İdare HukukuYÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VE ŞARTLARI

Yürütmenin durdurulması kararı, mevcut idari işlemin icra edilmesini, açılan bir idari dava ile idari davanın neticelenmesine kadar durduran, davaya konu işlemin bütün hukuki neticelerini askıda bırakan bir karardır. Özellikle belirtmek gerekir ki yürütmenin durdurulması kararı alabilmek için mevzu bahis idari işleme yönelik bir idari dava açılmalıdır. Bu idari dava iptal davası niteliğindedir. Zira idari işleme karşı iptal davası açılmadan yürütmenin durdurulmasına yönelik bir dava açmak mümkün değildir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI NEDİR?

Yürütmeyi durdurma kararı, kesin ve icrai idari işleme karşı işleme karşı mahkeme de dava açılması durumunda hak kayıplarının önüne geçebilmek için mahkeme tarafından verilen idari işlemin durdurulması kararıdır. İdari işlemler hukuki işlemlerdir. Ancak idari işlemin kendisine özgü özellikleri bulunmaktadır. İdari işlem tek yanlıdır, kesin ve yürütülebilir, yargısal denetime tabi işlemlerdir. Bunun yanında İdari işlemler kural olarak hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Karine aksi kanıtlanması gereken durumlardır. İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanma sebebi ise idarenin karar ve işlemlerinin kamu yararı amacıyla yapılmasıdır. İdare tarafından yapılan işlemler mahkeme tarafından iptal edilene kadar icrai işlem özelliğini korur. İdare yargı süreci devam ederken icrai nitelikteki işlemini yürütmeye devam edebilir.

Davaya konu olan idari işlem, mahkeme tarafından iptal edilene kadar icrailik özelliğini korur. Bunun sebebi idari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlanmasıdır. Bir idari işlemin hukuka aykırı olduğu kanısında bulunarak iptal davası açıldığında işlem, idari yürütülebilirdik özelliğini korur. İdare davaya konu olan idari işlemi tek yanlı olarak icra edebilir. Davaya konu olan işlem, hak kayıplarına yol açacaksa mahkeme tarafından davacının talebi ile yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için birtakım şartların varlığı aranmaktadır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?

Yürütmenin durdurulması kararı, usul hukuki açısından bir ara karar niteliği bulunmakla birlikte yürütmeyi durdurmanın tedbir kararı niteliği de bulunmaktadır.

Yürütmeyi durdurma, idari işleme karşı açılan iptal davası sırasında, davaya bakan mahkemeler tarafından yargılama sürecinde hak kayıplarının yaşanmaması için verilir. Davanın devamı sırasında hak kaybı yaşayan tarafın talebi üzerine verilir. Davanın devamı sırasında esas karar verilinceye kadar uygulanmak üzere çıkarıldığından bir ara karar niteliği taşımaktadır. Yürütmeyi durdurma kararının ara karar niteliğinde olmasından dolayı yürütmeyi durdurma kararına karşı sadece itiraz yoluna gidilebilir. Yürütmenin durdurulması kararına karşı 7 gün içerisinde bir üst yargı mercine itiraz edilebilir.

Yürütmeyi durdurma hak kayıplarının durdurulması amacıyla başvurulan bir hukuki karardır. Bu sebeple bir tedbir niteliği de bulunmaktadır. Mahkeme tarafından devam etmekte olan davanın konusu olan idari işlemden dolayı çıkarabilecek sorunların ve hak kayıplarının önüne geçebilmek için yürütmeyi durdurma kararı alınır. Tedbir kararlarının tanımı ve amacı yargılama sürecinde davanın konusu yüzünden tarafların hak kayıplarının önüne geçebilmektir.

 İDARE HUKUKU AVUKATI

İSTANBUL VERGİ AVUKATI

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ ŞARTLARI NELERDİR?

Yürütmenin durdurulması kararı, idarenin kamu yararı maksadıyla yaptığı kabul edilen işlemin tedbir amacıyla yürütmeyi durdurma kararı alınmasıdır. Yürütmeyi durdurma bu önemli durumundan dolayı kurucu iktidar tarafından anayasa da düzenlenmiştir.

ANAYASA MADDE 125

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

Kanun, olağanüstü hallerde, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

Yürütmenin durdurulması kararı kanun koyucu tarafından İYUK madde 27’de detaylı olarak düzenlenmektedir.

İYUK madde 27

Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

Bu iki maddeden de anlaşıldığı üzere idari işlemin karşı yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için aranan iki önemli şart vardır. Bunlar;

 • İdari işlem, durdurulması durumunda telafisi güç veya telafisi imkânsız zararlar ortaya doğuracağı
 • İdari işlem, hukuka açıkça aykırı olması

Durumlarında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verebilir. Ancak bu iki durumun birlikte var olması gerekmektedir. Bir şartın varlığının yokluğunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verememektedir.

Telafisi güç veya imkânsız durumun varlığı her somut olaya göre değişiklik gösterir. Hâkim yürütmeyi durdurma kararı verebilecek durumun varlığını kendisi karar verir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLEMEYECEK HALLER

Kesin ve icrai bir işleme karşı iptal davası açılabilir. Bu sebeple kesin ve icrai nitelik taşımayan bir idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınamaz. Bu işlemler idarenin hazırlık işlemleri veya görüş bildirici idari işlemlerdir.

Anayasa madde 125’e göre kanun, olağanüstü hâl, seferberlik, savaş hallerinde milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile ilgili idari işlemlerde yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecektir.

İdari yargılama usulü kanununda mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için özel bir düzenleme getirmiştir. Uygulamakla etkisi tükenecek işlemlerin dışındaki idari işlemler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verebilmek için idare tarafından savunma alınması gerektiğini düzenlemiştir.

Uygulanmakla etkisi tüketmeyen idari işlemler nedir? Bu işlemler idarenin işlemini geri alabileceği, geri aldığında önceki haline döndürebileceği işlemlerdir. Kanun koyucu İYUK madde 27 bu işlemleri saymıştır.

 • Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama,
 • Naklen atama,
 • Görev ve unvan değişikliği,
 • Geçici veya sürekli görevlendirmeler sayılmıştır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR

Davacı yürütmeyi durdurma talebinde bulunduğunda mahkemenin vereceği kararları şunlardır;

 • Yürütmeyi durdurma talebinin kabulü
 • Yürütmeyi durdurma talebinin reddi
 • Yürütmeyi durdurma talebinin savunmadan sonra incelenmesi
 • Yürütmeyi durdurma talebinin savunmaya kadar kabulü kararları verilmektedir.

İdari işleme karşı açılacak iptal davasında, hak kayıplarının önlenmesini engellemek için mahkemenin yürütmeyi durdurmasına yürütmenin durdurulması kararı denir demiştik. Mahkeme uygulamada etkisi tükenecek işlemlerin haricindeki idari işlemlerde savunma almadan karar alamayacaktır. Bu sebeple mahkeme yürütmenin durdurulmasını kararını savunmaya kadar bekletmekte ya da savunmaya kadar kabul etmektedir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ DAVALI İDARENİN SAVUNMASININ ALINMASINDAN VEYA SAVUNMA VERME SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İNCELENMESİ KARARI

İdari işlemlere karşı açılan iptal davalarında dava dilekçesi yürütmenin durdurulması talepli olsun veya olmasın mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini somut olayın ve idari işlemin maddi dünyada ve hukuki duruma bakması gerekir. Bu incelemeler yapılırken dava dilekçesi yeterli olmayabilir. Mahkeme bu durumlarda idarenin savunmasına ve idareden gerekli ve ilgili bilgi ve belgelerin istenilmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu bilgi ve belgelerin ışığında verilecek olan yürütmenin durdurulması kararı savunmadan sonraya bırakılabilir veya savunmanın alındıktan sonra tekrar değerlendirerek verilebilir.

SAVUNMA ALINMAKSIZIN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Yürütmeyi durdurma kararının gecikmesi durumunda telafisi güç veya imkânsız bir durum ortaya çıkabilir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için yargı içtihatlarında yürütmeyi durdurma kararının savunmayı alana kadar kabulü şeklinde pratik bir uygulama geliştirmektedir. Savunma alınana yürütmeyi durdurma kararı İYUK’ta bu pratik uygulama düzenlememiştir. Bu uygulamada sıklıkla kullanılarak hayata gelmiş bir uygulamadır.

Doktrinde savunma alınana kadar savunmayı yürütmeyi durdurma işlemine “geçici kabul” denilmektedir. Kanun koyucu bazı idari işlemleri uygulamakla etkisi tükenecek olan işlemler olarak sınıflandırmıştır. Bu işlemlerin karşı açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma talebi eklendiğinde savunma almaksızın yürütmeyi durdurma kararı verilebilir.

İdari işleme karşı dava açıldığında savunma alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verebilmek 15-20 gün içinde geçici tedbir alınması gerektiğinde savunma alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verilir. Yürütmeyi durdurma talebinin savunma alınmaksızın veya savunma alınarak kabulü durumlarında idare 30 gün içerisinde uygulamak zorundadır.

TEMİNAT ALINMAKSIZIN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İdari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için iki temel şart bulunur. Yukarıda bu iki temel unsuru değerlendirdik. Bu unsurların yanında iki usul koşulu da aranan durumlar bulunmaktadır. Bu iki koşul, teminat ve savunmanın alınmasıdır.

Teminat idari işlemlere karşı açılan iptal davalarının konusunun mali bir işlemler olması durumunda mali işlemin güvencesi olarak yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için teminat şartı aranmaktadır. İdari işlemler kural olarak hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. İdarinin mali işlemleri kamu yararı amacı taşıdığından dolayı yürütmenin durdurulması kararının verilmesi durumunda kanun koyucu hak kayıplarının önüne geçebilmek için teminat şartı aramıştır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KABULÜ KARARI

Mahkeme yürütmeyi durdurma talebi üzerine dört farklı karar verebilir. Bunlar yürütmeyi durdurma talebinin kabulü, yürütmeyi durdurma talebinin reddi, yürütmeyi durdurma talebinin savunma alınana kadar kabulü ve yürütmeyi durdurma talebinin savunma alındıktan sonra değerlendirilmesidir. Yürütmeyi durdurma talebinin kabulü ve savunma alınana kadar kabulü verilmesi durumunda idare 30 gün içinde yürütmeyi durdurmalıdır.

Yürütmeyi durdurma talebinin kabulüne ilişkin kararlar, gerekçeli olarak yazılmalıdır ve gerekçeli olarak yazılması zorunludur. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermesindeki sebebin yürütmeyi durdurma kararının şartları doğrultusunda açıklaması gerekmektedir. Yürütmeyi durdurma talebini kabulüne sebep olan hukuka aykırılığı ve telafisi güç veya imkânsız durumu gerekçesinde belirtmek zorundadır.

İYUK madde 27

Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.

Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ UYGULANMASI

İdari mahkemelerde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı, hukuka aykırı işlemin telafisi güç bir durum yaratmaması için verilen bir tedbirdir. Yürütmenin durdurulması kararı verildikten sonra mahkeme iptal davasının kabulü kararı vermiş gibi davaya konu olan işlem yürürlülüğe girdiği andan itibaren iptal edilecektir. Mahkemenin iptal davasının kabulü kararı vermesiyle birlikte davaya konu olan işlem kalıcı olarak geri alınmaktadır. Ancak yürütmeyi durdurma kararı geçici olarak verilen bir karardır. İdare itiraz ederek yürütmenin durdurulması kararını geri alınmasını talep edebilir.

Yürütmenin durdurulması kararı Anayasada düzenlenmiş anayasal bir karardır. İdare anayasa madde 125 dolayısıyla mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdiğinde bu karara uymak zorundadır. Yürütmeyi durdurma kararına uyulmadığı takdirde idarenin mali sorumluluğu doğabileceği gibi ilgili kamu görevlilerinin yürütmeyi durdurma kararının yerine getirilmemesi dolayısıyla cezai sorumluluğa da gündeme gelebilecektir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ

Yürütmeyi durdurma talebinin reddi, davaya konu olan işlemin yürütmesinin durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesidir. Mahkeme vermiş olduğu ret kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin itiraz 7 gündür. Bu süre hak düşürücü suredir. Talep eden 7 gün içerisinde itiraz etmez süre geçtikten sonra itiraz ederse itiraz usulden reddiler.

Yürütmeyi durdurma kararının reddedilmesi için mahkemenin davaya konu olan idari işlemin yürütmeyi durdurma şartlarının yerine gelmediği kanısında olması gerekmektedir. Bu şartlar yapılan idari işlemin hukuka aykırı olması ve idari işlemin telafinin zor veya imkânsız durumlar yaratabilecek durumunda olmasıdır. Mahkeme bu iki şartın birlikte gerçekleşmediği kanısında ise yürütmeyi durdurma kararını reddedilir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA KARŞI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İdari işlemlerin iptali ilişkin açılan idari yargı iptal davalarında yürütmenin durdurulması talebi davaya bakan mahkeme tarafından değerlendirilir ve kabul veya ret kararı çıkar. Kabul veya ret kararının çıkmasından sonra tarafları verilen karara karşı bir üst derece yargı mercinde karara itiraz edebilirler. Yürütmenin durdurulması kararının kabul edilmesi durumunda idare, reddedilmesi durumunda ise ilgili taraflar yedi gün içerisinde ara karara karşı itiraz edilebilir. Yürütmeyi durdurma kararına karşı davaya bakan mahkeme il derece mahkemesi ise mahkemenin bağlı olduğu Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilir. 

Yürütmeyi durdurma kararına karşı edilen itirazların mercie davanın açıldığı mahkemeye göre değişebilir.

İdare ve Vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı, BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE itiraz edilir.
Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen karara karşı, En yakın Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilir.

 

Danıştay Dava Daireleri tarafından verilenlere karşı,

 

İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilir.
Adli tatilde verilen idare ve vergi mahkemesi kararlarına karşı,

 

En yakın nöbetçi idare veya vergi mahkemesine itiraz edilir.

İKİNCİ KEZ YAPILAN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

İYUK madde 27 fıkra 10
Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.

 

Yukarıda İYUK madde 27 fıkra 10’da belirtildiği üzere yürütmeyi durdurma talebinin reddi halinde aynı sebeplerle ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.

Yürütmeyi durdurma talebinin reddi halinde yeni bir hukuki delil veya bir olgu oluşmadan yürütmenin durdurulması talebinde bulunulamaz. Bunun sebebi hem usul ekonomisinden kaynaklanmakla birlikte yargılamanın keyfi olarak yavaşlatılmasının önüne geçmekte bulunmaktadır. Talebi reddedilen taraf talebini yargılamanın her aşamasında bir süre sınırı olmaksızın talep etmesinde bir sorun yoktur. Ancak kanun koyucu talebin reddi halinde özel bir düzenleme getirerek keyfi yargılamanın sürüncemede bırakılmasının önüne geçmeyi hedeflemiştir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI NELERDİR?

Yürütmenin durdurulması talebi, idari işlemin iptali davasında dava dilekçesinde veya sonradan yargılamanın her aşamasında istenebilecektir. Yürütmenin durdurulması kararı kanun koyucu tarafından belli şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar hukuka aykırılık ve telafisi zor veya imkânsız bir durumun oluşacağı kanaatine varmasıdır. Bu şartların varlığı durumunda mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verebilecektir. Yürütmenin durdurulması kararı, mahkemenin yargılama devam ederken hak kayıplarının önüne geçebilmek için kullandığı bir tedbir kararıdır. Yürütmeyi durdurma kararı geçici olarak dava konusu işlemin durdurulmasına ve o işlemin ilk haline döndürülmesini kapsar.

İdare azami 30 gün içerisinde yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmek zorundadır. Aksi halde idarenin mali ve kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu söz konusu olabilir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMAMASI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olmasıdır. İdare eylem ve işlemlerinde yargısal denetime tabidir. İdare keyfi olarak yargı kararlarına karşı duramaz. İdare ara karar niteliğindeki yürütmenin durdurulması kararına karşıda direnemez. İdare 30 gün içinde yürütmenin durdurulması kararını yerine getirmezse idare aleyhine tazminat ve cezai sorumluluk söz konusu olacaktır.

İdarenin yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmemesinden dolayı zararı doğan taraf idare veya vergi mahkemelerinde idarenin aleyhine tazminat davası – tam yargı davası- açabilecektir.

İdarenin içinde ki kamu görevlileri keyfi bir şekilde yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmezse kamu görevlilerinin aleyhine ceza sorumluluğu doğacaktır.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VE ŞARTLARI

SIK SORULAN SORULAR

 1. Yürütmenin durdurulması reddi kararına karşı nereye itiraz edilir?

Yürütmenin durdurulması reddi kararına karşı, idare ve vergi mahkemelerinde verilen ret kararına karşı bölge adliye mahkemesinde karşı itiraz edilebilir. İtiraz süresi 7 gündür.

 1. Yürütmeyi durdurma kararını idare kaç gün içerisinde uygulamalıdır?

Yürütmenin durdurulması kararını idare azami 30 gün içinde yerine getirmelidir.

YAZAR: STJ.AV. FURKAN KARAKOL

 İDARE HUKUKU AVUKATI

DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN CEZALARI VE SÜRECİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

GENEL KOLLUK (POLİS-JANDARMA-SAHİL GÜVENLİK) DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ VE DAVA YOLU

KINAMA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN EMSAL YARGI KARARLARI

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap