DÜĞÜN TAKILARINA NELER DAHİLDİR?

Ziynet eşyası yani düğün takıları olarak kabul edilebilmek için bir eşyanın, değerli madenlerden (örneğin altın, gümüş) yapılmış olması gereklidir. Bunun yanı sıra, söz konusu eşyanın süs eşyası olarak kullanılıyor olması ve nikah akdinden kaynaklı olarak kişilere takılmış olması da gereklidir. Bu üç koşulu sağlayan bir eşya, ziynet eşyası olarak kabul edilmektedir.

DÜĞÜN TAKILARI NASIL TALEP EDİLİR?

Düğün takıları, boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi, boşanma davasıyla birlikte veya boşanma davası sona erdikten sonra ayrı r dava açılarak da istenebilir. Boşanma davasıyla birlikte ileri sürülen ziynet talebi, mahkeme dosyasında görülecek olsa dahi ayrı bir dava olacak ve dolayısıyla ziynet talebi için ayrıca harç yatırılması gerekecektir. Hakim, boşanma davasıyla birlikte açılan ziynet davasını tefrik edebilir ve ayrı bir esasa alarak farklı bir dosyada değerlendirebilir.

Düğün takılarına ilişkin açılacak dava kapsamında mümkünse takıların aynen iadesi istenebilir; aynen iade mümkün değilse nakden iade talep edilebilir, yani düğün takılarının bedeli üzerinden bir talepte bulunulabilir.

Boşanma davasının ardından ziynet davası açılması durumunda, boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açılması gerekmektedir.

ZİYNET EŞYASI DAVASI NASIL AÇILIR?

Ziynet davası, ziynet alacağını talep eden kişi tarafından davalı olarak gösterilen kişi aleyhine açılan bir davadır. Dava dilekçesi, davalı tarafından el konulan ziynetlerin cins ve miktarlarını belirterek, varsa düğün videosu ve fotoğrafları gibi delillerle desteklenir. Ayrıca, ziynet eşyalarının aynen iadesi talep ediliyorsa ve bu mümkün değilse ziynet eşyalarının dava tarihindeki değeri üzerinden tazminat olarak ödenmesi istenebilir. Sadece aynen iade talebinin yapıldığı durumda, ziynetlere ulaşılamaması durumunda davanın hakim tarafından reddedilebileceği unutulmamalıdır.

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVASINDA TAKILAR NASIL İSPAT EDİLİR?

Düğünde takılan ziynet eşyalarının varlığını ispatlamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Bu kapsamda, bilirkişi raporları, düğün videosu, tanıkların ifadeleri, makbuzlar, faturalar ve yazılı belgeler gibi deliller kullanılabilir.

ZİYNET EŞYASI TANIKLA İSPAT EDİLİR Mİ?

Mahkeme sürecinde tanık ifadelerine dayanarak, Özel Daire’nin vurguladığına göre, davalının babası … ve davalının kardeşi …’ın ifadelerinden çıkan sonuç, davacının düğünde takılan ziynet eşyalarının davalıya verildiğine dair iddialarının doğrulandığıdır. Bu noktada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.06.2020 tarihli, 2017/1055 E. , 2020/367 K. Sayılı kararı, tanıkların ifadelerine verilen önemi yansıtarak davacının taleplerinin desteklendiğini belirtmektedir.

ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER HANGİSİDİR?

Düğün takılarının alacağı için açılan ziynet alacağı davalarında yetkili mahkeme genellikle aile mahkemesidir. Ancak, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde bu tür davalar Asliye hukuk mahkemelerinde aile mahkemesi sıfatıyla ele alınır.

ZİYNET EŞYASI DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

Düğün takıları (ziynet eşyası), davalının zilyetliğinde bulunuyorsa, yani dava sırasında düğün takıları mevcutsa aynen iadesi için açılan davaya “istihkak davası” denilmektedir. Düğün takımlarının aynen iadesine ilişkin istihkak davası açmak herhangi bir zaman aşımı süresine tabi değildir, dava her zaman açılabilir.

ZİYNET ALACAĞI DAVASI AÇMADA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Düğün takıları, davanın açıldığı sırada mevcut değilse ve davacı düğün takımlarının aynen iadesinin mümkün olmadığı için bedeli talep etmişse, dava açma süresi 10 yıldır (6098 sayılı BK m.146). Çünkü, düğün takılarının aynen iadesi talebi zamanaşımı süresine tabi olmayan bir istihkak davası iken, bedelinin ödenmesi talebi 10 yıllık zamanaşımına tabi tazminat davası niteliğindedir.

Düğün takılarının bedelini talep halinde 10 yıllık zamanaşımı süresi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlar.

ZİYNET DAVASI NE KADAR SÜRER

Düğün takılarının alacağı için açılan davaların süresi mahkemenin yoğunluğu ve dosyanın kapsamına göre değişebilir. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hedef süreler davanın konusu ve niteliğine bağlı olarak belirlenir, ancak İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara bakıldığında, dilekçelerin tam ve eksiksiz olması, tanıkların dinlenilmesi, bilirkişi raporunun dosyaya kazandırılması gibi tahkikat işlemleri davanın süresini etkileyebilir.

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR KİMİN HAKKIDIR?

Düğün takıları, hukuk sistemimizde kadın eşe ait olma eğilimindedir ve Yargıtay kararları bu yönde çoğunluktadır. Ancak, bu genel kurala istisnalar bulunabilir. Örf ve adetler veya taraflar arasındaki anlaşmalar gibi durumlar, düğün takılarının aidiyetini etkileyebilir. Yargıtay, genellikle evlenme sebebiyle düğünde takılan ziynet eşyalarının kadına bağışlanmış sayılacağına hükmetmektedir. Ancak, yerel örf ve adetlere dayalı istisnalar ve taraflar arasında farklı bir anlaşmanın varlığı durumunda paylaşım farklılık gösterebilir. Emsal kararlar henüz istisnaların nasıl ispat edileceği konusunda açıklama yapmamaktadır. Bu nedenle, ziynet davalarında özel durumlarla ilgili emsal bir karar henüz belirlenmemiştir.

DÜĞÜNDE ERKEĞE TAKILAN TAKILAR KİMİN HAKKIDIR?

Düğünde erkeğe takılan takılar, Yargıtay’ın genel uygulamasına göre, aksi ispatlanmadıkça kadına bağışlanmış sayılmaktadır. Bu durumu net bir şekilde ifade eden Yargıtay kararları, evlenme sebebiyle düğün takılarının ve paranın kadına geleceğinin güvencesi olarak kabul edilmesini vurgulamaktadır. Ancak, her ihtimale karşı bu durumu aksi yönde ispat etmek mümkündür, örneğin yerel örf ve adetlere dayalı istisnalar veya taraflar arasında farklı bir anlaşmanın varlığı durumunda.

DÜĞÜNDE KADINA TAKILAN TAKILAR KİMİN HAKKIDIR?

Düğünde kadına takılan takılar ve paralar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/9923 E., 2018/1103 K. Sayılı kararına göre bağış hükmünde olup, bu takılar kadının kişisel malı olarak kabul edilmektedir.

Karara göre, ziynetlerin geri istenmemek üzere kadına bağışlandığı iddia ve ispat edilmedikçe, bu takıları alan kişi iade etmekle yükümlüdür.

DÜĞÜNDE TAKILAN NAKİT PARANIN PAYLAŞIMI NASIL OLUR?

Düğünde takılan takılar, kim tarafından ve kime takılmış olursa olsun, genel kural olarak (aksini ispat edilmedikçe) tüm takılar ve paraların kadın eşe bağışlanmış sayılması esasına dayanır.

ERKEĞİN DÜĞÜN TAKILARINI TALEP ETMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Düğün takılarına ilişkin talepte bulunmak isteyen erkeğin, genel kuralın aksini gösteren özel durumları, yerel örf ve adetlere ya da taraflar arasındaki anlaşmaya dayanması ve bu durumları açıkça ispat etmesi gerekmektedir. Çünkü genel kural, düğün takılarının kim tarafından takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılmasıdır.

EVLİLİK BİRLİĞİ SIRASINDA ALTINLARI BOZDURMA VE HARCANMA DURUMU

Ziynet eşyalarının evlendikten sonra birlikte harcanmış olması, boşanma durumunda kadın tarafından talep edilebilir. Yargıtay uygulamalarına göre, eğer ziynet eşyaları kadından alınarak erkek tarafından harcanmışsa, bu erkeğin kadına borçlandığı kabul edilir ve boşanma halinde kadın tarafından talep edilebilir. Ancak eğer ziynet eşyaları yalnızca kadın tarafından ve kişisel harcamalar için kullanılmışsa, talep edilmesi mümkün değildir, çünkü bu eşyalar zaten kadının kişisel malı olarak kabul edilir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/1769 E., 2018/13037 K. Kararı)

ZİYNET EŞYASI BOŞANMA HALİNDE MAL PAYLAŞIMINA DAHİL EDİLİR Mİ?

Boşanma durumunda mal paylaşımında, her eşin evlilikle birlikte getirdiği çeyiz eşyaları, o eşin kişisel malı sayılır ve mal rejimi tasfiyesinde çeyiz eşyalarını isteme hakları bulunur. Çeyiz eşyalarını aynen talep etme, bedelini tahsil etme veya terditli olarak isteme seçenekleri mevcuttur.

Düğün takıları, evlilik sırasında takılmış olsun ya da olmasın, kim tarafından alınırsa alınsın, takılan eşe bağışlanmış sayılır ve mal paylaşımında o eşin kişisel malıdır. Ancak, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyalarının iadesi, kadının isteği ve onayı ile bozdurulup harcandığının kanıtlanması durumunda koca bu yükümlülükten kurtulabilir.

Evlilik sürecinde edinilen ziynet eşyaları ise genellikle yatırım amaçlı olmadıkça, hangi eşin kullanacağı türden bir ziynet eşyası ise, o eşin kişisel malı kabul edilir ve boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez. Ziynet eşyalarının yatırım amaçlı olması durumunda ise denkleştirme usulleri uygulanabilir.

SATILAN, BOZDURULAN ZİYNET EŞYALARI SONRADAN TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Ziynet eşyalarının evlendikten sonra birlikte harcanmış olması, boşanma durumunda kadın tarafından talep edilebilir. Uygulamada, ziynet eşyalarının kadından alınıp erkek tarafından harcanmış olması, evlilik birliğinin ortak harcamaları için kullanılmış olması durumunda erkeğin kadına borçlandığı kabul edilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2017/1769 E., 2018/13037 K. Sayılı kararına göre, ziynet eşyaları tüp bebek tedavisi için harcanmış olsa dahi, aksi ispat edilmediği sürece erkek tarafından kadına borçlanıldığı kabul edilir. Ancak, kadından alınan ziynet eşyalarının geri iade edilmemek üzere alındığının ispatlanması durumunda erkek, bu yükümlülükten kurtulabilir.

Ziynet eşyaları sadece kadın tarafından ve kişisel harcamalar için kullanılmışsa, talep edilemez, çünkü bu durumda zaten kadının kişisel eşyaları olarak kabul edilir ve kişisel eşya edinimi için kullanılmış olur.

KADIN EŞ HANGİ DURUMLARDA DÜĞÜN TAKILARI(ZİYNET EŞYALARI) TALEP EDEMEZ?

Ziynet eşyaları, kişisel mal olarak kabul edildiğinden mal tasfiyesine dahil edilmez. Kadının düğün takılarını erkek eşten talep etme hakkı her zaman mevcuttur. Ancak sadece geri iade edilmemek koşuluyla verildiği durumlarda düğün takılarını erkek eşten talep edemez. Geri verilmemek üzere verildiğini ispatlama yükü erkeğe aittir.

DÜĞÜN TAKILARI DAVASINDA MAHKEME MASRAFLARI VE HARÇ ORANLARI 2024

Avukatlık ücreti, ziynet alacağı davalarında 2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre en az 17.900-TL olmalıdır. Bu ücret, Avukatlık Kanunu’na uygun bir şekilde avukat ve müvekkil arasında belirlenir. Dava harçları ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir ve ziynet alacağı davalarında nispi harca tabidir. Dava masrafları, davanın değerine bağlı olarak artar ve genellikle ilk açıldığı tarihte yaklaşık olarak 3.000-TL civarındadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Düğünde takılan takı borç mudur?

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı sayılır.

Ziynet eşyaları hangi tarihe göre hesaplanır?

Ziynet alacağı davasında, ziynet eşyalarının aynen iadesi veya bedelinin ödenmesi şeklinde açılan davalardır. Bu davalarda dava konusu edilen ziynet eşyaların bedeli dava tarihindeki bedele göre belirlenir. Ziynet eşyalarının dava tarihindeki bedeline, dava tarihinden itibaren faiz işlenerek ödenmesine karar verilir.

Evi terk eden kadın altınları alabilir mi?

Evi terk eden kadının ziynet eşyalarını da yanında götürmüş olduğu kabul edilmektedir. Bu kapsamda kural olarak evi kendi rızası ile terk eden kadının, ziynet eşyasını da birlikte götürdüğü kabul edilmektedir. Bu sebeple evi terk eden kadın, ziynet eşyasının evde kaldığını ispatlamak zorundadır

Sultan Dilara Bardi

Boşanma hukukuna ilişkin makale ve yayınlarımız için tıklayınız:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap