İdare HukukuSORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ VE MEMURLARIN YARGILANMASI

MEMURLARIN YARGILANMASI VE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ

Soruşturma izni, memurun ve diğer kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği bir suç iddiası hakkında savcılık tarafından soruşturma yapılabilmesi için yetkili organın verdiği idari nitelikte bir karardır. Memurların ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılabilmesi için ön şart yetkili makamdan soruşturma izni alınmasıdır. Soruşturma izni alınmadan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılamaz. Bu şekilde yapılan soruşturmalar ise hukuka aykırı olacaktır.

Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek tüm konuları kapsamak üzere yetkili makam tarafından verilir. Memurlar veya diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni alınmasına dair usul ve esaslar; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile özel olarak düzenlenmiştir.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ NEDİR?

Soruşturma izni, memurun ve diğer kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği bir suç iddiası hakkında savcılık tarafından soruşturma yapılabilmesi için yetkili organın verdiği idari nitelikte bir karardır. Memurların ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılabilmesi için ön şart yetkili makamdan soruşturma izni alınmasıdır. Soruşturma izni alınmadan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılamaz. Bu şekilde yapılan soruşturmalar ise hukuka aykırı olacaktır.

SORUŞTURMA İZNİNİN KAPSAMI NEDİR?

Memurlar veya diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni alınmasına dair usul ve esaslar; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile özel olarak düzenlenmiştir. Soruşturma izninin kapsamı da bu kanunda düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna göre, soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek tüm konuları kapsamak üzere yetkili makam tarafından verilir.

İDARE HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Disiplin hükümleri saklıdır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ise genel hükümlere tabidir.

4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI VE DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

4483 sayılı Kanun’da zamanaşımı sürelerine yönelik bir düzenleme yoktur. Doktrinde bu konu hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. Yargıtay ise şu şekilde görüş bildirir: 4483 sayılı Yasa uyarınca soruşturma izni istenmesi de dava zamanaşımını durduran nedenlerden “izin” hali ile ilgilidir. Bir memurun işlediği görev suçu nedeniyle Cumhuriyet savcısının yetkili makama soruşturma izni almak için başvurmasıyla dava zamanaşımı duracak, 4483 sayılı Yasada belirtilen ‘yetkili makamın’ soruşturma izni vermesiyle süre kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.

SORUŞTURMA İZNİ KAPSAMINDAKİ KURUMLAR, MEMURLAR VE SUÇLAR

Soruşturma izni yetkisi vermeye yetkili kurumlar 4483 sayılı kanuna göre şunlardır:

 1. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
 2. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali,
 3. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,
 4. Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,
 5. (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan,
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
 7. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı,
 8. Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
 9. İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
 10. Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır.

Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

Soruşturma izni kapsamındaki memurlar ise Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler olarak kabul edilir.

Soruşturma izni kapsamındaki suçlar ise devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardır.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevi sebebiyle işledikleri ve 4483 sayılı kanun gereği soruşturma izni alınması gereken suçlardan bazıları şunlardır:

 • Görevi kötüye kullanma suçu (TCK 257),
 • Mühürde sahtecilik suçu (TCK m.202),
 • Mühür fekki (bozma) suçu (TCK m.203),
 • Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK m. 204),
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu (TCK m. 205),
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu (TCK m. 206),
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (TCK m. 209),
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK Md. 239),
 • Denetim görevinin ihmali suçu (TCK m.251/2),
 • Nüfuz ticareti suçu (TCK m.255),
 • Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (TCK m.256),
 • Göreve İlişkin sırrın açıklanması suçu (TCK m. 258),
 • Kamu görevlisinin ticareti suçu (TCK m.259),
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK m.261),
 • Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK m. 260),
 • Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma (TCK m. 266),
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık (TCK m. 276),
 • Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK m. 279),
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK m.281),
 • 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların, yani irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarının Müsteşar, Vali ve Kaymakamlar tarafından işlenmesi (3628 Md-17).

SORUŞTURMA İZNİNE TABİ OLMAYAN SUÇLAR

4483 sayılı yasa veya özel kanunlarla kamu görevlileri tarafından işlense dahi aşağıdaki suçlar  soruşturma izni alınmasına gerek olmadan Cumhuriyet savcıları tarafından doğrudan soruşturulurlar:

 • Ağır cezayı gerektiren ve genel hükümlere göre soruşturulan suçüstü halleri,
 • Özel kanunlarla farklı soruşturma usulüne tabi tutulan suçlar,
 • Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet , görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık suçu, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçları,
 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar
 • Seçim suçları,
 • İşkence suçu ve eziyet suçu,
 • Cumhuriyet Savcılarının adli işlemlerle ilgili yazılı veya sözlü talep ve emirlerini yerine getirmeme suçunu işleyenler,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki kaçakçılık suçları,
 • 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13, 14 ve 15. maddelerinde belirtilen suçları sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde işleyenler hakkında,
 • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun 4. maddesi hükmü kapsamına giren suçlar,
 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin adli görevlerinden doğan suçlar,
 • Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin kamu görevi dışında işlediği kişisel nitelikli suçları,
 • 3628 sayılı Kanunun 17. Maddesinde yer alan bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçları suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkiklerin durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmemeleri durumunda “müfettiş ve muhakkikler” hakkında cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak soruşturmaya konu suç,
 • Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar veya şikayetlerin ihbar ve şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yapılacak soruşturmaya konu suçlar.

SORUŞTURMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MERCİLER

Soruşturma izni yetkisi vermeye yetkili kurumlar 4483 sayılı kanuna göre şunlardır:

 1. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
 2. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali,
 3. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,
 4. Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,
 5. (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan,
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
 7. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı,
 8. Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
 9. İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
 10. Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır.

Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

SORUŞTURMA İZNİNDE ÖN İNCELEME NASIL YAPILIR?

İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.

Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.

Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar.  Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ VE MEMURLARIN YARGILANMASI

SORUŞTURMA İZNİ VERİLME SÜRECİ

 Soruşturma izni verilmesi süreci şu şekildedir:

 1. İzin vermeye yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.
 2. İzin istenecek kişiyi, tanıkları ve mağduru dinler.
 3. Bilgi ve belgeleri toplar.
 4. Ön inceleme raporu hazırlanır ve yetkili merciye sunulur.
 5. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler tarafından düzenlenen raporun ve dosyada yer alan eklerinin izin vermeye yetkili mercie verilmesiyle beraber ön inceleme geçiren kamu görevlisinin soruşturulup soruşturulmayacağına ilişkin olarak da karar verilir.
 6. Bu karara karşı 10 gün içinde itiraz edilebilir.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ SÜRECİNDE AZAMİ SÜRELER

Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

DOKTOR VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ

27/05/2022 tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı “   Türk Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının görevleri kapsamında yaptıkları tıbbi işlem ve uygulamalardan kaynaklanan suçlar nedeniyle adli soruşturma yapılabilmesi için var olan izin sistemi yeniden düzenlenmiştir.

Nitekim 7406 sayılı Kanunla 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun’una eklenen EK-18. Maddeye göre, “Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilir…”.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARINA İTİRAZ

Yetkili merci, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.

Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir.

İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.

İtiraza, 3.maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.

İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ

Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir.

İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür. İtiraza, 3. maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.

İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

SORUŞTURMA İZNİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR

SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN DAVA AÇILIRSA NE OLUR?

Savcılığın soruşturma yapabilmesi için yetkili makamdan soruşturma izni alması gerekmektedir. Soruşturma izni alınmadan memurun ifadesinin alınması veya diğer soruşturma işlemlerinin yapılması, dolayısı ile de dava açılması hukuken mümkün değildir.

SORUŞTURMA İZNİNE İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Danıştay veya yetkili Bölge İdare Mahkemesine veya ilgili idareye soruşturma izninin iptali hakkında başvuru yapabilir. Soruşturma iznine ilişkin itirazlardan Danıştay 2. Dairesine başvurulacak durumları şunlardır:

 1. Cumhurbaşkanı
 2. İlgili Bakan
 3. TBMM Genel Sekreteri
 4. TBMM Başkanı
 5. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
 6. İçişleri Bakanı

tarafından verilen soruşturma izinlerine karşı itiraz bakımından görevli mahkeme, Danıştay 2. Dairesidir. Bunlar dışında başka bir amirin vermiş olduğu soruşturma izni kararına karşı ise görevli mahkeme Bölge İdare Mahkemesidir.

SAVCILIK SORUŞTURMASI MEMURİYETE ENGEL MİDİR?

Savcılık soruşturması memuriyete engel değildir. Kişinin suçu işlediği yönünde kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığından sadece soruşturma yapılması memuriyete engel değildir.

4483 sayılı kanun hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

 

MEMURLUĞA ENGEL SUÇLAR – 2024 (harbiyehukuk.com)

 İDARE HUKUKU AVUKATI – Harbiye Hukuk

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN EMSAL YARGI KARARLARI-2024 – Harbiye Hukuk

DEVLET MEMURLARI AYLIKTAN KESME CEZASI-2024 – Harbiye Hukuk

 

                                                                                                                    NİSANUR CEBECİ

 

 

 

1 Yorum

 1. Soruşturma izni talep etmeden/almadan soruşturma yürüten savcı hukuka aykırı olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında arama, gözaltı vb. talimatlar vermiş ve bu talimatlar uygulanmışsa savcının adli sorumluluğu olur mu?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap