İş HukukuAskere Giden İşçinin Hakları Ve Askerlik Tazminatı

Askere giden işçinin kanundan doğan birtakım hakları mevcuttur. Askere giden işçinin hakları arasında başlıca; fesih ve istifa hakları yer almaktadır. Aynı zamanda askere giden işçi askerlik tazminatına da hak kazanır.

İÇİNDEKİLER

ASKERE GİDEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

Askere giden işçinin üç temel hakkı vardır:

 • Kıdem tazminatı alma hakkı
 • İşe geri dönme hakkı
 • İş sözleşmesinden ya da kanundan kaynaklanan diğer işçilik alacakları

Askere giden işçinin hakları, bu üç hakla sınırlı değildir. Bir işçinin askere gitmesi, dolaylı olarak başka hakları da doğurabilir.

ZORUNLU ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

Zorunlu askerlik, belli bir yaşa gelmiş her Türk vatandaşı erkek bireyin yapması gereken bir görevdir. İşçi, zorunlu askerlik sebebiyle askere alındığında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 31.maddesine göre hareket edilir.

Zorunlu olarak askere giden işçinin haklarından birincisi kıdem tazminatı hakkıdır. İşveren, zorunlu olarak askere giden işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşveren, eğer işçiye kıdem tazminatı ödememekle kararlıysa, askere giden işçi, yasal yola başvurabilir. Askere giden işçi, öncelikle arabuluculuk kurumuna başvurur. Arabuluculuk aşamasında işverenle askere giden işçi arasında anlaşma sağlanamazsa işçi, kıdem tazminatı davası açabilir.

BEDELLİ ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

Bedelli askerlik vazifesi nedeniyle işinden ayrılan işçi, eğer çalıştığı yerde bir yıldan fazla çalışmışsa ve iş akdini bedelli askerlik vazifesini icra etmek için feshetmişse çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak bedelli askerlik yapacak olan işçi eğer iş akdi feshi yoluna değil de ücretsiz izin yoluna başvurursa kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kanuna göre temel askerlik eğitimine katılan işçi ücretsiz izinde sayılmaktadır. Dolayısıyla bedelli askerlik durumunda askere giden işçinin hakları iki seçeneklidir. Bu haklar:

 • Çalıştığı işyerinde bir yılı doldurup iş akdini askerlik nedeniyle feshi durumunda kıdem tazminatı hakkı
 • Ücretsiz izin hakkı

ASKERE GİTME İŞÇİ AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI FESİH NEDENİ OLUR MU?

İşçi, işveren ile imzaladığı is sözleşmesini askere gitme sebebine dayandırarak haklı bir şekilde feshedebilir. Askere giden işçi, askerlik belgesi ile, sözleşmeyi haklı yere feshettiğini ispatlayabilir. İşçi, askerliği bahane edip iş sözleşmesini feshettikten sonra, askere gitmeden önce bir başka işe girdiği takdirde, sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiş sayılmaz. Böyle bir durumda işçi, haklı nedenle fesihten doğan kıdem tazminatı hakkını kaybetmiş olur.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMADA FESİH USULÜ

Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumunda işçi, fesih iradesini yazılı olarak işverene bildirmek zorunda değildir. İşin özelliği sebebiyle işçi, askerlik nedeniyle işten ayrıldığında işçinin sözleşmesi kendiliğinden bozulur.

Ancak, askerlik nedeniyle sözleşmesini fesheden bir işçi, kıdem tazminatı kazanabilmek için askerlik yaptığını işverene ispat etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, fesih bildiriminin ek kısmına askerlik sevk belgesi eklenmelidir.

Bunun dışında askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, direkt noter aracılığıyla ihtarname de çekebilir. Bu yöntem, daha sağlıklı bir yöntemdir. Askere giden işçinin haklarını elde edebilmesi için bu adımları takip etmesi son derece önemlidir.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN AYNI İŞE İADESİ

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin haklarından biri de aynı işe iade hakkıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 31.maddesinin son fıkrasına göre herhangi bir askeri ya da kanuni vazife sebebiyle işinden ayrılan işçiler, bu vazifenin sona ermesi itibariyle iki ay içerisinde işe tekrardan girmek isterlerse işveren, işçiyi eğer işyerinde boş yer varsa derhal, işyerinde boş yer yoksa boşalacak ilk işe başkalarına karşı tercih ederek o anki şartlarda işe almak zorundadır. Aranan şartlar sağlandığı halde işveren, işe alma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe geri dönmek isteyen eski işçiye, üç aylık ücret tutarında tazminat öder. Askere giden işçinin haklarından birisi de bu şekildedir.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİ ESKİ İŞİNE DÖNMEK ZORUNDA MI?

Zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçinin sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiş olacağından, askere gitmiş işçi ile işverenin arasındaki iş ilişkisi kesilmiş kabul edilir. Askerlik nedeniyle işçinin haklarından kıdem tazminatını, işveren, askerlik nedeniyle işten çıkan işçiye ödemekle yükümlüdür. Askerlik nedeniyle işten çıkan işçinin haklarından haklı fesih sonrası, askerden dönen işçi, yeni bir işe girebilir. Dolayısıyla askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi eski işine dönmek zorunda değildir.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 31.maddesinin son fıkrasına göre askere giden işçinin haklarından işe iade hakkına işveren tarafından uyulması gerekmektedir. İşveren, işçi askerden döndükten iki ay içinde eski işine girmek isterse işçiyi işe geri almak zorundadır. Eğer işyerinde boşluk varsa derhal, herhangi bir boşluk yoksa da ilk boşluk oluştuğu zaman işveren işçiyi işe başlatmalıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki, işinden askerlik sebebiyle ayrılıp, askerden döndükten sonra tekrar aynı işe başlayan işçinin kıdem tazminatı ölmez. Kıdem tazminatı süresi kaldığı yerden devam eder. Yani işçinin kıdem tazminatı ödenirken, askerden önceki çalışma süresi de hesaba katılır.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin haklarından olan kıdem tazminatı hakkı, askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin haklarının en önemlilerindir. En az bir yıl, sözleşmeli olarak çalıştığı işyerinden askerlik dolayısıyla ayrılan işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşçi, eğer muvazzaf askerlik görevinde değil de bedelli askerlik icra ediyorsa, sözleşmesini 60-90 gün aralığında askıya alabilir. Sözleşmenin askıya alınması durumunda askerden dönen işçi, askerlik tazminatından faydalanamaz. Eğer sözleşmenin askıya alınma süresi 90 günü geçmişse, sözleşme işverence feshedilmiş sayılır ve işçi, askerlik tazminatından olan kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI HAKKI

Askere giden işçinin haklarından olan işe iade hakkı, işveren tarafından yerine getirilmelidir. Bu hak, işveren tarafından yerine getirilmezse işçinin üç aylık ücretini tazminat olarak ödemekle yükümlüdür.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI HAKKI

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, işyerinde en az bir yıl çalışması durumunda kıdem tazminatı hakkına sahip olsa da, ihbar tazminatı hakkına sahip değildir.  Bununla birlikte askere gitmek isteyen bir işçinin, daha önceden işverene bildirmeden ani bir karar ile iş sözleşmesini feshetme ve ihbar öneli vermeme hakkı mevcuttur.

Ayrıca, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 24/10/2016 tarihli ve E.2016/33861 K.2016/17414 sayılı kararında, “İşçinin 1475 sayılı kanunun 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.” Denilmektedir. Kısaca, ihbar tazminatı askerlik tazminatı içerisinde yer almaz.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN DİĞER KANUNİ ALACAKLARI

Askere giden işçinin haklarında tazminat hakkının yanı sıra yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve UBGT ücreti gibi alacak hakları mevcuttur.

Yıllık izin ücreti: Askere gitmek için ayrılan işçi, işyerine döndüğünde işçinin yıllık iznini hesaplamak için işçinin askerlikten önceki kıdem süresi de dahil edilerek işçinin yıllık izni hesap edilmelidir çünkü yıllık izin ayrı kıdem tazminatı ayrı düzenlemelerdir. Yıllık izin hesabında işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alıp almadığı hesaba katılmamaktadır. Yani kanunda yıllık izin ücretleri için geçmiş kıdemlerin sıfırlanması gibi bir düzenleme mevcut değildir. Yıllık izin ücreti, askere giden işçinin haklarından biridir.

Fazla mesai ücreti: Fazla çalışma ücreti de hakeza askere giden işçinin haklarındandır. Fazla çalışma süresi, haftalık 45 saatin üzerindeki çalışma süreleridir. Kanunda mesai ücretlendirmesine ilişkin “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmü bulunmaktadır. Askere giden işçinin haklarından olan fazla mesai ücreti, işveren tarafından, askerlik nedeniyle işten ayrılan işçiye ödenmelidir.

UBGT ücreti: Bu ücret, ulusal bayramlar ve genel tatil günlerinde işçilerin çalışması sebebiyle ödenen ücrettir. Bu ücret, işçinin günlük ücretinin iki katı olarak ödenir. UBGT ücreti, askere giden işçinin haklarından biridir ve işveren tarafından eğer varsa askerlik nedeniyle işten ayrılmış işçiye UBGT ücreti ödenmelidir.

ASKERLİK SÜRESİ KIDEM HESABINA EKLENİR Mİ?

Askerlik süresi, askerlik tazminatından olan kıdem tazminatına dahil edilmez. Askerlik süresinde iş akdi feshedilmiş sayıldığı için askerlik süresi kıdem tazminatına konu olamaz. Kıdem tazminatına, askerden önce çalıştığı süre ve işine döndüyse, askerden sonra çalıştığı süre dahil edilir.

BASIN İŞ KANUNU İŞÇİLERİNİN ASKERLİK DURUMU

5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre gazetecilerin silah altına alınması aşağıda sayılan üç farklı şekilde gerçekleşir

 • Talim ve manevra dolayısıyla silah altına alınma
 • Kısmi ve umumi seferberlik nedeniyle silah altına alınma
 • Zorunlu askerlik nedeniyle silah altına alınma

Basın İş Kanunu’nun 16.maddesinin 3.fıkrası uyarınca ilk muvazzaf askerlik hizmeti için silah altına alınan gazeteciye normal askerlik müddetince son aldığı ücret, yarı nispetinde ödenir. Ancak gazetecinin askerlikte aldığı ücret, işverenin ödeyecek olduğu 15 günlük ücrete eşit ya da daha fazla ise işverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.

Basın İş Kanunu’nun 16. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca gazeteci ile işveren arasındaki iş akdi, belirli süreliyse ve akdin süresi gazetecinin silah altında bulunduğu sırada kendiliğinden sona ermekteyse, işveren akdin sona ermesiyle askerlik süresince gazeteciye ücret ödemekle yükümlü değildir. Bedelli askerlik durumunda da bu hususlar aynen geçerlidir.

DENİZ İŞ KANUNU İŞÇİLERİNİN ASKERLİK DURUMU

854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nun 20.maddesine göre üç yıldan beri bir işyerinde çalışan ve askere gidecek olmasından dolayı işi bırakacak olan gemi adamı kıdem tazminatına hak kazanır.

Aynı kanuna göre gemi adamı statüsünde bulunan işçi, askerliğini 38 yaşını doldurana kadar tecil ettirebilir. Ancak bu tecil işleminin belli başlı şartları vardır. Bu şartlar:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Başvuru esnasında 38 yaşında veya daha genç olmak
 • Oturma ya da çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunuyor olmak veya iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde gemi adamı olarak çalışmak

Ayriyeten denizciler, dövizle askerlik uygulamasından faydalanabilir. Dövizle askerlik uygulaması, 111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/G maddesinde açıklanmıştır. İlgili hükme göre, dövizle askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen bir gemi adamı, 3 yıl yabancı ülkelerde bulunmak zorundadır. Bu süreyi dolduranlar, dövizle askerlik uygulaması için konsolosluklara başvurabilirler.

Dövizle Askerlik Uygulamasından Yararlanabilmek İçin Ödenecek Malî Esaslar Ve Döviz Miktarları:

 1. Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;
  38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 2000 Euro,
 2. Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır.
  Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Euro tutarının her mali yıl başındaki çapraz kura göre hesap edilecek karşılığı kadardır.
 3. Paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için “1’inci veya 2’nci” bendinde belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI DURUMUNDA BAŞVURACAĞU HUKUKİ YOLLAR

İşveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 31.maddesinde belir­tildiği gibi yasal ve askeri ödevinden dolayı işinden ayrılmak zorunda ka­lan işçilerden ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içerisinde işe girmek için başvuranları eski işine veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla (o andaki ücret seviyesi üzerinden) işe almak durumundadır. Aranan şartlar bulunduğu takdirde iş­veren iş sözleşmesi yapma sorumluluğunu yerine getirmezse, işe alınma is­teğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

İşveren, işçiye bu konuyla alakalı herhangi bir dönüş yapmadıysa işçi, aşağıdaki adımlarla hukuki yola başvurabilir:

 • İşçi, ilk olarak arabuluculuk müessesesine başvurmalıdır. (İş davalarında arabuluculuk zorunlu olduğundan, eğer bu adım atlanırsa dava usulden reddedilir)
 • Arabuluculuk müzakerelerinde işverenle sağlanamaması durumunda:
 • İşveren, işçiyi ya işe tekrardan başlatmalıdır
 • İşçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemelidir.

İşveren, işçiyi işe tekrar başlatmazsa ve 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemezse işçi, 3 aylık ücret tutarında tazminatını alabilmek için iş mahkemesine işçilik alacağından kaynaklı dava açmalıdır. Bu davanın ardından işçi, 3 aylık alacağını faiziyle birlikte alabilecektir. Süreci daha detaylı ve daha profesyonel yönetebilmek adına iletişim bölümünden alanında uzman iş hukuku avukatlarımıza erişebilirsiniz.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA VE İŞE İADE DAVASI

4857 sayılı İş Kanu­nu’nun 31 inci maddesi zorunlu askerlik süresince iş sözleşmesinin askıya alın­ması durumunu öngörmeyip, askerlik süresi sonunda işçinin başvurusu üzerine öncelikle yeniden işe alınması imkanı vermektedir. İşveren tarafından bu yasal yükümlülüğe aykırılık halinde üç aylık ücret tutarında tazminat öngö­rülmüş olup, işçinin bu yolla işine başlatılmadığı tarih, sözleşmenin feshi olarak değerlendi­rilemez. Ayrıca, iş güvencesi hükümleri iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi ha­linde işe iade imkanı sağlamakta olup, iş sözleşmesi zorunlu askerlik ödevi sebebiyle işçi tarafından feshedildiğinden, işçinin askerlik ödevinin ardından tekrardan işe alınmaması sebebi ile işe iade davası açması söz konusu değildir.

İŞE İADE DAVASI SONUCUNA GÖRE İŞVERENİN İZLEYECEĞİ YOL

Eğer işe iade davası, işçinin lehine sonuçlanmışsa işveren, işçiyi 1 ay içerisinde işe geri almak zorundadır. Eğer işe başlatmıyorsa, bunun sebebini yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Mahkeme, 4 aylık boşta geçen süreye ilişkin, askere giden işçinin haklarını ve varsa askere giden işçinin haklarından olan askerlik tazminatından ihbar ve kıdem tazminatını, işverenin ödemesine hükmeder.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ

Askerlik nedeniyle işe iade davası masrafları; genel olarak mahkeme harç ve gider avansıyla avukat ücretidir. Bunların her biri somut olayın durumuna göre değişebilir. Ek olarak sonradan ortaya çıkma ihtimali olan masraflar mevcuttur. Bu masraflar, keşif ve bilirkişi masraflarıdır. Dava devam ederken mahkeme bu masrafları talep eder.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞE İADE DAVASI AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024

İş hukuku avukatları, genellikle davaların karmaşık, sürekli ve emek yoğunluğunun fazla olması dikkate alındığında belirli bir ücretlendirme sistemine tabi olurlar. Bu ücretlendirme genellikle dört ana kategoriye ayrılır:

 1. Saatlik Ücret: Bir avukatın çalışma saati üzerinden belirlenen ücrettir. İş hukuku davalarında avukatlık hizmeti alacak olan taraf, avukatın çalışma saatleri doğrultusunda avukata belirli bir ücret öder. Saatlik ücret asgari tarifeye göre 2.300 TL dir.
 2. Davanın Karmaşıklığına Bağlı Ücret: İş hukuku davalarının karmaşıklığına göre belirlenen ücrettir. Dava ne kadar karmaşık ve uzun süreli olursa, avukatlık hizmeti için ödenecek ücret de davanın karmaşıklığına ve süresine göre artar.
 3. Başarı Ücreti: Bazı durumlarda avukatlar, davayı kazanmaları durumunda ek bir ücret talep edebilirler. Bu, avukatın başarı oranına bağlı olarak belirlenen bir ücret modelidir.
 4. Sabit Ücret: Bazı avukatlar, belirli bir dava için önceden belirlenmiş bir sabit ücret üzerinden çalışmayı tercih ederler. Bu, taraflar için maliyetlerin önceden bilinir olmasını sağlar.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ASKERE GİDEN İŞÇİNİN HAKLARI İLE İLGİLİ DAVA HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu askere giden işçinin haklarını yasal yollarla arayabilmesi için, İş hukuku avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından bu yana işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda en hızlı şekilde arabuluculuk süreci ile dava aşamalarında danışmanlık ve iş hukuku avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

İş hukuku avukatı kadromuz ile iş hukuku ve işçi hakları konusunda işçi müvekkillerimiz adına tazminat sürecinin takibi, arabuluculuk süreci ve takibi, ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası, sendikal tazminat davası, iş kazası tazminat davaları, işe iade davası, işten çıkarılan işçinin hakları ve dava sonrası süreçte icra işlemleri konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

Askere Giden İşçinin Hakları Ve Askerlik Tazminatı

Askere Giden İşçinin Hakları Ve Askerlik Tazminatı

SIKÇA SORULAN SORULAR

Askere Giden İşçi İşten Çıkarılır Mı?

Zorunlu olarak askerlik görevini yapmakta olan işçi, işten çıkartılmış kabul edilir. Ancak askerlik nedeniyle işten çıkartılan işçinin kanundan doğan birtakım hakları mevcuttur. Bu haklar:

 • İşe iade hakkı
 • Askerlik tazminatı (kıdem tazminatı, işe iadesi sağlanmadığı durumunda 3 aylık ücretine denk tazminat)

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Nasıl Yapılır?

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, iş sözleşmesini feshederken, askerlik şubesinden alacağı sevk belgesini işverenine vermek durumundadır. Bu durum, haklı nedenle feshin delili niteliğindedir. Dolayısıyla son derece önemli bir belgedir. Fesih işlemi, işçi tarafından yazılı bir şekilde yapılmalıdır. İstifa yazısının ekine sevk belgesi eklenmelidir.

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılma Kaç Gün Önceden Bildirilmeli?

İşten ayrılan işçi (haklı nedenle fesih haricinde) çalışma sürelerine göre iki ila sekiz haftalık ihbar sürelerine uyarak işten ayrılabilir. Ancak askerlik nedeniyle işten ayrılma halinde işçi, söz konusu ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. Askerlik nedeniyle işten ayrılacak olan işçi, sevk belgesini işverenine gösterdiği vakit işten ayrılabilir.

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılan Kişi İşsizlik Maaşı Alır Mı?

Askerlik süresi boyunca işçiye, işsizlik maaşı ödenmez. Askerden dönen işçi, iş bulamadığı takdirde işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Terhis olan asker, terhis olduğu tarihten itibaren İŞKUR’a başvurup, işsizlik maaşı alabilir.

Askere Giden İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Askere giden işçinin haklarından birisi de kıdem tazminatı hakkıdır. Askerlik tazminatından olan kıdem tazminatı olarak işçiye çalıştığı her yıla karşılık bir aylık ücret tutarında ödeme yapılır. Bu ödemeye ihbar tazminatı dahil edilmez.

Askere Giden İşçiye Ücretsiz İzin Verilir Mi?

Zorunlu askerlik görevini yapan işçiler, işyerinden ayrılmış kabul edildiklerinden zorunlu olarak askere giden işçiye ücretsiz izin verilmez. Ancak bedelli askerlik yapan işçiye, ücretsiz izin verilir.

Askerlik Nedeniyle İşe İade Davasında Arabuluculuk Var Mı?

İş hukuku davalarında arabuluculuk kurumu zorunludur. İşe iade davalarında arabulucuya başvurulmaması halinde, dava usulden reddedilir.

Askere Gideceğim Ne Kadar Tazminat Alırım?

Askerlik görevini yapmak için birliğine teslim olacak olan çalışan, çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında askerlik tazminatından olan kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Mehmet Kışlık

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap