Miras HukukuÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaşlılık dönemindeki bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının, belirli malvarlığına bakım borçlusuna devretme ve bunun sonucunda bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölünceye kadar bakma, gözetme ve ihtiyaçlarını karşılamayı üstlendiği sözleşmedir.

Bu sözleşme her ne kadar Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlense sözleşme aslında bir miras sözleşmesidir ve sözleşmenin miras sözleşmesi şekilde yapılması geçerlilik şartıdır.

MİRAS AVUKATI İLETİŞİM

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım alacaklısının belirli bir mülk değerini bakım borçlusuna aktarmayı taahhüt ettiği, bakım borçlusunun ise bakım alacaklısının yaşamı boyunca bakımını, gözetimini ve ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğünü üstlendiği bir kontrattır. Bu sözleşme, genellikle bakım alacaklısının yaşlılık veya hastalık gibi durumlarında bakım masraflarını karşılamak amacıyla düzenlenir. Bakım alacaklısı, sözleşme kapsamında belirli bir mülk veya malvarlığı elde ederken, bakım borçlusu bu süreçte bakım alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt eder. Bu anlaşma, taraflar arasında belirli şartlar altında imzalanır ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki temel taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. Bunlar şu şekildedir: bakım alacaklısı ve bakım borçlusu. Bu iki taraf arasındaki anlaşma, belirli bir süre boyunca devam eder ve taraflar arasında belirli şartlar altında imzalanır. Bu şartlar, bakım hizmetlerinin kapsamını, sağlanacak bakımın niteliğini, ödeme koşullarını ve diğer taahhütleri içerir.

 1. BAKIM ALACAKLISI

Bakım alacaklısı, sözleşmenin bir tarafıdır ve bakımı alacak olan kişiyi temsil eder. Bu genellikle yaşlılık, hastalık veya sakatlık gibi nedenlerle bakıma muhtaç olan kişi olabilir. Bakım alacaklısı, sözleşme kapsamında belirli bir mülk veya malvarlığı elde eder.

 1. BAKIM BORÇLUSU

Bakım borçlusu, sözleşmenin diğer tarafıdır ve bakım alacaklısının bakımını, gözetimini ve ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt eden kişiyi temsil eder. Bakım borçlusu, ölünceye kadar bakım alacaklısının gereksinimlerini karşılamayı ve onun refahını sağlamayı kabul eder.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılırken aşağıdaki adımlar takip edilir:

 • Tarafların Belirlenmesi: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılacak taraflar belirlenir. Genellikle, bakım alacaklısı (bakıma muhtaç olan kişi) ve bakım borçlusu (bakımı sağlamayı kabul eden kişi) olarak iki taraf vardır.
 • Şartların Belirlenmesi: Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin detayları belirlenir. Bu, bakımın kapsamını, süresini, sağlanacak hizmetlerin niteliğini, ödeme koşullarını ve tarafların diğer taahhütlerini içerir.
 • Yazılı Sözleşmenin Hazırlanması: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yazılı olarak hazırlanır ve tarafların imzasıyla onaylanır. Sözleşme, tüm tarafların haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirtmelidir.
 • Noter Onayı: Bazı durumlarda, sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekebilir. Bu, sözleşmenin resmiyetini sağlar.
 • Sözleşmenin İmzalanması: Hazırlanan sözleşme, tarafların imzasıyla onaylanır. Her iki tarafın da sözleşmeyi dikkatlice okuyup anladığından emin olmaları önemlidir.
 • Kopyaların Saklanması: İmzalanan sözleşmenin tüm taraflar tarafından saklanması önemlidir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ŞEKLİ VE ŞARTLARI

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin şekil şartları Türk Borçlar Kanunu’nun 612. Maddesinde belirtilmiştir ve madde şu şekildedir.

MADDE 612- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.

Maddeden anlaşılacağı üzere ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi şekil şartına uyulması gerekmektedir. Bu, sözleşmenin miras sözleşmesi şeklinde yapılması anlamına gelir. Eğer sözleşme devlet tarafından tanınmış bir bakım kurumu aracılığıyla, yetkili makamların belirlediği şartlara uygun olarak yapılmışsa, sadece adi yazılı olması geçerlilik için yeterlidir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi için gereken evraklar, sözleşmenin yapılacağı yere ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Yapılacak yere göre gerekli evraklar şu şekildedir:

Tapu Müdürlüğünde Düzenlenmesi Durumunda:

 • Sözleşmeye konu devredilen taşınmaza ait tapu senedi
 • Taşınmazın emlak beyan değerini gösterir belge (belediyeden alınmalı)
 • Tarafların kimlik belgeleri
 • İki tanığın kimlikleri (huzurda bulunmaları zorunludur)
 • Taraflara ait ikişer adet fotoğraf

Sulh Hakimliğinde veya Noterde Düzenlenmesi Durumunda:

 • Mevzuatta öngörülen şekil şartlarını sağlayan sözleşmenin aslı veya onaylı örneği
 • Devredilen malvarlığının taşınmaz olması durumunda, bakım borçlusuna taşınmazı tescil etme yetkisi
 • Bakım borçlusuna taşınmazı tescil etme yetkisi verilmediyse, bakım alacaklısının talebi veya buna dair mahkeme hükmü
 • Bakım borçlusuna ait fotoğraf
 • Taşınmazın emlak beyan değerini gösterir belge (belediyeden alınmalı)

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi için sağlık raporu talep edilmese de, bakım alacaklısının yaşlı olması durumunda kişinin temyiz kudretine sahip olduğuna dair bir rapor almak faydalı olabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır:

 • Yasal Şekil Şartlarına Uyma: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Bu, sözleşmenin tapu müdürlüğünde, sulh hukuk mahkemesinde veya noterde yapıldığına bağlı olarak değişebilir.
 • Tarafların Kimlik ve Yetkilerinin Doğrulanması: Ölünceye kadar bakma sözleşmesine katılan tarafların kimlik bilgileri ve yetkileri doğrulanmalıdır. Bu nedenle kimlik belgeleri ve gerekli yetki belgeleri temin edilmelidir.
 • Devredilen Malvarlığının Belirlenmesi: Ölünceye kadar bakma sözleşmesine konu olan malvarlığının tam olarak belirlenmesi ve tanımlanması önemlidir. Bu, tapu kayıtları, emlak değer raporları ve diğer belgeler üzerinden yapılabilir.
 • Sözleşmenin Koşullarının Açık ve Net Olması: Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin koşulları, hak ve yükümlülükler açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Sözleşmenin Saklanması: Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin orijinal kopyası güvenli bir yerde saklanmalı ve gerektiğinde kolayca erişilebilir olmalıdır.
 • Resmi Memur, Tanıklar ve Tarafların Bir Arada Olması: Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi ve tamamlanması sırasında, resmi memur, tanıklar ve tarafların bir arada olması gerekmektedir. Bu, sözleşmenin geçerliğini sağlamak için önemlidir ve herkesin belgeleri imzalaması ve tanıkların huzurunda beyan vermesi gerekmektedir.
 • Tamamlanıp İmza Edilmesi: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, tarafların tümü tarafından incelendikten ve onaylandıktan sonra imzalanmalıdır. Tarafların imzaları, tanıkların huzurunda atılmalı ve herkesin belgede belirtilen şartlara uygun olduğunu onaylaması gerekmektedir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE TAPU DEVRİ

Eğer ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapu müdürlüğünde gerçekleşirse, taşınmazın devri de aynı yerde gerçekleşir. Ancak, ölünceye kadar bakma sözleşmesi noter veya sulh hakimliği huzurunda yapılırsa, tapu devrinin gerçekleşebilmesi için tarafların tapu müdürlüğüne başvurması gerekir. Eğer mal sahibi tapu müdürlüğüne gitmekten kaçınırsa, dava açılabilir.

Tapu devri, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tapuda yapılması durumunda anında gerçekleşir. Ancak, ölünceye kadar bakma sözleşmesi noter veya sulh hakimliği huzurunda yapıldığında, mülkiyet geçişi otomatik olarak gerçekleşmez. Bu durumda, taraflar tapu müdürlüğüne başvurarak devir işlemlerini tamamlarlar ve tapu devri gerçekleşir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde, taşınmazın devredileceği tapu müdürlüğüne şerh konulabilir. Ancak, kanun koyucu bakım borçlusunun iflas etme riskini ön gördüğünden, bakım alacaklısına devredilen taşınmaz üzerinde bir ipotek hakkı kurma hakkı tanır. Bu ipotek hakkı, taşınmazın devredildiği tarihten itibaren üç ay içinde kullanılmalıdır.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE YASAL İPOTEK HAKKI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde yasal ipotek hakkı TBK’nın 613. Maddesinde açıklanmıştır. Madde şu şekildedir:

   MADDE 613- Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında, bakım borçlusunun iflas riskine karşı korunması amacıyla, kanun koyucu bakım alacaklısına yasal bir ipotek hakkı tanımaktadır. Bu ipotek hakkı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında devredilen taşınmaz üzerinde hak sahibi olan bakım alacaklısının, bakım borçlusunun iflas etmesi durumunda haklarını korumasını sağlar.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında, taşınmazın devredilmesi veya üzerine ipotek konulması durumunda, bu işlemin tapu müdürlüğünde tescili gerekmektedir. Bakım alacaklısının, bakım borçlusunun iflas etme riskine karşı korunması amacıyla, bu işlem sırasında tapu müdürlüğüne yasal bir ipotek şerhi konulur.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE MUVAZAA İDDİASI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde muvazaalı bir durumun iddia edilmesi durumunda, muvazaanın varlığı veya yokluğunu belirlemek için mahkemeler tarafından çeşitli incelemeler yapılır. Muvazaanın varlığı, tarafların gerçek iradelerinin sözleşmede yansıtılmadığı ve sözleşmenin aslında başka bir amaç için yapıldığı durumları ifade eder. Muvazaanın varlığı iddiasında bulunan taraf, sözleşmenin gerçek niyetini ve amacını açıklayacak deliller sunmak durumundadır. Bunun için sözleşme öncesinde veya sonrasında taraflar arasında yapılan yazışmalar, tanıkların ifadeleri veya diğer somut deliller mahkemeye sunulabilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri karşılıklı menfaat sağlayan ivazlı sözleşmelerdir. Bu nedenle, bu tür sözleşmelerde muvazaanın varlığı iddiası her zaman ileri sürülebilir. Muvazaanın varlığı iddiasıyla, sözleşmenin gerçek niyetinin, tarafların beyan ettiklerinden farklı olduğu ve aslında başka bir amaca hizmet ettiği öne sürülür.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin sona ermesi, sözleşmenin borçlar hukuku veya miras hukuku esaslarına göre yapılmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte bu iki hukuk alanına göre ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin sona erme sebepleri:

Borçlar Hukuku’na Özgü Sona Erme Sebepleri:

 • Sözleşmeden Dönme: Türk Borçlar Kanunu’nun 616 ve 617. maddelerinde düzenlenen fesih hükümleri çerçevesinde, tarafların arasındaki sözleşmenin önemli oranda dengesizlikler içerdiği durumlarda, altı ay önceden bildirimde bulunarak sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. Eğer sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması veya başka önemli sebepler varsa, taraflar önel süre vermeden sözleşmeyi feshedebilirler.
 • Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi: Bakım borçlusunun ölümü durumunda, sözleşme kendiliğinden sona ermez. Ancak, miras hukuku kapsamında yapılan sözleşmelerde ölüme bağlı tasarruf hükümleri geçerli olacağından, sözleşme bakım borçlusunun ölümüyle kendiliğinden sona erebilir.

Miras Hukuku Bakımından Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri:

 • Sözleşmeden Dönme: Miras hukuku bakımından, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri MK 547. maddesi çerçevesinde düzenlenir. Burada öncelik, bakım borçlusunun talep hakkının olmasıdır. Eğer bakım borçlusunun talepleri yerine getirilmediyse, taraflar sözleşmeyi sona erdirebilirler.
 • Bakım Borçlusunun Ölümü: Bakım alacaklısı, bakım borçlusunun ölümüyle birlikte sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak bu durumda, bakım borçlusunun ölümünden itibaren bir yıl içinde fesih hakkını kullanması gerekmektedir.
 • Tarafların Anlaşması: Taraflar arasında yapılan bir anlaşmayla, ölünceye kadar bakma sözleşmesi her zaman sona erdirilebilir.

Bu sebeplerle, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin sona ermesi, sözleşmenin doğasına, tarafların arzularına ve hukuki düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE SAKLI PAY VE TENKİS DAVASI

Saklı pay, özellikle miras hukukunda kullanılan bir kavramdır. Bir mirasın yasal paylaşımında bazı mirasçılar, kanunen belirlenmiş olan miras paylarının dışında kalan bir paya sahip olabilirler. Bu pay, mirasçıların haklarını korumak amacıyla yasalar tarafından korunan bir paydır. Saklı pay, miras bırakanın belirli kişilere, genellikle miras hukukunda kanunen belirlenmiş olan miras paylarından daha azını bırakmasını önlemek için tasarlanmıştır. Saklı paylar, genellikle çocuklar, eş ve bazı durumlarda diğer belirli mirasçılar için geçerlidir.

Tenkis davası, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde saklı payların ihlali durumunda ortaya çıkan bir yasal süreçtir. Saklı payı ihlal edildiğinde, saklı paya sahip olan mirasçılar mahkemeye başvurarak bu ihlali gidermek için tenkis davası açabilirler. Bu davada, saklı payın korunması ve ihlalinin düzeltilmesi talep edilir. Mahkeme, saklı payın ihlal edildiğini tespit ederse, sözleşmenin geçersizliğine veya saklı payın ihlal edilmediği durumlarda, saklı paya sahip olan mirasçılara paylarını vermeye hükmedebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Saklı Pay ve Tenkis Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde, bakım alacaklısı ile bakım borçlusu arasında yapılan anlaşmalar genellikle saklı payı ihlal edebilir. Bu durumda, saklı paya sahip olan mirasçılar, saklı paylarının ihlali nedeniyle tenkis davası açabilirler. Mahkeme, saklı payın ihlal edildiğine karar verirse, bu ihlali düzeltecek ve saklı pay sahiplerine hak ettikleri payı verecek kararlar verebilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Türk Borçlar Kanunu’nun 615. Maddesinde ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir:

MADDE 615- Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler.

TBK 615’e göre, eğer bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkanını kaybederse, yani bakım alacaklısı bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek duruma gelirse, bu durumda mağdur olan kişiler sözleşmenin iptalini isteyebilirler. Özetle, sözleşme nedeniyle bakım alacaklısının kanuni nafaka yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyeti kaybetmesi durumunda, etkilenen kişiler sözleşmenin iptalini talep edebilirler.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Miras davaları karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. Miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir miras paylaşımını sağlamak için önemli bir rol oynarlar. Hakkınızda açılmış veya sizin açtığınız miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda kaliteli ve iyi bir hizmet almak her zaman en güveniliridir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla müvekkillerimizin miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlerini korumak bizim önceliğimizdir. Miras hukuku uyuşmazlıklarından doğan ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi, saklı pay ve tenkis davaları gibi pek çok alanda da hizmet vermekte olup müvekkillerimize çok yönlü bir hukuki koruma ve uyuşmazlık çözümü sunmayı amaçlamaktayız.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Tapu Devri Bozulur Mu?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taşınmazın sahibi olan bakım borçlusunun ölümü durumunda tapu devrini etkilemez. Bu sözleşme, bakım alacaklısına belirli bir süre boyunca bakım ve gözetim hizmeti sağlanmasını amaçlar. Ancak, bakım borçlusunun ölümü durumunda, taşınmaz malvarlığı mirasçılara geçer. Bu, tapu kaydı üzerinde bir değişiklik yapmaz ve tapu devri bozulmaz.

Mirasçılar, ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri devralır. Yani, bakım alacaklısına belirli bir süre boyunca bakım ve gözetim hizmeti sağlama yükümlülüğü mirasçılara geçer. Ancak, bu durum tapu devrini etkilemez.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Mirasçılar İptal Edebilir Mi?

Bakım borçlusunun vefatı durumunda, bakım ve gözetim yükümlülüğü mirasçılara geçer. Ancak, bu sorumluluk mirasçılar tarafından 5 yıl süresince müteselsilen devam eder. Bu süre zarfında, bakım alacaklısına belirli bir hak tanınmıştır. Bakım alacaklısı, mirasçılarla yapılan sözleşmeyi sürdürmek istemezse, sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir ve bu hakkını kullanabilmek için 1 yıl içinde sözleşmeyi feshedebilir.

Eğer bakım alacaklısı ölürse, sözleşme otomatik olarak sona erer ve mirasçılar sözleşmeden kaynaklanan hak iddialarını ileri süremezler. Ancak, ölünceye kadar bakma sözleşmesi saklı payı ihlal etmiş olabilir. Çünkü bakım alacaklısı, malvarlığında tasarruf yaparak, malvarlığının tamamını veya bir kısmını devretmiş olabilir. Bu durumda, bakım alacaklısının mirasçılarının saklı payları zarar görmüşse, tenkis davası açılabilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Ölene kadar bakma sözleşmesi, belirli bir süreye bağlı değildir. Bu anlaşma, tesadüflere ve talihlere dayanır. Bakım alacaklısının yaşam süresini önceden tahmin etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, bakım borçlusunun yerine getireceği edimin niteliği ve süresi belirsiz olacaktır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Alınan Ev Satılabilir Mi?

Bakım sözleşmesi kapsamında elde edilen taşınmazın başka kişilere devriyle herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, bu süreçte bakım alacaklısının yasal ipotek hakkı devreye girebilir. Bakım alacaklısı, taşınmazın devrinden itibaren üç ay içinde yazılı başvuru yaparak tapu kaydına ipotek hakkını tescil ettirebilir. Böylelikle, ev satılabilir; ancak bakım alacaklısı haklarını korur ve bu hakları üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilir. Bu durum, taşınmazı satın alacak üçüncü kişilerin çıkarına olacaktır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Taraflar arasında önemli bir orantısızlık bulunması ve fazla alan tarafın kendisine bağışlanma amacını ispatlayamaması durumunda, diğer taraf, altı ay öncesinden bildirimde bulunarak ölünceye kadar bakma sözleşmesini feshedebilir.

Sözleşmeden kaynaklanan borçlara aykırı davranışlar, sözleşmenin devamını çekilmez hale getirir veya başka önemli nedenler sözleşmenin devamını imkânsız hale getirir veya önemli ölçüde güçleştirirse, her iki taraf da karşı tarafa süre vermeden sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bakım borçlusunun ölümü durumunda, bakım alacaklısı bir yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu durumda, bakım alacaklısı, bakım borçlusunun iflas durumunda, iflas masasından talep edeceği miktara eşit bir paranın kendisine ödenmesini veya bakım borçlusunun mirasçılarından bu miktarı talep edebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle Tüm Malvarlığı Devredilebilir Mi?

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleriyle tüm mal varlığının devredilmesi durumu halinde saklı paylı mirasçıların saklı payları ihlal edilir. Bu sebeple bu mirasçılar tenkis davası açmaya hak kazanırlar.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin Sağlık Raporu Gerekli Mi?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi için sağlık raporu talep edilmez. Ancak bakım alacaklısının çok yaşlı olduğu durumlar olabilir. Burada kişinin temyiz kudretine haiz olduğuna dair rapor almak kişilerin yararına olacaktır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İptalini Kimler İsteyebilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptalini isteyebilecek kişiler, sözleşmenin tarafları arasında yer alabilir. Ancak özellikle Medeni Kanun’un ilgili maddelerine göre bakım alacaklısının, sözleşme nedeniyle yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybetmesi durumunda, yoksun kalanlar, yani alacaklı olan kişilerin sözleşmenin iptalini talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda, bakım alacaklısının sözleşme nedeniyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, bu kişiler sözleşmenin iptalini talep edebilirler.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Tapu Harcı Ne Kadar?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.)  tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan bir harçtır. Tapu harcına ek olarak 2024 yılı için 822 TL döner sermaye bedeli de tahsil edilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu sözleşme ile ………….. Tc kimlik numaralı, 00/00/1942 doğum tarihli, ……….. kimlik seri numaralı, baba adı İ., ana adı M…. olan ………………. Ankara adresinde ikamet eden, ……………………..: BAKIM ALACAKLISI,…………….Tc kimlik numaralı 00/00/1956 doğum tarihli, …….kimlik seri numaralı, baba adı …., ana adı …….olan ……………………..Ankara adresinde ikamet eden, ………….: BAKIM BORÇLUSU olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme kapsamında Bakım Borçlusu Bakım Alacaklısının hayatı boyunca bakım ve gözetme borcunu üstleneceğini; Bakım Alacaklısının da bakım edimine karşılık bakım borçlusunun sözleşme imza tarihi itibari ile mevcut icra borçlarının tümünü̈ ödeyeceğini, toplam 80 gr olmak üzere iki adet 22 ayar altın bileziği, 300.000 TL’yi sözleşmenin imza tarihinde ve 200.000 TL’yi ise 15 Ocak 2024 tarihinde bakım alacaklısına vereceği hususunu taahhüt etmektedir.

Sözleşme Şartları

Bakım borçlusu, bakım alacaklısının hayatı boyunca ona bakmayı, bakımda gerekli özeni göstermeyi, onu gözetlemeyi ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı, uygun konut, besin sağlamayı, temizlik ve tüm özel ihtiyaçlarında kendisine yardımcı olmayı taahhüt eder.

Bakım alacaklısı hayatı boyunca kendisine yapılacak bakım ve gözetme yükümlülüğüne karşılık olarak bakım borçlusunun sözleşme imza tarihi itibari ile icra borçlarının tümünü̈ ödeyecek, toplam 80 gr olmak üzere iki adet 22 ayar altın bileziği, 300.000 TL’yi sözleşmenin imza tarihinde ve 200.000 TL’yi ise 15 Ocak 2024 tarihinde bakım borçlusuna devredecektir. Özetle; bu sözleşme ile taraflar birlikte yaşamayı kabul etmişlerdir. Bir anlamda evlilik birliğinin gereği olan birbirlerine karşı yükümlülüklerini sadakat ve özen borçlarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Bakım alacaklısı, bakım borçlusunun sözleşmeye aykırı davranması, bakım yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kendisini terk etmesi, sağlık problemleri ile ilgilenmemesi durumlarında sözleşmeyi tek taraflı olarak önel vermeksizin feshedecektir.

Bakım borçlusu, bakım alacaklısının kendine hakaret, işkence ve kötü̈ muamele veya canına karşı bir suç işlemesi, evin zilyetliğini kullanmaktan alı koyması, ölünceye kadar bakım için gerekli şart ve ortamı hazır etmemesi halinde önel vermeksizin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedecektir.

Bakım borçlusu, bakıma muhtaç bakım alacaklısına kendi aile ferdiymiş gibi davranmak zorundadır. Bakılan kişinin, beslenmesini, giyimini, sağlık ve tedavi yardımını karşılamakla yükümlüdür.

Bakım borçlusunun yükümlülükleri yalnızca bakım alacaklısına karşıdır. Bakım alacaklısını bu alacağı başkasına devredemez.

Tanık Beyanları

13/05/2022 Cuma günü Çankaya Tapu Müdürlüğünde aşağıda kimlik bilgileri verilen Tanık 1 ve Tanık 2 olarak resmi memur önünde tanıklık yaptığımızı, TMK madde 536 uyarınca tanıklık yapmaya yasaklı bir halimizin bulunmadığını (tanıklıktan yasaklı haller için Sincan avukat danışmanlığı alınız), Bakım borçlusunun ve bakım alacaklısının sağlıklarının yerinde olduğunu, akli melekelerinin yerinde gözüktüğünü, konuşmalarında ve anlamalarında bir aksaklık gözlemlemediklerini, okur yazar olduklarını tespit ettiklerini, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarını bildiklerini, bilerek ve isteyerek hiçbir baskı altında kalmadan bu sözleşmeyi imzaladıklarını beyan ederiz.

TANIK                                                                                                                                                                                TANIK                                                                                                            Taraflar İmza

 

NİL KÜLEGE  

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap