Tazminat HukukuKAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ NASIL YAPILIR

Kaza tespit tutanağı meydana gelen trafik kazasının nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmaya yarayan bir tutanaktır. Bu tutanak daha sonra açılacak ceza ve hukuk davalarında kişilere iddialarının ispatına yardımcı olur. Bu nedenle bu tutanak düzgün şekilde hazırlanmalı yanlış hazırlanan kaza tespit tutanağına da süresi geçmeden ilgili tarafından itiraz edilmelidir.

Kaza tespit tutanağına itiraz edilebilmek mümkündür. Kaza tespit tutanağının düzenlenmesinin amacı meydana gelen trafik kazasındaki bilgilerin toplanmasıdır. Kaza tespit tutanağını kusur oranını göstermez. Zira meydana gelen bir trafik kazasında kimin kusurlu olduğunu belirleyecek olan sigorta şirketleridir. Bu tutanakta bir hatanın varlığı düşünüldüğünde kaza tespit tutanağına itiraz edilmelidir.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Kaza tespit tutanağı, 2 veya daha fazla aracın meydana getirdiği maddi hasarlı trafik kazalarında kazanın nasıl meydana geldiğini gösteren ve hasar tespitini ortaya koyan resmi bir tutanaktır. Kaza tespit tutanağında kişilerin kusur oranları gösterilmez. Zira kişilerin olaydaki kusur oranını belirleyecek olan sigorta şirketleridir. Bu tutanak daha sonra açılacak ceza ve hukuk davalarında kişilere iddialarının ispatında yardımcı olur. Kaza tespit tutanağı mutlak değildir, kaza tespit tutanağına itiraz da edilebilir. Bu noktada alanında uzman bir avukattan destek almak sizin kusursuz olduğunuz bir kazada aleyhinize işlem yapılmasını engelleyecektir. Harbiye Hukuk Bürosu’nun sigorta avukatları ile irtibata geçmek için buraya tıklamanız yeterli!

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL DÜZENLENİR?

Maddi hasarlı bir trafik kazası için doldurulması gereken kaza tespit tutanağında dikkat edilmesi gereken birtakım koşullar vardır. Tutanağın geçerli şekilde düzenlenebilmesi için aşağıdaki hususların varlığı gerekir:

 1. Kaza tespit tutanağı kazaya karışan kişiler tarafından ve iki nüsha olarak doldurulur. Kaza tespit tutanağını doldurmak için ruhsat sahibi olma zorunluluğu yoktur.
 2. Kazaya karışan tarafların form üzerinde ıslak imzası olmalıdır.
 3. Form üzerinde yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Kazanın meydana geliş şekli açık bir şekilde belirtilmeli ve krokisi çizilmelidir.
 4. Trafik poliçe numaraları ile tarafların sigorta şirketlerinin tutanakta eksiksiz belirtilmiş olması gerekir. Aksi takdirde tutanak geçersiz olacaktır.
 5. Kazaya ikiden fazla aracın karışması sebebiyle birden fazla kaza tutanağı tutulabilir. Bu durumda tüm tarafların her tutanakta ıslak imzalarının bulunması şarttır.

Kaza tespit tutanağı düzenlendikten sonra kaza tespit tutanağına itiraz da mümkündür.

KAZA TESPİT TUTANAĞI DOLDURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kaza tespit tutanağının ilk 6 maddesi; tarih, saat ve adres bilgileri, sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik sigortası poliçe bilgileri gibi birtakım bilgileri içerir. Bu maddenin, her iki taraf açısından da eksiksiz ve tam olarak doldurulması şarttır. Araç eğer yurt dışından gelmişse ve yeşil kart belgesine sahipse buradaki bilgilerin 8. madde doğrultusunda doldurulması gerekir. 9. ve 10. maddelere göre ise arabanın ilk hasar aldığı yerlerin belirtilmesi ve kaza anının şekil çizilerek ifade edilmesi gerekilmektedir.

Son olarak ise 11. madde doğrultusunda sürücülerin kendi beyanları ile kaza tasvir edilmeli ve bu formdan iki nüsha hazırlanarak taraflarca imzalanmalıdır. Tasvir edilen şekiller düzgün olmalı, yol ve arabaların uzunluk olarak mesafeleri gerçeğe uygun şekilde beyan edilmelidir. Bu hususlara dikkat edilmesi kaza tespit tutanağının geçerli olması bakımından önemlidir.

Tüm bunlara dikkat edildiği halde istenemeyen bir tutanak düzenlenmişse kaza tespit tutanağına itiraz edilebilir.

KAZA TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ

Kaza tespit tutanağı düzenlendikten sonra, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ilgili sigorta şirketine verilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi, hasar ihbarı ile bir hasar dosyası açar ve prosedürü başlatır. Burada araç sahibinin yapması gereken, kaza tespit tutanağı ve kaza yerinde çekilmiş fotoğrafları sigorta şirketine iletmektir. Sigorta şirketi, belgelerin gönderilmesinden sonra en geç 3 iş günü içinde ilgili evrakları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir. Sigorta şirketi kazayı meydana getiren sürücülerin kazadaki kusur oranlarını yüzde olarak belirleyerek dosyayı sonuçlandırır. Sigortalı kişinin bu sonuca 5 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır.

TRAFİK KAZASINDA KUSUR ORANI

Kaza tespit tutanağını kusur oranını göstermez. Zira meydana gelen bir trafik kazasında kimin kusurlu olduğunu belirleyecek olan sigorta şirketleridir.  Sigorta şirketi kazayı meydana getiren sürücülerin kazadaki kusur oranlarını yüzde olarak belirleyerek dosyayı sonuçlandırır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kusur oranının belirlenmesinde önemli bir rolü vardır. Bu kapsamda; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sigorta sektörü verilerini toplayarak, sigorta şirketlerine ve sigortalılara bildirir ve itirazlara ilişkin değerlendirmeleri yapar. Ayrıca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kusur oranlarını, kaza tespit tutanağında yer alan bilgiler ve kaza türüne göre otomatik olarak hesaplar. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin belirlediği kusur oranları, kesin ve değişmez değildir.

ASLİ KUSUR ORANI NEDİR?

Trafik kazası kusur oranı belirlenirken 2 tür kusur çeşidi gündeme gelir: Asli kusur ve tali kusur. Asli kusur; kazanın ana sebebi olarak belirlenmiş olan tarafı ifade eder.  Sigorta şirketleri tarafından belirlenen kusur oranlarında asli ve tali kusur için birtakım yüzdelikler belirlenir. Nitekim sigorta şirketleri %75 oranındaki kusurları asli kusur, %25 oranındaki kusurları ise tali kusur olarak nitelendirmektedir. Ayrıca Adli ve Sigorta Tahkim heyeti tarafından belirlenmiş olan kusur oranları ise asli kusur için %70, tali kusur için %30 şeklinde düzenlenmiştir.

TALİ KUSUR ORANI NEDİR?

Trafik kazası kusur oranı belirlenirken 2 tür kusur çeşidi gündeme gelir: Asli kusur ve tali kusur. Tali kusur kaza sırasında gereken önlemi almamış olan ya da dikkatli davranmayan taraf anlamına gelir. Sigorta şirketleri tarafından belirlenen kusur oranlarında asli ve tali kusur için birtakım yüzdelikler belirlenir. Nitekim sigorta şirketleri %75 oranındaki kusurları asli kusur, %25 oranındaki kusurları ise tali kusur olarak nitelendirmektedir. Ayrıca Adli ve Sigorta Tahkim heyeti tarafından belirlenmiş olan kusur oranları ise asli kusur için %70, tali kusur için %30 şeklinde düzenlenmiştir.

KUSUR ORANINDA KAST VE TAKSİR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 21. Maddesinde kast düzenlenmiştir. Buna göre; suçun unsurlarının fail tarafından bilinmesi ve istenilmesi durumunda kastın varlığından söz edilecektir. Olası Kast, Türk Ceza Kanunu’nun 21.maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; suçun unsurlarından birinin somut olayda gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen failin fiili işlemeye devam etmesi halinde olası kasttan söz edilecektir. Taksir, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 22/2. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesinin öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Taksirin varlığı halinde failin cezalandırılabilmesi için kanunda açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir.

 Trafik kazaları da çoğunlukla taksirli şekilde gerçekleştirilen eylemlerdir. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.  Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Nitekim trafik kazalarında bazen zincirleme kazalar meydana gelebilir. İşte bu durumda her sürücü kendi kusuru oranında sorumlu olur. Yani her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. Nitekim, örneğin bir trafik kazasında içinde 4 kişilik bir ailenin var olduğu bir araç içinde sürücünün kastı olmadan bir kaza gerçekleştiğinde onun için zaten ailesini kaybetmek büyük bir üzüntü ve keder yaratacağından ayrıca ceza verilmez. Ailesini kaybetmek onun başına gelebilecek en büyük ceza olarak kanun koyucu bunu öngörmüş ve Türk Ceza Kanunu’na eklemiştir.

TRAFİK KAZASINDA KUSUR ORANI NASIL BELİRLENİR?

Trafik kazası yapan sürücülerin meydana gelen kazada ne kadar kusurlu olup olmadıkları, kişilerin kazadaki sorumluluk oranına göre hesaplanır. Trafik kazalarındaki sürücülerin kusur oranları sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Sigorta şirketi kazayı meydana getiren sürücülerin kazadaki kusur oranlarını yüzde olarak belirleyerek dosyayı sonuçlandırır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kusur oranının belirlenmesinde önemli bir rolü vardır. Bu kapsamda; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sigorta sektörü verilerini toplayarak, sigorta şirketlerine ve sigortalılara bildirmek ve itirazlara ilişkin değerlendirme yapmaktır. Ayrıca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kusur oranlarını, kaza tespit tutanağında yer alan bilgiler ve kaza türüne göre otomatik olarak hesaplar. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin belirlediği kusur oranları, kesin ve değişmez değildir.

KUSUR ORANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sigorta şirketi, hasar ihbarı ile bir hasar dosyası açar ve prosedürü başlatır. Burada araç sahibinin yapması gereken, kaza tespit tutanağı ve kaza yerinde çekilmiş fotoğrafları sigorta şirketine iletmektir. Sigorta şirketi, belgelerin gönderilmesinden sonra en geç 3 iş günü içinde ilgili evrakları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) gönderir. Sigorta şirketi kazayı meydana getiren sürücülerin kazadaki kusur oranlarını yüzde (%) olarak belirleyerek dosyayı sonuçlandırır.

Sigortalı kişinin bu sonuca 5 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise itirazınızı https://www.sbm.org.tr adresindeki “Hizmetler” Menüsü altında “Kaza Tespit Tutanağı (KTT) Sorgulama ve İtiraz ” sekmesinden bu süre içerisinde gerekli bilgi ve belgeler sunularak itiraz edilebilir.

KUSUR ORANINA İTİRAZ SÜRESİ

Sigorta şirketi, belgelerin gönderilmesinden sonra en geç 3 iş günü içinde ilgili evrakları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) gönderir. Sigorta şirketi kazayı meydana getiren sürücülerin kazadaki kusur oranlarını yüzde olarak belirleyerek dosyayı sonuçlandırır. Sigortalı kişinin bu sonuca 5 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Yani kusur oranına itiraz süresi 5 gündür.

POLİSİN TUTTUĞU KUSUR ORANINA İTİRAZ

Türk kanunlarında polisin tuttuğu kusur oranına itiraz hususunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat uygulamada polisin tuttuğu kusur oranına itiraz aşağıdaki şekillerde yapılabilmektedir:

1)Polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağındaki kusur oranına öncelikle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne itiraz edilebilir,

2)Kazanın gerçekleştiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir,

3)Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılabilir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KUSUR ORANINA İTİRAZ

Hakem kararının ilgiliye bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde itiraz Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılması gerekmektedir. İtiraz süresi hakem kararının ilgili tarafa bildirildiği tarihte başlar ve her bir taraf için bildirim tarihi esas alınarak ayrı ayrı hesaplanır. İtiraz için Sigorta Tahkim Komisyonun internet sitesinden alınacak itiraz başvuru formunun doldurulması, gerekli itiraz başvuru ücretinin Sigorta Tahkim Komisyonun banka hesabına yatırılması ve ıslak imzalı itiraz başvuru formu aslı ile itiraz başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont suretinin 10 içinde Sigorta Tahkim Komisyonuna gönderilmesi gerekir.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kaza tespit tutanağına itiraz etmenin birçok yöntemi olabilir. Aşağıdaki yollar kullanılarak kaza tespit tutanağına itiraz edilebilir:

 1. Kaza tespit tutanağına itiraz hususunda kusur değerlendirmesi kabul edilmediği takdirde, tutanak düzenlendikten sonra 5 gün içinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden itiraz edilebilir. Buradan istenilen sonuç alınamadığı takdirde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilir.
 2. Kaza tespit tutanağına itiraz Sulh Ceza Mahkemeleri’ne 15 gün içinde yapılabilir.
 3. Kaza tespit tutanağına itiraz için; itiraz formu, alınmış ifadeler, kaza tespit tutanağı ve dilekçesi ile Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz için süreç başlatılabilir. Sulh Ceza Hakimliği kendini yeterli görmediği takdirde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulabilir.
 4. Kaza tespit tutanağına itiraz için, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden keşif talepli kusur değerlendirmesi istenebilir.

Bu yollardan bir veya birkaçı kullanılarak kaza tespit tutanağına itiraz edilebilir.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Kaza tespit tutanağına itiraz Sulh Ceza Mahkemeleri’ne yapılması gerekir. Yani kaza tespit tutanağına itirazda görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi’dir. Bu mahkemelere kaza tespit tutanağına itiraz sebebiyle 15 gün içinde başvurulması gerekir.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ NASIL YAPILIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

MADDİ HASARLI KAZA TESPİT TUTANAĞI DOLDURULMASI ESNASINDA TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Kaza tespit tutanağı tutulurken taraflar anlaşabilecekleri gibi bu tutanağın tutulması sırasında anlaşamayabilirler de. Bu durumda olay yerine polis çağrılmalı ve bu şekilde çözüme ulaşılmalıdır. Oluşturulan kaza tespit tutanağına itiraz edilebilir.

KAZAYA KARIŞAN TÜM SÜRÜCÜLER KAZA TESPİT TUTANAĞINI İMZALAMALI MIDIR?

Kaza tespit tutanağının geçerli olabilmesi için kazaya karışan tüm sürücülerin kaza tespit tutanağında imzasının bulunması gerekir. Bu nedenle kazaya karışan tüm sürücüler kaza tespit tutanağını imzalamak zorundadır. Daha sonra oluşturulacak olan kaza tespit tutanağına itiraz da böylece gerçekleştirilebilecektir.

HANGİ DURUMLARDA KAZA TESPİT TUTANAĞI TUTULMAZ?

Aşağıdaki durumlarda kaza tespit tutanağının tutulmasına gerek yoktur:

 1. Kazaya bir aracın karışması,
 2. Taraflardan birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,
 3. Araçlardan birinin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
 4. Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin varlığı,
 5. Meydana gelen kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,
 6. Meydana gelen kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanması.

Dolayısı ile bu durumlarda kaza tespit tutanağına itiraz da edilemez.

Kaza tespit tutanağına itiraz hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Geçtiğimiz yıl 555.668 tane ülkemizde trafik kazası meydana gelmiştir. Trafik kazalarının sayısının hızlı şekilde artması sebebi ile bu sürecin avukatlarla sürdürülmesi hak kayıplarına uğranılmaması için zorunludur. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları da müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                                  NİSANUR CEBECİ

Güvence Hesabı Nedir? Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur?

 İKAME ARAÇ BEDELİ NEDİR? İKAME ARAÇ BEDELİ NASIL ALINIR?

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI VE İTİRAZ

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Hasar Farkı Tazminatı – Harbiye Hukuk

Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Hesaplanır?       

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap