Miras HukukuVASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI

Vasiyetnamenin açılması davası, vasiyeti hazırlayanın ölümünün ardından açılan ve hakimin vasiyetnamede yer alanları okuması, incelemesi ve mirasçılara tebliği için açılan bir davadır. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir. Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

Vasiyetin açılması davası uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Gerek aile üyeleri arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar gerekse adil bir mirasın paylaşılması istemiyle mirasveren ölmeden vasiyetname hazırlamaya yönelir. Vasiyetnamenin açılması ise mirasverenin ölümünden sonra açılan ve ölene kadar da mahkemede ya da noterlerde saklı tutulan bir husustur.

Miras Avukatı İletişim

VASİYETNAME NEDİR?

Vasiyetname, mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzuları ile mirasının paylaşım şeklini düzenlediği yazılı veya sözlü olarak hazırlanabilen tek taraflı hukuki sonuç doğuran bir irade beyanıdır. Vasiyetnamenin; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç türü bulunmaktadır.

VASİYETNAME NASIL AÇILIR?

Vasiyetnamenin açılması davasının nasıl açılacağı Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir. Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

Yani vasiyetnamenin açılması Sulh Hukuk hakiminin vasiyetnameyi mirasçılara okuması ile beraber mümkün olur. Hakim, vasiyetnameyi mirasçılara okur, kabul edip etmediklerini sorar ve bu şekilde vasiyetnamenin açılması tamamlanmış olur.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI SÜRESİ NE KADARDIR?

Vasiyetnamenin ne kadar bir sürede açılacağı Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Yani vasiyetnamenin açılması süresi teslimden itibaren 1 aydır.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI SÜRECİ NASIL İŞLER?

Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir. Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

Vasiyetnamenin açılması davası için ilk başta vasiyetname Sulh hukuk hakimine teslim edilecek, hakim ilgili vasiyetnameyi okuyacak ve taraflara bildirecektir. Onları duruşmaya çağırarak itiraz eden olup olmadığını da soracaktır. Bu netice ile beraber vasiyetnamenin açılması süreci tamamlanmış olacak  ve daha sonra hakim tarafından verilen mirasçılık belgesi ile beraber tapuya gidilerek miras kalan malların mirasçılar üzerine geçirilmesi işlemi gerçekleştirilecektir.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI NEDİR?

Vasiyetin açılması davası uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Gerek aile üyeleri arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar gerekse adil bir mirasın paylaşılması istemiyle mirasveren ölmeden vasiyetname hazırlamaya yönelir. Vasiyetnamenin açılması davası, vasiyeti hazırlayanın ölümünün ardından açılan ve hakimin vasiyetnamede yer alanları okuması, incelemesi ve mirasçılara tebliği için açılan bir dava türüdür Vasiyetnamenin geçerliliğine  bakılmaksızın tesliminden  itibaren 1 ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından bu vasiyetname açılır ve ilgililere okunur. Daha sonra hakim tarafından verilen mirasçılık belgesi ile beraber tapuya gidilerek miras kalan malların mirasçılar üzerine geçirilmesi işlemi gerçekleştirilir.

VASİYETİN AÇILMASI DAVASINDA MAHKEME VERASET İLAMI İSTER Mİ?

Vasiyetnamenin açılmasının ve itiraz/iptal sürelerinin tamamlanmasının da ardından yasal ve atanmış mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesinden kendilerine mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilmesini isteyebilir. Veraset ilamı ya da bir başka ifadeyle mirasçılık belgesi miras bırakan öldüğünde mirasçıların miras bırakanın malvarlığı değerleri üzerindeki paylarını gösteren ve bunu ispatlamaya yarayan bir belge türüdür. Bu ilam ayrıca mirasçılara miras üzerinde tasarrufta bulunma yetkinliğini de verir.

Yasal mirasçılar (örneğin miras bırakanın çocukları, annesi, babası, torunları, eşi, evlatlık edinilen çocuk), miras bırakanın hiçbir yasal mirasçısı ya da kan hısmı yoksa devlet, miras sözleşmesiyle atanmış mirasçılar, vasiyet alacaklıları, miras bırakandan veya mirasçıdan alacaklı olan kişi ya da kişiler veraset ilamının verilmesi için talepte bulunabilme hakkına sahiptirler.

Nihayetinde vasiyetin açılması davasında mahkeme veraset ilamı istemez. Veraset ilamı, vasiyetin açılmasından sonra mirasçılara verilir.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASINDA İLGİLİLERE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU

Vasiyetnamenin açılması davasında ilgililere tebliğ zorunluluğu vardır ve bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.

Mirasçıların durumdan haberdar olması, mahkemeye gününde ve zamanında gelmesi için vasiyetnamenin açılması davasında ilgilere tebliğ zorunlu ve gereklidir.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASINDA GEÇERLİLİK İNCELEMESİ YAPILIR MI?

Vasiyetnamenin açılması davasında geçerlilik incelemesi hususu Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Dolayısı ile vasiyetnamenin açılması davasında geçerlilik incelemesi yapılmaz. Zira mahkeme kararı ile iptal edilmediği sürece vasiyetname geçerlidir. Sulh hukuk hakimi dolayısı ile geçerlilik incelemesi yapmaz, taraflara sadece vasiyetnameyi okur ve taraflara bildirir.

VASİYETİN AÇILMASI DAVASI İLE VASİYETİN İPTALİ İSTENEBİLİR Mİ?

Vasiyetnamenin iptali davasının açılması için öncelikle vasiyetnamenin açılmış olması gerekir. Dolayısı ile vasiyetnamenin açılması davası ile vasiyetin iptali istenemez. Önce vasiyetnamenin açılması davası açılıp daha sonra vasiyetnamenin iptali istenmelidir. Zira önce vasiyetname açılıp taraflara okunacak ki taraflar kendilerine neyin miras bırakıldığını bilsinler ve ona göre bu duruma itirazlarını gerçekleştirsinler.

VASİYETİN AÇILMASI DAVASI İLE VASİYETİN TENFİZİ İSTENEBİLİR Mİ?

Vasiyetnamenin tenfizi davaları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.02.1991 gün, 648-65 sayılı kararında da açıkça vurgulandığı üzere, bir ayni hakkın tesisi için değil, yalnızca Sulh Hukuk Mahkemesi’nce açılan vasiyetnamenin, TMK’nın 595 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tebliği işlemlerinin tamamlanmasından ve gerekli yasal sürelerin geçmesinden sonra herhangi bir itiraza uğramadığı ve iptalinin istenmediği bu nedenle de kesinleşmiş olduğunun tespiti içindir.  Bu nedenle aynı dava dosyası içinde hem vasiyetnamenin iptali (veya tenkisi) ile birlikte vasiyetnamenin tenfizi davasının görülmesi olanaksızdır.

VASİYETİN AÇILMASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Vasiyetnamenin açılması davasında görevi ve yetkili mahkeme mirasbırakanın son yerleşim yerinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesidir.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Vasiyetnamenin açılması davasında ilk derece mahkemesi tarafından karar verildikten sonra yasal itiraz süresi içinde istinafa başvuru hakkı vardır. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın yazılıp taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde vasiyetnamenin açılması davasına itiraz için istinafa başvurulmalıdır. Bu şekilde vasiyetnamenin açılması davasına itiraz edilebilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI HİZMETLERİMİZ

Vasiyetnamenin açılması davası hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Vasiyetnamenin Açılması Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin açılması davasının nasıl açılacağı Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir. Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

Yani vasiyetnamenin açılması için vasiyetname mahkemeye teslim edilerek dava açılacaktır ve bu vasiyetnamenin  Sulh Hukuk Hakimince taraflara okunması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra tapuda işlemler yapılacak ve kalan mallar mirasçıların üzerine geçecektir.

Vasiyetnamenin Açılması Davasında Mahkeme Nasıl Bir Karar Verir?

Vasiyetin açılması davasında mahkeme davanın kabulüne, tapuya kayıt ve tesciline karar verebilir. Vasiyetin açılması davasında mahkeme ayrıca davaya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi halinde davanın reddine karar verecektir.

Vasiyetname Açıldıktan Sonra Mirasçılara Tebliğ Edilir Mi?

Vasiyetnamenin açılması davasında ilgililere tebliğ zorunluluğu vardır ve bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.

Mirasçıların durumdan haberdar olması, mahkemeye gününde ve zamanında gelmesi için vasiyetnamenin açılması davasında ilgilere tebliğ zorunlu ve gereklidir.

Ölüp Ölmediği Şüpheli Olan Kişinin Vasiyetnamesi Açılır Mı?

Vasiyetnamenin açılması davası, vasiyeti hazırlayanın ölümünün ardından açılan ve hakimin vasiyetnamede yer alanları okuması, incelemesi ve mirasçılara tebliği için açılan bir davadır. Vasiyetnamenin açılabilmesi için kişinin kesin olarak ölmüş olması gerekir. Vasiyetin açılması davasında Eğer ki kişinin ölümü şüpheliyse o kişinin vasiyetnamesi açılmaz.

Vasiyetnamenin Hâkime Teslim Zorunluluğu Nedir?

Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 596. ve 597. maddesinde de şu şekilde ifade edilmiştir: Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Bu açık hüküm gereğince vasiyetnamenin açılabilmesi için hakime teslim zorunluluğu vardır.

Noterde Düzenlenen Vasiyetnamenin Açılması Nasıl Olur?

Vasiyetnamenin; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Resmi vasiyetname noter huzurunda yapılır. Noter onaylı vasiyetnamenin açılması için, miras bırakanın ölümünün ardından vasiyetname noter kasasından çıkarılır ve sulh hukuk mahkemesine teslim edilir, mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur.

El Yazılı Vasiyetnamenin Açılması Nasıl Olur?

Vasiyetnamenin; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç türü bulunmaktadır. El yazılı vasiyetnamenin açılması için mahkemede dava açılması gerekir ve vasiyetnamenin en kısa sürede sulh hukuk hakimine sunulması gerekir.

Vasiyetname Açıldıktan Sonra Ne Olur?

Vasiyetin açılması davası ile beraber mirasta hak sahibi her birine, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği tebliğ olunur. Hakim, vasiyetnameyi mirasçılara okur, kabul edip etmediklerini sorar ve bu şekilde vasiyetnamenin açılması tamamlanmış olur. Daha sonra hakim tarafından verilen mirasçılık belgesi ile beraber tapuya gidilerek miras kalan malların mirasçılar üzerine geçirilmesi işlemi gerçekleştirilir.

Vasiyetnamenin Açılmasına İtiraz Edilmezse Ne Olur?

Vasiyetnamenin açılması davasında ilk derece mahkemesi tarafından karar verildikten sonra yasal itiraz süresi içinde istinafa başvuru hakkı vardır. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın yazılıp taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde vasiyetnamenin açılması davasına itiraz için istinafa başvurulmalıdır. Bu şekilde vasiyetnamenin açılması davasına itiraz edilebilir. Vasiyetnameye itiraz edilmezse mirasçılara mirasçılık belgesi verilir.

Vasiyetin Açılması Davası Ne Kadar Sürer?

Vasiyetin açılması davası olarak 4 ila 8 ay arasında sonuçlandığı söylenebilir. İlk derece mahkeme kararının ardından başlayan İstinaf ve Yargıtay aşamaları varsa 1-2 yıla kadar bu davanın  uzaması mümkündür.

Vasiyetname Açıldıktan Sonra Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Vasiyetin açılması davası ile vasiyetname açıldıktan sonra vasiyetnamenin açılması süreci tamamlanmış olacak  ve daha sonra hakim tarafından verilen mirasçılık belgesi ile beraber tapuya gidilerek miras kalan malların mirasçılar üzerine geçirilmesi işlemi gerçekleştirilecektir.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

DAVACI MİRASÇI: İsim,soyisim (T.C.:……………..)

 

ADRES:             

 

VEKİLİ:

 

ADRES:            

 

DAVALI MİRASÇI: İsim, soyisim (T.C.:……………..)

 

DAVA KONUSU    : Vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi talebimi

 

AÇIKLAMALAR:

 

İşbu dilekçe ile Mahkemenizden vasiyetnamenin tenfizi talebinde bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları muris ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından  da anlaşılacağı üzere, davacı müvekkil ile davalı murisin tek mirasçılarıdır.

 

Muris ../../…. Tarihinde İstanbul .. Noterliğinde vasiyetname  düzenleyerek mirasın bir kısmını, davacı müvekkile bırakmıştır.

 

Davalı , düzenlenen vasiyetnamenin her yönüyle usul ve yasaya aykırı olduğu; ve bu vasiyetnamenin yasal şartları taşımadığı, iddialarında bulunmuş; bu suretle İstanbul… Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/… Esas sayılı dosyası ile vasiyetnamenin iptali davasını ikame etmiştir.

 

Yapılan yargılama neticesinde İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/… Esas 202../… Karar sayılı ilamı ile karşı ikame etmiş olduğu bu hukuki mesnetten uzak dava reddedilmiş; karar kesinleşmiştir.

 

Bu karar ile vasiyetnamenin de kesinleşmesiyle, belirtilen mal vasiyeti ile ilgili tapu ve resmi dairelerde işlem yapılacağından vasiyetnamenin tenfizini talep etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

 

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, ../../…. Tarihinde İstanbul .. Noterliğince düzenlenen vasiyetname, İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/… Esas sayılı dosyası, tanık, sair tüm delil

 

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile, ../../…. Tarihinde İstanbul .. Noterliğince düzenlenen vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 04/11/2021

 

                                                                                                                     Davacı Vekili İsim, Soyisim

                                                                                                                                    İmza

 

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR            :İsim,soyisim- TC

 

VEKİLİ                     : İsim,Soyisim,adres

 

DAVALILAR            : İsim,soyisim-TC

 

DAVA KONUSU       :Vasiyetnamenin iptali davası

 

AÇIKLAMALAR    :

 

Müvekkillerimizin babası muris ….. tarihinde vefat etmiştir.

 

Müvekkillerimiz ekte sunmuş olduğumuz veraset ilamından da anlaşılacağı üzere murisin mirasçılarındandır. Müvekkiller, İstanbul .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. E. sayılı‘‘vasiyetnamenin açılması’’davasının kendilerine tebliği ile babalarının ölmeden evvel bir vasiyetname yaptığından haberdar olmuşlardır.Vasiyetname sureti dilekçe ekindedir.

Müteveffa bu vasiyetnameyi müvekkillerin yasal miras haklarını almalarına engel olmak maksadıyla müteveffanın yaşlılık/hastalık durumu da kötüye kullanılarak davalı …….. baskı ve etkisi altında düzenlemiştir. Vasiyetname düzenlendiğinde muris 85 yaşında olup kolaylıkla etki altına alınabilecek bir yaştadır. Bu nedenle öncelikle vasiyetnamenin TMK 557/2 gereğince iptalini talep ediyoruz.

Müteveffa sağlığında kendisi ile ilgilenen tek çocukları ilk eşinden olan çocukları müvekkillerimiz olmasına rağmen davalıların yoğun baskısı ve etkisi ile kendisine böylesi haksız bir vasiyetname düzenlettirilmiştir.

 

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 2013/3129 E. 2013/4626 K. T. 19.3.2013 TARİHLİ KARARINDA:

 

TMK’nun 560/1.maddesine göre; “Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.” Aynı Kanunun 561/1 maddesine göre ise; “Saklı pay sahibi mirasçılara, ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların, onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tabi olur” hükmüne amirdir.

 

Bu nedenle vasiyetnameye konu tüm malvarlığının müvekkillerimiz ……. bakımından saklı pay oranlarını aşan kısımlarının tenkisi için dava açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        :MK. HMK. ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER          :Veraset ilamı, vasiyetname, İstanbul… Sulh Hukuk Mahk dosyası,Müteveffanın sağlık durumunu gösteren hastane ve tedavi evrakları ve sair yasal delil.

 

TANIKLARIMIZ                 :

 

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle;

 

Murisin davalıların etki ve baskısı altında kalarak, korkutulmak sureti ile düzenlenen … tarihli Adana …. Noterliği’nin .. yevmiye numaralı vasiyetnamenin öncelikle iptaline,

 

İptal mümkün olmadığı takdirde vasiyetname ile müvekkiller ……..yasal miras haklarına tecavüz edilmiş ve müvekkiller mirastan mahrum bırakılmış olduğundan vasiyetname ile yapılan kazandırmaların müvekkillerin saklı payları oranında tenkisine,

 

Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                                 DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                                 İSİM-SOYİSİM

                                                                                                                                        İMZA

 

 

Vasiyetnamenin açılması davası hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

 

 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ VE ŞARTLARI –

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI VE ŞARTLARI 

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? 

VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR? ŞARTLARI

MİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR? ŞARTLARI

 

                                                                                                                           NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap