYESİ ŞARTLARI

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi için sağlanması gereken koşullar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Öncelikle kira sözleşmesinin on uzama yılı dolmuş olmalıdır,
  2. Ev sahibi kiracıya kira sözleşmesinin bitiminden en az üç ay önce ihtarname çekmiş olmalı ya da genel hükümlere göre fesih bildiriminde bulunmuş olmalıdır,
  3. Fesih bildirimin şekli açıdan geçerlilik koşulu olan yazılılık koşulunu taşıyor olması gerekmektedir,
  4. Kanunda öngörülen dava açma süreleri dolmuş olmalıdır,
  5. On yıllık süre sonunda taraflar arasında eskisinden bağımsız yeni bir kira akdinin yapılmamış olması gerekmektedir.

SÖZLEŞMEDE 10 YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIR?

On yılını dolduran kiracının tahliyesinde on yıllık sürenin hesaplanması kira sözleşmesinin türüne göre değişmektedir. On yıllık kiracı için kira sözleşmesi süresinin hesaplanması, belirsiz süreli kira sözleşmeleri bakımından baştan itibaren sayılarak hesaplanır. Yani on yıllık kiracı belirsiz süreli kira sözleşmesi akdetmişse on yıllık süre sözleşmenin akdedildiği yıldan itibaren sayılarak hesaplanır.

10 yıllık kiracı ev sahibi ile belirli süreli bir kira sözleşmesi akdetmişse on yıllık sürenin hesaplanması belirli süreli akdedilen kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren sayılarak hesaplanır. Örneğin on yıllık kiracı başta iki yıllık belirli süreli bir kira sözleşmesi akdetmişse on yıllık süre iki yılın bitiminden itibaren sayılarak hesaplanır. Çünkü on yıllık kiracının tahliyesinde mevzu bahis olan on yıl, kira sözleşmesinin uzama yılıdır.

10 YILLIK KİRACIYA İHTARNAME NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesinde on yıllık kiracıya ihtarnamenin ne zaman çekilmesi gerektiği kanunda düzenlenmiştir. TBK m. 347’de öngörüldüğü üzere, kira sözleşmesinin on yıllık uzama süresi tamamlandıktan sonra ev sahibi her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Eğer kiracı ihtarnameyi kira bitiminden üç aydan daha kısa bir zaman içinde göndermişse, on yıllını dolduran kiracının tahliyesi ancak bir sonraki kira dönemi içinde mümkün olur.

10 yıllık kiracının tahliyesinde ihtarname kritik bir roldedir. İhtarnamenin zamanında gönderilmesi on yılını dolduran kiracının tahliyesinin aynı kira dönemi içinde gerçekleşmesi için önemlidir. Bu sebeple ev sahiplerinin süreleri kaçırarak hak kaybı yaşamaması ve on yıllını dolduran kiracının tahliyesi için bir sonraki kira yılını beklememesi için mutlaka bir İstanbul Kira Avukatına başvurması ve profesyonel hukuki destek alması avantajlı olacaktır.

10 YILINI DOLDURAN KİRACININ TAHLİYESİ DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi davası 10 yıllık uzama süresi dolduktan sonra ev sahibinin kira sözleşmesinin bitiminden en az üç ay önceden bildirimde bulunması halinde tahliye davası kira dönemi bitiminden bir ay içinde tahliye davasını açmalıdır. Bir aylık sürenin geçirilmesi halinde kira dönemi bir yıl daha uzayacak ve tahliye davası bir sonraki kira yılı bitiminden itibaren bir ay içinde açılabilecektir. Bu süreçte ev sahibinin uzayan kira dönemi içinde en az üç aylık süreye uyarak kiracıya yeni bir ihtar göndermesi gerekmektedir. Yani tüm süreç sil baştan yeniden işleyecek tüm işlemler tekrarlanacaktır.

10 YILINI DOLDURAN KİRACININ TAHLİYESİ ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

7445 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenleme gereği 1 Eylül 2023’ten itibaren kira sözleşmesi uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartı olarak kabul edilmiştir. Ev sahipleri kiracılarıyla yaşadıkları uyuşmazlıkları dava yoluyla yargıya taşımadan önce uzlaşmak amacıyla zorunlu arabulucuya başvurmalıdırlar. Arabuluculuk görüşmeleri neticesinde anlaşma sağlanırsa uyuşmazlık artık yargıya taşınmaz. Ancak görüşmeler neticesinde herhangi bir anlaşma sağlanmazsa uyuşmazlık arabuluculuk dava şartı yerine getirildiğinden dava yoluyla yargıya taşınabilecektir.

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi de zorunlu arabuluculuğa tabidir. Ev sahibi on yıllık kiracısının tahliyesi için herhangi bir haklı neden göstermek zorunda olmasa da dava yoluyla tahliyeden önce arabuluculuk görüşmelerini başlatmalı ve dava şartını yerine getirmelidir. Arabuluculuk dava şartı, 10 yıllık uzama süresi dolan kiracının mülkü tahliye etmemesi sonucunda ev sahibinin tahliye davası açması esnasında gündeme gelir. Kiracı, ev sahibinin gönderdiği ihtarname sonrasında kiralanan taşınmazı tahliye ederse arabuluculuk şartı ve tahliye davası gündeme gelmeyecektir.

SÜRE DOLUMU NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR?

Süre dolumu nedeniyle on yılını dolduran kiracının tahliyesi davası kira dönemi bitiminden itibaren bir ay içinde ya İcra organlarına başvuru ile ya da Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru ile açılabilecektir. 10 yıllık kiracının tahliyesi için icra organlarına başvurmak daha hızlı sonuç alınmasını sağlamaktadır. İcra organı aracılıyla sürecin işletilmesi Sulh Hukuk Mahkemelerindeki süreçten daha hızlı ilerlemektedir.

10 yıllını dolduran kiracının tahliyesi için dava dilekçesine kira sözleşmesinin akdedildiği ilk tarihin yer aldığı kira sözleşmesi delil olarak eklenmelidir. Kira sözleşmesi mahkemenin on yıllık uzama süresinin dolduğunun tespiti için oldukça önemlidir. Ev sahibinin kiracıya kira döneminin bitiminden en az üç ay önce çektiği ihtarnamenin de bir örneği eklenmelidir.

DAVA NE KADAR SÜRER?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi davası mahkemelerin iş yoğunluğuna, usul işlemlerinin doğru şekilde yapılıp yapılmadığına, dosyanın içeriğine ve ihtarnamelerin zamanında ve usulüne göre yapılıp yapılmadığı ve arabuluculuk sürecinin işletilip işletilmediğine göre değişmektedir. On yıllık kiracı aleyhine açılan davaların sonuçlanma süresi ortalama altı ile on iki ay arasındadır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan davaların sonuçlanması daha uzun sürerken İcra mahkemelerinde açılan tahliye davaları daha hızlı sonuçlanmaktadır.

10 YIL İÇİNDE YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILMASI DURUMUNDA NE OLUR?

On yılını dolduran kiracının tahliyesi için ev sahibi ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesi taraflar arasında akdedilen ilk sözleşme olmalıdır. Ev sahibi ile kiracı arasında on yıl tamamlanmadan yeni bir kira akdi imzalanırsa on yıllık uzama süresi sıfırlanır ve yeni akdedilen kira sözleşmesi ilk kira dönemi sayılır. Kiracının on yıllık uzama süreleri bu yeni akdedilen kira sözleşmesi tarihiyle yeniden hesaplanmaya başlar. Eski kira sözleşmesi döneminde geçen süreler on yıllık sürenin hesaplanmasına dahil edilmez.

10 yılını dolduran kiracının tahliyesine engel olan yeni kira sözleşmesi yapılması eski kira sözleşmesinden bağımsız, müstakil bir sözleşme yapılmasıdır. Tarafların hiçbir bildirimde bulunmaması sebebiyle kira döneminin bir yıl daha uzaması bu kapsamda değildir.

TAHLİYE DAVASI 2024 YILI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi için açılan davaların mahkeme harç ve masrafları Adalet Bakanlığınca her yıl yayınlanan harçlar tarifesine göre belirlenir. Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru harcı 2024 yılı için 195,80 TL, İcraya başvurma harcı ise 427,60 TL’dir. Harçların yanında davacının dava açarken ödemekle yükümlü olduğu gider avansları da vardır. Gider avansı, Adalet Bakanlığınca her yıl yayınlanan gider avansı tarifesine göre belirlenir. 2024 yılı için gider avansı miktarı 250 TL’dir. Yargılama harç ve avansları dışında taraflar avukata başvurmuş iseler, avukatlık asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla bir de vekalet ücreti ödemek durumunda kalacaklardır.

TAHLİYE KARARI NASIL UYGULANIR?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi kararı mahkeme tarafından verildikten hemen sonra uygulanmaz. Mahkeme tarafından verilen on yılını dolduran kiracının tahliyesi kararı, mahkeme ilamının kiracıya tebliğinden itibaren on gün geçmedikçe işleme alınmaz. Kararın kiracıya tebliğinden itibaren on gün geçtikten sonra tahliye işlemi yapılır. Kiracı kararın kendisine tebliği ile kiralana taşınmazı boşaltması halinde dava kapanacaktır. Ancak mahkeme ilamına rağmen kiracı taşınmazı boşaltmazsa on gün geçtikten sonra cebri icra ile kiracı taşınmazdan tahliye edilebilecektir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU KİRACI TAHLİYESİ DAVASI HİZMETLERİMİZ

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi davaları, gayrimenkul hukuku alanında hassas ve karmaşık bir süreçtir. Harbiye Hukuk Bürosu, uzman kadrosu ve deneyimli Kira avukatlarıyla bu alanda müvekkillerine kapsamlı hizmet sunmaktadır. On yılını dolduran kiracının tahliyesi davası sürecinde profesyonel destek almak, taraflar arasında doğru ve adil bir çözüm bulunmasına yardımcı olabilir. Harbiye Hukuk Bürosu, 10 yılını dolduran kiracının tahliyesi davası sürecinde müvekkillerine danışmanlık, dava açma, belge hazırlama ve duruşma temsilciliği gibi konularda uzmanlık sunmaktadır.

Kiracı ile mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesi, hukuki süreçlerin doğru yönetilmesiyle mümkündür. Harbiye Hukuk Bürosu, müvekkillerine adil ve etkin bir hukuki temsil sağlayarak, davaların olumlu bir sonuçla sonuçlanmasına odaklanmaktadır. Eğer kiracı tahliye davası sürecinde profesyonel bir hukuki destek arıyorsanız, Harbiye Hukuk Bürosu’nun uzman arabulucu-avukatları size yardımcı olacaktır. Hukuki bilgi birikimi, deneyim ve müvekkil odaklı yaklaşımıyla Harbiye Hukuk Bürosu, on yılını dolduran kiracının tahliyesi davalarında güvenilir bir hukuki destek sunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

10 Yıllık Kiracıyı Ev Sahibi Çıkarabilir Mi?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesinde ev sahibi kiracının on yıllık uzama süresi dolduktan sonra kanuni süreler içinde ihtarname çekerek kira sözleşmesini sona erdirdiğini bildirip kiralanan taşınmazı tahliye edebilir.

Ev Sahibi Kiracıyı Kaç Yıl Sonra Çıkartabilir?

Ev sahibi 10 yılını dolduran kiracının tahliyesi için, kira sözleşmesi akdedildikten sonraki kira döneminden itibaren on yıllık uzama süresinin bitiminden itibaren kiracıyı evden çıkarabilir. 10 yıllık uzama süresi dolduktan sonraki her yeni kira döneminde ev sahibi üç ay önceden ihtarname göndererek kiracıyı çıkarabilir.

En Hızlı Kiracı Nasıl Çıkarılır?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesi için ev sahiplerinin en hızlı sonuç alacağı hukuki yol icra organları aracılığıyla icra mahkemelerinde açacakları tahliye davalarıdır. İcra organlarından işleyişleri itibariyle Sulh Hukuk Mahkemelerinden daha hızlı sonuç almak mümkündür.

10 Yıllık Kiracının Hakları Nelerdir?

10 yılını dolduran kiracının tahliyesinde on yıllık kiracının hakları ev sahibinin tahliye davası açmadan evvel kanunda öngörülen süreler çerçevesinde kendisine ihtarda bulunulmuş olmasıdır. Bu süre kira döneminin bitiminden en az üç ay öncesidir. On yılını dolduran kiracının tahliyesinde bu süreye riayet edilmesi şarttır.

Evi Alan Yeni Ev Sahibi 10 Yıllık Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Evi yeni alan yeni malik de on yılını dolduran kiracının tahliyesi için hukuki süreç başlatabilir. Kiralanan taşınmazın maliki değiştiği zaman yeni malik eski malikin yerine geçer ve kira sözleşmesinin de tarafı olur. Burada yeni bir kira sözleşmesi söz konusu değildir. Eski kira sözleşmesi devam eder. Dolayısıyla on yıllık uzama süresi eski malik döneminden itibaren hesaplanır ve on yıl tamamlandığı takdirde yeni malik on yılını doldurmuş kiracının tahliyesini gerçekleştirebilir.

Kiracı Bir Evde En Fazla Kaç Yıl Oturabilir?

Kiraya veren on yıllık uzama süresi dolduktan sonra hiçbir sebep göstermeden kira sözleşmesini feshedip 10 yıllık kiracıyı evden çıkarabilir. Fakat ev sahibi bu hakkını kullanmayıp kiracı ile olan kira ilişkisine devam ederse kiracının bir evde oturabileceği maksimum süre de bu ilişkinin devam ettiği süre boyunca olacaktır.

10 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Ve Şartları

10 YILLIK KİRACININ TAHLİYESİ İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ     

ON YILLIK KİRACIYI TAHLİYE İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN       :

VEKİLİ                  :

KARŞI TARAF     :

KONU                    : Konutun tahliyesi talebimizdir. Tahliye edilmediği takdirde tahliye davası açacağımızın muhataba ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :
1-
Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkilime ait olan … adresindeki konutta …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık … TL bedel ile kiracı olarak ikamet etmektesiniz.

2- Kira ilişkisinin on yılı aşkın süredir devam ettiği gözetilerek TBK m. 347/2 uyarınca işbu konutu ivedilikle tahliye etmenizi, aksi halinde Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri gereğince aleyhinize tahliye davası açacağımızı ve masraflarının tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

İSİM SOYİSİM İMZA

Sayın noter üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin noterliğinizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

 

        Merve Sara MUĞLU

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Ve Süreci

KİRACIYI TAHLİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

KİRACI TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR? TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ İNDİR

     

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap