Aile HukukuANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi, evlilik birliği içerisindeki tarafların anlaşarak boşanma kararı alması sonucu ortaya çıkan bir durumun, daha sonra tarafların anlaşamaması nedeniyle çekişmeli boşanmaya dönüşmesidir. Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesinde, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi, tarafların boşanma sürecindeki anlaşmazlıklarının artması veya yeni anlaşmazlıkların ortaya çıkması nedeniyle de meydana gelebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi sürecini öğrenmeden önce anlaşmalı boşanma nasıl olur, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir gibi hususlar incelenmelidir. Anlaşmalı boşanma için kanunda belirtilmiş gerekli şartlar:

 • Evlilik birliğinin nikah gününden itibaren en az 1 yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin birlikte boşanma davası açması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi,
 • Hakimin tarafları duruşmada bizzat dinlemiş olması ve açık iradelerini alması ve
 • Hakimin tarafların üzerinde mutabık kaldıkları boşanma protokolünün mali konular ve çocuklara ilişkin düzenlemelerini uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur anlamak için anlaşmalı boşanma şartları detaylı olarak açıklanmalıdır:

 1. Evlilik birliğinin nikah gününden itibaren en az 1 yıl sürmüş olması

Evlilik birliğinin 1 yıl sürüp sürmemesi mahkemece re’sen araştırılır. Eğer anlaşmalı boşanma davası nikah tarihinden 1 sene geçmeden açılmış ise, davanın kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı, 1 yıl dolmadan açılan davalara çekişmeli boşanma davası hükümlerine göre devam edilir. Bu durumda tarafların delilleri toplanır ve tanıkları dinlendikten sonra boşanmayla ilgili karar verilebilir.

Buna karşın, anlaşmalı açılmış herhangi bir davada yargılamanın herhangi bir safhasında çekişmeli boşanma olarak karara verilebilir.

 1. Eşlerin birlikte dava açması veya davayı kabul etmeleri

Taraflardan birinin dava açması ve diğerinin bu davayı kabul etmesi gerekir veya tarafların aynı dilekçeye imza atarak dava açması gerekir. Ancak tarafların birbirinin davasını kabul etmesi yoluyla anlaşma sağlanması için, boşanma davasının kanunda belirtilen özel sebeplere dayanmaması gerekir.

 1. Eşlerin açık iradelerinin alınması

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların birlikte ve aynı anda duruşmada bulunması gerekir. Bu şekilde hakim tarafların her türlü irade zedeleyici durumdan uzak olarak özgür iradeleri ile beyanda bulunduklarını denetleyebilir.

Talimat dosyası ile dinlenerek anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemez. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yolu ile dinleme mümkündür.

Hakim, kendisine sunulan imzalı beyanları taraflara okur ve tutanağı imzalatır. Beyanlar okunmamışsa boşanmaya karar verilemez ve taraflardan birinin imzadan imtina etmesi anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesine sebep olur. İmzadan imtina edildiği mutlaka tutanak altına alınmalıdır.

 1. Hakimin taraflar arasındaki mali konulara ve çocuklara ilişkin anlaşmayı uygun bulması

Taraflar mali konularda ve çocuklarla ilgili konularda anlaşırsa boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalanması gerekir ayrıca hakimin de anlaşmayı uygun bulması gerekir. Taraflar anlaşır veya hakimin önerisini kabul eder ise anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Tarafların anlaşamaması veya hakimin önerisini kabul etmemesi halinde anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi durumuyla karşılaşılır.

 1. Mali konulara ilişkin anlaşma

Mali konulara ilişkin anlaşmanın maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakasını içermesi gerekir. Tarafların bu hususlarda anlaşması ve hakimin anlaşmalarını uygun bulması gerekir. Mahkemeye tazminatın niteliği açıkça anlatılmalıdır. Tazminat taleplerini saklı tutarak anlaşmalı boşanma yapmak mümkün değildir.

 1. Çocuklarla ilgili anlaşma

Anlaşmalı boşanmada velayete tabi çocukların durumları ile ilgili duraksama yaratmayacak şekilde tarafların beyanları alınmalıdır. Çocukların durumu ile üç başlık ifade edilir:

 • İştirak nafakası,
 • Velayet
 • Kişisel ilişki

Bu üç konu hakimin müdahalesine açıktır.

Yukarıda saydığımız hallerden herhangi birinde sonradan ortaya çıkan uyuşmazlık halinde anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi durumu ortaya çıkar.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA DÖNÜŞMESİ

Medeni kanunda çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak iki çeşit boşanma davası bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesine neden olan husus anlaşmanın bir takım hükümlerinde dava sonuçlanmadan çıkan anlaşmazlıklar olup söz konusu anlaşmazlıklar çocuklara ilişkin, nafakaya ilişkin, tazminata ya da mal paylaşımına ilişkin olabilmektedir.

 • Eşlerin aralarında yaptıkları protokole aykırı hareket etmeleri,
 • Protokolden daha sonra vazgeçmeleri,
 • Duruşmaya katılmamaları,
 • Duruşma esnasında anlaşmanın bozulduğunu beyan etmeleri,
 • Duruşmada boşanma beyanından vazgeçmeleri

Hallerinde aile mahkemesi hakimi; eşler arasındaki anlaşmanın bozulmuş olmasından ötürü anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi kararı vermektedir.

Anlaşmalı boşanma, aşamaları itibariyle çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi halinde, delil ve tanık gibi farklı kurallarla davanın çekişmeli olarak devam etmesinden dolayı sürecin uzayacaktır.

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesini isteyen eşler için yeni dava süreci çekişme esaslarına uygun olarak şekillenecektir. Bu durumda mahkemenin izleyeceği yol taraflara süre vermek olur. Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi sürecinde taraflara çekişmeli dava için gerekli olacak dava dilekçesi, iddia ve delillerin hazırlanması ve sunulması için yeterli bir hazırlık şansı yaratılır.

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi ile ilgili olarak tarafların cevap dilekçelerini sunması, nafaka, velayet ve tazminat talepleri varsa bunlara yönelik olarak da mahkemeye belgelerin hazırlanarak iletilmesi gerekir.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇTIKTAN SONRA ANLAŞMAKTAN VAZGEÇME

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesinden farklı olarak boşanma davasından vazgeçildiğinde, dava mahkeme tarafından hiç açılmamış sayılır. Boşanma davasından vazgeçmek; davacı tarafın açık rızası ve davalı tarafın kabulü ile gerçekleşebilmektedir. Boşanma davasından vazgeçen taraf, ilerde aynı ya da farklı sebeplere dayanarak tekrar boşanma davası açabilir. Eşlerden birisi anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğini beyan ederse, hakim davacı eşe anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesini talep edip etmediğini sorar.

Vazgeçilen boşanma davasının ilerde tekrar açılmasına engel olabilecek bazı istisnai gerekçeler uygulamada görülmektedir. Bunlar:

 • Hayata kast
 • Zina
 • Pek kötü veya onur kırıcı davranış gibi

sebebiyle boşanma gibi gerekçelerle örneklendirilebilir. Bu sebeplerle açılan boşanma davaları karara bağlanmadan önce davacı tarafın vazgeçme kararı ile geri alınırsa, mahkeme tarafından davacı taraf eşini affetmiş olarak yorumlanabilir ve ilerde aynı gerekçeler ile boşanma davası açabilmesi mümkün olmayabilir. Bu halde dahi somut olaydaki durum ve şartlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi halinde herhangi bir cezaya hükmedilemez. Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesini talep eden taraf yargılama giderlerini ödemek durumunda kalacaktır. Ayrıca eğer karşı tarafın avukatı var ise karşı taraf avukat ücretini yarı oranda ödemek zorunda kalacaktır. Avukatlık Kanunu 6. Madde uyarınca dava bitmeden sulh olan, feragat eden ve vazgeçen tarife hükümleri uyarınca belirlenen ücretin yarısına hükmolunur.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ÇIKTIKTAN SONRA KARARA İTİRAZ EDİLEREK İSTİNAF EDİLMESİ

Yargılamada dilekçeler aşamasından sonra ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamalar; duruşmaların görüldüğü, mahkemenin delilleri topladığı ve tanıkları dinlediği aşamadır. Tahkikat aşaması hüküm aşamasında hâkimin boşanma kararını açıklaması ile son bulur.

Hâkim hüküm duruşmasında boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet ve boşanmanın ferileri hakkında kararını açıklar eder. Hakim boşanma kararı verdikten sonra gerekçeli boşanma kararı yazılır ve taraflara bildirilir. Taraflara yapılan tebligattan itibaren 2 hafta içinde taraflar varsa itirazlarını istinaf dilekçesi ile sunar. Böylelikle istinaf aşamasına geçilir. Lakin istinaf aşamasına geçilmemesi halinde boşanma kararı kesinleşir.

İstinaf aşamasına geçilmesi, ilk derece mahkemesi kararının denetlenmesi demektir.  İstinaf mahkemesi incelemesinde tarafların tüm itirazlarını değerlendirir. Süreç ya kesinleşme, ya da temyiz aşamasıyla devam eder. Şayet boşanma süreci temyiz ile devam etmişse, Yargıtay incelemesi neticesinde sona erer.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇME SONRASI SÜREÇ

Anlaşmalı boşanma davasından hüküm verilinceye kadar vazgeçmek mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçilmesi durumunda HMK Madde 123 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Yani taraflar için herhangi bir olumsuz durum yaratmaz. Sadece o ana kadar yapılan yargılama giderleri davacı üzerine kalır. Kalan yargılama gideri davacının talebi üzerine kendisine ödenir.

Tarafların anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi talebinin bulunması halinde ise istinaf kanun yoluna başvurmaları gerekir. İstinaf mahkemesi taraflardan birisinin itirazı üzerine dosyayı tekrar karar veren mahkemeye gönderir. Mahkeme dosyayı yeniden ele alarak duruma göre davacı tarafa yeni bir dilekçe vermesi için süre verir ve davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASIYLA ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesini inceledikten sonra anlaşmalı boşanma davasıyla çekişmeli boşanma davası arasındaki farkları incelemekte fayda vardır. Bu farklar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Çekişmeli boşanma davalarında kusur araştırması yapılmaktadır ama anlaşmalı olan dava türünde ise hiçbir olay, kusur davaya konu olmamaktadır. Kimin kusurlu olup, kimin kusursuz olduğuna, eşler arasında yaşanan olaylara yargılama bakmayacaktır.
 • Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli davalara göre çok daha kısa sürer. Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan koşullar ve protokoller içerisinde bir eksiklik yok ise genellikle tek celsede sonuca varılmaktadır.
 • Anlaşmalı boşanma davalarında hakim iki tarafın da özgür iradesi ile hareket edip etmediğine ve protokolün uygunluğuna dikkat etmektedir. Çiftlerin kendi özgür iradeleri ile boşanmayı istediklerine bakılmaktadır. Protokolde yer alan nafaka miktarına, tazminat tutarına müdahale edilmemektedir.
 • Çekişmeli boşanmada ise mahkeme hakimi boşanmanın konusuna, boşanmanın sonuçlarına göre karar alacaktır. Davaların kabul veya reddi yönünde hangi kararı veriyor olursa olsun sonuçlarına velayet, nafaka, tazminat vb. konulara da karar vermektedir.
 • Anlaşmalı boşanma davasında tanıklar, bilirkişi incelemeleri, keşifler ve deliller bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise her türlü delil ileri sürülür, araştırılır ve yargılamanın uzamasına neden olur .
 • Anlaşmalı boşanma davalarında en az 1 sene evli kalmak zorunludur ama çekişmeli boşanma davalarında öyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
 • Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasında eşlerin hazır olması ve duruşmada bulunması zorunludur. Çekişmeli boşanma davalarında ise eşlerin duruşmada olması zorunlu değildir.
 • Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuca giderken çekişmeli davalar tek celsede sonuçlanamamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası daha kısa, çekişmeli boşanma davası ise daha uzun sürmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMADAN VAZGEÇME VE DAVADAN FERAGAT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi hakkı haricinde boşanma davasında vazgeçme ve feragat gibi haklar da mevcuttur. Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme ve davadan feragat arasındaki farklar mevcuttur bu farklar:

 • Davadan vazgeçme için feragatin aksine karşı tarafın muvafakatinin alınmış olması şarttır. Davadan vazgeçmeye muvafakat veren taraf aynı dava ile yeniden karşılaşabilecektir.
 • Davadan bu şekilde vazgeçilmesi sonucunda o dava hiç açılmamış sayılacaktır. Ancak burada davadan vazgeçme için bildirilecek olan sebepler çok dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Vazgeçme sebeplerinin affetme şeklinde yoruma açık olmaları halinde bu aynı nedenlerle boşanma davası açılabilmesi önünde bir engel teşkil edebilecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner mi?

Taraflardan birisinin yargılama esnasında anlaşmalı boşanmaktan vazgeçmesi ve davaya çekişmeli olarak devam etme talebi halinde veya hükümden sonra temyiz aşamasında kararı istinaf/temyiz incelemesine göndermesi halinde anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşür.

 • Anlaşmalı boşanma davasında davalı gelmezse ne olur?

Anlaşmalı boşanmaya karşı taraf gelmezse ne olur; boşanma davasında tarafların her ikisinin de duruşmaya gelmesi şartı vardır. Tarafların duruşmaya gelmemesi durumunda anlaşmalı boşanma davası mahkeme tarafından çekişmeliye dönüşecek ve dava bu şekilde seyir edecektir.

 • Anlaşmalı boşanmada gerekçeli karardan sonra ne olur?

Hakim boşanma kararı verdikten sonra gerekçeli boşanma kararı yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Taraflara yapılan tebligattan itibaren 2 hafta içinde taraflar varsa itirazlarını istinaf dilekçesi ile sunar. Böylelikle istinaf aşamasına geçilir. Lakin istinaf aşamasına geçilmez ise boşanma kararı kesinleşir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİNE HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO: 2024/****

DAVACI:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğimize ilişkin beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası belirtili Sayın Mahkeme dosyasına 06.03.2023 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü sunulmuştur. Davalı ………., Sayın Mahkeme dosyasında her ne kadar protokol hükümleri gereği boşanmak istediğini beyan etmişse de davalı ANLAŞMALI BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞTİR. İşbu yargılamanın çekişmeli boşanma olarak görülmesi davalı tarafından talep edilmektedir.

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere nasıl ki çekişmeli boşanma davası, istinaf aşamasında dahi anlaşmalı boşanmaya çevrilebiliyorsa; anlaşmalı boşanma davası da KARAR KESİN HÜKÜM HALİNİ ALINCAYA kadar çekişmeli boşanma davasına dönüşebilmektedir. Anlaşmalı boşanma adından da anlaşıldığı üzere anlaşmanın olması halinde gerçekleşen boşanmadır. Bu nedenle taraflardan birisinin anlaşmadan dönmesi halinde dava açılmış ise çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Bu yüzden Sayın Mahkemenizden işbu yargılamanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesini arz ve talep ederiz.

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçildiği takdirde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu durumda sanki anlaşmalı boşanma davası olmamış gibi dava çekişmeli olarak görülmeye devam eder. Artık yargılama çekişmeli boşanma davası gibi olmaya başlar. Taraflardan birinin ya da her ikisinin de anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi durumunda mahkemece taraflara çekişmeli boşanma davasına ilişkin dilekçelerini, iddialarını, delillerini, beyanlarını vs. Sunmak üzere süre verilir. Dava artık çekişmeli olarak görülür ve ön inceleme duruşması yapılarak tahkikat aşamasına geçilir.

2023/127 E., 2023/173 K. No’lu İstanbul Aile Mahkemesi tarafından görülmüş davada ANLAŞMALI BOŞANMA hükümlerince karar verilmiştir. Gerekçeli Karar ise 06/03/2023 tarihinde yazılmıştır. Gerekçeli karar içerisinde yer alan ‘’Gerekçeli kararın taraflardan herhangi birisinin başvurusu üzerine tebliğinden itibaren HMK 345. Madde gereğince (2) iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ya da mahkememize gönderilmek üzere başkaca denk bir mahkemeye verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere…’’ hükümler gereği, yukarıda açıklanan sebeplerle işbu dilekçeyi yazma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Somut olayda da davalı, protokolden daha sonra vazgeçtiğinden işbu yargılamanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü,

*Davalının anlaşmalı boşanmadan feragat beyanının kabulünü,*İşbu yargılamanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 8.03.2023

Davalı Vekili

Sultan Dilara BARDİ

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Şartları, Dilekçesi

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER? 2024

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanmadan Sonra Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Boşanma Davasında Ortak Velayet Kararı Ve Şartları

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap