Aile HukukuTERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Boşanma, bir aile hukuku kurumu olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır. Huzurdaki çalışmanın konusunu oluşturan “TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI” ise ilgili Kanun’un 164. maddesinde, özel boşanma sebepleri içerisinde düzenlenmiş olup ilgili madde terk nedeniyle boşanma davasını şu şekilde işlemiştir:

“Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”

Görüleceği üzere Terk Nedeniyle Boşanma Davası, bir takım usul kurallarına riayeti edilmesi gereken bir davadır. Bu sebeple boşanmak isteyen taraf, kanunun bahsettiği yükümlülükleri yerine getirerek boşanma davasını ikame etmelidir. Aksi halde mahkeme, davanın reddine karar verecektir. Bu noktada alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak sizin dava sürecinizi olumlu bir şekilde yürütmenize vesile olacaktır.

EVİ TERK ETMEK NEDİR?

Evi terk etmek, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin ortak konuttan bile isteye ve sürekli olarak ayrılması şeklinde açıklanabilir. Bilindiği üzere evlilik bir birlik olup bu birliğin devamı için tarafların bir takım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Evlilik birliği, adı üstünde beraberliği kapsamaktadır. Taraflardan birinin evi terk etmesi halinde artık evlilik birliğinin tesisi çıkmaza girmekte olup ilgili taraf terk nedeniyle boşanma davası ikame edebilecektir.

Ayrıca yukarıda madde hükmü yazılı Kanun uyarınca; Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.” Yani, eve dönen eşi eve almayan şahıs kendisi terk etmiş sayılacaktır.

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI

Terk Nedeniyle Boşanma Davasının açılabilmesi için bazı şartların birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır. Bu şartlar hakim tarafından da gözetileceği için bu şartların oluşup oluşmadığını bir hukukçu gözünden incelemek gerekmektedir. Bu sebeple terk nedeniyle boşanma davasını açmak isteyen taraf özellikle bu boşanma sebebine dayanmak istiyorsa bir avukattan destek almalıdır. Bu noktada Harbiye Hukuk Bürosu’nun uzman boşanma avukatları ile iletişime geçmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 1. Öncelikle, eşlerden biri tarafından ortak konutun terk edilmesi gerekmektedir. Bu terk eyleminin kişinin hür iradesi ile gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
 2. Terk eden eşin kusurlu olması gerekmektedir.

Şayet terk eden eş, mesleki seyahat dolayısıyla veya sağlık sebepleri dolayısıyla ortak konuttan ayrılmış ise bu durumda kusurun varlığından söz edilemeyecektir. Bu sebeple terk nedeniyle boşanma davasında bu şartın iyi tespit edilmesi gerekmektedir.

 1. Kanun uyarınca terk eyleminin en az 6 ay boyunca devamı gerekmektedir.

Eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi dolayısıyla diğer eşin Boşanma Davası açması durumunda Hakim, Boşanma Davasının açılmasından itibaren geriye doğru 6 ay geçip geçmediğini re’sen inceleyecektir.

Eğer konutu terk eden eş, 6 aylık bu sürenin geçmesinden sonra diğer eşle tekrar birlikte yaşama amaç ve isteğiyle eve döner ancak akabinde yine terk ederse söz konusu 6 aylık süre yeniden başlayacaktır.

 1. Eşlerden birinin konutu terk etmesi üzerine diğer eş tarafından terk eden eşe geri dönmesi için çağrı yapılması gerekmektedir.

Terk eden eşin geri dönmesi için iki şekilde çağrı yapılmaktadır.

 • Eğer terk eden eşin yaşadığı yer biliniyor ise oraya Hakim veya Noter aracılığı ile ihtar çekilerek
 • Terk eden eşin yaşadığı yer bilinmiyor ise ilan verilerek

Ayrıca söz konusu çağrı yapılma işleminden sonra, konutu terk eden eşin geri dönmesi için en az 2 ay beklenmesi gerekmektedir.

 1. Terk edilen eş tarafından yapılan çağrının haklı ve samimi olması gerekmektedir.

Yargıtay, kararlarında bu hususun üzerinde oldukça durmakta olup örneğin evlilik birliği içerisinde eşine şiddet uygulayan kimsenin yaptığı dön çağrısının haklı ve samimi olmadığını belirtmektedir.

 1. Terk eden eşin çağrıldığı konutun uygun nitelikte olması gerekmektedir.

Yine Yargıtay kararlarında aranmakta olan konutun uygun nitelikte olması hususu, örneğin terk edilen eşin anne, baba yahut kardeşleriyle birlikte yaşadığı eve terk eden eşi çağırması durumunda ihtarın veya ilanın geçerli olmayacağı belirtilmektedir.

EVİ TERK TÜRLERİ

Ortak konutu terk fiilinin nasıl gerçekleştirileceği, Türk Medeni Kanunu ilgili hükmünde ve Yargıtay kararlarında belirtilmiş olup şöyledir;

 • Eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla konutu terk, (Gerçek Terk)
 • Eşlerden birinin, ortak konuttan ayrılma amacı gütmeden haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi üzerine konutu terk, (Gerçek Terk)
 • Eşlerden birinin, diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması halinde konutu terk, (Yapıntı Terk)
 • Eşlerden birinin, diğer eşin ortak konuta dönmesini haklı bir sebep olmaksızın engellemesi halinde konutu terk. (Yapıntı Terk)

EVİ TERK ETMİŞ SAYILMAYAN DURUMLAR

Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri konuttan ayrılabilmektedir. Ancak bu ayrılmaların tamamı Boşanma Davasının sebebini oluşturan terk olarak kabul edilmemektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Mücbir sebeplerden ötürü eşlerden biri ortak konuttan ayrılmış olabilir. (Askerlik, İş seyahati, Memurluk, Eğitim, Savaş, Hastalık vb.)
 • Süreklilik arz etmeyen konuttan ayrılmalar da terk sayılmaz.
 • Eşler, birlikte veya hakim kararı ile ayrı yaşamaya başlamışsa, evi terk fiili oluşmayacaktır
 • Ortak konutun bulunmaması halinde bahse konu evden ayrılmak terk sayılmamaktadır. Yani eşin yakınlarıyla oturmayı reddetmek asla ve asla terk değildir.

Bu durumlar terk olarak sayılamayacağı için evden ayrılan eşe karşı Boşanma Davası da açılamayacaktır.

EVİ TERKİ HAKLI KILAN NEDENLER

Evi terki haklı kılan nedenler, somut olaylar nezdinde Yargıtay kararlarında sıklıkla belirtilmekte olup örneğin;

 • Psikolojik veya fiziksel şiddete uğraması
 • Kadın eşin, erkek eş tarafından kendi ailesiyle yaşamaya mecbur bırakılması,
 • Ortak konutta yaşam sebebiyle ailenin huzurunun ciddi biçimde zedelenmiş olması
 • Zührevi hastalık bulunması
 • Eşe karşı uygulanan hayata kast eylemleri
 • Eşi metresle oturmaya zorlama
 • Evi terk eden eşe karşı çekilen ihtar sonrasında, haklı sebepler dolayısıyla eve dönememiş olması (Kapının kilidinin değiştirilmiş olması, konutun hazır olmaması vb.)

gibi sebepler dolayısıyla eşlerden birinin evi terki haklı sebep sayılacak ve terk nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır.

EVİ TERK EDEN EŞE GÖNDERİLECEK İHTARNAME (EVE DÖN İHTARI)

Kanun uyarınca evi terk eden eşe karşı Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılabilmesi için Mahkemece veya Noter aracılığı ile EVE DÖN İHTARI gönderilmesi gerekmektedir. İhtarnamenin gönderilmediği durumlarda Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılamayacak, açılmış ise Mahkemece usulden reddedilecektir.

Bunlarla birlikte, eşlerden birinin diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayarak eşin evi terk etmesi halinde de Mahkemece veya Noter aracılığıyla ihtarname gönderilebilmektedir. Bu sebepten gönderilen dön ihtarında bulunması gerekli unsurlar olup şöyledir;

 • İhtarnamenin tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde terke zorlayan eşin, zorlama sonucunda evi terk eden eşi ortak konuta kabul etmesi gerektiği,
 • Zorlama sonucu evi terk eden eşin döndüğünde eve girebilmesi için önlemlerin alınması
 • İhtarnamenin tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde eve dönen eşi diğer eşin eve kabul etmemesi veya eve girmesini engellediği anlaşılırsa terk sebebiyle Boşanma Davasının açılabileceği.

EVE DÖN İHTARININ NOTER ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİ

Eve dön ihtarının Noter aracılığı ile gönderilmesi durumunda, ihtarnamede yer alması gereken unsurlar bulunmakta olup bunlar;

 • Hangi noterlikten gönderilmiş olduğu, gönderenin bilgileri vs.
 • Terk eden eşin dönmesi için ortak konutun açık adresi veya bağımsız bir evin açık adresi,
 • Bu adreslerde bulunan evlerin anahtarlarının bulunduğu yer,
 • Dönmesi için gereken sürenin 2 ay olduğu,
 • Söz konusu ihtarnameye uymamasının sonuçları.

EVE DÖN İHTARININ AİLE MAHKEMESİ ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİ

Eve dön ihtarı, terk edilen eş tarafından Aile Mahkemesi’ne başvurularak terk eden eşin eve geri dönmesi için talep edilebilir. Kanun uyarınca bu şekilde bir ihtar çekilmesi çekişmesiz yargı işi olduğundan Değişik İş statüsünde yerine getirilecektir.

Eve dön ihtarı göndermeye Türkiye’de bulunan tüm Aile Mahkemeleri yetkili olup ve hatta terk eden eş yurt dışında bulunmakta ise ihtarname, istinabe yolu ile gönderilecektir.

Aile Mahkemesi aracılığıyla gönderilecek olan ihtarnamede yer alması gerekli bazı unsurlar bulunmakta olup şöyledir;

 • Hangi Mahkeme tarafından gönderilmiş olduğu, gönderenin bilgileri,
 • Terk eden eşin dönmesi için ortak konutun açık adresi veya bağımsız bir evin açık adresi,
 • Dönmesi için gereken sürenin 2 ay olduğu,
 • Söz konusu ihtarnameye uymamasının sonuçları
 • Dön ihtarının yapıldığı eş uzak sayılabilecek bir yerde yaşıyor ise ihtarnamenin gönderilebilmesi için PTT ile konutta ödemeli/konutta teslim şeklinde yol gideri olarak gönderildiğine dair açıklamanın ihtarnamede yer alması gerekir.

İHTARIN SONUÇSUZ KALMASI

Dön ihtarında yer alması gerekli unsurlar yukarıda yer almakta olup eğer gönderilen ihtarnamede, söz konusu ihtarnameye uymamasının sonuçları belirtilmemişse işbu dön ihtarı sonuç doğurmayacak ve dolayısıyla terk nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır. Zira bu husus, terk nedeniyle boşanma davasının açmak şartlarındandır. Bu nedenle ihtarın kanuna uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Gerekirse evi terk eden tarafın dönüş masrafları da karşılanmalı hatta ortak konut yoksa ortak konut sağlanmalı, bu şekilde dön ihtarının samimiyeti de yansıtılmalıdır.

EVE DÖN İHTARININ SAMİMİ OLMASI ŞARTI

Terk edilen eş tarafından yapılan çağrının haklı ve samimi olması gerekmekte olduğu, Yargıtay kararlarında aranan bir husustur. Ancak bazı durumlarda terk edilen eş tarafından yapılan dön ihtarının samimi olmadığı ve dolayısıyla Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılamayacağı durumlar bulunmakta olup örnek vermek gerekirse;

 • Fiziksel veya psikolojik şiddet uygulamak,
 • Karşı cinsten biriyle ilişkinin bulunması,
 • Eşi sevmediğini söylemek,
 • Dön ihtarının gönderilmesinin akabinde geçinemeyeceklerini söylemek
 • Hakaretlerde bulunmak veya tehdit etmek,
 • Ortak konuta kabul etmemek.
 • İhtarnamenin tebliğinden 2 aylık sürenin geçmesinden çok uzun bir zaman sonra Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılması.

gibi hususlar mevcut ise gönderilen ihtarnamenin samimi olmadığı kabul edilecek ve Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılamayacaktır. Özellikle belirtmek gerekir ki terk sebeplerinin ortadan kaldırıldığını ihtarda açıkça belirtmek, karşı tarafın eve dönüş masraflarını karşılamak, ortak konut tesis etmek samimiyeti ortaya koyacak unsurlardandır. Bu sebeple dön ihtarı hazırlanırken bu hususlara dikkat etmek önemlidir.

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASITERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Terk Nedeniyle Boşanma Davası açılabilmesi için öncelikle yukarıda detaylıca ele aldığımız şartların gerçekleşmesi gereklidir. Şayet bu şartlar gerçekleşmiş ise Mahkemece veya Noter aracılığıyla evi terk eden eşe karşı bir ihtarname gönderilmesi veya yaşadığı yer bilinmiyor ise Mahkemece dönmesi için ilan gerekmektedir. Bununla birlikte Kanun uyarınca dön ihtarının gönderilmesinin üzerinden 2 ay geçmedikçe Terk sebebine dayalı Boşanma Davası açılamayacaktır.

Ancak Terk Nedeniyle Boşanma Davasının açılabilmesi için gönderilmesi gerekli olan dön ihtarının, ortak konutun terk edilmesinden itibaren aralıksız 4 ay geçmiş olması gerekmektedir. Zira konuttan ayrılma aralıksız 4 ay sürmedikçe terk edilen eş tarafından dön ihtarında bulunulamayacaktır.

Eğer tüm bu şartlar gerçekleşmiş ise terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Bu dava, aile mahkemesine sunulacak bir boşanma dilekçesi ile açılabilecektir. Dilekçenin nasıl yazılacağı hakkında detaylı bilgi için Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA SÜRE

Terk nedeniyle boşanma davasında gereken süre; ortak konutun terk edilmesinden itibaren en az 4 ayın geçmesi ve akabinde dön ihtarının gönderilmesi ve tebliğ edilmesinin üzerinden de en az 2 ayın geçmesi, dolayısıyla terk fiilinin ardından toplam 6 aylık bir sürenin geçmesi sonrasında işbu dava açılabilecektir. Yani maddeleyecek olursak

 1. Terk fiilinin gerçekleşmesi
 2. Terk fiilinden itibaren 4 ay geçmesi
 3. Dön ihtarının gönderilmesi
 4. Dön ihtarının tebliği itibariyle 2 ayın geçmesi

Bahsedilen sürelere riayet edilmesi terk nedeniyle boşanma davası sürecinin akamete uğramaması adına önemlidir. Bundan dolayı boşanma davalarının bir avukat yardımı ile takip edilmesi önemlidir. Özellikle terke dayalı bir boşanma davası ikame edilecekse bu noktada bir boşanma avukatı ile hareket etmek zaruridir. Harbiye Hukuk Bürosu’nun boşanma avukatları ile irtibata geçebilmek için buraya tıklamanız yeterli.

Buse Diz

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

BOŞANMADA KUSUR SAYILAN HALLER

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (ALDATMA)

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Şartları, Dilekçesi

YABANCI EŞTEN BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap