İdare HukukuJANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması, bu mesleği yapmak isteyen adayın gerekli koşulları sağlaması durumunda, kişi hakkında daha önce verilmiş bir ceza mahkumiyet kararının bulunup bulunmadığını, adli sicil kaydı ve diğer hususlar incelenmektedir.

İdare Hukuku Avukatı İletişim

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Tüm memurluklara girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaktadır. Soruşturma ve araştırma işlemi 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanununun hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanundan atıf yapılmıştır. İlgili kanunun 48. Maddesinde belirtilen koşullar

ve diğer koşulları yerine getiren kişiler devlet memurluğu ve kamu görevlisi olma hakkına sahiptirler. Fakat bu koşulların olması yeterli olmayıp kişi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamasından geçmesi gerekmektedir. Bu soruşturma Milli İstihbarat Teşkilatı Müteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlık ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılmaktadır. Kişinin:

 • Adli sicil kaydı,
 • Halen aranıp aranmadığı,
 • Bir tehdit oluşturup oluşturmadığı,
 • Ahlaki durumu,
 • Yabancılarla ilgisi,
 • Sır saklama yeteneği,

Araştırılır ve rapor hazırlanır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NE İÇİN YAPILIR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması kişinin Devlet Memurları Kanunu madde 48’deki koşulların bulunması halinde bakınız: Madde 48 – “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;

 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 4. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

B) Özel şartlar:

 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” Incelendikten sonra kişinin daha öncesinde suç işleyip işlemediğini, aranıp aranmadığı gibi hususlar incelenerek bir karara varılmasıdır.

JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPMANIN KANUNİ DAYANAĞI NEDİR?

Jandarma ve uzman erbaş güvenlik soruşturması 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununca yapılır. Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6/1-g maddesine göre “İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlar veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için 7315 sayılı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.”

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDEN YAPILIR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması, adayın kamu hizmetinde rol almasında herhangi bir sakıncanın bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan araştırmadır. Amaç kişinin kamu hizmeti yapabilmesi için gerekli güvenilirliğe sahip olup olmadığının incelenmesidir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE ZAMAN YAPILIR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması, uzman erbaş yönetmeliği madde 6/1-g gereğince askerlik eğitimini başarıyla tamamlayan kişinin ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlara atama öncesi yapılmaktadır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI KAPSAMI NEDİR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturmasında kapsama dahil olan konular ve araştırılan hususlar şöyledir:

 • Adayın adli sicil kaydı
 • Kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı
 • Aday hakkında cezai bir hüküm verilip verilmediği
 • Kesinleşmiş mahkeme kararları
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 171, 5, ve 231. Maddesi gereğince alınan kararlar
 • Adayın devam eden soruşturması ya da kovuşturması
 • Adayın kamu görevinden ya da memurluktan çıkarılma cezasının bulunup bulunmadığı
 • Yabancılarla ilişiği
 • Terör örgütleriyle irtibatının bulunup bulunmadığı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA NEYE BAKILIR NEYE BAKILMAZ?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 4. Ve 5. Maddeleri bize jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturmasında nelere bakılacağını göstermektedir. Buna göre incelenecek hususlar için bkz: JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI KAPSAMI NEDİR?

Dikkat edilmeyecek hususlar ise:

 • Adayın boşanmış olması
 • Adayın 18 yaşından küçükken işlediği suçlar
 • Adayın eğitim aldığı kurum (lise, üniversite, dershane)
 • Adayın kişisel borçları ve icra takibi
 • Tek başına anne baba kardeşe bakarak aday için olumsuz sonuç verilmesi
 • Kişinin çekirdek ailesi dışında geniş ailenin akrabaların araştırılması
 • Adayın ceza davasından beraat kararı olması
 • Aday hakkında daha önce başlatılan soruşturma takipsiz kalması

gibi sebeplerin araştırılması ve güvenlik soruşturmasını etkilemesi hukuka aykırıdır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU NEDİR?

Jandarma uzman erbaş arşiv araştırması için adayın gerekli şartları taşıması halinde arşiv araştırması formu doldururlar. Form internet üzerinden doldurulur. 2 sayfadır. Eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması önem arz eder.

ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Form büyük harflerle doldurulmalı,
 • Bilgiler kısaltılmamalı,
 • Fotoğraf yüklenmeli,
 • Form renkli çıktı olarak alınmalı.

UZMAN ÇAVUŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

 1. Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması yapılırken ilk aşama adayın Jandarma Genel Komutanlığından, Jandarma Kuvvet Komutanlığından ya da Sahil Güvenlik Komutanlığında güvenlik soruşturması ve araştırması formu doldurulması gerekmektedir.
 2. Kurum formu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalleli idare amirliklerine gönderir ve süreç başlar.
 3. Makam güvenlik soruşturmasını inceler ve bir hüküm verir.
 4. Hükmün olumlu olması halinde kişi göreve başlatılır. Olumsuz olması halinde ise adaya tebligat yapılmak suretiyle yapılan işlem bildirilir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUÇLARI NELERDİR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması arşiv araştırması 30 iş günü, güvenlik soruşturması 60 iş günü sürer ve bir karara bağlanır. Kararın olumsuz sonuçlanması halinde sonuç kişiye tebliğ edilir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANDIĞINDA SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması sonucu kişiye tebliğ edilir. Kişiye sonuçlar şuralardan bildirilir:

 • Kısa mesaj
 • CİMER üzerinden sorgulama
 • Jandarma Genel Komutanlığı internet sitesi
 • Sahil Güvenlik Akademisi internet sitesi

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇMEME NEDENLERİ NELERDİR?

Uzman erbaşlığa engel suçlar 3269 sayılı kanunda sayılmıştır. Bu suçlardan dolayı aday hakkında soruşturma veya kovuşturmasıoşan kişi uzman erbaş olamaz. Madde 12/3-b) “Verilen ceza, ertelense, seçenek

yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;

 1. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,
 2. Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların, c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,
 3. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,
 4.  Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkûm olanların veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların,
 5. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenlerin,
 6. Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından

çıkartılanların,

Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.”

JANDARMA UZMAN ERBAŞ OLMAYA ENGEL SUÇLAR NELERDİR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması yapılırken dikkat edilen husus şöyledir, aday katalog suçlardan biri ile mahkum olmuşsa jandarma uzman erbaş olamamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu 100/3’ e göre Katalog suçları şunlardır:

 • Çocuklara yapılan cinsel istismar
 • Uyuşturucu madde imalatı, ticareti
 • Cinsel istismar suçu
 • Kasten adam öldürme
 • Kaçakçılık
 • Hırsızlık
 • Rüşvet
 • Dolandırıcılık
 • Güveni kötüye kullanma
 • İftira
 • İrtikâp
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
 • Silah kaçakçılığı yapma
 • Cumhurbaşkanına suikast
 • İşkence
 • Fuhuş
 • Soykırım
 • Sağlık çalışanını kasten yaralama
 • Anayasal düzeni bozma
 • İnsan ticareti

Bu suçların birini işlemiş olan aday uzman erbaş olamaz.  Ayrıca kişi:

 • Firar
 • Amir veya üstünü fiilen taaruz
 • Emre itaatsizlikte ısrar
 • Üste hakaret
 • Mukavemet
 • Fesat
 • İsyan

Suçlarından birini işlemişse ve katalog suçların dışında kişi taksirli bir suç işlemiş ve 6 ay ve daha uzun süre mahkum edilmiş ise uzman erbaş olamamaktadır.

MEMURLUĞA ENGEL SUÇLAR

GÜVENLİK SORUŞTURMASI TEKRARLANIR MI?

Güvenlik soruşturması kararı verildikten sonra aday yürütmenin durdurulması ya da iptal davası açmış ve karar almışsa kişi hakkında tekrardan jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması için başvurabilir. Sonuç yeniden olumsuz olsa bile gerekçe aynı olmayacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANANLAR NE YAPMALIDIR?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanırsa kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine İptal davası açabilir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ SONUÇLANMA NEDENİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİM?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması halinde adaya bu durum tebliğ edilir. Fakat aday olumsuz sonucun nedeni tebliğde yer almaz. Adaya kısa mesajla tebliğ yapılabilir ya da aday CİMER’ in sayfasından durumunu öğrenebilir. Jandarma Genel Komıtanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi internet sitelerinde de sonuçlar yayınlanır ve kişiler sonucu öğrenebilir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI KARARI İPTAL DAVALARI

Adayın jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanırsa, kişi işlemi yapan kurumun bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurarak güvenlik soruşturması iptal kararı aldırabilir, böylece kişi tekrar başvuruda bulunabilir. Görevli mahkeme, idare mahkemeleridir. Kişinin özel hayatının korunması hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, kişisel verilerinin güvenliği, masumiyet karinesi gibi haklarının ihlal edecek uygulamaların varlığı halinde iptal davası açılabilmektedir. Dava açma süresi kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gündür. Bu süre geçtikten sonra dava açılamaz. Kişi idari işlemin yetki, şekil, konu ya da amaç unsurlarında sakatlık bulunduğunu iddia ederek bu davayı açabilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İDARE HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİMİZ

İdare Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 • İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi
 • Kamulaştırma davaları takibi
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi
 • İhalelere ilişkin dava takibi
 • İdari para cezalarına itiraz ve idari işlemin iptali davası takibi
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı idari işlemin iptali ve tam yargı davalarının takibi
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı idari işlemin iptali ve tam yargı davalarının takibi
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının takibi
 • Karayolları Trafik davaları takibi
 • İmar davalarının takibi
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar
 • Meslekten ihraç
 • Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Manevi tazminat davaları
 • Kamulaştırma davaları

İdare hukuku avukatı, İdare hukuku uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. İdare hukuku davaları kendi özel usul ve esasları olan ve özel mahkemelerde görülen davalardır.  Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman idare hukuku avukatı kadromuzla müvekkillerimizin idare hukuku davalarını ve uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÜVENLİK SORUŞTURMASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Jandarma Uzman Erbaş Soruşturmasında Nelere Bakılır?

 • Adli sicil kaydına,
 • Halen aranıp aranmadığını,
 • Bir tehdit oluşturup oluşturmadığını,
 • Ahlaki durumunu,
 • Yabancılarla ilgilisi,
 • Sır saklama yeteneğininin bulunup bulunmadığına bakılmaktadır.

Jandarma Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması en geç 60 iş günü sürer. Fakat yoğunluğa göre bu süre uzayabilmektedir.

Jandarma Güvenlik Soruşturmasında Aileye Bakılır Mı?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile aile araştırılmaz. Kişinin eşi veya birinci derece kan ve sıhri hısımları dahil.

Güvenlik Soruşturmasından Kimler Geçemez?

Jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturmasında, kişinin:

 • Adli sicili,
 • Kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı,
 • Kişi hakkında tehdit olup olmadığı,
 • Kesinleşmiş mahkeme kararı,
 • 5271 CMK’nın 171 ve 231. maddelerine göre devam eden kovuşturma ve soruşturma olması,
 • Kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası,
 • Yabancılarla ilişiği,
 • Terör örgütüyle ilişiği

İncelenir ve engel bir durumun varlığının tespiti halinde kişi güvenlik soruşturmasından geçemez.

Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması Elenme Sebepleri

Bkz: Güvenlik Soruşturmasından Kimler Geçemez? ‘de saydığımız hususların varlığı halinde aday elenir.

Güvenlik Soruşturmasında WhatsApp Geçmişi İncelenir Mi?

WhatsApp yazışmalarında SHA 256, yani uçtan uca şifreleme var olduğundan gönderilen ya da iletilen içeriklere 3. bir kişinin erişmesi mümkün değildir. Kişi CMK 134 kapsamındaki kuvvetli suç halinde erişim gerçekleşebilir fakat onun dışındaki hallerde bu mümkün değilidir ve kişinin WhatsApp geçmişi incelenmez.

Arşiv Araştırması Ne Kadar Sürer?

Arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak yoğunluk sebebiyle bu süre uzayabilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Olan Uzman Çavuş Olabilir Mi?

Bkz: JANDARMA UZMAN ERBAŞ OLMAYA ENGEL SUÇLAR NELERDİR? Burada saydığımız suçlardan birine sahip adli sicil kaydı olan kişi uzman çavuş olamamaktadır.

JANDARMA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU ÖRNEĞİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
1. Adı, Soyadı (*)   7.
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu
İl   Fotoğraf
2. Uyruğu T.C. İlçe  
3. T.C. Kimlik Nu.   Köy/Mah.  
4. Doğum Yeri   Cilt Nu.  
5. Doğum Tarihi   Aile S.Nu.   Medeni Hali :  
6. Telefon Nu.:   Sıra Nu.   Dini :  
Ev   Seri Nu.   Veriliş Sebebi :  
Cep   Veriliş Tarihi   Kayıtlı Ol. Nüf.İd. :  
8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)
Mahalle          : Apartman/Site Adı  :
Cadde            : Daire Nu.                :
Sokak             : Köy/Belde/Kasaba  :
Bina/Kapı Nu. : İlçe :                             İl:
9. Daimi Adres
Mahalle          : Apartman/Site Adı   :
Cadde            : Daire Nu.                 :
Sokak             : Köy/Belde/Kasaba  :
Bina/Kapı Nu. : İlçe :                                   İl:
10. Öğrenim Durumu
Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**)
’den         ’e   Mezuniyet Tasdikname
İlçe :                                               İl    
11. Son Çalıştığı İşyeri
Tarih Unvanı (Çalıştığı İşyeri Adı) Son Çalıştığı İşyeri Adresi İşin Nevi
/     /       ’den
/    /          ’e
     
İlçe :                                   İl:
12. Askerlik Durumu
Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri
      /      /       /      /    
İlçe :                                     İl:
13. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç)
Adı Soyadı İkamet Adresi İş Adresi Doğum
Yeri / Tarihi
Milliyeti / Mesleği
         
Tel Nu.:
İlçe :                       İl:
Tel Nu.:
İlçe :                      İl:
         
Tel Nu.:
İlçe :                    İl:
Tel Nu.:
İlçe :                      İl:
         
Tel Nu.:
İlçe :                           İl:
Tel Nu.:
İlçe :                              İl:
14. Aileye Dair Bilgiler
Adı Soyadı Adresi (Yaşayanların) Doğum Yeri / Tarihi Uyruğu
Babasının        
Tel.Nu.:
İlçe :                               İl:
Anasının        
Tel.Nu.:
İlçe :              İl:
Eşinin(***)        
Tel.Nu.:
İlçe :                             İl:
Kardeş 1        
İlçe :                 İl:
Kardeş 2        
İlçe :             İl:
Kardeş 3        
İlçe :             İl:
Kardeş 4        
İlçe :             İl:
Kardeş 5        
İlçe :                             İl:
Kardeş 6        
İlçe :                             İl:
Kardeş 7        
İlçe :                             İl:
Kardeş 8 (****)        
İlçe :                             İl:
15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
                                                                                                             VAR (     )                  YOK (   )
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
                                                                                                                 Şahsın İmzası
17.UYARI a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
b. (*)    Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler.
c. (**)   10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır.

ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır.
d. (****)  Kardeş sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir.
e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il-ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka en az bir adet cep telefonu numarası belirtiniz.
f. 8’inci, 9’uncu ve 13’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi, askeri gazino ve lojman yazmayınız.
g. Formu bilgisayar ortamında büyük harfle doldurunuz. 2 suret olarak (ön-arka sayfa tek kağıda olacak şekilde), renkli fotoğraf baskılı olarak çıktısını alınız.

 

Bkz: vatandas.jandarma.gov.tr adresinden alınmıştır.

Rana Gül TOPATAN

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap