Gayrimenkul HukukuKİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu kiracılarıyla problem yaşayan her ev sahibinin yasal süreçleri başlatmadan önce en çok merak ettiği sorudur. Kiracı tahliye davası, bir kiralık mülkte oturan kiracının, sahip olduğu haklı bir sebep olmadan veya kira sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle, mülkten tahliye edilmesi için başlatılan hukuki bir süreçtir. Kiracı tahliye davası, genellikle kira sözleşmesine uymayan kiracıların mülkten çıkarılması için ev sahibi veya mal sahibi tarafından başlatılır.

Kiracı tahliye davaları farklı nedenlere dayanabilir, örneğin kiracının kira ödemelerini düzenli olarak yapmaması, kiracının kira sözleşmesine uymaması, kira sözleşmesinin süresi dolması, kiracının kira sözleşmesini feshetmesine rağmen mülkü zamanında boşaltmaması durumlarında kiracı tahliye davası açılır. Kira tahliye davası ne kadar sürer sorusunun kesin bir cevabı olmayıp yasal düzenlemelere, mahkemelerin iş yüküne ve somut uyuşmazlığın özelliklerine göre spesifik olarak yanıtlanacaktır.

AVUKATA SOR DANIŞMA HATTI

KİRACI TAHLİYE DAVASI SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer meselesi tahliye davası başlatan her ev sahibinin merak ettiği bir sorudur. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı olmasa da kiracı tahliye davası süresine etki eden pek çok faktör mevcuttur. Kiracı tahliye davası süresi yasal düzenlemeler ve ev sahibi ile kiracı arasında akdedilen kira sözleşmesi ile yakından ilgilidir.

Kiracı tahliye davası süresini etkileyen ilk faktör mahkemelerin iş yüküdür. İş yükü yoğunluğu olan mahkemelerde tahliye davası süresi de uzamaktadır. Bir diğer faktör ise yargılama ve itiraz süreçleridir. Kiracı ya da ev sahibinin mahkeme kararına itiraz hakkı doğabilir ve bu haklarını kullanmaları kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabını önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Kararlara itiraz etmek tahliye davasının süresini uzatacaktır.

Kiracı tahliye davasını uzatan diğer etmenler ise yasal düzenlemeler gereği dava sürecinin uzamasıdır. Örneğin bilirkişi raporunun gecikmesi, keşif yapılması, taraf işlemlerinin eksil ya da hatalı yapılması gibi durumlar dava süresini doğrudan etkileyecektir. Tahliye davası süreci hukuki bir süreç olduğundan yargı sistemine ve ilgili yasal düzenlemelere uymak önemlidir. Taraflar hukuki danışmanlık alarak haklarını, yükümlülüklerini ve davayı etkileyen faktörleri daha iyi anlayarak süreci etkili bir şekilde yürütebilirler.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

TAHLİYE DAVASI NASIL HIZLANDIRILABİLİR?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu tahliye davasını hızlandıran sebeplerle de ilgilidir. Bir hukuki sürecin en hızlı şekilde sonuçlanması dava sürecinin en doğru şekilde başlatmakla yakından ilgilidir. Kiracı tahliye davası dilekçesini eksiksiz şekilde hazırlamak, dayanılan hukuki dayanakları doğru saptamak ve kira sözleşmesi, banka dekontu, tanık gibi delilleri dosyaya eklemek, usul işlemlerine dair süreci doğru yürütmek davanın en hızlı şekilde açılması ve dava açma süresinin sekteye uğramaması için oldukça önemlidir.

KİRACIYI TAHLİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer konusu ve kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıkları günümüzde ciddi bir problem haline gelmiştir. Ev sahiplerinin taşınmazlarında kiracı olarak bulunan kişileri çeşitli sebeplerle tahliye etmek istediklerinde kiracı tarafından bir direnç ile karşılaşmaktadırlar. Konut ve çatılı işyerlerinde kiracı olarak bulunanları kiralanan taşınmazdan tahliye etmenin en kolay yolu, tahliyeye ilişkin hukuki süreci başlatmak ve yasal yollardan tahliyeyi gerçekleştirmektir.

TEMERRÜT NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ SÜRESİ

Temerrüt bir tarafın sözleşme şartlarına uymaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelir. Kiracının temerrüt nedeniyle tahliyesi, kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması veya belirli şartları yerine getirmemesi durumunda gerçekleşebilir. Kiracının temerrüdü durumunda ev sahibi kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye davası açar.

Temerrüt nedeniyle kiracının tahliyesi Türk Borçlar Kanunu madde 352/2’de düzenlenmiştir. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu temerrüt nedeniyle tahliyeye göre cevaplandığında ortalama altı ila on iki ay süreceğini söylemek mümkündür. Temerrüt nedeniyle kiracının tahliye edilebilmesi için, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde bir kira yılı içinde kira bedelini ödemeyen ya da bir yıldan uzun süreli kira sözleşmeleri içinde bir kira yılı boyunca ya da bunu aşan bir süre boyunca kira bedelini ödemeyen kiracıya ev sahibinin iki kere ihtar çekmesi gerekmektedir. İki haklı ihtar çekildikten sonra ev sahibi, ihtarların çekildiği kira yılı bitiminden itibaren bir ay içinde tahliyeye ilişkin kira davasını açmalıdır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YOLUYLA KİRACININ TAHLİYESİ SÜRESİ VE KESİNLEŞMESİ

İlamsız icra takibi yoluyla kiracının tahliyesi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Türk Borçlar Kanunu m. 352/2’de yer alan ihtar şartlarının yerine getirilmiş olması şartıyla ev sahibi kira bedelinin ödenmemesi ya da kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye talepli icra takibi başlatabilir.

Ev sahibi kiracı aleyhine icra dairesine başvurarak tahliye talepli icra takibi talebinde bulunur. Ev sahibinin takip talebi icra dairesince onaylandığında kiracıya ödenmemiş kira bedelleri için tahliye talepli ödeme emri gönderilir. Kiracı kendisine tebliğ edilen emre yedi gün içinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Kiracıya verilen otuz günlük sürede ödenmemiş kira bedelleri ödenmeyip taşınmaz tahliye edilmezse ev sahibi İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açacaktır. Mahkeme ev sahibinin iddialarını haklı ve kiracıdan gelen itirazları haksız bulursa kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle taşınmazın tahliyesine karar verir.

Ev sahibi İcra Hukuk Mahkemesinin verdiği tahliye kararı ilamı ile altı ay içinde İcra Dairesine başvurarak kararın icra edilmesini talep etmelidir. İcra Hukuk Mahkemesinin kararı tek başına tahliye için yeterli olmayıp davacının icra dairesinden bunu talep etmesi zorunludur. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer meselesi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen sürelerle yakından ilgilidir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE NE KADAR SÜRER?

Tahliye Taahhütnamesi ile tahliye Türk Borçlar Kanunu madde 352/1’de düzenlenmiştir. İlgili hükme göre tahliye taahhütnamesi kiracının kiralanan taşınmazı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği bir taahhütnamedir. Bu hükümden tahliye taahhütnamesinin geçerlilik koşulunun yazılılık olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca taahhütname mutlaka kira sözleşmesinden sonra her iki tarafın imzası ile imzalanmış olmalı ve tahliye edilecek tarih açık bir şekilde belirtilmelidir.

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer meselesi geçerli bir tahliye taahhütnamesinin varlığı halinde daha hızlı ilerleyen bir süreç haline gelmektedir. Ev sahibi, kiracı eğer tahliye taahhütnamesinde düzenlenen tarihte evi boşaltmazsa, tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde icraya başvurarak ya da Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye davası açarak evi tahliye ettirebilir. Tahliye taahhütnamesinin varlığı halinde icraya başvurmak, Sulh Hukuk Mahkemelerinden daha kısa sürede çözüme ulaşmayı sağlamaktadır.

Tahliye taahhütnamesinin icra yoluyla işletilmesinde, kiracıya icra dairesi kanalıyla tahliye emri gönderilir ve on beş gün içinde evi tahliye etmesi istenir. Kiracı tahliye emrine yedi gün içinde itiraz etmezse tahliye emri kesinleşir. Kiracı itiraz ederse şayet, ev sahibi itirazın tebliğinden itibaren altı ay içinde icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemelidir. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu icra yoluna başvurulduğu takdirde ortalama altı ila dokuz ay şeklinde cevaplanabilir.

İHTİYACI SEBEBİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ NE KADAR SÜRER?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu yanında kiralanan taşınmazın ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliyesi Türk Borçlar Kanunu madde 350’de düzenlenmiştir. Buna göre ev sahibi eğer kiralanan taşınmazı kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler için kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesinin bitim tarihinden ya da yenileme tarihinden itibaren bir ay içinde tahliye davası açarak kiracının konutu tahliye etmesini isteyebilir. Ancak belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ev sahibinin mutlaka fesih bildirim sürelerine uygun olarak en az üç ay önceden tahliye bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Davacı tahliye talebinde haklı olsa dahi bu sürelere uymadığı takdirde kiracı tahliye edilemeyecektir. Tüm bu süreler göz önüne alındığında ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliye davası ne kadar sürer meselesi, altı ile on sekiz ay kadar süreceği şeklinde cevaplanabilir.

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ NE KADAR SÜRER?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer meselesi yanında merak edilen bir diğer konu olan yeni malikin kiralana taşınmazı tahliye edip edemeyeceği Türk Borçlar Kanunu madde 351’de düzenlenmiştir. Buna göre yeni ev sahibi gereksinimi dolayısıyla kiracının tahliyesini isteyebilir. Fakat bunun için kanunda öngörülen ve uymakla yükümlü olduğu birtakım süreler vardır. Öncelikle yeni ev sahibi, mülkiyeti kazandığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Bu bildirimden altı ay sonra açacağı dava ile kira sona erdirip tahliye talep edebilir.

Yeni malik alternatif bir yol olarak kira sözleşmesinin sona ereceği tarihi bekleyip bu tarihten itibaren bir ay içinde de açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirip tahliye talep edebilir. Peki yeni malikin açacağı kiracı tahliye davası ne kadar sürer? Yeni malikin yapmakla yükümlü olduğu bildirim süreleri ve başvuracağı dava yoluyla kiracının tahliyesi ortalama altı ile on iki ay sürecektir.

TAHLİYE DAVASI AŞAMALARI

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu tahliye davasının aşamalarıyla yakından ilgilidir. Kiracının tahliye davası açılarak kiralanan taşınmazdan tahliye edilmesi için izlenen aşamalar şunlardır.

  1. İhtarname Gönderme: Kiraya veren, kiracıya yazılı bir ihtarname gönderir. İhtarnamede genellikle kira borcunun ödenmemesi, kira sözleşmesinin ihlali veya belirli bir süre içinde evi boşaltmaması gibi nedenler belirtilir. İhtarname, yasalarda öngörülen süre içinde yapılmalıdır.
  2. Kiracının Cevabı: Kiracı, ihtarname aldıktan sonra belirli bir süre içinde durumu düzeltmeye veya anlaşmazlığı çözmeye çalışabilir. Kiracı, ihtarnamedeki iddiaları haklı bulup taşınmazı boşaltmaya da karar verebilir.
  3. Arabuluculuk Süreci: 7445 sayılı Kanun ile yapılan değişikler neticesinde 1 Eylül 2023’ten itibaren kiracı tahliye davaları için arabuluculuk dava şartı getirilmiştir. Buna göre tahliye davası açmadan önce arabulucuya başvurulur. Eğer uzlaşma sağlanmazsa dava yoluna gidilir. Aksi halde açılan davalar dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilir.
  4. Mahkemeye Başvuru: Kiraya veren, kiracının tahliyeyi kabul etmemesi veya arabuluculuk sürecinde anlaşmazlığı çözmeme durumunda mahkemeye başvuracaktır. Kiraya veren tahliye davası açarak mahkemeden kiracının tahliye edilmesini talep eder.
  5. Duruşma: Mahkeme, kiracı ve kiraya vereni dinleyebilmek amacıyla bir duruşma düzenler. Taraflar savunma ve delillerini sunarlar. Mahkeme, kira sözleşmesinin ihlal edilip edilmediğini, ev sahibinin tahliye nedenlerinin yerinde olup olmadığını, tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığını değerlendirir.
  6. Bilirkişi ve Keşif Aşamaları: mahkeme gerekli görürse bilirkişiye başvurup kiralanan taşınmaz ile ilgili keşif isteyebilir. Bu durum genellikle dava süresini uzatan işlemler olup bilirkişi raporu gelmeden mahkeme kararını vermez.
  7. Karar: Mahkeme, duruşma sonrasında bir karar verir. Kiracının tahliye edilip edilmeyeceğini karara bağlar.
  8. Tahliye Emri: Mahkeme, kiracının tahliye edilmesine karar verirse, ev sahibi mahkeme ilamıyla birlikte İcra Dairelerine başvurarak bir tahliye emri çıkarttırır. Bu emir, belirli bir süre içinde kiracının evi boşaltmasını talep eder.
  9. Tahliye İşlemi: Eğer kiracı mahkeme kararına uymaz ve icra kanalıyla kendisine tebliğ edilen tahliye emrine uymazsa cebrî icra ile taşınmaz zorla tahliye edilir.
  10. İstinaf Süreci ve Kararın Kesinleşmesi: Kiracı ya da Davacı ev sahibi ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmek istediklerinde kararı istinaf ederler ve istinaf süreci başlar. İstinafa başvurulması İlk Derece Mahkemesinin tahliye kararının icrasını durdurmaz. Kiracının karara uygun olarak tahliye işlemine devam edilir.

KİRACI EVİ NE KADAR SÜREDE BOŞALTMALI?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu ile birlikte kiracının evi ne kadar sürede boşaltacağı sorusu da merak edilenler arasındadır. Kiracı, ev sahibi tarafından açılan tahliye davası sonucunda çıkan tahliye kararına uymak zorundadır. Kiracı, tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvursa bile tahliye kararının icrasına engel olamaz. Ev sahibi tahliyeye ilişkin mahkeme ilamı ile İcra Dairesine başvurarak tahliye için takip başlatır. Kiracı, ev sahibinin başlattığı tahliye takibi neticesinde gönderilen tahliye emrine uyarak kendisine verilen on beş günlük süre içinde taşınmazı tahliye ve teslim etmelidir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU KİRACI TAHLİYESİ DAVASI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman arabulucu kira hukuku avukat kadrosu ile müvekkillerimizin tahliye davası süreçlerini titizlikle yürütüp her aşamada profesyonel hukuki hizmet verilmektedir. Tahliye davalarında önem arz eden hukuki delilleri araştırıp dosyaya sunmak, ihtar sürelerini gözetmek, kanunda öngörülen süreler içinde dava açmak ve zorunlu arabuluculuk aşamasını tamamlamak tahliye davasından istenilen sonucu almak açısından oldukça önemlidir. Tüm ev sahiplerinin merak ettiği kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı için büromuza başvurarak profesyonel hukuki hizmet almak ev sahiplerinin avantajına olacaktır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tahliye Davası İlk Celsede Biter Mi?

Tahliye davası için gereken tüm koşullar sağlanıp dava dosyası eksiksiz hazırlanır ve hukuki deliller zamanında sunulursa tahliye davası ilk celsede sonuçlanabilir. Ancak mahkemelerin iş yükünün fazla olması ya da bilirkişiye başvurulması zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda ilk celsede sonuç alma ihtimali düşmektedir.

Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir?

Ev sahibinin haklı tahliye nedenlerinin varlığı halinde ya da geçerli bir tahliye taahhütnamesinin varlığı halinde kiracıyı taşınmazdan tahliye etmenin en hızlı yolu icra yoluna başvurup ilamsız icra ile tahliyenin sağlanmasıdır. Kiracının en hızlı nasıl tahliye edileceği hakkında daha fazla bilgi için Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu yazımıza göz atabilirsiniz.

Tahliye Davasından Sonra Ev Kaç Günde Boşaltılır?

İcra mahkemesinin tahliye kararının icrası için kararın kesinleşmesi gerekmez fakat tahliye için kararın kiracıya tebliğinden itibaren on gün geçmesi gerekir. İcra dairesince gönderilen icra emrinde taşınmazın on beş gün içinde tahliyesi ve teslimi emri yer alır.

İlk Duruşmada Tahliye Olur Mu?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu ev sahiplerinin en çok merak ettiği konudur. Tahliye davalarında ilk duruşmada karar alınması mahkemenin iş yükü, davanın karmaşıklığı, bilirkişi ve keşfe başvurunun gerekmesi gibi koşullara bağlıdır.

Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, ödenmemiş kiraları, zamanında tahliye etmemesi nedeniyle mahkeme gerekli görürse ev sahibine tazminat ödemek ve mahkeme masrafları ile karşı taraf vekalet ücretini ödemekle yükümlü olur.

Tahliye Davası Nasıl Uzatılır?

Kiracı tahliye davası süresinin uzatılması Türk Borçlar Kanunu madde 353’te düzenlenmiştir. İlgili hükme göre “kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır.”.

Merve Sara MUĞLU

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Ve Süreci

KİRACIYI TAHLİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

KİRACI TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

KİRA TESPİT DAVASI VE ŞARTLARI

KİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI

KİRACI NASIL ÇIKARILIR? (KİRACI TAHLİYESİ YOLLARI) 2024

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap