Aile HukukuBoşanma Davasında Ortak Velayet Kararı Ve Şartları

Türk Medeni Kanunu’nun 336. Maddesi’nde düzenlenen boşanma davasında ortak velayet kararı , evlilik devam ettiği sürece anne ve babanın çocuğun velayetini birlikte kullanmalarını öngörür. Bu durum, evlilik birliği süresince anne ve baba tarafından aynı anda velayetin kullanılması anlamına gelir. Ayrıca, Medeni Kanun’un 335. Maddesi’ne göre, herhangi bir yasal sebep olmaksızın boşanma davasında ortak velayet, anne ve babadan alınamaz.

ORTAK VELAYET NEDİR?

Ortak velayet, boşanma veya ayrılık durumlarında çocukların haklarını eşit şekilde paylaşmayı amaçlayan bir velayet türüdür. Boşanma davasında ortak velayet kararı halinde, ebeveynler çocuklarıyla ilgili kararları birlikte alır ve sorumlulukları eşit şekilde üstlenirler. Boşanma davasında ortak velayet kararı alınması, çocukların bir ebeveynle yaşamasına ve diğer ebeveynle belirli sürelerde kişisel ilişki kurmasına olanak tanır.

Çocukların her iki ebeveyniyle yakın ilişki kurmalarını sağlayan ortak velayet, çocuğun üstün menfaatinin hem annenin hem de babanın gözetildiği bir düzeni beraberinde getirir. Ebeveynler, bu velayet şekliyle çocukların eğitimi, sağlığı ve refahı konularında birlikte çalışır ve çocukların psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır. Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesi, çocukların tek ebeveynli velayete göre daha olumlu bir gelişim sergilemelerine yardımcı olabilir.

Ancak, bazı durumlarda verilen ortak velayet kararı çocuğun menfaatlerine uygun olmayabilir. Örneğin, ebeveynler arasında büyük iletişim sorunları veya karşılıklı hınç duyguları bulunması gibi durumlar, ortak velayet kararı için uygun olmayabilir. Bu durumlar mahkeme tarafından atanacak uzmanlar tarafından değerlendirilir ve nihai karar, hakim tarafından verilir. Anne ve babaların, çocuklarıyla ilgili konularda birlikte karar alıp alamayacaklarını sorgulamaları önemlidir.

İSTANBUL BOŞANMA  AVUKATI İLETİŞİM

BOŞANMA DAVASINDA ORTAK VELAYET KARARI ŞARTLARI NELERDİR?

Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesi şartları, çocuğun çıkarlarını ön planda tutarak ortak velayetin uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlar. Ayrıca, boşanma davasında ortak velayet kararı genellikle Aile Mahkemeleri tarafından, çocuğun psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına dair pedagog görüşleriyle birlikte ele alınır.

 1. Çocuğun Menfaati: Ortak velayetin temel şartı, çocuğun menfaatinin bu düzenleme ile daha iyi korunabileceğidir.
 2. Uyuşmazlık Olmaması: Ortak velayet kararı verilmesi için eşler arasında bu konuda bir anlaşmazlık bulunmamalıdır.
 3. Çocuğun Kabulü: Ortak velayeti kararı verilmesini isteyen ebeveynler, çocuklarından bu düzenlemeyi kabul etmelerini beklemelidir.
 4. Hâkimin Kanaati: Mahkeme, ortak velayet kararı vermeden önce hâkimin, çocuğun menfaati ve eşler arasındaki uygunluk konusunda yeterli bir kanaate ulaşması gerekir.

ORTAK VELAYETTE KİŞİSEL İLİŞKİ NASIL DÜZENLENİR?

Boşanma davasında ortak velayet kararının amacı çocuğun anne ve babasıyla olan bağını korumak ve geliştirmektir. Kişisel ilişki, çocuğun anne veya babasıyla görüşmesi, birlikte vakit geçirmesi, tatil yapması, telefonla veya başka yollarla iletişim kurması gibi faaliyetleri kapsar. Kişisel ilişki, çocuğun menfaatine göre mahkemece belirlenir. Mahkeme, kişisel ilişkinin zamanını, yerini, süresini, şartlarını ve denetimini kararlaştırır.

Ortak velayet, çocuğun yararına olduğu sürece devam eder. Ancak ortak velayetin çocuğun yararına aykırı olduğu veya ortak velayetin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, mahkeme, velayeti eşlerden birine verebilir. Ortak velayetin değiştirilmesi için, velayet hakkına sahip olan eşlerden birinin, aile mahkemesinde dava açması gerekir.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

ORTAK VELAYETTE NAFAKA

Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesi halinde her durumda çocuğun menfaatinin öncelikli olduğu gibi çocuğa ödenen nafaka konusunda da değişmemektedir. Çocuğun eğitimi, sağlık harcamaları gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına ödenen nafaka, boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesi halinde çocuğun haklarına dokunulmadan devam etmektedir.

Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesi durumunda nafaka, çocuğun giderlerine ve tarafların ekonomik durumlarına göre belirlenir. Bu kapsamda nafakanın belirlenmesinde dikkate alınan faktörler şunlardır:

 • Çocuğun ihtiyaçları: Çocuğun yaşına, eğitim durumuna, sağlık durumuna ve diğer ihtiyaçlarına göre nafakanın belirlenmesi gerekmektedir.
 • Tarafların gelirleri: Anne ve babanın gelirleri, nafaka miktarını etkileyen önemli bir unsurdur. Gelirleri arasında büyük fark olan ebeveynlerden, geliri daha yüksek olanı, nafaka ödemekle yükümlüdür. Gelirleri eşit veya yakın olan ebeveynlerden ise, çocuğun velayetinin verildiği ebeveyn, nafaka alır.
 • Tarafların giderleri: Anne ve babanın giderleri, nafaka miktarını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktördür. Giderleri, gelirinden fazla olan ebeveyn, nafaka ödemede zorlanabilir. Bu durumda, nafaka miktarı, giderleri de dikkate alınarak makul bir seviyede belirlenmelidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA ORTAK VELAYET NASIL İŞLER?

Anlaşmalı boşanma davasında ortak velayet, boşanma veya ayrılık halinde, çocuğun bakım, eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçları hakkında anne ve babanın birlikte ve eşit olarak karar almasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında ortak velayet, tarafların boşanma protokolü ile talep etmeleri ve mahkemenin uygun görmesi halinde verilebilir. Ortak velayet, çocuğun yararına olduğu sürece devam eder.

Anlaşmalı boşanma davasında ortak velayet protokolü, tarafların ortak velayet kararı verdiklerinin ve çocuğun velayetinin nasıl düzenleneceğini belirten bir belgedir. Protokolde, çocuğun fiilen hangi ebeveynle ikamet edeceği, diğer ebeveynin kişisel ilişki hakkı ve şartları, çocuğun giderlerine katkı payı ve nafaka miktarı, çocuğun eğitim, sağlık, ikamet gibi konularda alınacak kararlar gibi hususlar yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Şartları, Dilekçesi

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA ORTAK VELAYET NASIL İŞLER?

Çekişmeli boşanma davasında ortak velayet, eşler arasında boşanma ve fer’i haklar konusunda anlaşma olmadığı halde, çocukların velayetinin her iki ebeveyn tarafından ortak olarak kullanılmasıdır. Bu durumda, çocukların bakımı, eğitimi, sağlığı ve diğer ihtiyaçları ile ilgili kararlar, anne ve baba tarafından birlikte alınır. Çekişmeli boşanma davasında ortak velayet, çocuğun üstün yararına olduğu takdirde mahkeme tarafından verilebilir.

Çekişmeli boşanma davasında ortak velayet kararının verilmesi için, şu şartların sağlanması gerekir:

 1. Tarafların boşanma davasında ortak velayeti talep etmesi veya kabul etmesi.
 2. Tarafların ortak velayeti uygulayabilecek iletişim ve işbirliği becerilerine sahip olması.
 3. Tarafların çocuğun menfaatini gözetmesi ve çocuğa karşı hınç, kin, öfke gibi duygular beslememesi.
 4. Tarafların çocuğun her iki ebeveynle de yakın ilişki kurmasına engel olmaması.

Çekişmeli boşanma davasında ortak velayet kararı, çocuğun psikolojik ve duygusal gelişimine katkı sağlayabilir. Ancak, taraflar arasında iletişim kopukluğu, anlaşmazlık, şiddet, istismar gibi sorunlar varsa, ortak velayet kararı çocuğun yararına aykırı olabilir. Bu nedenle, boşanma davasında ortak velayet kararı verilmeden önce, mahkeme tarafından görevlendirilen uzmanlar, çocuğun ve tarafların durumunu değerlendirir ve rapor hazırlar.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

ORTAK VELAYET KARARI VERİLMEYECEK DURUMLAR

Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesine engel durumlar, boşanmış eşlerin çocuklarının hak ve sorumluluklarını birlikte üstlenmelerini zorlaştıran veya imkansız kılan durumlardır. Bu durumlar şunlardır:

 • Eşler arasında aile içi şiddet olayları sebebiyle boşanma sebepleri olmamalıdır.
 • Taraflardan birinin alkol, uyuşturucu bağımlılığı ya da pek kötü tarzda yaşam sürmesi gibi durumların varlığında da ortak velayet kararı mümkün değildir.
 • Çocuğun yararı mevcut olmalıdır.
 • Ana ve babanın bu konuda uzlaşmış olması gerekmektedir.
 • Ana ve babanın ortak velayet kararı verilmesini istedikleri hallerde dava ve cevap dilekçelerinde hâkime bildirmeleri gerekir.
 • Ana ve babanın çocuğu diğerine karşı bir silah olarak kullanmayacağı yönünde hâkimde izlenim oluşmalıdır.

Bu şartlar sağlanmadığı takdirde, hâkim boşanma davasında ortak velayet kararı veremez.

ORTAK VELAYET KARARI DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Velayet, kamu düzenine ilişkin bir konudur. Dolayısıyla hakimin boşanma davasında ortak velayet kararı vermesi , değişen şartlar durumunda yeni bir velayet kararı almak amacıyla açılacak bir dava ile değiştirilebilir. Hakim tarafından konulan ortak velayet kararı kesin nitelikte değildir ve değişen koşulların talep edilmesi halinde mahkeme tarafından gözden geçirilebilir.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

ORTAK VELAYETTE ŞEHİR DEĞİŞİKLİĞİ DURUMU ETKİLER Mİ?

Ortak velayet, çocuğun velayetinin anne ve baba tarafından birlikte kullanılması anlamına gelir. Ortak velayet, evlilik devam ettiği sürece geçerlidir. Boşanma durumunda ise, ortak velayetin devam edip etmeyeceği konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, mahkemeler çocuğun yararını gözeterek ortak velayet kararı verebilirler.

Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmişse, eşlerin çocukları ile birlikte şehir değişikliği yapmalarında bir engel yoktur. Ancak, şehir değişikliği yapmadan önce, diğer eşin rızasını almak veya mahkemeden izin almak gerekir. Aksi takdirde, diğer eş velayet hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek dava açabilir.

ORTAK VELAYETTE YURT DIŞINA ÇIKMA DURUMU

Boşanma davasında ortak velayet kararı verilmişse, eşlerin çocukları ile birlikte yurt dışına çıkışında bir engel yoktur. Ancak, yurt dışına çıkış yapmadan önce, diğer eşin rızasını almak veya mahkemeden izin almak gerekir. Aksi takdirde, diğer eş velayet hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek dava açabilir.

ORTAK VELAYETİN FAYDALARI NELERDİR?

Boşanma davasında ortak velayet kararının verilmesinin çocuk açısından faydaları şu şekildedir:

 1. Çocuğa düzenli destek sağlayarak anne ve babanın katkıda bulunmasını sağlar.
 2. Çocuğun hem annesiyle hem de babasıyla düzenli iletişimini sürdürmesine imkan tanır.
 3. Anne ve babanın sorumlulukları paylaşıldığından iş yükünü azaltır.
 4. Uzlaşmaya yönlendirerek anne ve babayı ortak kararlar almaya teşvik eder.
 5. Çocuğun geleceğini ilgilendiren konularda eşit yetki ve sorumluluklar tanır.
 6. Çocuğun duygusal yükü en aza indirir, tükenmişlik hissini azaltır.
 7. Tek taraflı velayet mücadelesi yerine, çekişmeyi azaltan bir çözüm sunar.

ORTAK VELAYETTE DEZAVANTAJLARI VE ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Boşanma davasında ortak velayet, çoğu durumda çocukların yüksek çıkarlarını korumak için uygun bir düzenleme olsa da, bazı durumlarda dezavantajlarını beraberinde getirebilir:

 1. Ebeveynler Arasındaki İş birliği ve İletişim Sorunları: Ortak velayet, sağlıklı bir iletişim ve iş birliği gerektirir. Ebeveynler arasındaki olası anlaşmazlıklar ve çatışmalar çocuğun refahını olumsuz etkileyebilir.
 2. Karar Alma Zorlukları: Ebeveynler arasında farklı temel değerler varsa veya anlaşmazlıklar mevcutsa, ortak karar alma süreci karmaşıklaşabilir.
 3. Uygulama Zorlukları: Farklı evler arasında gidip gelmek, çocuğun düzenli ve istikrarlı bir yaşam sürdürmesini engelleyebilir.
 4. Eşit Olmayan Katkı Sorunları: Gelir düzeyleri farklı olan ebeveynler arasında mali sorunlar yaşanabilir, bu da çocuğun refahını etkileyebilir.
 5. Uzun Süre Ayrı Kalma Sorunu: Ortak velayetle, çocuğun uzun süre ayrı kaldığı ebeveynleri özleyebilir, bu da çocuklar için zorlayıcı olabilir.

Dezavantajlarına rağmen, boşanma davasında ortak velayet kararı verilmesi çoğu durumda çocuğun en iyi çıkarlarını korumak için uygun bir seçenek olabilir. Ancak, her durum farklıdır ve çocuğun ihtiyaçlarına en uygun düzenlemeyi bulmak için dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme, çocuğun güvenliği ve refahını göz önünde bulundurarak, ortak velayetin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak düzenlemeler önerebilir.

Boşanma Davasında Ortak Velayet Kararı Ve Şartları

SIKÇA SORULAN SORULAR

Boşanmada ortak velayette çocuk kimde kalır?

Bu konudaki sorumluluklar, çocuğun biyolojik anne ve babası tarafından üstlenilir. Bu sebeple evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklarda, çocuğun velayeti anne ve babaya aittir. Anne ve baba, evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklarının velayetlerini eşit şekilde kullanır.

Ortak velayet davası ne kadar sürer?

Dilekçe teslimi ile başlayan süreç üzerinde dilekçenin incelenmesi ve hazırlanması süreci 7 gün olarak kabul edilir, velayet dava dilekçesi karşı tarafa ise 30 gün içinde tebliğ edilir. Dilekçenin iletilmesi ile birlikte cevap süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.

Ortak velayette nafakayı kim öder?

İştirak nafakası, müşterek çocuğun eğitim ve bakım giderleri için, çocuklar yararına kullanılmak üzere çocuğun velayetini alan eşe verilir. İştirak nafakası henüz ergin olmayan (yani 18 yaşından küçük) çocuklar için ödendiği için ödemenin velayet hakkına sahip eşe ödenmesi gerekir

Sultan Dilara BARDİ

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

NAFAKA ÖDEMEME CEZASI VE ŞİKAYETİ

Evlilik Dışı Çocuğun Baba Tarafından Tanınması

NAFAKA NASIL HESAPLANIR? NAFAKA HESAPLAMA

NAFAKA ARTIRIM DAVASI VE ŞARTLARI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap