Gayrimenkul HukukuKİRACI TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

Kira fiyatlarının da artmasıyla “Kiracımı nasıl tahliye ederim” sorusu en sık karşılaştığımız sorulardan birisi olmuştur. Bu sorunun cevabını verebilmek için kiracı tahliyesi ile ilgili bu makaleyi yazmış bulunuyoruz. Kiracının tahliye edilebilmesi sadece kanunda düzenlenmiş olan nedenlerin varlığı halinde söz konusudur. Yani Kanun’da düzenlenmiş olan nedenlerin bulunmaması durumunda kiracı çıkarılamaz.

Türk Borçlar Kanunu’nun “Dava sebeplerinin sınırlılığı” başlıklı 354. maddesine göre; “Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez.” Kiracının tahliyesi ile ilgili diğer detayları öğrenmek için yazımızı okumaya devam etmenizi öneririz.

İÇİNDEKİLER

KİRACI TAHLİYESİ DAVASI NEDİR?

Kiracı Tahliye Davası, kiraya veren kişinin kiracısını tahliye edilmek istenen taşınmazdan çıkarmak için açmış olduğu davadır. Tahliye Davasında kiracının evden çıkması amaçlanmaktadır. Kiracı Tahliye Davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. Aynı zamanda İcra İflas Kanunu’nda da düzenleme mevcuttur.  Açılan kiracını tahliyesi davası sonucunda dayanılan haklı nedenlere bağlı olarak kiracının taşınmazı tahliye etmesi beklenir.

İstanbul Kira Hukuku Avukatımızdan Hukuki Destek Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz.

TAHLİYE DAVASI ŞARTLARI

Tahliye davasının şartları kanunda belirtilmiştir. Kiraya verenden kaynaklanan nedenler ve kiracıdan kaynaklanan nedenler olmak üzere şartlar ikiye ayrılmaktadır.

Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davası

Gereksinim, yeniden inşa ve imar:

 • Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu (evlat, torun, torun çocukları…), üstsoyu (anne, baba, anneanne, babaanne, dede…) veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri gereksiniminden kullanma zorunluluğunun bulunması halinde,
 • Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde süre sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise genel hükümlere göre fesih dönemine ya da sözleşmede belirtilen süreden itibaren 1 ay içinde dava ile sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • Eğer kiraya veren belirtilen gerekçeyle tahliye talebinde bulunmuş ise gerekçesinde belirttiği kişiden başkasına kiraya veremeyecektir. Kiraya veren, belirttiği ihtiyaç sahibi yakınına kiraya vermemiş ise kiracının kiraya verene karşı tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.
 • Ayrıca kiraya veren yeniden inşa ve imara dayalı olarak sözleşmeyi sona erdiren bir sebebe dayandırmış ve söz konusu inşaat, küçük ve taşınmazdan çıkarılmasına gerek olmayan bir tadilat ise tahliye talebinde bulunamayacaktır.

Yeni malikin gereksinimi:

 • Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.
 • Söz konusu yazılı bildirimde, kiraya verenin taşınmazı kendisine devrettiğini ve bundan sonraki ödenecek olan kira bedellerinin kendisine ödenmesi gerektiğini bildirerek ödeme yapılacak banka bilgilerini de eklemelidir. 1 ay içerisinde bildirimde bulunduktan 6 ay sonra kira sözleşmesinin sona erdiğine ve tahliye talebine dair sulh hukuk mahkemesinde dava açacaktır.

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Davası

 • Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.
 • Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.
 • Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.
 • Önemli olan bir diğer husus ise 2 haklı ihtar, aynı kira dönemi içerisinde çekilmelidir. Örneğin; 1 yıllık kira sözleşmesi içerisinde çekilen bir ihtar ile sözleşme süresi bittikten sonra devam eden yıl içerisinde çekilen diğer ihtar aynı dönem içerisinde çekilmiş sayılmayacaktır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI NEDENLERİ?

Kiracının konuttan tahliye edilebilmesi için gereken sebepler Türk Borçlar Kanunu’nda hükme bağlanmıştır. Kiraya veren, bu nedenlerden birine dayanarak kiracısını evden çıkarabilir. Bu nedenlerin bulunmaması halinde kira sözleşmesi belirli süreli dahi olsa evin tahliyesi istenemez. Bu nedenler şunlardır:

 1. Kiranın ödenmemesi,
 2. Tahliye taahhütnamesinin bulunması,
 3. Kiralayanın kendisinin veya yakınlarının eve ihtiyacının olması,
 4. Ev için tadilatın gerekmesi,
 5. Komşuların rahatsız edilmesi,
 6. Kiracıya ait bir evin varlığı,
 7. Kiracının iflası,
 8. 10 yılın dolması,
 9. Önemli nedenlerin varlığı.

KİRACI TAHLİYE DAVASI BAŞVURU SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Tahliye davası açma süresi genel olarak, kira sözleşmesinin sona erme veya tahliye taahhüdünde belirtilen tarihten itibaren bir ay olarak belirtilmiştir. Ancak Borçlar Kanunu’nda her bir tahliye sebebi için ayrı dava açma süreleri öngörülmüştür. Bu süreler hak düşürücü süre olup, ilgili süreler içerisinde davanın açılmaması halinde davanın reddine karar verilecektir. Bu kapsamda dava açma süreleri şu şekildedir:

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası ile yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye davasının, belirli süreli kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 ay içerisinde; belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine veya fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde açılmış olması gerekir.
 • Sözgelimi kiracısı ile arasında belirsiz süreli kira sözleşmesi yapmış kiraya veren, sözleşmeyi feshetmek istediği altı aylık fesih döneminin sona ermesinden en geç üç ay önce fesih bildiriminde bulunmuş olmak koşuluyla o fesih döneminin bitiminden sonraki bir ay içinde davayı açmalıdır. Kira sözleşmesinin belirli süreli olarak kurulup kira ilişkisinin örtülü olarak devam ettirilmesi sebebiyle belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmüş olması durumunda da aynı sürelere uyularak tahliye davası açılmalıdır.
 • Yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye davalarında yeni malik, taşınmazın edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak ihtar göndererek bildirmeli ve bildirimin ardından 6 ay sonra dava açmalıdır. Yeni malikin kira sözleşmesini sona erdirmesinin bir diğer yolu ise kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabilmektedir.
 • Taahhütname nedeniyle tahliye davası için öngörülen hak düşürücü süre kiraya verenin, taahhütnamede yazılı tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açması gerekir.
 • Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması nedeniyle tahliye davası için kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bu durumu bilmiyorsa sözleşmenin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava açması gerekir.
 • Kiracının kira bedellerini zamanında ödemeyip kendisine aynı kira yılında iki haklı ihtar yapılmış olması sebebiyle tahliye davası için;
 • Kiraya veren, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde kiracıya yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunmuş ise kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak 1 ay içerisinde dava açabilmektedir.
  Kiraya veren, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kiracıya yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunmuş ise kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava açabilmektedir.
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası için her iki ihtarın aynı kira yılı içerisinde yapılması gerekir. Ayrıca kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde dava açılmalıdır.

Tahliye Davasında Zamanaşımı

Tahliye davasında bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu davada Borçlar Kanunu’nun öngördüğü süreler hak düşürücü sürelerdir.

KİRACI TAHLİYE DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Tahliye davaları kural olarak kiraya veren tarafından açılır. Ancak somut olayın özelliklerine ve dava sebebine göre başkaca kişiler tarafından da tahliye davalarının açılması mümkündür. Kiracı tahliye davasının kiraya veren dışında kiraya veren olmayan malik ya da intifa hakkın sahibinin de açılabileceği Yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Kuru mülkiyet sahibi kiraya veren sıfatına sahip değilse ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açamaz.

KİRACI TAHLİYE DAVASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

28.3.2023’te Resmî Gazetede yayımlanan, 1 Eylül 2023 itibariyle yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na eklenen madde 18/B’de yer alan düzenlemeye göre; kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Dolayısıyla 1 Eylül 2023’ten itibaren ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açmadan önce, kiraya verenler bakımından arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Bir başka deyişle arabuluculuk yoluna başvuru, dava şartıdır.  Aksi halde dava esasa girilmeksizin salt arabuluculuk yoluna başvurulmadığından reddedilecektir.

Kira davalarında arabuluculuk başvuruları, doğrudan adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinde ücretsiz olarak yapılabilir. Yine kişinin kendisi veya avukatı da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kolayca arabuluculuk başvurusu gerçekleştirebilir.

Kira davalarında arabuluculuk sürecine kiracı ya da kiraya veren ihtilafın niteliğine göre davayı kim açacaksa arabuluculuk sürecini de o başlatır.

Kira davalarında arabuluculuk sürecine dair süreç işletilecek ve anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecektir. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanır. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilir.

KİRACI TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR?

Kiracı ile kiraya veren kişi arasındaki kira sözleşmesi bitmeden dava açılması mümkün değildir. Kira sözleşmesi sona erince dava açılmaktadır. Kira sözleşmesinin bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. Kira sözleşmesinin net bir sona erme tarihi yok ise bu durumda bir tarih belirtilmesi gerekmektedir. Sona erdiği günün tarihi belirtildikten sonra dava açılması doğru olur. Bu sürelerin hesaplanması ve kaçırılmaması için Kira tahliye davasını bir avukat aracılığı ile açmak daha doğru olacaktır.

KİRACI TAHLİYESİ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği ile ilgili net bir süre belirtmek mümkün değildir. Delillerin toplanmasının alacağı süre, duruşma sayısı, mahkemenin yoğunluğuna göre kiracı tahliye davası için gereken süre değişkenlik göstermektedir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ SÜRECİ

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla takibi yalnızca iki durumda söz konusu olur. Bunlar;

1-     Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracı ödeme günü gelen kirayı ödemezse, kiraya veren, kiracıya karşı bir ilamsız tahliye takibi yaparak, kiranın ödenmesini ve kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu durumda kiraya veren hem ödenmeyen kira bedelini hem de taşınmazın tahliyesini aynı anda icra takibiyle talep edebilecektir.

Bu takip yolu; kira sözleşmesi ile kiralanmış taşınmazlar içindir. Eğer ortada bir kira sözleşmesi yoksa yahut kira sözleşmesinin süresi bitmişse bu icra takip yoluna başvurulamaz. Kira sözleşmesinde birden fazla kiraya veren varsa; ilamsız tahliye takibinin kiraya verenlerin tümü tarafından birlikte yapılması zorunludur. Borçlu kiracı, kendisine gönderilen ödeme emrine 7(yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz etmezse takip kesinleşir.

Ödemek için verilen süresi ise ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 gündür. 30 gün geçmesinden itibaren alacaklı haciz ile birlikte tahliye de isteyebilir. Bu tahliyeyi ödeme süresinin bitiminden itibaren 6(altı) ay içinde İcra Mahkemesinden isteyebilir. İcra Mahkemesinin kararı üst mahkemeye taşınabilir.

2-      Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Konut ve çatılı iş yerlerinde, kiracı belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla uzamış sayılır. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Kiraya verenin bu yola başvurabilmesi için kiracı tarafından verilmiş bir yazılı tahliye taahhüdü olmalıdır. Yazılı tahliye taahhüdü olmadan kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine dayanarak bu yola başvuramaz. Yazılı tahliye taahhüdü olmaksızın bu icra yoluna başvurmak mümkün değildir.

Kiraya veren bu yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak, tahliye taahhüdünde yazılı tahliye tarihinin bitiminden itibaren bir ay içinde, ilamsız icra takibi yapabilir.

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesi ile birlikte yapılmış ise; kiracının bu taahhüdü baskı altında yapmış olduğu kabul edileceği için geçersiz kabul edilir. Tahliye taahhüdünün hiçbir şarta bağlı olmaması gerekir, bir tahliye tarihinin bulunması gerekir. Açık bir tahliye tarihinin yer almadığı tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi yapılamaz.

İcra dairesi, uygun koşulların varlığı halinde kiracıya tahliye emri gönderir. Kiracının yedi gün içinde bu tahliye taahhüdüne itiraz etmesi gerekmektedir. Eğer itiraz etmezse tahliye emri kesinleşir. Kiracının itirazı iki hususa dairdir; tahliye taahhüdündeki imzaya itiraz edebilir veya yazılı tahliye taahhüdünü verdikten sonra kira sözleşmesinin yenilendiği yahut uzatıldığı için geçersiz olduğuna dair vs. itiraz edebilir.

Kiracı tahliye emrine itiraz etmezse veya itiraz etse dahi itirazın kaldırılmasına karar verilmiş ise; takip kesinleşir. Bu halde, kiracı, tahliye emrinin kendisine tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde taşınmazı boşaltmak zorundadır. Boşaltmazsa icra dairesi tarafından zorla çıkarılır ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE KİRACI TAHLİYESİ

Kiracı kiraya verenle yaptığı kira sözleşmesinin ardından hazırlanacak bir tahliye taahhütnamesini imzaladığında ve bu taahhütname kanuna uygunsa belgede beyan edilen tarihte taşınmazı boşaltmakla yükümlü olur. Kiraya veren kiracının taşınmazı taahhütnamede yer alan tarihte boşaltmaması durumunda hukuki haklarını kullanabilir.

Kiraya veren, kiracı taşınmazı boşaltmadığında taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurmak sureti ile tahliye talepli icra başlatır. Kiraya verenin başvurabileceği bir diğer yol ise dava açmak olur.

Tahliye Taahhütnamesi İcra Yolu

Kiraya verenin icra dairesine başvurmak sureti ile hareket ettiği durumlarda taşınmazın boşaltılması için beyan edilen süreden itibaren bir ay içinde icra takibi başlatılabilir. İcra dairesine müracaat edildikten sonra icra dairesi kiracıya tebligat gönderir.

Bu tebligatta taşınmazın 15 gün içinde boşaltılması belirtilir. Kiracı ödeme emri kendisine teslim edildikten sonra 7 gün içinde itiraz etme hakkını kullanabilir. İtiraz işlemi gerçekleşirse kiraya verenin icra mahkemesi kanalı ile itirazın kaldırılması talebi olabilir. Bunun yanı sıra genel mahkemede tahliye davası da kiraya veren tarafından açılabilir.

Kiracı ödeme emrine itiraz etmediğinde ya da itiraz etse bile itirazın kaldırılması durumunda icra müdürlüğü taşınmazı zorla tahliye eder ve kiralayana taşınmaz teslim edilir.

Tahliye Taahhütnamesi Dava Yolu

Kiraya verenin taşınmazı kullanan ve tahliye taahhütnamesi imzalamasına rağmen taşınmazı boşaltmayan kiracısına yönelik başvurabileceği yollardan biri de dava açmaktır. Dava açılacağı zaman Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekir.

Mahkemenin davayı kabul etmesi halinde kiraya veren kiracının aleyhinde tahliye talebi içeren ilamlı icra takibi başlatır. İcra takibi yapılacağı zaman mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmemektedir. Kiracı ilamlı icra takibine itiraz etse dahi icra takibi durmaz.

PAYLI MÜLKİYET VE MİRAS MALLARINDA KİRACI TAHLİYE DAVASI

Kira sözleşmesinin konusu olan taşınmaz paylı mülkiyete tabi olduğu takdirde kiracı tahliye davası, paydaşların çoğunluğu tarafından açılmalıdır. Aksi takdirde dava kabul olunmaz.

YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN KİRACININ TAHLİYESİ

Kiraya veren, kira uyuşmazlığından doğan tahliye davalarında kira ilişkisinin varlığını ispatlamakla mükelleftir. Nitekim bu kira kontratının varlığının kanıtlanma yükümlülüğü Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca kira ilişkisini iddia eden tarafa aittir.

Kira sözleşmesinin varlığını kanıtlamakla yükümlü olan kiraya verenin, kira ilişkisi iddiasını HMK 187 ve devamı maddelerinde belirtilen usullere göre kanıtlaması gerekmektedir.

Sözleşmesi olmayan kiracıyı çıkarmak isteyen kiraya verenin, dava tarihine göre yıllık kira tutarının tanıkla ispat sınırı aşmadığı durumda tanık beyanına istinaden ispatlaması mümkün olmakla birlikte; tanık ispat sınırının aşılması durumunda ise kira ilişkisinin senetle ispatlamak zorundadır. Tanıkla ispat sınırı ise 2024 yılı için 23.450 TL’dir. Yani yıllık kira bedelin 23.450 TL’nin altında olan kira sözleşmesinin tanık beyanı ile ispat edilebilmesi mümkündür.

Bununla birlikte kiraya verenin elinde yazılı delil başlangıcı mahiyetinde belge bulunması durumunda ise kira ilişkisinin varlığına yönelik tanık dinletilebilmesi mümkündür.  Kiraya veren delil başlangıcı belgelerden birini sunarak tanık dinlettirerek kira ilişkisinin varlığını ispat edebilir ve kira sözleşmesi olmayan kiracıyı çıkarabilir.

KİRACI TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

KİRA TESPİT DAVASI VE TAHLİYE DAVASI AYNI ANDAN AÇILABİLİR Mİ?

Kira tespit davası açmakta hem kiralayan hem de kiracının hukuki yararı vardır. Kira tespit davası ve tahliye davasının aynı anda açılmasında herhangi bir mahsur yoktur. Dava açılırken terditli dava olarak açılmalıdır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI 2024 YILI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

Kiracı tahliye davası için

 1. 123,60 TL başvurma harcı,
 2. 4098,60 TL karar ve ilam harcı,
 3. 30,40 TL vekalet harcı ve
 4. ortalama 2000 TL tebligat, bilirkişi incelemesi vs. giderleri ödenecektir.

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ KARARI NASIL UYGULANIR?

Kiracı Tahliye davası sonucunda verilen tahliye kararı hemen uygulanmaz. Tahliye kararının uygulanabilmesi tahliye kararının kiracıya tefhim ya da tebliğinden itibaren 10 gün geçmelidir. Ancak bu süre geçtikten sonra kiralayan gerekçeli karar ile icra dairesine başvurarak kiracıyı tahliye edebilir.

KİRACI TAHLİYE DAVASI AVUKAT ÜCRETİ 2024

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen kiralananın tahliyesi davalarında karşı vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle 10.700 TL’den az olmamak üzere Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince dava tarihindeki yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi Hallerde Kiracı Tahliye Edilebilir?

Kiraya veren, kiracısını tahliye ettirebilmek için bazı geçerli sebepler sunmak zorundadır. Bu sebepler; kiraya verenin veya yeni malikin ihtiyacı, yeniden imar ve inşa, yazılı tahliye taahhüdü, iki haklı ihtar, kiracının veya eşinin mevcut konutu gibi sebeplerdir.

Kiracı Tahliye Davası Hangi Mahkemede Açılır

Kiracı tahliye davası, kiralananın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Kiracı tahliye davası bakımından yetkili mahkemeler ise kiralananın bulunduğu yer mahkemeleridir.

Yeni Ev Sahibi Tahliye Davası Açabilir Mi?

Yeni satın alınan evde halihazırda kiracı bulunuyor olabilir. Yeni malik, kiralananı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname göndererek kiracı tahliye davası açabilir. Yeni malik, ihtarname şartına uyduğu takdirde 6 ay içinde dava açma hakkına sahiptir Yeni ev sahibi, dilerse süreci hemen başlatmak yerine sözleşmenin sona ermesini bekleyerek sözleşme sona erdikten sonraki 1 ay içerisinde tahliye davası açabilir.

Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Davayı kaybeden kiracı, kira borçlarını ödemekle yükümlüdür. Kira sözleşmesine göre belirlenen aylık kira bedeli, ödenmemiş kira borçlarını oluşturur. Kiracı tahliye davasını kaybederse, mahkeme masrafları ve avukat ücretleri de kiracı tarafından karşılanır.

Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar 2024?

İhtiyaç nedeniyle kiracı tahliye davası için 123,60 TL başvurma harcı, 4098,60 TL karar ve ilam harcı, 30,40 TL vekalet harcı ve ortalama 2000 TL tebligat, bilirkişi incelemesi vs. giderleri ödenecektir.

Avukatsız Tahliye Davası Açılabilir Mi?

Avukatsız kiracı tahliye davası açılması teorik olarak mümkündür. Dava şartlarına uygun olan taraf ve dava ehliyetine sahip olan herkes avukat gerek duyulmadan dava açma özgürlüğüne sahiptir. Ancak davayı kazanma şansının artması ve hukuki sürecin eksiksiz ve doğru şekilde yürütülmesi için uzman bir avukattan faydalanmakta yarar vardır.

Kiracı Tahliye Davası İlk Celsede Biter Mi?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları genel olarak ilk celsede sonuçlanmazlar. Mahkeme süreçlerinin karışık olması ve somut olaya bağlı çeşitli faktörler davayı uzatabilir.

Kiracı Tahliye Davası İhtar Şartı Var Mıdır?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında kiraya verenin, gereksinim nedeniyle tahliye davası açması için kiracıya önceden ihtarda bulunması gerekli değildir. Yeni malik tarafından tahliye sağlanmak isteniyorsa, öncelikle yeni malik tarafından taşınmazın edinilmesi tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname yoluyla bu durum bildirilmelidir.

Ev Sahibinin Ölümü Halinde Tahliye Davaları Nasıl Açılır?

Ev sahibinin ölümü halinde mecburi dava arkadaşlığı nedeniyle davanın tüm mirasçılar tarafından açılması gerekir.

Kiracıyı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu Nedir?

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay ve en hızlı yolu, tahliye talebiyle icra takibi başlatmaktır. Kira bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya yapılacak yazılı bir ihtarname ile en az 30 gün süre verilerek kira bedelini ödemesi gerektiği ihbar edilir.

Kiracı Tahliye Davası Devam Ederken Tahliye Halinde Ne Olur?

Kiracını tahliye davası sırasında evi boşaltması durumunda tahliye davası konusuz kalmış olacaktır. Ancak davacı taraf, yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edebilir.

KİRACI TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

KİRACI TAHLİYESİ İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

VEKİLİ: (Vekilin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.)

MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

KONU : Kira Bedellerinin Ödenmesi ve Tahliye İhtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Tarafıma ait “……………………………………………………………..” adresindeki konutta …./…./…… tarihli kira sözleşmesi gereği aylık ……………………………..-TL kira bedeli karşılığında ikamet etmektesiniz. Halihazırda ……. yılı ……. ayına ait kira bedelini ödemeyerek ………….. Noterliği’nin ………… yevmiye numaralı ………….. tarihli ihtarnamesi ile ihtar edilmiş bulunmaktasınız.

Aramızda akdedilen kira sözleşmesi uyarınca kira bedelinin her ayın …….. günü tarafıma ait banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Ancak bu duruma rağmen gerek daha evvel ihtar edildiğiniz kira bedeli gerekse de ……. yılı …….. ayına ait kira bedeli tarafınızca halen ödenmemiştir.

İzah olunan nedenlerle anılan kira bellerini işbu ihtarnameyi tebliğ aldığınız tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemenizi, aksi durumda Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince aleyhinize alacak ve tahliye talebiyle hukuki yollara başvuracağımı ve masrafların tarafınıza yükletileceğini vekâleten ve ihtaren bildiririm.

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim. …/…/….

İHTAR EDEN VEKİLİ: (İsim yazılır ve imza atılır.)

KİRACI TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                        ….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI  :
DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Kiracının Temerrüdü, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ….’ye ait ve …. ili, ….. ilçesi ……….. adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……….. TL kira ödemektedir.
2- Davalı ……. ile müvekkilim ………. arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 15. gününde …….. Bankası ………..şubesinde açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, ……. yılı …….. ayına ait kira bedelini ödememesi üzerine müvekkilim tarafından ………… tarihinde ………… Noterliğince ihtarname çekilmiş ve buna rağmen davalı ….. ayına ait kira bedelini ödememiştir.
3- Kiracının bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara neden olması ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye ve kira bedeli alacağı davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : TBK,HMK ve sair mevzuat
DELİLLER :
1-) ……. tarihli kira sözleşmesi,
2-) ……… Noterliğince çekilen ……… ve ………….tarihli ihtarnameler,
3-) Tapu kayıtları,
4-) Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Açıklamalar bölümünde arz ve izah olunan nedenlerle;

1-) Kiracının bir kira döneminde iki haklı ihtara neden olması ve bu ihtarla temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın KABULÜNE,
2-) Davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan toplam …………TL’nin TAHSİLİNE,
3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                     DAVACI VEKİLİ

DİLARA GÜL ERBAŞ

KİRA TESPİT DAVASI VE ŞARTLARI

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ve Şartları

KİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

 KİRA DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

KİRA UYARLAMA DAVASI VE ŞARTLARI

KİRACI HAKLARI GÜNCEL 2024

KİRACI NASIL ÇIKARILIR? (KİRACI TAHLİYESİ YOLLARI) 2024

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap