Gayrimenkul Hukukuİhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ve Şartları

İÇİNDEKİLER

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI VE ŞARTLARI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiralayanın kendisi ve yakınlarının ihtiyacı nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirme yollarından biridir. Dava, hem konut hem işyerine ilişkin olabilir. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kabul edildiği takdirde kiracının taşınmazdan tahliyesi gerçekleşmektedir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NEDİR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı konuttan tahliye etmek için açtığı davadır. Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Bu tarihler arasında kiracıya ihtar göndermeye gerek kalmaksızın tahliye davası açılabilir. İşbu bir aylık süre hak düşürücü süredir. Herhalde bu bir aylık sürenini kaçırılması halinde tahliye nedeniyle dava açılamaz.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Yargılama devam ederken kiralananın ihtiyaçlı tarafından satılması nazara alındığında ihtiyaç iddiasının gerçek ve samimi olduğu kabul edilemez (Y3HD-K.2019/4734).

KİRA HUKUKU AVUKATIMIZDAN HUKUKİ DESTEK ALMAK İÇİN BİZİ BURAYA TIKLAYARAK ARAYABİLİRSİNİZ.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ŞARTLARI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açma şartları: sahibinin veya eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kiracının oturduğu konuta gerçek, samimi, sürekli ve zorunlu bir ihtiyaç duyması ve bu dava sürecinin yasal sürelere uygun olarak başlatılması gerekmektedir. Eğer bu koşullar sağlanıyorsa, ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında gerekli olan şartlar, Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesinde sayılmaktadır.

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;
1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

 1. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,
  belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Bu hükümden çıkarılacak dava şartlarını tek tek incelemek gerekir.

1-Konut İhtiyacının Varlığı

Kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliyesi için, ev sahibinin veya eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden birinin kiralanan konuta ihtiyaç duyması gerekmektedir. İhtiyaç sebeplerine örnek olarak ev sahibinin kirada oturması veya işine uzak bir yerde oturması örnek gösterilebilir.

Türk Borçlar Kanunu 350. maddede sayılan kişiler haricindeki kimsenin ihtiyacı nedeniyle, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılamaz.

Kanunda sayılan İlgili kişiler şunlardır:

 • Ev Sahibinin kendisi,
 • Eşi,
 • Altsoyu,
 • Üstsoyu,
 • Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler

2- İhtiyacın Gerçek, Zorunlu, Sürekli ve Samimi Olması

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında ileri sürülen ihtiyacın; samimi, zorunlu, gerçek ve sürekli olması gerekmektedir. İhtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması sadece kiracıyı tahliye etmek amacının olmamasını gerçekten zorunlu bir ihtiyaç söz konusu olduğu için tahliye talebinde bulunma amacıyla hareket etmeyi gerektirir. Süreklilik unsuru, konuta kısa süreliğine değil de uzun bir zaman ihtiyaç duyulması anlamına gelir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında ileri sürülen ihtiyacın bu kriterleri sağlayıp sağlamadığı her somut olay için ayrıca değerlendirilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında ayrıca ihtiyacın ileri sürüldüğü anda mevcut olması aranır. İleride söz konusu olacak bir ihtiyaç için, kiracının tahliyesi istenemeyecektir. İlgili ihtiyaç, istem anında mevcut olmalı ve zorunluluk arz etmelidir.

3-Davanın Kanun’daki Sürelere Uygun Açılması

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre farklı kanuni sürelere tabidir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sürenin sona ermesiyle birlikte kiracıya tahliye davası açılabilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise her 6 ay bir kira dönemi sayılır. İhtiyaç söz konusu olduğunda, 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunularak tahliye tarihi verilmelidir. Belirlenen bu tarihten itibaren 1 ay içerisinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında, ihtiyaca ilişkin bütün şartlar gerçekleşmiş olsa dahi kanundaki sürelere uygun hareket edilmediği takdirde kiracı tahliye edilemeyecektir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE SEBEPLERİ

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında mahkemeler ihtiyacın gerçek, samimi, zorunlu ve sürekli olup olmadığını her somut olayda ayrı değerlendirmelidirler. Bu değerlendirmeler yapılırken Yargıtay kararlarından da faydalanılmaktadır. Yargıtay’ın ihtiyaç nedeniyle tahliye sebebi saydığı hallerden bazılarını aşağıda sayacağız. Ancak, aşağıda sayacağımız ihtiyaç nedeniyle tahliye sebepleri dışında kalan sebepler de ihtiyaç nedeniyle tahliye davasına konu olabilir.

1- Ev Sahibinin Kiralanan Evde Kendi Oturmak İstemesi

Ev sahipleri birçok nedene dayanarak kiralanan konuta ihtiyaç duyabilirler. Bu ihtiyaç hali de Yargıtay’ın kararlarına konu olmuştur.

Ev sahibi kirada oturduğu için, kendisinin de tahliye tehdidi altında olduğu açıktır. İhtiyacı olduğunu iddia eden ev sahibinin kirada olması, ihtiyacın varlığının en büyük kanıtını ortaya koymaktadır. (Y.6. HD, 07.03.1988 tarih ve E. 1987/15849, K. 1988/3446)

Bir kimse, lojmanda kalarak barınma ihtiyacını karşılasa bile kendi evi varken lojmanda kalmaya zorlanamaz. (Y.6. HD, 19.12.2002, E. 2002/7744, K. 2002/7999)

2- Ev Sahibinin Sağlık Durumu Nedeniyle Ev İhtiyacı

Ev sahibi; sağlık sorunları nedeniyle, kiralanan konuta ihtiyaç duyabilmektedir. Sağlık durumunu ileri sürerek ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açan ev sahibi, sağlık durumunu bir raporla kanıtlamalıdır.

Yargıtay’ın, sağlık durumunun raporla ortaya konmadığı durumlarda tahliye talebini kabul etmediği kararları mevcuttur. (Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2002/1372 E, 2002/1582 K.)

Kiralayanın oğlunun sürekli doktor kontrolüne gitmesi gerektiği bir durumda; kiraya verilen evin sağlık koşullarını iyileştirecek hastaneye yakınlık gibi faktörler nedeniyle daha uygun koşul veya konumda olması, ihtiyacın varlığına işaret etmektedir. (Y.6.HD, 11.03.2002 tarih ve E. 2002/1372, K. 2002/1582 sayılı kararı.)

3- Evlenmek Üzere Olma Nedeniyle Ev İhtiyacı

İhtiyaç nedeniyle tahliye sebeplerinden birisi de ev sahibinin evlenmek üzere olması nedeniyle kiralananda oturulmak istemesidir. Evlilik nedeniyle tahliye talebinde belirtilen evlilik arifesinde olan kimse bizzat kiraya veren olabileceği gibi kiraya verenin çocuğu da olabilir. Bu konuda asıl önem arz eden, husus  evlilik konusunda somut adımların atılıp atılmadığı hususudur

4- Kiralanan Evin İşyerine ve Çocukların Okuluna Olan Yakınlığı Nedeniyle İhtiyaç

Kiralanan evin; ev sahibinin işyerine veya çocukların okuluna yakın olması da ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının konusunu oluşturmaktadır.

Ancak Yargıtay, sadece kiralanan evin okula yahut işyerine yakın olmasını tahliye için yeterli görmemektedir. Bu durum, ev sahibi veya Kanun’da belirtilen yakınları bakımından çeşitli problemlere yol açıyor ve tahliyeyi zorunlu kılıyor olmalıdır. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 1997/3645 E, 1997/3695 K)

Olayda davacının, ortaokula giden küçük bir kız çocuğu olduğu ve bu sebeple okula yakın evin tahliyesinin istendiği ifade edilmiştir. Yargıtay; kötü hava şartları olması, çocuğun uzun süre otobüs beklemesi, aktarma yapması, yolculuğun uzun sürmesi, kış aylarında havanın erken kararması gibi çeşitli durumları gözeterek ihtiyacın haklı olduğuna karar vermiştir. (Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu, 23.12.1987 tarih ve E. 1987/6-542, K. 1988/1062)

5- Kiralanan Evin, Ev Sahibinin Oturduğu Yere Oranla Daha Emniyetli Oluşuna Dayanan İhtiyaç

Ev sahibinin oturduğu yerin kiraya verilen evin bulunduğu yerden daha tehlikeli olduğu durumlarda, kiracıyı tahliye ihtiyacı doğabilmektedir.

Tek başına yaşayan yaşlı kişilerin, kiralanan konutun daha güvenli olduğu gerekçesine dayanan tahliye talebini kabul ettiği yönde Yargıtay kararları mevcuttur. (Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 1983/10116,E, 1983Y/10094 K)

6- Kiralanan Eve Eşya Koyma İsteğine Dayanan İhtiyaç

Kiralanan ev, konut ihtiyacı ileri sürülerek tahliye edilebileceği gibi eşya konulması amacıyla da tahliye edilebilir. Yargıtay’ın bu yönde verdiği kararlar mevcuttur. Yargıtay, alt katında bulunan tek odayı kiralayan ev sahibinin burayı depo olarak kullanacağı gerekçesiyle talep ettiği tahliyeyi kabul etmiştir. (Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 1961/2434 E,1961/ 5435 K)

7- Yurt Dışında Bulunan Ev Sahibinin İhtiyacı

Yurt dışında ikamet eden ve ülkesine dönme kararı alan ev sahipleri, kiralanan konuta ihtiyaç duydukları gerekçesiyle ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilirler.

Olayda davacı, ABD’de çalıştığı şirketten istifa ettiğini belgelerle kanıtlamış ve ayrıca ülkemize kesin dönüş yapabilmek için ikametgah nakil belgesini almıştır. Yargıtay, belgelenen bu deliller ışığında ihtiyacın varlığına hükmetmiştir. (Yargıtay, 6. HD, 25.09.2013 tarih ve E. 2013/11643, K. 2013/13045)

8- Ev Sahibinin Eşinin Ev İhtiyacı

Uygulamada sıklıkla rastlanan diğer bir durum da eşlerin memur olmaları nedeniyle farklı illerde yaşamaları ve bu nedenle kiralanan konuta ihtiyaç duymalarıdır. Bu durumda, kiracının ihtiyaç nedeniyle tahliyesi söz konusu olmakta ve genelde tahliye yönünde kararlar verilmektedir. Elbette ihtiyacın samimi, zorunlu, gerçek ve sürekli olması gibi temel kriterler burada da aranır. (Y.6.HD 15.2.1991- 1599/1980)

10- Ev Sahibinin Çocuklarına ve Altsoy-Üstsoya Ait Konut İhtiyacı

TBK 350 hükmü uyarınca, ev sahibinin çocuklarının veya altsoy-üstsoyunun konuta ihtiyaç duymaları halinde evin ihtiyaç nedeniyle tahliyesi gündeme gelecektir.

Belirtilen durumlara örnek olarak ev sahibinin, kiralanan konutun bulunduğu şehirde üniversite kazanan çocuğu için kiracının tahliyesini tahliye talep etmesi ifade edilebilir. Bir başka örnekte Yargıtay, ev sahibinin evlenen çocuğunun ihtiyacı sebebiyle tahliye talep ettiği durumda ihtiyacı zorunlu ve samimi bulmuştur. (Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2005/11224 E, 2005/12202 K)

11- Ev Sahibinin Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişilerin Ev İhtiyacı

Kanun’da, “ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler” ifadesi kullanılmıştır. Bu durumda ev sahibi, kardeşlerinin ihtiyaçlarını gerekçe göstererek de kiracının tahliyesini talep edebilecektir. Bu ihtiyaç samimi, gerçek, zorunlu ve sürekli ise tahliyeye hükmedilecektir.

12- İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, konut için açılabileceği gibi işyeri için de açılabilmektedir. İşyerine kiraya veren tarafından ihtiyaç duyulması halinde, tahliye talep edilebilir.

Yargıtay, oğlunun yeni bir işyerine ihtiyaç duyması sonucu tahliye talep eden işyeri sahibinin davasında olumlu yönde karar vermiştir. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 24.03.2005 Tarihli 2005/752 E. – 2005/2693 K. Sayılı Karar.)

İSTANBUL KİRA HUKUKU AVUKATI

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE İHTAR ŞARTI

Kiraya verenin, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açması için kiracıya önceden ihtarda bulunması gerekli değildir. Ancak kiraya veren sürenin sona ermesinden önce kiracıya ihtarda bulunmuş ve ihtiyaç nedeniyle kiralananda oturmak istediğini, bu nedenle de sözleşmeyi sona erdirmek istediğini bildirmiş ise, bir aylık süre geçmiş olsa da dava açabilir. Bu nedenle her ne kadar kiracıya ihtar çekme zorunluluğu bulunmasa da ihtar gönderilmelidir. Zira dava açmak için kanunda öngörülen bir aylık hak düşürücü süreyi bertaraf etmiş oluruz.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NE ZAMAN AÇILIR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye dava açma süresi, belirli ve belirsiz süreli kira sözleşmelerinde farklılık göstermektedir. Buna göre;

 • Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır.
 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, 6 aylıkkira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunulmalıdır. Sonrasında, bu bildirim ile belirlenen tarihten sonraki 1 ay içerisinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır.

Hem konut ihtiyacı nedeniyle hem işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açma süresi aynı koşullara tabidir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye, süre şartına uyulmaksızın açıldığı takdirde dava usulden reddedilmektedir. Ancak dava, kiraya verenin kira sözleşmesini sona erdirme iradesini açıklamış olması nedeniyle ihtarname yerini tutacaktır.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kural olarak, kiraya veren tarafından açılmaktadır. Ancak bazen bir taşınmazı kiraya veren ile taşınmazın maliki farklı kişiler olabilmektedir. Yargıtay, kira sözleşmesinin tarafı olmayan malik ya da intifa hakkı sahibinin de ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açabileceğini kabul etmiştir. Kira sözleşmesinin konusu olan taşınmaz paylı mülkiyete tabi olduğu takdirde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, paydaşların çoğunluğu tarafından açılmalıdır. Kiralayanı sonradan edinen yeni malik de ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açma hakkına sahiptir. Dolayısıyla, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası;

 • Kiraya veren,
 • Yeni malik,
 • Kira sözleşmesinin tarafı olmayan malik,
 • Kira sözleşmesinin tarafı olmayan intifa hakkı sahibi tarafından açılabilir.

YENİ EV SAHİBİNİN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

Yeni satın alınan evde halihazırda kiracı bulunuyor olabilir. Yeni malik, kiralananı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname göndererek ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Yeni malik, ihtarname şartına uyduğu takdirde 6 ay içinde dava açma hakkına sahiptir.

Yeni ev sahibi, dilerse süreci hemen başlatmak yerine sözleşmenin sona ermesini bekleyerek sözleşme sona erdikten sonraki 1 ay içerisinde tahliye davası açabilir.

Ancak her ihtimalde; yeni ev sahibinin ileri sürdüğü ihtiyacın samimi, zorunlu, gerçek ve sürekli olması gerekir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ve Şartları

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

28.3.2023’te Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Eylül 2023 itibariyle yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na eklenen madde 18/B’de yer alan düzenlemeye göre; kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla 1 Eylül 2023’ten itibaren ihtiyaç nedeniyle tahliye davasını açmadan önce, kiraya verenler bakımından arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Bir başka deyişle arabuluculuk yoluna başvuru, dava şartıdır.  Aksi halde dava esasa girilmeksizin salt arabuluculuk yoluna başvurulmadığından reddedilecektir.

Kira davalarında arabuluculuk başvuruları, doğrudan adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerinde ücretsiz olarak yapılabilir. Yine kişinin kendisi veya avukatı da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kolayca arabuluculuk başvurusu gerçekleştirebilir.

Kira davalarında arabuluculuk sürecine kiracı ya da kiraya veren ihtilafın niteliğine göre davayı kim açacaksa arabuluculuk sürecini de o başlatır.

Kira davalarında arabuluculuk sürecine dair süreç işletilecek ve anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecektir. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanır. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı konuttan tahliye etmek için açtığı davadır. Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasını, kiralananın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açmalıdır. Zira, kira ilişkisinden doğan davalar bakımından görevli mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası bakımından yetkili mahkemeler ise kiralananın bulunduğu yer mahkemeleridir.

İHTİYAÇ DURUMU NASIL İSPAT EDİLİR?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında ispat yükü, davacının üzerindedir. Davacı, taşınmaza olan ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu her türlü delil vasıtası ve tanıklar ile ispatlamalıdır. İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının nasıl ispat edileceği hususunda ispat vasıtaları somut olayın özelliklerine göre şekillenir. Bu sebeple tek bir ispat vasıtası göstermek mümkün değildir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği ile ilgili net bir süre belirtmek mümkün değildir. Delillerin toplanmasının alacağı süre, duruşma sayısı, mahkemenin yoğunluğuna göre kiracı tahliye davası için gereken süre değişkenlik göstermektedir.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ SÜRECİ

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla takibi yalnızca iki durumda söz konusu olur. Bunlar;

1-     Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracı ödeme günü gelen kirayı ödemezse, kiraya veren, kiracıya karşı bir ilamsız tahliye takibi yaparak, kiranın ödenmesini ve kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu durumda kiraya veren hem ödenmeyen kira bedelini hem de taşınmazın tahliyesini aynı anda icra takibiyle talep edebilecektir.

Bu takip yolu; kira sözleşmesi ile kiralanmış taşınmazlar içindir. Eğer ortada bir kira sözleşmesi yoksa yahut kira sözleşmesinin süresi bitmişse bu icra takip yoluna başvurulamaz. Kira sözleşmesinde birden fazla kiraya veren varsa; ilamsız tahliye takibinin kiraya verenlerin tümü tarafından birlikte yapılması zorunludur. Borçlu kiracı, kendisine gönderilen ödeme emrine 7(yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz etmezse takip kesinleşir.

Ödemek için verilen süresi ise ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 gündür. 30 gün geçmesinden itibaren alacaklı haciz ile birlikte tahliye de isteyebilir. Bu tahliyeyi ödeme süresinin bitiminden itibaren 6(altı) ay içinde İcra Mahkemesinden isteyebilir. İcra Mahkemesinin kararı üst mahkemeye taşınabilir.

2-      Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye

Konut ve çatılı iş yerlerinde, kiracı belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla uzamış sayılır. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Kiraya verenin bu yola başvurabilmesi için kiracı tarafından verilmiş bir yazılı tahliye taahhüdü olmalıdır. Yazılı tahliye taahhüdü olmadan kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine dayanarak bu yola başvuramaz. Yazılı tahliye taahhüdü olmaksızın bu icra yoluna başvurmak mümkün değildir. Kiraya veren bu yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak, tahliye taahhüdünde yazılı tahliye tarihinin bitiminden itibaren bir ay içinde, ilamsız icra takibi yapabilir.

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesi ile birlikte yapılmış ise; kiracının bu taahhüdü baskı altında yapmış olduğu kabul edileceği için geçersiz kabul edilir. Tahliye taahhüdünün hiçbir şarta bağlı olmaması gerekir, bir tahliye tarihinin bulunması gerekir. Açık bir tahliye tarihinin yer almadığı tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi yapılamaz.

İcra dairesi, uygun koşulların varlığı halinde kiracıya tahliye emri gönderir. Kiracının yedi gün içinde bu tahliye taahhüdüne itiraz etmesi gerekmektedir. Eğer itiraz etmezse tahliye emri kesinleşir. Kiracının itirazı iki hususa dairdir; tahliye taahhüdündeki imzaya itiraz edebilir veya yazılı tahliye taahhüdünü verdikten sonra kira sözleşmesinin yenilendiği yahut uzatıldığı için geçersiz olduğuna dair vs. itiraz edebilir.

Kiracı tahliye emrine itiraz etmezse veya itiraz etse dahi itirazın kaldırılmasına karar verilmiş ise; takip kesinleşir. Bu halde, kiracı, tahliye emrinin kendisine tebliğinden itibaren 15(on beş) gün içinde taşınmazı boşaltmak zorundadır. Boşaltmazsa icra dairesi tarafından zorla çıkarılır ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir.

PAYLI MÜLKİYET VE MİRAS MALLARINDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

Kira sözleşmesinin konusu olan taşınmaz paylı mülkiyete tabi olduğu takdirde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, paydaşların çoğunluğu tarafından açılmalıdır. Aksi takdirde dava kabul olunmaz. Bu durumda da yine ihtiyacın somut olduğuna dair ispat külfeti yerine getirilmelidir.

YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN KİRACININ TAHLİYESİ

Kiraya veren, kira uyuşmazlığından doğan tahliye davalarında kira ilişkisinin varlığını ispatlamakla mükelleftir. Nitekim bu kira kontratının varlığının kanıtlanma yükümlülüğü Türk Medeni Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca kira ilişkisini iddia eden tarafa aittir.

Kira sözleşmesinin varlığını kanıtlamakla yükümlü olan kiraya verenin, kira ilişkisi iddiasını HMK 187 ve devamı maddelerinde belirtilen usullere göre kanıtlaması gerekmektedir.

Sözleşmesi olmayan kiracıyı çıkarmak isteyen kiraya verenin, dava tarihine göre yıllık kira tutarının tanıkla ispat sınırı aşmadığı durumda tanık beyanına istinaden ispatlaması mümkün olmakla birlikte; tanık ispat sınırının aşılması durumunda ise kira ilişkisinin senetle ispatlamak zorundadır. Tanıkla ispat sınırı ise 2024 yılı için 23.450

TL’dir. Yani yıllık kira bedelin 23.450 TL’nin altında olan kira sözleşmesinin tanık beyanı ile ispat edilebilmesi mümkündür.

Bununla birlikte kiraya verenin elinde yazılı delil başlangıcı mahiyetinde belge bulunması durumunda ise kira ilişkisinin varlığına yönelik tanık dinletilebilmesi mümkündür.  Kiraya veren delil başlangıcı belgelerden birini sunarak tanık dinlettirerek kira ilişkisinin varlığını ispat edebilir ve kira sözleşmesi olmayan kiracıyı çıkarabilir.

İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

Türk Borçlar Kanunu’nun 350/1 ve 351. maddesine göre işyeri ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada olması halinde ihtiyacın varlığının kabulü için ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunması veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte olması, en azından halen iş yapılan yerle eşdeğer nitelikte bulunması gerekir. Eşdeğerlik durumu varsa mülkiyet hakkına üstünlük tanınmalıdır. Bu iki halden birisinin varlığı ihtiyacın kabulü için yeterlidir. Her iki halin birlikte olması gerekmez. Tahliye tehdidinin varlığı davacı tarafından ileri sürülmemiş ise mahkemece kendiliğinden nazara alınamaz. Oysa kiralananın halen iş yapılan yerden üstün olduğu ileri sürülmemiş olsa bile ihtiyaç iddiasının içinde bu husus da mevcut olduğundan mahkemece uzman bilirkişi aracılığıyla keşif yapılarak kıyaslama suretiyle bu hususun belirlenmesi gerekir.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi- K.2016/25)

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI 2024 YILI MAHKEME HARÇ VE MASRAFLARI

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası için

 1. 123,60 TL başvurma harcı,
 2. 4098,60 TL karar ve ilam harcı,
 3. 30,40 TL vekalet harcı ve ortalama 2000 TL tebligat, bilirkişi incelemesi vs. giderleri ödenecektir.

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI NEDİR?

Uygulamada ev sahiplerinin evlerini daha yüksek kiraya verebilmek için kiracılarını tahliye ettikleri sıklıkla görülmektedir. Bunun gibi kötü niyetli kişilere karşı oluşan mağduriyetlerin önlenmesi için Kanun koyucu birtakım düzenlemeler yapmıştır. Borçlar Kanunu’nun 355. maddesine göre kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Sonuç olarak Kanun zorunlu ihtiyaç halinde kiraya verene tahliye hakkı tanımıştır. Ancak kiralayanı korumak için de kiraya verene tanınan bu hakkın kötüye kullanılmasını yaptırıma tabi tutmuştur.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. Burada amaç hem kiraya vereni hem de kiralayanı korumaktır.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYESİ KARARI NASIL UYGULANIR?

Tahliye davası sonucunda verilen tahliye kararı hemen uygulanmaz. Tahliye kararının uygulanabilmesi tahliye kararının kiracıya tefhim ya da tebliğinden itibaren 10 gün geçmelidir. Ancak bu süre geçtikten sonra kiralayan gerekçeli karar ile icra dairesine başvurarak kiracıyı tahliye edebilir.

YENİDEN KİRALAMA HALİNDE ESKİ KİRACININ TAZMİNAT HAKKI

Ev sahibi ihtiyaç nedeniyle kiracıyı evden tahliye ettikten sonra evi bir başkasına kiraya verecek olursa tazminat ödemekle yükümlü olur. Eğer kiracının tahliyesinden itibaren 3 yıl içinde eski kiracıdan başkasına evi kiralayacak olursa son kira yılındaki bir yıllık kira tutarından az olmayacak bir tazminatı kiracıya ödemekle yükümlü olur.

MADDE 355- Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

KİRACI TAHLİYE DAVASI AVUKAT ÜCRETİ 2024

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen kiralananın tahliyesi davalarında karşı vekalet ücreti 2024 yılı itibariyle 10.700 TL’den az olmamak üzere Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince dava tarihindeki yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ve Şartları

SIKÇA SORULAN SORULAR

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Süresi NEDİR?

Taşınmazın yeni malikinin açacağı ihtiyaç nedeniyle tahliye davasında taşınmazı edinme tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracıya yazılı ihtarda bulunmak zorundadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında İhtar Şartı Var Mı?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında kiraya verenin, gereksinim nedeniyle tahliye davası açması için kiracıya önceden ihtarda bulunması gerekli değildir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Tebliğ Edilmezse Ne Olur?

Sözleşmenin bitmesinden itibaren bir aylık hak düşürücü süre içerisinde kiracıya ihtar göndermeye gerek kalmaksızın tahliye davası açılabilir. Ancak bu bir aylık sürenin kaçırılması halinde tahliye nedeniyle dava açılamaz. Yani ihtarname tebliğ edilmezse bile 1 aylık süre içerisinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açma Süresi NEDİR?

Sözleşmenin bitmesinden itibaren bir ay içerisinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davasını, kiralananın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası bakımından yetkili mahkemeler ise kiralananın bulunduğu yer mahkemeleridir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Davayı kaybeden kiracı, kira borçlarını ödemekle yükümlüdür. Kira sözleşmesine göre belirlenen aylık kira bedeli, ödenmemiş kira borçlarını oluşturur. Kiracı tahliye davasını kaybederse, mahkeme masrafları ve avukat ücretleri de kiracı tarafından karşılanır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Kiracı Davası Masrafı Ne Kadar 2024?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası için 123,60 TL başvurma harcı, 4098,60 TL karar ve ilam harcı, 30,40 TL vekalet harcı ve ortalama 2000 TL tebligat, bilirkişi incelemesi vs. giderleri ödenecektir.

Avukatsız İhtiyaç Nedeniyle Kiracı Tahliye Davası Açılabilir Mi?

Avukatsız ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması teorik olarak mümkündür. Dava şartlarına uygun olan taraf ve dava ehliyetine sahip olan herkes avukat gerek duyulmadan dava açma özgürlüğüne sahiptir. Ancak davayı kazanma şansının artması ve hukuki sürecin eksiksiz ve doğru şekilde yürütülmesi için uzman bir avukattan faydalanmakta yarar vardır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası İlk Celsede Biter Mi?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları genel olarak ilk celsede sonuçlanmazlar. Mahkeme süreçlerinin karışık olması ve somut olaya bağlı çeşitli faktörler davayı uzatabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Tanık Dinlenir Mi?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında tahliye kararı verilebilmesi için ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatı gerekmektedir. Bu konudaki ihtiyaç iddiası tanık dahil her türlü delille ispat edilebilir

Kiracının Tahliye Davası Sırasında Evi Boşaltırsa Ne Olur?

Kiracını tahliye davası sırasında evi boşaltması durumunda tahliye davası konusuz kalmış olacaktır. Ancak davacı taraf, yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edebilir.

Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Yazlık İhtiyacı Tahliye Sebebi Oluşturur Mu?

Yurtdışında yaşayan kişilerin yurda kesin dönüş nedenine dayalı ihtiyaçlarının kanıtlanması halinde tahliye mümkündür.

İHTİYAÇ NEDENİYLE KİRACI TAHLİYESİ İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

VEKİLİ: (Vekilin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.)

MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)

KONU: Kira sözleşmesinin ……… tarihi itibariyle yenilenmeyeceği ve ………… tarihine kadar kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 • ……………… başlangıç tarihli ………. yıl/ay için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca ……………………….. adresinde bulunan müvekkilime ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.
 • Müvekkilin halihazırda kiracı olması, başka herhangi bir konutunun bulunmaması ve kiraladığı taşınmazdan tahliye edilmek için müvekkile dava açılmış olması yani sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle TBK 350/1 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme zorunluluğu doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  kira dönemi sonu olan …………….  tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan ……………. tarihinde zorunlu  konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye edilmesini taşınmaz tahliye edilmezse aleyhinize ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılacağı, yargılama giderleri, karşı vekalet ücreti ile diğer tüm masrafların işleyecek olan yasal faizi ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları ihtar olunur.

 

SAYIN NOTER, Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim. …/…/….

İHTAR EDEN VEKİLİ: (İsim yazılır ve imza atılır.)

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACl :

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Gereksinim sebebiyle TBK m. 350 uyarınca taşınmazın tahliyesi talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

HARCA ESAS

DEĞER: …… TL ( bir yıllık kira bedeli)

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil ile davalı arasında ”….” adresinde mukim, davaya konu taşınmazın konut olarak kiralanmasına ilişkin ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi akdedilmiştir. Güncel kira bedeli aylık …..TL’dir. (

Müvekkil ise  …….  adresinde kiracı olarak ailesiyle birlikte ikamet etmektedir. Artık kira ödemek istemediği için söz konusu taşınmaza ihtiyaç duyan müvekkilim, ….. tarihli ….. Noterliğinin ……  yevmiye numaralı ihbarnamesi ile kira dönemi sonu olan ……  tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve en geç sözleşme bitim tarihi olan ……. tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye edilmesini istemiştir. Söz konusu ihbarnameye cevap vermeyen ve evi tahliye etmeyen davalı sebebiyle müvekkilin işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

2-) TBK m.350 hükmü uyarınca “Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli ”Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir” denilmiş ve madde hükmü ile gereksinim halinde kanunda öngörülen sürelere uyulması halinde kiraya veren açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu sürelere ilişkin yerleşik Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere; Konut ya da çatılı iş yeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse, 6098 sayılı TBK’nun 350/1. maddesi hükmüne göre ihtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak tahliye davasını belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde bu kanunun 328. maddesinde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açabileceği düzenlemesine göre; dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere davacı müvekkilin kendisi için konut gereksinimi sebebiyle kiralananı kullanma zorunluluğu ortaya çıkmış ve kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere kanun koyucu bu durumda kiralananın gereksinim sebebiyle tahliyesi için sürelere uyulması akabinde dava açma hakkını müvekkile vermiştir.

Bununla birlikte Yargıtay ihtiyaç nedenine dayanılarak açılacak tahliye davalarında ihtiyacın samimi ve zorunlu olmasını şart olarak aramış, kiraya veren için ihtiyaç iddiasının ispatlanması halinde tahliyeye karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/5188E., 12.10.2017 T., 2017/13804 K. Sayılı ilamında; “İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. ….Davacının eşinin halen 4 numaralı dairede etüt merkezi işlettiği ve 4 numaralı dairenin üçüncü kişi tarafından satın alındığı anlaşılmakta, davacının eşinin taşınmaza ihtiyacının olduğu tanık beyanları ile de doğrulanmıştır. Bu durumda ihtiyacın samimi olduğunun kabulü gerekir.”

Müvekkilimiz kirada oturmaktadır. Müvekkilimiz ikamet ettiği evin ücretini ödemekte zorluk yaşamakta olup kendi evinde ücret ödemeden oturmak istemektedir. Müvekkilimizin söz konusu taşınmaz dışında başka bir taşınmazının bulunmaması, kira bedelini artık ödemek istememesinden dolayı konutu kullanım zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle müvekkilin mülkiyetinde bulunan taşınmaza ihtiyacı doğmuş ve müvekkilin ihtiyacının zorunlu ve samimi olduğu tartışma götürmemektedir. Müvekkilin konut ihtiyacının bir an önce giderilmesi gerekmekte, Sayın mahkemeden işbu dosyaya sunmuş olduğumuz delillerimiz ve tanık beyanlarımız doğrultusunda tahliyeye karar vermesi talep edilmektedir.

Ayrıca belirmek gerekir ki Yargıtay konut ihtiyacına dayalı davalarda ihtiyaçlının kirada oturmasını ihtiyacın varlığı açısından yeterli görmüş ayrıca başka bir şart aramamıştır.

Eldeki davada müvekkilin ihtiyacının samimi ve gerçek olduğu açıktır. Bu hususta yargılama sırasında dinlenecek tanıklarla ve mahkemece yapılacak araştırmayla da netleşecektir.

Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle ve tahliye tehdidi altına bulunan müvekkilin gereksinimi sebebiyle; davalı/kiracının ……. adresindeki taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER:TBK, TMK, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER: ……… Noterliğinin …….. Yevmiye Numaralı İhbarnamesi, …….. Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesi, Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Uzman Görüşü, Tanık, Sair Ve Mukabil Delil Sunma Hakkımız Saklı Olmak Kaydıyla Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı olmak kaydıyla;

Davamızın KABULÜNE,

Davalı kiracının “……….” adresli taşınmazdan/ kiralanandan TAHLİYESİNE,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                     DAVACI VEKİLİ

DİLARA GÜL ERBAŞ

KİRA TESPİT DAVASI VE ŞARTLARI

KİRACI TAHLİYE SEBEPLERİ VE ŞARTLARI

KİRA ÖDEMEYEN KİRACI NASIL ÇIKARILIR?

 KİRA DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

KİRACININ EVİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU

KİRA UYARLAMA DAVASI VE ŞARTLARI

KİRACI NASIL ÇIKARILIR? (KİRACI TAHLİYESİ YOLLARI) 2024

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap