Gayrimenkul HukukuKİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR

Kira ödemeyen kiracı ev sahiplerinin ciddi bir problemi haline gelmiştir. Kira ilişkisi kiralayanın taşınmazının kullanımını bütünüyle kiracıya devrettiği kiracının da bunun karşılığında ücret yani kira ödediği bir ilişkidir. Kiraya verenin taşınmazı kullandırma borcu olduğu gibi kiracının da ücret ödeme yükümlülüğü vardır.

Kira ödemeyen kiracı bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde kiraya verenin tahliye talepli icra takibi başlatmak ya da iki haklı ihtarname çektikten sonra tahliye davası açmak gibi hukuki yollara başvurma hakkı doğacaktır.

İÇİNDEKİLER

KİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

Kira ödemeyen kiracı ev sahipleriyle yapmış oldukları kira ilişkisinde kendi paylarına düşen kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri zaman ev sahiplerinin mağdur olmasını önlemek amacıyla kanunlarla düzenlenen birtakım hukuki yollar devreye girecektir. Ev sahiplerinin başvurabileceği bu yollar kiracıya ihtarname çekmek suretiyle başlatılabilir. Ev sahibi kiracıya iki haklı ihtar çektiği takdirde kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açıp kiracıyı çıkarabilir. Bunun dışında tahliye talepli icra takibi başlatarak ya da kiracıyı temerrüde düşürerek tahliye talep edebilir.

İSTANBUL KİRA AVUKATI

KİRAYI DÜZENSİZ ÖDEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

Kira ödemeyen kiracının tahliye edilmesi mümkün olduğu gibi kirayı düzensiz ödeyen kiracının da tahliye edilmesi mümkündür. Kiracı ile kiralayan arasında akdedilen kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira ödeme günü ve miktarı ne ise kiracı buna uymak zorundadır. Kiracı kararlaştırılan ödeme gününde değil e bazen ay başı bazen ay ortası gibi düzensiz ve belirsiz şekilde kira ödemesi yapıyorsa bu durum kiraya verene kiracıyı tahliye etme hakkı verir. Kiraya veren, tahliye talepli icra takibi, iki haklı ihtar ile tahliye davası veya temerrüde düşürmek suretiyle tahliye davası yollarından biriyle kirayı düzensiz ödeyen kiracıyı kiralanan taşınmazdan çıkarabilir.

İSTANBUL KİRA HUKUKU AVUKATI

KİRAYI EKSİK ÖDEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

Kira ödemeyen kiracının ve kirayı düzensiz ödeyen kiracının tahliye edilmesi mümkün olduğu gibi kirayı eksik ödeyen kiracının da tahliye edilmesi mümkündür. Kiracı ile kiralayan arasında akdedilen kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira ödeme günü ve kira miktarı ne ise kiracı buna uymak zorundadır. Kira sözleşmesinde kararlaştırılan kira miktarını tam ödemeyip eksik ödeyen kiracı, kiraya veren karşısında haksız duruma düşecek ve kiraya verenin kirayı eksik ödeyen kiracıyı tahliye etme hakkı doğacaktır.

Ev sahibinin kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açmak istediğinde başvuracağı hukuki yollar burada da geçerli olacaktır. Tahliye talepli icra takibi, iki haklı ihtar ile tahliye davası veya temerrüde düşürmek suretiyle tahliye davası yollarından biriyle kirayı eksik ödeyen kiracı kiralanan taşınmazdan çıkarılabilir.

TAHLİYE TALEPLİ İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ

Kiracı kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Eğer bir kiracı kira bedelini eksik ödüyor ya da hiç ödemiyorsa ev sahibi kira ödemeyen kiracıya karşı tahliye talepli ilamsız icra takibi hukuki sürecini başlatabilir. Tahliye talepli icra takibi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmektedir. İcra İflas Kanunu madde 269’da düzenlendiğine göre ev sahibi kira ödemeyen kiracıya karşı kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açmak için Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen yazılı ihtar şartlarını yerine getirdikten ve kanuni süre geçtikten sonra İcra Mahkemelerinden kiracının taşınmazdan tahliyesini talep edebilir.

Kiraya veren ev sahibi öncelikle icra dairesine başvurup kira bedelinin ödenmesi ve tahliye talepli icra takibi talebinde bulunmalıdır. İcra dairesi ev sahibinin takip talebi üzerine borçlu kiracıya ödeme emri gönderip durumdan haberdar edecektir. Kiracının İcra İflas Kanunu m. 269’da düzenlendiğine göre kendisine tebliğ edilen tahliye talepli ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmelidir. Kiracı 7 gün içinde itirazlarını icra dairesine bildirmezse ödeme emri kesinleşir.

Kiracının yapacağı bu itiraz icra takibini durduracaktır. Ev sahibinin icra takibine devam edilmesi için itirazın tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde İcra Mahkemelerinden itirazın kaldırılmasını talep etmelidir. Eğer ev sahibi itirazın aldırılmasını istemezse bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoluyla takip yapamaz.

Kira ödemeyen kiracı, eğer ödeme emrine itiraz etmezse ve 30 gün içinde kira borcunu ödemezse İcra İflas Kanunu madde 269/A’ya göre 30 günlük sürenin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir. İcra Mahkemesinin tahliyeye karar vermesi için ev sahibinin bunu talep etmesi gerekmektedir.

İKİ HAKLI İHTAR ÇEKEREK TAHLİYE DAVASI AÇILMASI

Kira ödemeyen kiracının taşınmazdan tahliye edilmesi için başvurulabilecek yasal yollardan biri ev sahibi tarafından kiracıya 2 haklı ihtar çekilerek tahliye davası açılmasıdır. İhtarname, hukuki bir haberin karşı tarafa yazılı olarak gönderilmesi demektir. Kiracı-ev sahibi ilişkisinde ev sahibinin kiracıya kira bedelini ödemediğini ve taşınmazdan tahliye edileceğini yazılı olarak hukuki yollardan bildirmesi ihtar çekmek demektir.

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlendiğine göre ev sahibinin kira sözleşmesini sona erdirip tahliye davası açılabilmesi için kiracıya bir kira yılı içinde iki defa ihtar göndermesi gerekmektedir. İhtarların çekildiği kira yılı bitiminden itibaren bir ay içinde de iki haklı ihtarın varlığına dayanarak tahliye davası açılmalıdır. Bir aylık süre haklı ihtara dayalı tahliye davası açabilmek için hak düşürücü süredir. Bir ay içinde dava açılmazsa artık haklı ihtarlara dayanılarak tahliye davası açılamaz. Farklı bir sebep varsa bu sebebe dayanılarak kiranın ödenememesi nedeniyle tahliye davası açılabilir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU M. 315 GEREĞİNCE KİRACININ TAHLİYESİ

Türk Borçlar Kanunu madde 315 kira ödemeyen kiracının kira sözleşmesinin ev sahibi tarafından feshedileceğini yani kiracının temerrüdünü düzenleyen bir maddedir.  Bu maddede düzenlendiğine göre kira ödemeyen kiracı kira sözleşmesine aykırı davranmıştır ve ev sahibi kira ödemeyen kiracıya kira bedelini ödemesi için bir mühlet verir. Bu süre konut kiraları için en az 30 gün olup otuz gün içinde kiracıdan kira bedelini ödemesini ister. Kira ödemeyen kiracı bu verilen süre içinde de kirayı ödemezse ev sahibi kira sözleşmesini feshedeceğini bildirir.

Türk Borçlar Kanunu madde 315’e kira ödemeyen kiracının muaccel olan kira bedellerin ve ödemekle yükümlü olduğu yan giderleri ödememesi durumunda başvurulur. Burada kira sözleşmesinden doğan borcu ifa etmeme durumu söz konusudur. Buna kiracının temerrüde düşürülmesi de denir. Bu yol kira ödemeyen kiracıyı temerrüde düşürerek kira sözleşmesini feshetmek ve kiracıyı taşınmazdan tahliye etmektir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ

Tahliye taahhütnamesi, taşınmazı kiralayan kiracının belli bir tarihte evi boşaltacağını taahhüt ettiği yazılı bir belgedir. Türk Borçlar Kanunu madde 352’de düzenlendiğine göre kiralananın teslim edilmesinden sonra kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenen kiracı tahliyeyi taahhüt ettiği tarihte evi boşaltmalıdır. Aksi takdirde ev sahibi TBK m. 352 gereği bu tarihten itibaren bir ay içinde icraya başvurabilir veya tahliye davası açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirip evi tahliye ettirebilir.

Tahliye taahhütnamesine dayalı olarak kiracıyı evden tahliye edebilmek için tahliye taahhütnamesinin yazılı yapılması gerekir. Yazılılık taahhütnamenin geçerlilik şartıdır ve Türk Borçlar Kanunu madde 352/1’de yazılı olması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

KİRANIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI BAŞVURU SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

Kira ödemeyen kiracıya karşı kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davasının açılabilmesi için Türk Borçlar Kanunu madde 352’de düzenlendiğine göre, bir kira yılı içinde (12 ay) kira ödenmemesi halinde ev sahibinin derhal kiracıya ihtar göndermesi gerekir. Ev sahibi bir kira yılı içinde iki haklı ihtar çektiği halde hala kira bedeli ödenmemişse bir yıllık kira dönemi bitiminden itibaren 1 ay içinde ev sahibi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesini vererek kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davasını açmalıdır.

Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası için Kanun’da öngörülen herhangi bir özel zamanaşımı süresi yoktur. Bunun yerine Kanun’da düzenlenen dava açma süreleri hak düşürücü nitelikte düzenlenmiştir. Buna göre bir kira yılı bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılmazsa artık kira ödemeyen kiracıya iki haklı ihtar çekilmesine dayanılarak tahliye davası açılamayacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davalarla kiracının tahliyesi uzun bir süreçtir.

KİRANIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

Kira ödemeyen kiracının tahliye edilmesi amacıyla açılan kiranın ödenememesi nedeniyle tahliye davalarında arabuluculuk şartı yoktu. Fakat 5 Nisan 2023’te getirilen yeni bir düzenleme ile 1 Eylül 2023’ten itibaren artık tahliye davalarında da arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre hukuk mahkemelerinde dava açmadan önce arabulucuya gitmek şarttır. 1 Eylül 2023’ten önce açılan tahliye davalarında arabuluculuk şartı aranmamaktadır.

Arabuluculuk süreci tarafların iradesiyle işleyen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk başvurusu dava açma süreleri içinde yapılmalıdır. Tahliye davalarında davalı taraf kira ödemeyen kiracıdır ve kira ödemeyen kiracının yerleşim yerinin bulunduğu yer adliyesi arabuluculuk bürolarına başvurularak arabuluculuk süreci başlatılır.

Arabuluculuk başvurusu yapıldıktan sonra Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından dosyaya bir arabulucu atanır. Arabulucu tarafından tarafların katılımıyla tahliyeye ilişkin bir ilk oturum ve son oturum yapılır. Bu oturumlar da arabulucu tarafından tutanak tutulur. Eğer arabuluculuk görüşmelerinde taraflar anlaşmaya ve uzlaşmaya varamazsa, uzlaşmaya varılamadığına dair arabuluculuk son oturum tutanağı ile hukuk mahkemelerine başvurularak dava süreci başlatılır.

KİRANIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Kira ödemeyen kiracıya karşı açılan kiranın ödememesi nedeniyle tahliye davalarının ne kadar süreceği adliyelerin iş yoğunluğu, dosyanın özellikleri, davaya bakan mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişmektedir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tahliye davaları, İcra Mahkemelerinde açılan ilamsız icra ile tahliye davalarına nazaran daha uzun sürmektedir. Uygulamada icra kanalıyla tahliye daha hızlı sonuçlandığı için daha sık tercih edilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tahliye davalarının ortalama 3 ila 24 ay sürdüğünü söylemek mümkündür.

YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN KİRACININ TAHLİYESİ

Kira sözleşmeleri için Kanun’da öngörülen bir resmi şekil şartı olmayıp kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü olarak kurulabilir. Dolayısıyla kira ödemeyen kiracıya karşı tahliye davası açılabilmesi için kira sözleşmesinin yazılı olması şart değildir. Sözlü yapılan bir kira akdine dayanılarak da tahliye davası açılabilir. Fakat sözlü kira sözleşmesine dayanıldığı takdirde kiracı ile ev sahibi arasında bir kira akdinin olduğu ve belirlenen kira bedelinin ispat edilmesi gerekir. Bu ispat yükü kiraya verene yani ev sahibine aittir.

Kira bedelinin ödenmesine ilişkin banka dekontları, kiranın elden ödenmesi halinde ödendiğine dair imza, konuya dair mesajlaşmalar ve kiracının muvafakati olduğu takdirde tanık kira ilişkisinin varlığını ispata yarayan araçlardandır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI 2024 YILI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

Türk mahkemelerinde görülen davalarda yargılama giderleri her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen harç tarifesine göre belirlenir. 2024 yılı Yargı Harçları Tarifesine göre Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurma harcı 195,80 Türk lirasıdır. İcraya başvurma harcı 427,60 TL, değeri belli olmayan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı 427,60 TL’dir. İcra mahkemelerince yapılan tebligat masrafları da 120 TL’den başlamaktadır. Bu temel harçların yanında vekalet pulu, vekalet suret harcı, avans harcı gibi pek çok yargı gideri kalemleri de ödenmektedir.

TAŞINMAZIN TAHLİYESİ KARARI NASIL UYGULANIR?

Kiranın ödenememesi nedeniyle açılan tahliye davasında mahkeme ev sahibini haklı bulursa tahliyeye karar verir. Kiranın ödenmemesi nedeniyle açılan tahliye davası karar ilamı mahkeme tarafından kira ödemeyen kiracıya tebliğ edilir. Tahliye davası kararının tebliği üzerine davacı ev sahibi tahliye kararıyla icra müdürlüğüne başvurarak tahliye emri talep eder. Ev sahibinin mahkeme kararı üzerine icra müdürlüğüne başvurma süresi 10 gündür.

İcra müdürlüğü kira ödemeyen kiracıya tahliye emri gönderir. Kiracıya tebliğ edilen ödeme emri üzerine kiranın ödememesi nedeniyle açılan tahliye davası kararını yerine getirmeyen kiracı hakkında icra müdürlüğünce zorla tahliye işlemleri başlatılır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI AVUKAT ÜCRETİ 2024

2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliyeye ilişkin icra takipleri 7400 TL’den, Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecek kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davaları 10.700 TL’den başlamaktadır. Bu ücretler asgari miktarlar olup avukatın tecrübesi, davanın konusu ve yargı çevresine göre değişebilmektedir. Kira ödemeyen kiracının konuttan tahliyesini sağlamak için profesyonel hukuki destek almak oldukça önemlidir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU KİRACI TAHLİYESİ DAVASI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu uzman arabulucu-avukat kadrosu ile kiralanan taşınmazların tahliye davarına ilişkin profesyonel hukuki hizmet vermektedir. Tahliye davalarının kilit noktaları olan tahliye nedenlerinin doğru tespiti, gereken ihtarların çekilmesi, arabulucu sürecinin başlatılması ve akabinde kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açılması, tahliye talepli ilamsız icra takibi, tahliyeye ilişkin mahkeme kararının icrası hizmetlerini titizlikle müvekkillerine sağlamaktadır. Kira ödemeyen kiracıya karşı açılacak kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davasında bir avukattan profesyonel hukuki hizmet almak istenen sonuca ulaşmak açısından oldukça önemlidir.

KİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kiracı Kirayı Kaç Ay Ödemezse Çıkarılır?

Kira ödemeyen kiracının tahliye edilmesi için bir aylık kira bedelini ödememesi yeterlidir. Ancak ev sahibin tahliye için kira bedelinin ödenmediği ay kiracıya derhal ihtar çekerek kira bedelinin ödenmesi için en az 30 günlük mühlet vermelidir.

Kiracı Kirayı Kaç Gün Geciktirebilir?

Kiracının kira sözleşmesinde kararlaştırılan tarihte kira bedelini ödemesi gerekir. Kiracının kira bedelini bir gün bile geciktirme imkânı yoktur. Kira bedelinin günü gününe ödenmesi gerekir. Kira bedeli ödemesi geciktiği an ev sahibinin ihtar çekme hakkı doğar.

Kirasını Ödemeyen Kiracı İçin Ne Yapılabilir?

Kira ödemeyen kiracı için ev sahibi tahliye davası, iki haklı ihtara dayalı tahliye davası, kiracının temerrüde düşürülmesi ve tahliye talepli ilamsız icra takibi gibi hukuki yollara başvurabilir.

Kira Ödemeyen Kiracıdan Birikmiş Kira Bedeli Nasıl Tahsil Edilir?

Kira ödemeyen kiracıdan ev sahibinin bitikmiş kira bedelini tahsil edebilmesinin hukuki yolu kira alacağı hakkında icra takibi başlatmaktır. İcra dairesi kanalıyla başlatılacak icra takibi ile birikmiş kira alacakları tahsil edilir.

Kirayı Ödemeden Çıkan Kiracının Kira Borcu Nasıl Tahsil Edilir?

Birikmiş kira bedelinin tahsil yolu kira ödemeden çıkan kiracı için de geçerlidir. Kira ödemeden evden çıkan kiracıya karşı da icra takibi başlatılarak ödenmeyen kiraların tahsili sağlanır.

Kiracı Tahliye Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tahliye davalarında görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Ancak tahliye talepli ilamsız icra takiplerinde görevli mahkeme İcra Mahkemeleri olacaktır.

Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracının ödeyeceği tutar birikmiş tüm kira bedelleri ile gecikme faizi ve gecikme bedeli gibi ek ödemelerin toplamı kadar olacaktır. Mahkemenin kararıyla tahliye işlemi için yapılacak masraflar, mahkeme masrafları ve karşı vekalet ücreti de davayı kaybeden tarafa yükletilebilir.

Kira Ne Kadar Gecikirse İhtar Çekilir?

Kiracı kira bedelini kira sözleşmesinde kararlaştırılan tarihte ödemek zorundadır. Kira bedelinin bir gün bile gecikmesi ev sahibinin ihtar çekmesi için yeterlidir.

Tahliye Davasında Kiracı Avukat Tutmalı Mı?

Tahliye davası dahil tüm yargı işlemlerinde davalı ya da davacı fark etmeksizin avukat tutulması oldukça önemlidir. Kiracının da tahliye davasında haklarını en iyi şekilde muhafaza etmek için avukat tutması önemlidir.

Tahliye Davası İlk Celsede Biter Mi?

Tahliye davalarının gereken tüm koşullar sağlandığı ve tahliye nedenlerini destekleyici kuvvetli argümanların mahkemeye zamanında sunulması halinde tek celsede bitecek nitelikte olsa da adliyelerdeki yoğunluk, mahkemelerin iş yükü ve tarafların itirazı nedeniyle tek celsede sonuçlanmamaktadır.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Kaç Günde Tahliye Edilir?

Kira ödemeyen kiracıya karşı başlatılan tahliye işlemleri icra dairelerinin iş yükleri, ev sahibinin yerine getirmesi gereken prosedürler ve itiraz süreleri göz önüne alındığında ortalama 6 ila 12 ay kadar sürmektedir.

KİRA ÖDEMEYEN KİRACIYA GÖNDERİLECEK İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME ÖRNEĞİ WORD

İHTAR EDEN: İSİM-SOYİSİM, TC

ADRESİ          : ……………………………………………………………

MUHATAP     : …………………………………………………………….

ADRESİ        : ……………………………………………………………..

KONU           : Aşağıdaki hususların muhataplara ihtarından ibarettir.

Sayın Muhatap;

1- İhtarnamenin ilk paragrafına bu ihtarnameyi neden keşide etme gereği duyduğunuzu hukuki bir dille yazmanız gerekmektedir. İhtarnameler dava aşamasında kullanılacak delillerin en önemlisi olması dolayısıyla titizlikle hazırlanmalıdır. Özellikle internet üzerinden ” ihtarname örneği‘ ‘ araması yapılarak bulunan örnek ihtarnamelerinin boşlukları doldurarak ihtarname hazırlamak oldukça risklidir. Zira ihtarname örneği adı altında paylaşılan pek çok ihtarname, müvekkiller için yalnızca fikir vermek için hazırlanan basit ihtarnamelerdir. Dolayısıyla bu ihtarnamelerin somut olaya uygun olmaması durumu sıkça karşımıza çıkmaktadır.

2- İhtarnameyi neden keşide ettiğinizi açıkladıktan sonra yapmanız gereken ikinci şey, ihtarnameye dayanak hak ve alacaklarınızın izahını detaylı bir şekilde yapmaktır. Bu hak ve alacaklarınızı yazarken mutlaka, bu alanda uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi ihtarnameler dava aşamasında oldukça önemli delillerdir. Dolayısıyla ihtarname keşide edilirken hak ve alacakların detaylı bir hesaplaması yapılmadan yaklaşık tutarları ya da tamamen yanlış veya afaki alacaklar yazmak dava aşamasında ciddi problemlere sebep olmaktadır.

3- İhtarnamenin son paragraflarında ise yukarıda belirtmiş olduğunuz hak ve alacakları muhataptan istemeniz gerekmektedir. Bunun yanında bu hak ve alacakların verilmemesi durumunda muhatabın ne gibi durumlarla karşılaşabileceğinin de ihtarı gerekmektedir. TARİH

İHTAR EDEN İMZA

KİRACIYI KİRA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE İHTARNAME ÖRNEĞİ

KEŞİDE EDEN:……. 

KARŞI TARAF :

KONU : Birikmiş kira bedeli olan ………………. TL’nin ödenmesi, ödenmemesi durumunda tahliye ve kira alacak davası açacağımızın muhataba ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Yukarıda adresi belirtilmiş olan şahsıma ait taşınmazda ……. tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği aylık 2.500 TL kira bedeli ile kiracı olarak ikamet etmektesiniz.

2- Kira sözleşmesinden kaynaklanan ve her ayın beşinde banka hesabıma ödemeniz gereken kira bedeli 3 aydır ödenmemektedir.

3- Sonuç olarak; 7500 TL birikmiş kira bedelini; işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödemeniz, ödememeniz durumunda ; Borçlar Kanunu 260. maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımı yargılama giderleri ve olası ücret-i vekaletin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiriyorum.

İSTEM SONUCU :İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde 7500. 00 TL kira bedelini , kira sözleşmesinde yazan İBAN numarama ödemenizi , ödemediğiniz taktirde hakkınızda tahliye ve alacak davası açacağımı ihtaren bildiriyorum.

İSİM SOYİSİM İMZA

Sayın noter üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin noterliğinizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim.

KİRANIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

(YETKİLİ MAHKEMEYİ BELİRTİNİZ)

DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: …)

ADRES :

VEKİLİ  : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: …)

ADRES   :

DAVALI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: …)

ADRES :

KONU  : Tahliye talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacının sahibi olduğu konut üzerinden kiracı, davalı ile kira sözleşmesi düzenlenmiştir. İlgili sözleşme …/…/…. tarihinde aylık … TL bedel olmak kaydıyla taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır.
  2. Ancak taraflar arasındaki kira sözleşmesinin süresi sona ermeye yakın olan …/…/…. tarihinde, noterlik tarafından kira sözleşmesinin yenilemeyeceği bildirilmiş, sözleşme süresinin sona erdiği gün davaya konu olan yerin tahliye edilerek anahtar teslimi ihtarında bulunulmuştur.
  3. Kira sözleşmesinden ileri gelen hükümlere uymamış olduğundan sözleşme hükümlerini ihlal etmiştir.

DELİLLER: Kira sözleşmesi, ihtarname ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK. Md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen ve gerekçelendirilen nedenlerle, sözleşmenin feshi ile taşınmazın tahliyesine karar verilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim.

…/…/…. Davacı Ad Soyad

İmza

Merve Sara Muğlu

 KİRA DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

KİRACININ EVİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU

KİRACININ EVİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU

KİRA UYARLAMA DAVASI VE ŞARTLARI

KİRACI NASIL ÇIKARILIR? (KİRACI TAHLİYESİ YOLLARI)

İSTANBUL KİRA HUKUKU AVUKATI

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap