HARBİYE HUKUK BÜROSU İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI HİZMETLERİ

Tazminat avukatı haksız fiil veya bir eylem nedeniyle uğranılan zararların temini noktasında müvekkilinin zararını gidermek için hukuk yardımı yapar. Tazminat davaları niteliği gereği maddi bir alacağa ilişkin olduğu için, hakkın doğduğu nedenin tespiti, doğru hukuki nedenlerin tespiti ve varsa dava şartlarından açılacak davanın takibine kadar meşakkatli ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Harbiye Hukuk Bürosu Tazminat avukatı olarak tecrübeli ve uzman avukat-arabulucu kadromuzla müvekkillerimizin tazminat davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini koruyarak zararlarının tazmin edilmesi için gereken hukuki desteği sağlamak bizim önceliğimizdir. Tazminat davasının tüm türlerine ilişkin konularda arabuluculuk hizmeti de dahil büromuz tazminat avukatından profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

İstanbul tazminat avukatı tarafından verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat,
 • Haksız tutuklama, gözaltı ve arama dolayısıyla tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Haksız fiil sebebiyle tazminat davası,
 • Hakaret sebebiyle tazminat davası,
 • Trafik kazalarından doğan tazminat davaları,
 • Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı sebebiyle tazminat,
 • Malpraktis nedeniyle tazminat,
 • İş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan tazminat davaları,
 • İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat.

Tazminat hukuku konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak tazminat avukatımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

TAZMİNAT HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Tazminat Hukuku Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Tazminat Davaları

TAZMİNAT DAVALARINDA AVUKATIN ÖNEMİ NEDİR?

Tazminat davaları, kişilerin elde edeceği parasal bir menfaate ilişkin davalardır. Tazminat davalarının kazanılmasında, haksız fiilin varlığının ispatı, bu haksız fiil neticesinde meydana gelen zararın ispatı ve haksız fiil ile meydana gelen zarar arasında uygun bir illiyet bağının olduğunun ispatı oldukça zor meselelerdir. Bu tür davalarda, tazminat hakkını doğuran en uygun nedeni ilgili kanunlardan tespit etmek ve davayı bu hukuki nedene dayanarak açmak, profesyonel hukuki destek gerektiren konulardır.

Tazminat davalarının niteliği gereği gerektirdiği mesleki bilgi ve tecrübe, bu davaların mutlaka alanında yetkin bir İstanbul Tazminat Hukuku Avukatı eşliğinde açılması ve sürecin Tazminat Avukatı ile takip edilmesi oldukça önemlidir. Tazminat hakkı olan kişiler, yanlış usul ile dava açtıklarında ya da davalarında yanlış hukuki nedenlere dayandıklarında maalesef bu haklarını kaybedebilmektedirler.

Kişiler, maruz kaldıkları haksız fiil nedeniyle ya da iş akdinin haksız feshi nedeniyle veya ihbarda bulunmaksızın sözleşmelerinin feshedildiği durumlarda bir tazminat haklarının olduğunun dahi bilgisine ve bilincine sahip olamayabiliyorlar. Bu tür durumlarda kanundan doğan tüm hakların en doğru şekilde kullanabilmesi için bir İstanbul Tazminat Avukatı ile çalışmak kişilerin avantajına olacaktır.

İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

İstanbul Tazminat Avukatı, haksız fiil nedeniyle zarara uğrayıp tazminat hakkı doğan kişilerin kanundan doğan bu haklarının yerine getirilmesi için Türk Mahkemelerinden talepte bulunmalarına yardımcı olan ve bu konuda hukuki destekte bulunup süreci takip eden kişidir. Tazminat avukatı, tazminat hukukuna dair tüm mevzuata dair, her kanunda özel olarak düzenlenen tazminat türlerine, bunların koşullarına ve talepte bulunma sürelerine, talep usullerine hâkim, tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek avukatlardır.

Tazminat davalarında, kimi tazminat türleri bakımından arabuluculuk şartı mevcut olduğundan, İstanbul Tazminat Avukatı arabuluculuk görevini haiz ise, dava takibi yanında müvekkillerine arabuluculuk hizmeti de veren kişidir.

2024 YILI İSTANBUL TAZMİNAT AVUKATI ÜCRETLERİ NELERDİR?

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Tazminat davalarında avukatlık ücreti dava konusu, davanın tarafları, davanın içeriği, tazminatın miktarı, avukatın kıdemi, bilgisi, gereken yabancı dil yetkinliği, tecrübesi, uzmanlığı dikkate alınması gerektiğinden duruma göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul Tazminat Avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TAZMİNAT NEDİR?

Tazminat, halk arasında bilinen en kısa tanımıyla bir zarar karşılığında zarar görene ödenen para demektir. Hukuki bir terim olarak tazminat ise, hukuka aykırı bir eylem sonucu meydana gelen veya gelebilecek maddi ya da manevi nitelikte zararlar için zarar görene ödenen veya mahkeme kararıyla ödenmesi kararlaştırılan bir miktar para, bedel veya değerdir.

Tazminatın “telafi etmek” gibi çok önemli bir işlevi vardır. Tazminat, denkleştirici adalet düşüncesine dayalı olarak oluşan zararı telafi etmek için ortaya çıkmıştır. Tazminatın telafi işlevini gereğince yerine getirmesi için birtakım ilkeler benimsenmiştir. Öncelikle, zararın belirlenmesinde mağdurun malvarlığı dikkate alınmalıdır. Bir diğer ilke ise zenginleşme yasağıdır. Yani ödenecek tazminatla mağdur olan tarafın malvarlığında önemli ölçüde artışa neden olurken tazminat ödemeye mahkûm edilen taraf bu tazminat nedeniyle yoksulluğa düşmemelidir.

Tazminatın bir diğer işlevi ise “caydırıcılık” tır. Kişi, işleyeceği bir haksız fiil nedeniyle tazminat ödeme yükümlülüğü altına girebileceğini öngörerek bu haksız fiilin işlenmesiyle oluşacak zararı önleme girişiminde bulunabilir. Ya da bu önleme işlevi, zararın telafisinin bir yan sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Yani haksız fiiliyle zarara neden olan kişi tazminat ödemek zorunda kalınca daha sonraki fiilleri için daha dikkatli davranma bilinci edinebilir.

TAZMİNAT HAKKI DOĞURAN SEBEPLER NELERDİR?

Haksız fiil, zarar ve haksız fiil ile oluşan zarar arasında illiyet bağının bulunması tazminata hükmedilebilmesinin koşullarıdır. Türk hukukunda tazminat hakkı doğuran sebepler başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. Ancak tazminat hakkı doğuran en temel sebep, bir kimsenin haksız fiili sonucunda maddi ya da manevi bir zarar görmektir. Bir kişiye tazminat hakkı tanıyan en genel sebep budur.

Kanundan kaynaklanıp tazminat hakkı doğuran diğer nedenler ise oldukça çeşitlidir. Borçlar Kanunu’nda öngörülen tazminat hakkı nedenlerinin ilki sözleşmesel ilişkilerden kaynaklanan tazminat hakkıdır. Örneğin, aldatma, korkutma, hile gibi irade sakatlığı altında akdedilen sözleşmelerden dolayı iradesi sakatlanan tarafın bundan dolayı tazminat hakkı doğabilir. Bir diğeri, haksız fiil nedeniyle oluşan borç ilişkisinden kaynaklanan zarar neticesinde doğan tazminat hakkıdır. Ayrıca haksız fiil neticesinde ölüm ve bedensel zarar durumları da tazminat hakkı doğuran diğer özel nedenlerdir.

Kişilik hakkının zedelenmesi nedeniyle doğan manevi tazminat hakkı, borcun geç ifa edilmesinden doğan tazminat hakkı, ayıplı mal satmaktan doğan tazminat hakkı, taşınmaz satışlarında sözleşmede yazan yüzölçümü ile gerçek yüzölçümünün uyuşmamasından kaynaklanan tazminat hakkı, sözleşmeden haksız olarak dönme durumunda doğan tazminat hakkı, kira ilişkilerinden doğan tazminat hakkı, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan zararlar nedeniyle ve hizmet sözleşmesinin haksız feshedilmesinden doğan tazminat hakları gibi TBK’da pek çok tazminat hakkı doğuran neden düzenlenmiştir.

Borçlar Kanunu’ndaki tazminata ilişkin genel düzenlemelerin yanında, İş Kanunu’ndan doğan tazminat nedenleri, Basıl İş Kanunu’ndan doğan tazminat nedenleri, Deniz İş Kanunu’ndan doğan tazminat nedenleri Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan tazminat nedenleri, Türk Medeni Kanunu’ndan doğan tazminat nedenleri de mevcuttur. Bunlarla birlikte, idare hukukundan doğan ve idarenin kamu hizmeti yürütürken kusurlu veya kusursuz sorumluluk hallerinden doğan tazminat hakkı da mevcuttur. Tazminat davasının tüm türlerine ilişkin konularda arabuluculuk hizmeti de dahil büromuz tazminat avukatından profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

Tazminat davası, kişilerin kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi neticesinde yani ortada bir haksız fiil neticesinde doğmuş bir zararın mevcudiyeti halinde zarar gören kişinin zararının giderilmesi talebiyle açılan davadır.

Tazminat davası genel anlamda iki temel üzerine açılır. Bunlardan ilki, haksız fiilden dolayı meydana gelen maddi zararlar nedeniyle açılan tazminat davaları, diğeri ise haksız fiilden dolayı meydana gelen manevi zararlar nedeniyle açılan tazminat davalarıdır.

Tazminat davalarında görevli mahkeme neresidir? Tazminat davalarında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Diğer kanunlarda düzenlenen göreve ilişkin hükümler saklıdır. Örneğin tazminat hakkı, idarenin kusurlu işlemlerinden ya da kusursuz sorumluluğundan kaynaklanıyorsa bu durumda, davalı kural olarak idare olacağından görevli mahkeme de idare veya vergi mahkemeleri olacaktır. Ya da Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Kanunu’ndan doğan tazminat davalarında görevli mahkeme ise İş Mahkemeleri olacaktır.

Tazminat davalarında yetkili mahkeme neresidir? Tazminat davalarında yetkili mahkeme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 6’da düzenlenen genel yetki kuralı çerçevesinde gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Bu kanunda ve diğer kanunlarda düzenlenen yetkiye ilişkin diğer hükümler saklıdır.

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Tazminat davası, diğer tüm davalarda olduğu gibi, tazminat istemine ilişkin bir dava dilekçesi ile açılır. Tazminat davası dilekçesinde, mahkemenin adı, davacının adı-soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa vekilinin adı soyadı, davalının adı-soyadı ve adresi, tazminat isteminin konusu, tazminat istemine neden olan haksız fiilin yani vakıanın açık özeti, iddia edilen her bir vakıanın ispatında kullanılacak deliller, dayanılan hukuki sebepler, talep edilen tazminat miktarının yazıldığı talep sonucu ve imza mutlaka yer almalıdır.

Tazminat davasına ilişkin dava dilekçesi, iki nüsha şeklinde hazırlanır ve gereken dava açma harç ve avans ücretlerinin mahkeme veznesine yatırılmasından sonra adliyelerin tevzi bürolarına teslim edilir. Tazminat davası, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Tazminat davasının tüm türlerine ilişkin konularda arabuluculuk hizmeti de dahil büromuz tazminat avukatından profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

TAZMİNAT DAVASI TÜRLERİ NELERDİR?

Türk hukuk sisteminde, tazminat hakkı doğuran nedenler birden çok kanunda düzenlenmiş haldedir. Her bir tazminat hakkı doğuran neden, tazminatın türünü ve tazminat istemine ilişkin açılacak davanın türünü belirler. Dayanağını kanunlarımızdan alan başlıca tazminat davası türleri:

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası: Türk Borçlar Kanunu’ndan düzenlenen bir tazminattır ve haksız fiil sonucu ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararların giderilmesi için açılan tazminat davası türüdür.
 • Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat Davası: Yine TBK’da düzenlenmiş ve haksız fiil sonucu tedavi giderleri, kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar nedeniyle bedensel bir zarara uğrayan kişinin açtığı tazminat davası türüdür.
 • Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat Davası: TBK’da düzenlenmiştir ve Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişinin kusurun varlığı halinde zararın giderilmesi için açtığı tazminat davası türüdür.
 • Manevi Tazminat Davası: TBK, TMK ve TCK’da düzenlenmişlerdir ve Hakaret, kişilik haklarına saldırı, nişanın bozulması, boşanma, kişilik haklarına basın ve yayın yoluyla saldırı, kişilik hakkının zedelenmesi, gibi manevi zararların oluştuğu durumlarda zararın giderilmesi için açılan tazminat davası türüdür.
 • Kıdem Tazminatı Davası: İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve iş sözleşmesi feshedilen işçiye kanunda öngörülen şartları sağladığı takdirde çalıştığı yerdeki kıdemi kadar peşinen ve toplu ödenmesi gereken bir miktar paranın ödenmemesi durumunda çılan dava türüdür.
 • İhbar Tazminatı Davası: İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve iş sözleşmesi feshedilirken kanunda öngörülen fesih bildirim sürelerine uymaksızın feshin gerçekleştiği durumlarda ödenmesi gereken bir miktar paranın ödenmemesi durumunda açılan tazminat davası türüdür.
 • Kötü Niyet Tazminatı: İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve iş güvencesi kapsamında sayılmayan ve haksız şekilde iş akdi feshedilen işçinin, işverenin bu kötü niyetli feshi karşısında dava yoluyla talep edebileceği tazminat davası türüdür.
 • Sendikal Tazminat Davası: İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve işverenin işçiye mensubu olduğu sendikadan dolayı haksız ve kötü muamelede bulunması ve bu sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin açtığı tazminat davası türüdür.
 • Ayrımcılık Tazminatı: İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve işverenin İş Kanunu m. 5’te düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırı davrandığı durumlarda işçinin açtığı tazminat davası türüdür.
 • İşe Başlatmama Tazminat Davası: İş Kanunu’nda düzenlenmiştir ve iş akdinin haksız şekilde feshedildiği mahkeme tarafından kabul edilen işçiyi, başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmayan işverene karşı açılan tazminat davasıdır.
 • Malpraktis Tazminat Davası: Doktorların bilgi ve beceri eksikliği, hatalı müdahalesi ya da ilgisizliği sonucu uygulanan tıbbi müdahaleden zarar gören hastanın açacağı maddi ya da manevi tazminat davası türüdür.

Tazminat davasının tüm türlerine ilişkin konularda arabuluculuk hizmeti de dahil büromuz tazminat avukatından profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

TAZMİNAT DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI VAR MIDIR?

Arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve usul ekonomisi ilkesi gereği getirilen bir alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasıdır. Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılır. İhtiyari arabuluculuk tarafların istemi ve tercihi ile arabuluculuğa başvurulması iken, zorunlu arabuluculuk kanunda öngörülen ve dava açmanın bir ön koşulu olarak düzenlenen bir sistemdir.

Tazminat davalarında arabuluculuk ise, kimi tazminat davası türleri bakımından zorunlu değilken bazıları için zorunludur. Kural olarak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ve haksız fiilden dolayı doğan tazminat hakkının istemi ile açılan davalarda arabuluculuk şart değildir. Ancak diğer özel kanunlarda düzenlenen tazminat türleri için, yine bu kanunlarda öngörülen hüküm gereği arabuluculuk dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Arabuluculuğun zorunlu olduğu tazminat davaları, İş Kanunu’nda düzenlenen tazminat haklarına ilişkin davalar ile Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen tazminat haklarına ilişkin davalardır. Ayrıca, haksız fiil nedeniyle açılan tazminat davasında taraflardan biri TTK kapsamında bir tacir ise, bu dava konusu ticari dava niteliğinde kabul edilip arabuluculuk şart olacaktır. Tazminat davasının tüm türlerine ilişkin konularda arabuluculuk hizmeti de dahil büromuz tazminat avukatından profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

TAZMİNAT AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Hukukumuzda, tazminat talepli dava sayısı ve çeşidi oldukça fazladır. Bu bakımdan, tazminat avukatının baktığı davalar da hayli fazla ve kapsamlıdır. Ancak uygulamada sıkça karşılaşılan tazminat avukatı olarak bakılan tazminat davalarına örnek vermek gerekirse, şu şekilde sıralanabilir;

 • Sözleşmelerin ihlali nedeniyle tazminat davaları,
 • İş kazası neticesinde tazminat davaları,
 • İş akdinin ihlali dolayısıyla tazminat davası,
 • Markaya tecavüz dolayısıyla tazminat davası,
 • Nişanın bozulması nedeniyle tazminat davası,
 • Boşanma dolayısıyla tazminat davası,
 • Trafik kazalarından dolayı tazminat davaları,
 • Haksız tutukluluk veya gözaltı nedeniyle tazminat davası,
 • Doktor hatası dolayısıyla tazminat davası.

Merve Sara Muğlu

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap