Gayrimenkul HukukuYENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi belli koşulların varlığı halinde gerçekleşebilir. Örneğin yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Nitekim kiracıların korktuğu şeylerden birisi oturdukları evlerinin bir başkasına satılması durumudur. Bilinen kanının aksine kiracı içindeyken ev satıldığında kira sözleşmesi sona ermemektedir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nda da yerini almıştır. Söz konusu Türk Borçlar Kanunu’nun 310.maddesine göre sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.

Kira hukukunda, içinde kiracı varken evin satılması durumda kiracının mağdur olmaması amaçlanmıştır ve buna göre kanunda ilgili hükümlerine yer verilmiştir. Kiracı, eski sözleşmesiyle ev sahibi, kiracı ilişkisini korumaya devam eder. Bu nedenle, yeni ev sahibi ile tekrar sözleşme imzalanmasına gerek yoktur. Yeni ev sahibinin hesap numarası ile tapunun onda olduğuna dair belgeyi iletmesi yeterlidir. Bu durumda kiracılı evin satılması durumunda, kiracının evi hemen boşaltma yükümlülüğü de yoktur.

Kira Hukuku Avukatlarımızdan Hukuki Destek Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

YENİ EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARABİLİR Mİ?

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi belli koşullar gerçekleştiği takdirde mümkündür. Örneğin yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Buna göre, yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye ederek kiracıyı çıkarabilecektir.

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ile ilgili husus Türk Borçlar Kanunu 351.maddede şöyle düzenlenmiştir: Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ ŞARTLARI

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi için gerekli olan şartlar şunlardır:

  1. Taşınmazın yeni maliki olmalıdır.
  2. Yeni malikin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut veya işyeri gereksinimi söz konusu olmalıdır.
  3. Yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir.
  4. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye edebilir.

YENİ EV SAHİBİ KİRACIYA İHTARNAMEYİ NE ZAMAN GÖNDERİR?

Yeni ev sahibi kiracıyı tahliyesi için göndereceği ihtarnameyi gönderme süresi Türk Borçlar Kanunu 351.maddede şöyle düzenlenmiştir: Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Buna göre edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarnameyi göndermesi gerekir.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabileceğini belirtmiştik. 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılacak kira tespit ve tahliye davalarından önce arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu olmasıdır. Yani taraflar arabulucudan bir sonuç alamadıklarında dava yoluna başvurma yoluna gidebileceklerdir. Bu durumda yeni ev sahibinin kiracıyı tahliye sinde de önce arabulucuya başvurulacak, arabuluculuktan bir sonuç alınamadığı takdirde dava açma yoluna gidilecektir. Bunun getirilmesinin sebebi mahkemelerin dava yükünün azaltılması ve tarafların ihtiyaçlarının hızlıca çözüme ulaştırılmasından kaynaklanır.

Taraflar, aralarında uzlaşı sağlarlarsa uzlaşma belgelerinde arabuluculuk ücretinin de ne şekilde ödeneceğini kararlaştırabilirler. Ancak uzlaşı sağlanmazsa haksız çıkan taraf, davanın sonunda arabuluculuk ücretlerinin tamamını yargılama giderleri ile öder. Diğer yandan arabuluculuk görüşmesine davet edilen ve katılmayan taraf, arabuluculuk ücretini ödemekle yükümlü olur.

YENİ MALİĞİN KİRACIYI TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. Maddesi uyarınca; taşınmazı sonradan edinen yeni malik, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir veya yeni malik sözleşmenin bitiminden sonra bir ay içerisinde açacağı bir dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Yargıtay içtihatları gereğince; yeni malikin konut gereksiniminin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Yeni malik taşınmazın tescilinden sonra, bir ay içerisinde, gereksinim sebebini bildiren şekilde taşınmazın kullanılacağına dair kiracıya ihtarda bulunmalıdır. İhtar olumlu olarak sonuçlanmadığı yani kiracı hala çıkmadığı takdirde bir dilekçe hazırlanarak ve mahkemeye sunularak tahliye davası açılacaktır. Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme ise kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir.

İHTİYAÇ DURUMU NASIL İSPAT EDİLİR?

Yeni ev sahibinin ihtiyacı için tahliyesinde Yargıtay içtihatları gereğince; yeni malikin konut gereksiniminin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Yeni malikin bu taşınmaz halihazırda mevcut olmalı, gelecekte doğması muhtemel ihtiyaç olgusuna ilişkin olarak talepte bulunulmamalıdır. Ayrıca yeni malikin bu durumu samimi, dürüst ve süreklilik arz eden bir ihtiyaç söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla konut ihtiyacının bu nitelikleri haiz olduğunu ispat etmeye yarayan her türlü belge, bilgi, tanık beyanı, mesajlaşma ekran görüntüsü, resmi yazışma vb. her türlü hukuka uygun delilden yararlanılacaktır.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ NE KADAR SÜRER?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Yeni ev sahibinin ihtiyacı için kiracıyı tahliyesi davası, ortalama 6 ay ila 1 yıl arasında sürer. Ancak somut uyuşmazlığın şartları, tarafların yargılama sürecindeki tutumları ve dava şartlarında eksiklik olup olmaması gibi birtakım ihtimallere göre süreler değişkenlik gösterir.

YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN KİRACININ TAHLİYESİ

Kira sözleşmesi yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Kiraya verenle kiracı arasında yapılmış olan yazılı bir sözleşme yoksa yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi yürürlükteki kanun hükümlerine göre yapılır. Bu durumda kiraya verenin, kira ilişkisinin olduğunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu 187 ve devamı maddelerinde belirtilen usullere göre kanıtlaması gerekir. Ayrıca, Taraflar arasında kurulmuş bir sözleşme olmadığından malikin kiracıya karşı el atmanın önlenmesi davası ile ecrimisil davası açma hakkı da vardır.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ 2024 YILI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

2024 yılı Gider Avansı Tarifesine göre ev sahibi taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer işlemler için toplam 150 TL avans olarak öder. Kiracıya noterden ihtarname çekilecekse 400-600 TL arası bir ücret de ödenir. Eğer ki bu süreç bir avukatla yürütülecekse avukat masrafı da ödenmek zorundadır. Avukattan avukata bu ücretler değişebilir, ya da kira miktarı üzerinden örneğin birkaç kira bedelinin avukata ödenmesi de taraflar tarafından kararlaştırılabilir.

TAHLİYE KARARI NASIL UYGULANIR?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Tahliye kararını veren makam mahkemelerdir. Mahkeme tahliye kararı verdikten sonra bu karar ilamlı icraya konu edilmektedir. Kural olarak ilamlı icra kararlarına itiraz mümkün değildir. Ancak tahliye kararının icra edilebilmesi için tahliye kararının kiracıya tefhim ya da tebliğ tarihinden itibaren on gün geçmesi gereklidir. Bu şartlar sağlandıktan sonra yeni ev sahibi gerekçeli karar ile icra dairesine başvurarak kiracıyı tahliye edebilecektir. Bu şekilde süreç başlatılmış olunacaktır ve yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi böylece gerçekleşecektir.

YENİDEN KİRALAMA HALİNDE ESKİ KİRACININ TAZMİNAT HAKKI

Türk Borçlar Kanunu 355.maddede yeniden kiralama yasağı düzenlenmiştir. Buna göre, Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz.

Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Dolayısı ile böyle bir durumda kiraya veren eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödeyecektir.

EVİN SATILMASI DURUMUNDA KİRACININ HAKLARI

Evin satılması durumunda kiracının hakları şunlardır:

  1. Kira ilişkisi devam eder: Yeni ev sahibi eski ev sahibinin yerine geçerek sözleşmeye taraf olur ve kira sözleşmesi sanki onunla yapılmış gibi devam eder.
  2. Kiracının evi hemen boşaltma zorunluluğu yoktur: Kiracının çıkması isteniyorsa tapuda devirden itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtar gönderilmelidir. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde kiracının evin boşaltılması gerekir.
  3. Verilecek olan depozito yeni ev sahibine verilir.

KİRACI TAHLİYE DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ 2024

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi için açılacak tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.  Avukatlık vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle 10.700 TL’den az olmamak üzere Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince dava tarihindeki yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU KİRACI UYUŞMAZLIKLARI HİZMETLERİMİZ

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman kira hukuku avukatlarıyla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

EV SAHİBİ İÇERİSİNDE KİRACI BULUNAN EVİ SATABİLİR Mİ?

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Tapuda şerh yer almıyorsa ev sahibi içinde kiracı varken evi satabilir. Kiracılı evin satılmasından sonra ise, kiracının sözleşmesi bitene kadar evde oturma hakkı vardır.

EV SATIN ALDIM KİRACI ÇIKMIYOR NE YAPMALIYIM?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Bu durumda, yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye ederek kiracıyı çıkarabilecektir.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİNDE İHTAR ŞARTI VAR MI?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesinde ihtar şartı vardır. Buna göre, yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye ederek kiracıyı çıkarabilecektir.

KİRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN EVİN SATILMASI HALİNDE KİRA SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ MİDİR?

Bilinen kanının aksine kiracı içindeyken ev satıldığında kira sözleşmesi sona ermemektedir, yani geçerlidir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nda da yerini almıştır. Söz konusu Türk Borçlar Kanunu’nun 310.maddesine göre sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye ederek kiracıyı çıkarabilecektir.

YENİ EV SAHİBİ KİRACIYI KAÇ GÜNDE ÇIKARABİLİR?

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye ederek kiracıyı çıkarabilecektir. Yani ortalama 210 gün içinde yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi mümkün olacaktır.

EV SATILDIKTAN SONRA BOŞALTMA SÜRESİ NEDİR?

Yeni malik taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde bu durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bildirimden 6 ay sonra açacağı bir davayla veya kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava yoluna başvurarak taşınmazı tahliye ederek kiracıyı çıkarabilecektir. Yani ortalama 210 gün içinde yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi mümkün olacaktır ve ev boşaltılacaktır.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Yeni malikin kiracıyı tahliyesinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yeni malikin kiracıyı tahliyesinde yetkili mahkeme ise kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ DAVASI İLK CELSEDE BİTER Mİ?

Gerekli koşulların sağlanması ve mahkeme yoğunluğunun da olmadığı durumda tahliye davası ilk celseyle sona erer. Ancak günümüz şartlarında yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesinin ilk celsede tamamlanma ihtimalinin özellikle büyükşehirlerde düşük olduğunu da belirtmekte yarar vardır.

YENİ EV SAHİBİ KİRAYA ZAM YAPABİLİR Mİ?

Bilinen kanının aksine kiracı içindeyken ev satıldığında kira sözleşmesi sona ermemektedir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nda da yerini almıştır. Söz konusu Türk Borçlar Kanunu’nun 310.maddesine göre sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Yeni ev sahibi de sözleşmeyle bağlı olacağından sözleşme bitene kadar kiraya zam yapamayacaktır.

KİRACI TAHLİYESİ SONRASI YENİDEN KİRAYA VEREBİLİR Mİ?

Türk Borçlar Kanunu 355.maddede yeniden kiralama yasağı düzenlenmiştir bu nedenle kiracı tahliyesi sonrası yeniden kiraya verilemez. Buna göre, Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır.

Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

YENİ EV SAHİBİ İBAN VERMEZSE NE YAPILIR?

Yeni ev sahibi İBAN vermediği takdirde mahkemeye başvurulup iki konuda tespit talep edilebilir: İlk olarak mahkemeden bir ödeme yeri belirlenmesi talep edilebilir. Bu durumda mahkeme bir bankada hesap açar ve ev sahibine bildirir.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME

İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi )

VEKİLİ: (Vekilin ad, soyadı, sicil numarası ve adresi )

MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi)

KONU: (Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi)

AÇIKLAMALAR:

  • İhtarnameye konu olan taşınmazın adresi yazılmalı ve yeni ev sahibi tarafından alındığı belirtilmelidir. Belirtilen el değiştirmenin tarihi de eklenmelidir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, süresi ve mevcut kira bedeli belirtilmelidir.
  • Evi satın alma tarihinden 6 ay sonra kiracıya tahliye davası açılacağı kiracıya bildirilmelidir.

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma iletilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını  talep ederim. …/…/….

İHTAR EDEN ya da VEKİLİN

İSMİ VE İMZASI

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                   :İsim soyisim-TC

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : İsim soyism-TC

ADRES             

DAVA DEĞERİ       :

TALEP KONUSU    : Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi istemi

 AÇIKLAMALAR

Davalı (İsim, soyisim) adresinde bulunan taşınmazı, eski malik ile yapmış olduğu …/../…. tarihli kira sözleşmesi (EK-1) gereği, aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak kullanmaktadır.

Müvekkil (İsim, soyisim) söz konusu taşınmazı İstanbul Tapu Müdürlüğünün,  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi (EK-2) ile eski malikten satın almıştır(tapu belgesi işbu dilekçe ekinde sunulmuştur EK-3).

Müvekkil taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanacağından, İstanbul ( ) Noterliğinin ../../…. Tarih … Yevmiye numaralı ihtarnamesiyle (EK-4), TBK madde 351 gereğince davalıya 6 aylık bir süre vererek bu süre sonunda taşınmazı tahliye etmesini talep etmiştir.

Kanun gereğince davalıya verilen bu 6 aylık süre ../../…. Tarihinde dolmuş olmasına rağmen davalı konuttan çıkmamaktadır. Tüm bu nedenlerle mahkemeye başvurma zaruriyeti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : TBK madde 351 ve diğer tüm ilgili maddeler, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesi, İstanbul Tapu Müdürlüğünün  ../../…. Tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi, Tapu belgesi, İstanbul ( ) Noterliğinin ../../…. Tarih … Yevmiye numaralı ihtarnamesi, Tanık ve Sair her türlü delail

 

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-İşbu Davamızın KABULÜNE,

2-Kiralanan Yerin  Tahliyesine,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerine verilmesinne karar verilmesini arz ve talep ederiz. 16/05/2022

                                                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                                                 İsim Soyisim

                                                                                                              İmza

                                                                                                                    NİSANUR CEBECİ

 KİRACI TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

KİRA TESPİT DAVASI VE ŞARTLARI

KİRACI TAHLİYE SEBEPLERİ VE ŞARTLARI

KİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ve Şartları

 KİRA DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

KİRA UYARLAMA DAVASI VE ŞARTLARI-2024 – Harbiye Hukuk

KİRAYA VERENİN HAKLARI – 2024 – Harbiye Hukuk

KİRACI NASIL ÇIKARILIR? (KİRACI TAHLİYESİ YOLLARI)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap