İdare HukukuBRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ VE İPTAL DAVASI

Branştan çıkarma işlemi bir personelin Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sahip olduğu branştan çıkartılması anlamına gelir. Bu işlem, ilgili personelin görev yaptığı branşta verimsiz olduğu veya belirli şartları yerine getirmediği durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Branştan çıkarma işlemi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nin 10. maddesinde düzenlenmektedir. Personelin hangi branşa atanacağına ilişkin usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre düzenlenmektedir. Bir personelin branştan çıkarılmasına ilişkin açılan dava iptal davası niteliğindedir. Bu yazımızda branştan çıkarma işlemi ve iptal davasına değineceğiz.

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ NEDİR?

Emniyet hizmetleri sınıfının branştan çıkartılması işlemleri; 25 Ağustos 2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara tabidir. Bu yönetmelik, 04 Haziran 1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 4. Maddesi temel alınarak düzenlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olup, emniyet hizmetleri sınıfının branşı, Emniyet Teşkilatının özel hizmet alanlarını oluşturur. Branşa alınma işlemi; ilgili alanda kurs sonrasında sertifika alınarak personelin branş hizmetine geçirilmesini ifade eder.

Branştan çıkartılan bir personel genel hizmet statüsünde çalışmaya başlar. Branştan çıkarma şartları, ilgili branş yönergelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Branştan çıkartılanlar, belirli şartlar nedeniyle tekrar aynı branşa alınmazlar. Ancak ilgili branş yönergelerinde belirlenen süre dışında çalışanlar, 3 yıl kesintisiz olarak branş dışında çalışanlar veya adli-idari zorunlu durumlar gibi istisnai koşullar söz konusu olabilir ve bu durumda bir defa olmak üzere eski branşlarına aktarılmak isteyebilirler. Bu durumda, fiilen branşlı birimde görevli olan bir personel talebi aranmadan branşa aktarılabilir.

Emniyet hizmetlerinin branştan çıkarma işlemi konusunda idarenin takdir yetkisi sınırsız değildir. Yani idare, istediği personeli branştan çıkarıp branşa alamaz. Branş yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen durumlar olmadan branştan çıkarma işlemi gerçekleştirilemez. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 7. maddesine göre, gerekli görülen idari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde, personelin branştan çıkarma işlemi, yukarıda belirtilen şartlar aranmaksızın Genel Müdür tarafından re‘sen yapılabilir. Ancak bu durumda idarenin, zorunlu durumu somut şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan işlem, idarenin keyfiyetine işaret etmez.

EMNİYET HİZMETLERİNDE YER ALAN BRANŞLAR

Emniyet hizmetlerinde yer alan branşlar şunlardır:

 • Kriminal Polis: Suç olaylarını araştıran ve çözümleyen polis birimidir.
 • Çocuk Şube Müdürlüğü: Çocukların korunması ve çocuklara yönelik suçların araştırılmasıyla ilgilenen birimdir.
 • Narkotik Şube Müdürlüğü: Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kullanımıyla mücadele eden birimdir.
 • Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü: Terör örgütleri ve terörist faaliyetlerle mücadele eden birimdir.
 • Asayiş Şube Müdürlüğü: Genel asayişin sağlanması ve suç önleme faaliyetleriyle ilgilenen birimdir.
 • Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: İnternet üzerinden işlenen suçlarla mücadele eden birimdir.
 • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü: Trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili görevleri yerine getiren birimdir.
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü: Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden birimdir.

EMNİYET HİZMETLERİ BRANŞ YÖNETMELİĞİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü için düzenlenmiş olup, 25.08.2011 tarihli Resmî Gazete ‘de 28036 sayısıyla yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 26.05.2021 tarihinde yapılan son değişiklikle güncellenmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre, bir emniyet mensubu polis, branştan çıkartıldıktan sonra en fazla 6 yıl boyunca çevik kuvvette görev yapabilecektir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği, 19 madde ve 2 geçici maddeden oluşmaktadır. İlk 4 madde yönetmeliğin amacı, kapsamı, dayanağı ve tanımlarına yer verirken, 5 ila 15/A maddeleri arasında branş işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Son olarak, 16. madde ve devamı hükümleri, son hükümleri kapsar. Yönetmelikte 3. sınıf emniyet müdürlüğü dahil olmak üzere branşlaşma esas kabul edilmiştir. Yönetmeliğin yürütülmesi İçişleri Bakanı tarafından yapılmaktadır.

EMNİYET HİZMETLERİ BRANŞ ALMA SÜRECİ

Emniyet hizmetlerinde çalışan personellerin branş alabilmesi için gerekli usul ve esaslar Emniyet Hizmetleri Sınıf Branş Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Branş alabilmek için personellerin ilgili branşla ilgili bir kursu başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Branş Yönergesinde hangi branşların kurslarının açılacağı belirlenir ve bu kurslar internet sayfasında duyurulur. İlgili daire başkanlığı, genel hizmet statüsünde olan personellerden veya başka bir branşta çalışan personellerden uygun olanları kursa çağırabilir.

Başka bir branşta çalışan personel, yeni branş biriminde çalışmaya başladığında eski branşından çıkarılır. Bu çıkarma işlemi, kişinin talebi aranmaksızın çalıştığı branşın daire başkanlığı tarafından yapılır. Kurs tamamlandıktan sonra başarılı olan personele sertifika verilir. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle kursa devam edemeyen personel, sağlık raporuyla bu durumu belgelemesi ve idare tarafından kabul edilmesi halinde açılacak ilk kursa çağrılır.

Bir personelin branşa alınabilmesi için ayrıca şu şartlara sahip olması gerekmektedir:

 • Son 3 yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
 • Son 3 yıl içinde iki veya daha fazla aylık kesme cezası almamış olmak,
 • Personelin en az 2 amirinden olumlu görüş alması (liyakat, mesleki yeterlilik, başarı vb.),
 • Gerekli görüldüğü takdirde yapılacak sınavlarda (beceri, motivasyon, bilgi ölçen yazılı, sözlü veya elektronik sınavlar) başarılı olmak,
 • Branşla ilgili kursu başarıyla tamamlamak.

BRANŞ EĞİTİMLERİ VE BRANŞ KOMİSYONLARI

Branş komisyonları, en az 5 kişiden oluşur. Bu kişiler genellikle ilgili daire başkanlığındaki personel işlerinden sorumlu daire başkan yardımcısı, şube müdürü, daire başkanı ve daire başkanının uygun gördüğü rütbeli personellerdir. Branş komisyonu başkanı ve üyeleri, kendileri, eşleri üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları için oy kullanamazlar. Bando, trafik, havacılık ve kurbağa adam gibi bazı branşlar için komisyonun oluşturulması ayrı yönergelerle belirlenmiştir. Komisyon üyeleri, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Personellerin branşlı olarak atanması, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Her branş için gerekli personel sayısı ve atamaları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir. Ayrıca, hizmet öncesi branş eğitimleri de bulunmaktadır. Bu eğitimler, polis eğitim ve öğretim kurumlarında verilir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve performansı yeterli olan polis memurları, atanacakları branşlara doğrudan atanır, başka bir işleme gerek kalmaz.

BRANŞTAN ÇIKARMA ŞARTLARI

Bir personelin branştan çıkarılması için ilgili birim amiri, bu durumu gerekçeli bir şekilde bildirerek branş komisyonuna teklif eder. Teklif, branş komisyonu tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse branştan çıkarılır. Ancak bu durum için Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşünü sunması ve Genel Müdürün onayı gerekmektedir. Branştan çıkartılma teklifi için aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmiş olması gerekir:

 • Branş yönergelerinde belirtilen şartlardan birini kaybetmiş olmak.
 • Personelin verimli olmayacağına dair belirtiler bulunması.
 • Personelin hizmeti olumsuz etkilediğine dair belirtiler bulunması.
 • Adli veya idari bir suçtan dolayı cezalandırılmış olması ve bu durumun verimsizliğine dair belirtiler bulunması.
 • İlk yazılı ikazı aldıktan sonra bir yıl içinde ikinci kez yazılı ikaz alması.
 • Polis halk ve ilişkilerinde olumsuz davranışlar sergilemesi, ancak bu durum için personelin kendisini düzeltme süresi verilir.
 • Branş yönergelerinde belirlenen süre dışında görev alanlar.
 • Başarı ölçütlerine göre düşük performans gösterenler.

Ancak bazı istisnai durumlar da bulunmaktadır. Örneğin, branş dışında üç yıl boyunca kesintisiz görev alanlar veya en az iki yıl branş dışında kalan ve polislik mesleğine dönecek olanlar resen branştan çıkarılır. Ayrıca, idari veya asayişle ilgili zorunlu durumlarda da resen çıkartma işlemi yapılabilir. Branştan çıkartma işlemi, personel tarafından onaylandıktan sonra Personel Dairesi Başkanlığı’na 15 gün içinde gönderilmelidir.

BRANŞTAN ÇIKARMA YETKİLİ MAKAM   

Emniyet personelinin branştan çıkarılması için öncelikle ilgili birim amiri tarafından branş komisyonuna teklif yapılmaktadır. Yapılan bu teklifin “gerekçeli” olması zorunludur. Teklif üzerine personelin durumu branş komisyonunda değerlendirilir.

Branş komisyonu kararı ile branştan çıkarılması uygun görülen kişiler:

 • Birimin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve
 • Genel Müdürün onayı ile branştan çıkarılır.

Genel Müdüre bağlı Daire Başkanlıklarında branştan çıkarma işlemi ise:

 • İlgili daire başkanının teklifi ve
 • Genel Müdürün onayı ile yapılmaktadır.

Yönetmelik branştan çıkarmada yetkiyi açıkça belirttiğinden, yukarıda belirtilen kişiler dışında çıkarma işleminin yapılması, işlemi yetki yönünden hukuka aykırı hale getirecektir.

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ İPTAL DAVASI

Emniyet hizmetlerindeki branştan çıkarma işlemi idarenin sınırsız takdir yetkisine sahip olmadığı gibi belirli şartların varlığını gerektirir. Branş yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen durumlar olmadan bir personelin branştan çıkarılması mümkün değildir. Ancak, idari ve asayişle ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Genel Müdür tarafından re’sen branştan çıkarma işlemi yapılabilir. Bu durumda, idare ilgili zorunlu durumu somut olarak ortaya koymalıdır, böylece idarenin keyfiyeti söz konusu olmaz.

Branştan çıkarma işlemi bir idari işlemdir ve ilgili kişinin rızası gerekmez. Bu işlem idare mahkemelerinde görülür, yetkili mahkeme ise personelin görev yaptığı yerdeki idare mahkemesidir. Eğer bulunduğu yerde idare mahkemesi yoksa ilin bağlı olduğu idare mahkemesinde dava açılabilir.

Dava açma süresi, işlemin ilgili personele tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gündür. Dava dilekçesi, imzalı olarak açılır ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen hususları içermelidir. Branştan çıkarma işlemine ilişkin işlem de dilekçeye eklenir ve talep edilirse yürütmenin durdurulması için gerekçeler belirtilir. Yürütmenin durdurulması için şu şartlar aranır:

 • İdari işlem açıkça hukuka aykırı olmalıdır.
 • İdari işlemin uygulanması halinde telafi edilmesi zor ve imkânsız zararlar doğması muhtemel olmalıdır.

İptal edilme nedenleri arasında şunlar bulunur:

 • Hukuka Aykırılık: Branştan çıkarma işlemi, Türkiye’deki yasalara, yönetmeliklere veya diğer ilgili mevzuata aykırı yapılmışsa, bu durumda işlem hukuka aykırı kabul edilir ve iptal edilebilir.
 • Usulsüzlük: Branştan çıkarma işlemi, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse (örneğin, gerekli tebligat yapılmamış veya komisyonun yetkisi aşılmışsa), bu durumda işlem usulsüz kabul edilir ve iptal edilebilir.
 • Kötü Niyet veya Keyfilik: Branştan çıkarma işlemi, kötü niyetle veya keyfi bir şekilde yapılmışsa, bu durumda işlem iptal edilebilir.
 • Kamu Yararına Aykırılık: Branştan çıkarma işlemi, kamu yararı ile bağdaşmayan bir şekilde gerçekleştirilmişse, bu durumda işlem iptal edilebilir.
 • Haklı Gerekçenin İncelenmemesi: Branştan çıkarma işlemi yapılırken ilgili kişinin savunma hakkı dikkate alınmamış veya gerekçeli karar verilmemişse, bu durumda işlem iptal edilebilir.

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ İPTAL NEDENLERİ-EMSAL KARARLAR

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/17790 E.  ,  2022/2208 K. ( Branştan çıkarma işlemi)

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; istihbarat branşlı polis memuru olarak görev yapmakta iken, Mersin ili, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü, TSO Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine geçici görevlendirilen davacının, bu branştan çıkarılarak genel hizmet statüsüne aktarılmasına ilişkin 28/05/2012 günlü Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; istihbarat hizmetlerinden yirmidört ay süreyle ayrı kalanların istihbarat branşından çıkartılacağı hususundaki yetkinin bağlı yetki niteliğinde olduğu, davacının 08/05/2010 tarihinde istihbarat branşından ayrıldığı ve bu işlemi de dava konusu etmediği gözetildiğinde; 09/05/2012 tarihi itibarıyla yirmidört ay süreyle istihbarat branşından ayrı kalan davacının istihbarat branşından çıkartılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacının temyiz başvurusu üzerine, Danıştay Beşinci Dairesinin 16/03/2017 günlü, E:2016/17152, K:2017/7759 sayılı kararıyla, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün 09/05/2012 tarihli işlemiyle; 08/05/2010 tarihinden itibaren istihbarat birimlerinden ilişiği kesilen davacının, anılan tarihten itibaren branşı dışında geçen görev süresinin, Yönerge’de belirlenen yirmidört aylık süreden fazla olduğunun tespiti üzerine branştan çıkarılması teklif edilmiş ise de; dava konusu işleme esas alınan 22/05/2012 günlü Branş Komisyonu kararında ve davalı idarenin savunmasında, “…davacının istihbarat hizmetlerinden yirmidört ay süre ayrı kalması, daha önceki ikazları ve hakkında tutulan raporlar göz önünde bulundurularak istihbarat branşından çıkarılmasının uygun görüldüğü…”

şeklinde ifadeye yer verildiği; öncelikle, davalı idarece, yazılı ikaz yazılmasına sebep teşkil eden olayların hukuken geçerli, somut ve açık delillerle ortaya koyulmasının gerektiği, yazılı ikazların, başlı başına branştan çıkarma işlemi için yeterli olmadığı, ikaza konu olayın, gerçek olup olmadığının ve branştan çıkarma için hukuki sebep olup olmayacağının Mahkemece irdelenmesi gerektiği; öte yandan; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğine göre, ilgili Yönergede belirtilen süre kadar branşı dışında çalışan personelin branştan çıkarılabileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, somut olayda, davacının istihbarat hizmetlerinden ilişiğinin kesilmesine sebep olan il içi atama işlemine karşı dava açıp açmadığının dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılamadığı;

dava konusu branştan çıkarma işleminin dayanağı olan 22/05/2012 tarihli Branş Komisyonu kararında belirtilen hususlara yönelik tam bir inceleme yapılmadan verilen davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında eksik inceleme nedeniyle hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedilmiştir.

Anılan bozma kararına uyularak yapılan inceleme ve yargılama sonunda … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla; davalı idarece davacıya yazılı ikaz verilmesine sebep teşkil eden olayların hukuken geçerli, somut ve açık delillerle ortaya koyulması, Mahkemelerince de ikaza konu olayın gerçek olup olmadığının ve branştan çıkarma için hukuki sebep olup olmayacağının irdelenmesi gerekmekte ise de; davacının istihbarat hizmetlerinden ilişiğinin kesilmesine sebep olan geçici görevlendirme işlemine karşı dava açmadığının anlaşılması karşısında, 08/05/2010 tarihinde istihbarat branşı dışında görevlendirilen, 09/05/2012 tarihi itibarıyla da yirmi dört ay süreyle anılan branştan ayrı kalan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemin anılan sebep unsuru yönünden hukuka uygun olduğu ve bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 12/11/2019 günlü, E:2018/2276, K:2019/5916 sayılı kararıyla, dava konusu branştan çıkarma işleminin, “bir yıllık süre içerisinde ikinci kez yazılı ikaz edilmiş olmak” ve “yirmi dört ay branş dışında çalışmak” olmak üzere iki ayrı hukuki sebebinin bulunduğu, davacıya verilen 03/05/2010 tarihli yazılı ikaza (ki bu ikaz, davacıya aynı yıl içinde verilmiş ikinci ikazdır) konu olayın idarece disiplin soruşturması konusu yapılması üzerine tesis edilen, davacının 6 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin … İdare Mahkemesince iptal edildiği, bu kararın Danıştay Beşinci Dairesince onandığı ve karar düzeltme istemi de reddedilerek iptal kararının kesinleştiği, söz konusu yargı kararı gerekçesi ile birlikte incelendiğinde,

davacının yazılı ikazını gerektiren bir eyleminin bulunmadığı anlaşıldığından anılan yazılı ikazın dava konusu işlemin sebep unsuru olarak kabulüne olanak bulunmadığı; bununla birlikte her ne kadar İdare Mahkemesince, davacı tarafından geçici görevlendirme işlemine dava açılmadığı belirtilmiş ise de; davacı hakkında geçici görevlendirme işlemi tesis edilmesine sebep olan disiplin cezasının yargı kararı ile hukuka aykırılığına karar verildiği, davacının geçici görevlendirilmesinin hukuken geçerli bir sebebe dayanmadığı, dolayısıyla söz konusu geçici görevlendirmenin ve bu nedenle branş dışında çalışmanın dava konusu işlemin sebep unsuru olarak kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına hükmedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan karar düzeltme başvurusu ise Danıştay İkinci Dairesinin 19/04/2021 günlü, E:2021/8956, K:2021/1332 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin anılan bozma kararına aynen uyularak … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla; dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı İdare tarafından; davacının olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle iki kez yazılı olarak ikaz edildiği, personelin değerlendirilmesine yönelik toplantıda davacının verimsiz olduğu ve motivasyonunu tamamen kaybettiğine dair kanaat oluştuğu, dava konusu işleminin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

HARBİYE HUKUK BÜROSU İPTAL DAVASI HİZMETLERİMİZ

Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız idare hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman avukat kadromuzla müvekkillerimizin idare hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. İdare hukukundan doğan branştan çıkarma işlemi iptal davaları gibi pek çok alanda hizmet vermekte olup müvekkillerimize branştan çıkarma işlemi ile ilgili çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

Branştan çıkarma işlemi İdare Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 • İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi
 • Kamulaştırma davaları takibi
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi
 • İhalelere ilişkin dava takibi
 • İdari para cezalarına itiraz ve idari işlemin iptali davası takibi
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı idari işlemin iptali ve tam yargı davalarının takibi
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı idari işlemin iptali ve tam yargı davalarının takibi
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının takibi
 • Karayolları Trafik davaları takibi
 • İmar davalarının takibi
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar
 • Meslekten ihraç
 • Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Manevi tazminat davaları
 • Kamulaştırma davaları

İdare hukuku avukatı, İdare hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. İdare hukuku davaları kendi özel usul ve esasları olan ve özel mahkemelerde görülen davalardır.  Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman idare hukuku avukatı kadromuzla müvekkillerimizin idare hukuku davalarını ve branştan çıkarma işlemi uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir.

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ VE İPTAL DAVASI

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ VE İPTAL DAVASI

BRANŞTAN ÇIKARMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Polislikte Branş Ne Demek?

Polislikte “branş”, polis teşkilatının farklı alanlarına odaklanmış ve uzmanlaşmış personelin bulunduğu birimleri ifade eder. Her branş, belirli bir konuda uzmanlaşmış polis memurlarından oluşur ve belirli bir görev alanına odaklanır. Bu branşlar, polis teşkilatının çeşitli suçları önleme, araştırma ve soruşturma alanlarında etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Her branşın kendi içinde belirli yetki ve sorumlulukları bulunur ve polis teşkilatının genel hizmetlerine katkı sağlar.

Emniyet Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Emniyet Komisyonu, genellikle bir polis teşkilatının içinde yer alan ve çeşitli konularda karar alma, yönlendirme ve denetleme görevleri olan bir kuruldur. Emniyet Komisyonu’nun oluşumu ve bileşimi, polis teşkilatının yapısına göre değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki kişilerden oluşur:

 • Emniyet Müdürü: Polis teşkilatının en üst düzey yöneticisi olan Emniyet Müdürü, Emniyet Komisyonu’nun başkanı olarak görev yapabilir.
 • Yardımcılar veya Müdür Yardımcıları: Emniyet Müdürüne doğrudan rapor veren yardımcılar veya müdür yardımcıları, Emniyet Komisyonu’nda önemli rol oynarlar.
 • İl Emniyet Müdür Yardımcıları: İl Emniyet Müdürü tarafından atanarak il genelindeki polis faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlarlar.
 • Şube Müdürleri: İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şubelerin müdürlerinden oluşan bir grup da Emniyet Komisyonu’nda yer alabilir.
 • Bölge Emniyet Müdürleri: İllerdeki bölge emniyet müdürleri, il emniyet müdürüyle birlikte ilgili komisyonlarda görev alabilirler.
 • Daire Başkanları: Polis teşkilatının farklı dairelerini yöneten daire başkanları da Emniyet Komisyonu’na dahil edilebilirler.
 • Uzmanlar ve Danışmanlar: Emniyet Komisyonu, konuyla ilgili uzmanlar ve danışmanlardan da faydalanabilir. Örneğin, hukukçular, psikologlar, güvenlik uzmanları gibi kişiler komisyona danışmanlık yapabilirler.

Çevik Kuvvet Branş Mı?

Çevik Kuvvet birimi, toplumsal olaylara müdahale etmek, kalabalıkları kontrol altında tutmak, gösterileri denetlemek gibi görevleri üstlenir. Çevik Kuvvet polis teşkilatının bir birimi olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla çevik kuvvet branş değildir.

Branş Değiştirmek Mümkün Mü?

Branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi dışında, 10 yıl boyunca branştan ayrılamaz. Eğer bu süre dolmadan branştan çıkartılırsa, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde geçirmek zorundadır. Ancak çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl süreyle çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa bile genel hizmet kadrosuna aktarılır.

Pomem Mezun Olduktan Sonra Hangi Birime Atanılır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunu Teşkilat mensuplarının onay işlemleri, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ek-24’üncü maddesinde yer alan hükümlere dayanmaktadır. Buna göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday Polis Memuru olarak atanırlar.

POLİS NASIL OLUNUR? POLİSLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap